JG. BINNENLAND. I IELILLETOX ERH bte Sn. VIT VERRE GEWESTEN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N? 3874. 1889. uur des namiddags van den dag der uitgave. De inzending van advertentièn kan geschieden tot sveren, ilg op- tutdeu- haveu- Ipoeder cho.ne tot het 142,- sohoel- leOas- stellen abouw straat •ij het t. '0J van den heer Van f i vorm, n ieders 'De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is f 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. i 500,— n per- igs de ternelk- 0.50. den Ge- iter er Tand- idmiddol lik van atherin- hadelijk ik hier- jop van i Armen dank voor zijne les Sondante bad ik mij kunnen droomen.„ genoemd blad roept dan e Cou- door het AN en (Naar het Engehck.) XXXVIII. 1ÜDERS 3NSDAG i ten één chrjjving zfer der ene*. ten bo- kkCo. E. van apoth. bii 0. iterdam Co., Spanje GOUDSCHECOURANT. vertolking van wilden niling van geluk en t van dankbaarheid voor zooveel schoons en edels. In mijne lageljjks middags plaatse- merwerf Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. breng ik hem te meer mijn zeer schoons vertolking. Hi zóó schoon gespeeld, niet 1 De kunst-enticus van i ook den heer van der Want oen hartelijk «tot weer ziens!» toe. De Arrondissements-Rechtbuk te Botterdam ont sloeg Zaterdag van rechtsvervolging den IZjarigen H. J. L., wonende alhier, die uit eetn winkel 7 sigaren had ontvreemd, doch zijne plaatsing werd gelast in een rijksopvoedingsAiicht tot 1 Mei 1894. Gisterenavond is een milicien van het alhier in garnizoen liggend 5e bat. van het 4e reg. inf, die met verlof naar Schoonhoven was geweest, op zijn terugreis nabij Hekondorp verdronken. Men leest in het Sociaal Weekblad: Terwijl de minister van waterstaat, handel en nijver heid bezig is maatregelen te beramen om werklieden bij publieke, van rijkswege aanbestede werken te doen verzekeren tegen ongelukken bij den arbeid, geven sommige particulieren, die soortgelijke werken laten aanbestëden, reeds het voorbeeld. De architect Gosschalk deed dienaangaande te vorigen jare in ons blad eenige mededeelingen. Thans kwamen ons in handen de voorwaarden van een bestek (met de naamteekeniug van dienzelfden architect) voor eene villa te Hilversumtn welk be stek art. 25 aldus luidt «Ondersteuning bij ongevallen. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 59) nVluchtige blikken zijn het ware. F’. _r kend, prikkelend, aanmoedigendwij genieten ze, zonder vérzadigd te worden. Ik ben tweemaal buiten ’s lands geweest. Beide keeren waren het korte be zoeken, die zeer genotrijk voor mg waren. Vluchtige blikken, niet anders! Ik zal nooit vergeten hoe ik *8 nachts te twaalf ure de oude stad Ilouan in Normandië doortrok. Toen waren er nog geen spoor wegen. De diligence moest twintig minuten stilhouden. Het was een heldere avond. Nadat wij een kop koffie gebruikt hadden, vernamen wij van een der hotelbedienden dat de cathedraal kort bij was, en dat wij tijd genoeg hadden om heen te gaan. Nie mand dan ik scheen daar lust toe te hebben. Ik gaf de man een paar en hij wees mij de plek. Ik liep de cathedraal in hare geheele lengte door, het voorportaal, hot ruim en het koor. Ik stond daar, en zag hoe de stralen der maan op de beschilderde glazen vielen en do ouderwetsche taferoolon verlichten ik zag schilderijen, kapellen en beelden van heiligen; ik zag Christus en de Heilige Maagd, totdat ik don GOUDA, 25 Maart 1889. Men seint ons uit Rotterdam, dat in de heden middag gehouden vergadering van leden der Ver- eeniging tot instandhouding der Hoogduitsche Opera het contract, waarvan de hoofdrakelijke inhoud is opgenomen in achterstaande Brief uit Rotterdam, met algemeene stemmen is goedgekeurd. ft Woensdag 27 Maart zal voor deGoudsche ahonnés op de Rotterdanuehe Opera na afloop der voorstelling een extra-trein ryden. Opgevoerd wordt: Die ZaubeiJiÖle. De heer Conrad Behrens zal dsn voor het laatst optreden, daar hij naar men weet naar Amerika vertrekt. Plaatsbespreking: morgen (Dinsdag) op de gewone wijze en uren. Onze stadgenoot, de hoer C. van der Want, is Maandag 18 Maart II opgetreden op oen concert te Bolsward en wel met groot succes. Terwijl op den avond der uitvoering de heer de la tande Cremer hem, onder" instemming van het publiek, een woord van hulde bracht voor zijn keurig spel, bevat thans de Bolmcardeche Courant twee artikelen, waarin met zeer veel lof van zyne solo’s voor viool wordt mel ding gemaakt. Het hoofdnr. van het programma was een Sonate voor klavier en viool opus 15 van den heer Hora Adama en deze componist, die bij de uit voering tegenwoordig was en luide werd toegejuicht, schrijft thans o. a. bet volgende: „Na den avond van gisteren zij het mij vergund met een kort woord lucht to geven aan mijn gemoed. Mij werden van alle zijden zoovele blijken van belangstelling gegeven, dat ik mij verplicht gevoel een zeer groot deel daarvan terug te wijzen op de heeren, die mijne Sonate hebben uitgevoerd. Ik wil De aannemer is verplicht, al zijne werklieden, geene uitgezonderd, gedurende den geheelen duur van het werk (dat wil zeggen: tot de eerste opleve ring toe) tegen ongelukken en invaliditeit te verze keren bij de Eerste Nederlandsche Verzekerin»- maatschappij tegen invaliditeit en ongelukken te ’sXrravenhage. Hij moet daarvan een polis van de directie overleggen, die deze voor gezien moet teekenen Hij is bovendien verplicht de, ingevolge de polis, verzekerde som te vermeerderen met het één vijfde gedeelte dier som, wanneer daarbij eene som inééns wordt bedongen, of wanneer de in termijnen uit te keeren som in eene som inééns is veranderd; en wanneer eene uitkoering in termijnen uit de polis voortvloeit, eene som gelijkstaande met een vol jaar der uitkeering. In beide gevallen wordt het bedrag van de aannemingssom afgetrokken. Indien deze niet of niet meer toereikend blijkt te zijn, blijft de aannemer met zijne borgen aansprake- lijk, geheel volgens het bepaalde in art. 14. Alleen wanneer een ontval het gevolg is van eigen opzet of nalatigheid van een werkman zelf, vol gens oonM der directie, zal de bovenbeschreven vermeerdetóflkyder uitkeeringssom niet plaats hebben. Door tffe/ypalingen van dit artikel neemt de aanbestedl'tf generlei verplichting op zich wegens ongevallen,? aan werklieden op het in dit bestek omschreveh werk overkomen." Het is, zooals wij reeds opmerkten, niet de eerste maal, dat dergelijke bepalingen in bestekken voor particuliere werken worden opgenomenmaar de vorm, waarin dit thans geschiedt, verdient de aan dacht. Aan den eenen kant wordt aan den aanne mer de plicht van verzekering opgelegdmaar ander zijds is de zaak zóó geregeld, dat'de aannemer ook zelf geldelijke schade lijdt, indien een ongeluk plaats heeft, omdat hij verplicht wordt, bij de som, door do verzekering-raaatschappij uit te keeren, zelf ook nog een evenredig bedrag te voegen. Ons komt het voor, dat dit juiste beginsel bij de bezichtigen, mits gij niet te veel onderzoekt. Ga den Appischen weg heen, en denk aan uwe 1XT:j’ j zien. Van daar komt gij gemakkelijk te Kaïro, maar verder moet gij niet gaan. Houd aanteekening van alles, en doorsnuffel alle reisgidsen, die gij machtig kunt worden, niet voor dadelijk gebruik, maar bij uwe terugkomst. Dan zult gij jaren lang eene allerge- noegelijkste bezigheid hebben, met de aanteekeningen van de plaatsen, die gij bezocht hebt, na te lezen. Met uwe vluchtige blikken om uwe verbeelding te hulp te komen, de reisgidsen om uwe denkbeelden te localiseeren, zult gij de ware bekoorlijkheid, den echten smaak van het reizen verworven hebben. Ik zal van avond omstreeks 9 ure bij u komen. Maar nu moeten wij niet over de zaak spreken voordat «Er zal, geloof ik, niet veel gelegenheid toe zijn," 1 aan- „Ifc, moet toch, dunkt mij, even naar du Barry gaanhiï woont vlak bij mij." „Zomtfsjjgij wilt, maar Digby, wildot gij zeggen. Zij is gisteren uit de stod gegaan om een week afwezig te blijven." „Wat is hij goed op de hoogte!" zeide Pulsifer in zichzelf. „Nu ik zal u niet langer ophouden. Van avond tegen negen ure!" Castleton bleef nog een uur op het bureau, om eenige zaken in orde te brengen. Toen ging hij kerk en het Coliseum moogt gij toch niet verzuimen naar huis. conducteur op zijn horen hoorde blazen, als het sein te van vertrek. Ik verliet de Kerk. j aan den Appischen weg heen, en denl „Ik had genoeg gezien. Denkt gij dat ik dezen classieken. Dan tnoet gij den Nyl gaan vluchtigen blik voor een geheeleu dag van nauw- J1nv-im. v keurige bezichtiging zou willen ruilen? Waarlijk niet." Ieder, die Pulsifer op dit oogsnblik gehoord had, zou volkomen geloof hebben geslagen aan zijne be wering dat hij in zjjne jeugd romanesk was geweest. „Zoo gaat het in het geheele leven. Ik spreek Die zijn opwek-' van vermaken," ging hij voort. „Wjj moeten kleine J' teugjes nemen, geen groote; zacht wiraken, niet aanpakken; met lust komen, ongaarne vertrekken; gevoelen dat men nooit genoeg ziet; niet al te nauwkeurig onderzoeken ik bedoel geen bloemen stuk plukken om den geur te vinden; altijd een reserve en gestadig iets in het vooruitzicht, is het ge heim van waar genot. Vluchtige blikken, niets meer." gij vertrokken zjjt." Castleton glimlachte. „Ik vermoed half," zeide hy, i ;1'. „dat gij uit eene niet zeer dringende zaak aanleiding merkte Castleton glimlachend hebt gevonden om mij deze reis te laten doen. Ik zal voorzeker uw raad volgen om dat genoegen te smaken, dewijl gij mijn gastheer zyt." „Goed. Ik raad u juist datgene te dboli waar men altijd om wordt uitgelee' en. Als gij te Temden «yt, laat u dan twee, drie of vier dagen als gek rond rijden. Dan moet gij overspnngen naar Rome. Gy zult het meest opgetogen zijn als gy de stad van de Drie Tavernen af overziet. Gij zoudt byna op dat oogenblik moeten terugkeeren, maar de St. Pieters- i mg niet vermeten het edel der Want, de violist, te bei Het «preekt tot mij als hartstocht, of als de zonnig liefde, en in my, daar trilt fet en popelt het Sonate roor klavier en viool, komt de violist alleen in het Sondante tot zijn Mille recht, en daarom

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1