seint ge collectie :as, Woensdag 27 Maart. 1889. N9 3875. briek. V. AL. AZa EREN, ES enz. 'abriek, mtsoen) IAZEÜ8E t FEUILLETON. UIT VERRE GEWESTEN. ng. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Het rapport der Schoolcommissie. enz. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave. pliiies. ^onds erdam. IN G van Gas- iz. pen en ■■■ten an tore Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. naam Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. r, ;d is om er wgenaamcl; ntes Non- 1OENEN. h. Oberlahn- prjjzen. j gegeven. 138, IN, tevens e Weenen 11 0.70; zeer ver- er Zelf- aitapat- woordighoid niet zulke aandoeningen bij mij wekken. Ik ben blijde dat hij buitenslands gaat. Daar zal hij wat leeren. En als hij terugkomt, dan hare vrije hand, die onschuldig ‘i er (Naar het Engeluch.) XXXVIII. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie iqaanden is 1.25, franco per post 1.70. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iederf regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. t). Prjjs •schrik- -d lijdt, ng, die van een et Ver- •kt 34, bedrag, boek- Eenmaal het huis uit, haalde Castleton ruimer adem, hoewel hij een gevoel had alsof er iets was, dat hem knelde. Haastig liep hij voort, tot aan het huis waar du Barry zijne kamers had. Hij trof hom juist op het oogenblik dat hij zou gaan dineeren en deelde hem het nieuws mede. Du Barry was verbaasd. Hij meende dat hij het monopolie van Europa had, en daar ging zijn oude vriend inbreuk maken op zijn terrein. «Wanneer komt gij terug?" «Over een maand of drie." «Een jaar of drie, bedoelt gij?" «Drie maanden." «Waarlijk Castleton, drie maanden is de moeite niet waard. Gij kunt mij gerust vertrouwen, mij, die Europa ken." «Dat kan wel wezen, maa$ mijn besluit is geno men. Gij zegt het mij te laat. Als ik te Neuren- burg kom, zal ik goed op de commissionairs letten, die het n zoo lastig hebben gemaakt." «Neurenburg!" riep du Barry uit en verschoot van kleur. «Neurenburg!" Gij denkt toch niet te Neurenburg te komen?" «Dat weet ik niet. Ik ben toch en route; als ik een dag kan vinden om in Uwe geliefkoosde stad door te brengen, zou ik het gaarne doen. goudsche courant. werken bracht onder de geMine vakken van lager onderwjjs en alle onderwijzeressen de bevoegdheid hebben daarin les te geven, komt het ons rationeel voor, dat dit onderwjjs valle binnen de gewone schoolnren. Het zon kun nen strekken tot afwisseling van geestesarbeid en tevens geregelder worden bezocht. Niemand kan ons overtuigen, dat het voor jeugdige kinderen gewenscht is, na 5 unr schoolonder wijs genoten te hebben, weder gedwongen te worden in muffe schoollokalen stil te zitten. Geen onbevooroordeeld medicis zal dergelijke regeling goedkeurenhet verwondert ons, dat de ouders van slechts 14 van de 100 kinderen ze om redenen van gezondheid niet aan die lessen laten deelnemen. Indien de ouders het belang hunner kleinen goed begrepen en in zagen, dat de misstand met eenigen goeden wil onmiddelljjk te verhelpen ware, zouden zjj in massa dezen weg inslaan- Indien het al thans ons eigen kind betrof, zouden wij on verwijld een geneeskundige verklaring vragen, dat het bjjwonen der bedoelde lessen nadeelig is voor de gezondheid; een arts, die zulks weigerde, zou, dunkt ons, geen hoog denkbeeld geven van zjjn gezond verstand. Waarom is de door ons en de Commissie gewenschte regeling wel mogeljjk aan de Tweede, doch niet aan de Eerste Burgerschool voor meisjes Meerdere kosten zjjn er niet aan verbonden, integendeel, het zal op den dnur leiden tot bezuiniging. Zooals wjj vroeger reeds zeiden, wjj hebben er niet tegen, dat de drie onder wijzeressen, die thans elk 100 verhooging genieten voor handwerken, dit meerdere salaris behouden, al werd het onderwjjs buiten de 60) Het speet Mevrouw Delaine dat hij zoo was; maar zij kon niet meer doen dan haar fraaien geborduur- den zakdoek voor de oogen houden en een zacht snikje geven. Castleton nam hare vrije hand, die onschuldig naast hem lag, alsof zij er op wachtte door hem ge vat te worden. Hij had werkelijk met haar te doen, en terwijl hij die hand teeder drukte, zoide hij: „Het doet mij innig leed dat gij er zoo over denkt. Maar gij weet dat ik spoedig terugkom, en dan zullen wij Uwe vijan den totaal vernietigen, daar kunt gij op aan. Vaarwel!» Zij zag niet op en veranderde hare houding niet, be halve dat zij de hand, die Castleton vastgehouden had, ophief, zoodot haar golaat nu in beide bandon verborgen nas, hetgeen tot het effect van het tooneel bijdroeg. Zoo liet zij hem vertrekken zonder een woord te spreken. Toen hij haar verlaten had, bleef zij van spijt en teleurstelling eene poos in dezelfde houding zitten. «Welk een zonderling mensch! Koud als ijs! Maar hij is niet koud, dat weet ik, anders zou zijne tegen. „Och er is niets, dat de inoeii een geheelen dag door te brengen/ bovendien ligt het uit den weg. „Daarom zou ik het juist gaarne zien. Als ik er heenga, zal ik Uw kaartje bij Uwe vrienden afgeren, en trachten de commissionairs te behandelen zooals gij hebt gedaan." „Ik kan U het Baierischer Hof juist niet aanbe velen. Het Wittelsbaoher Hof, naast het postkantoor, is veel beter." „Dank U; ik weet nog volstrekt niet of* ik er heen zal gaan of niet, maar ik zal het niet ver geten.» „Laat mij den naam van het hotel voor U op schrijven.» Lang naderhand had Castleton reden om zich te herinneren dat du Barry bijzonder ongerust scheen toen hij over Neurenburg en het hotel sprak, maar op dat oogenblik sloeg hij er geen acht op. Toen Castleton zijne familie mededeelde dat hij den volgenden dag op reis ging, had de doctor hem een paar brieven mede te geven en deed zijne moe der hem een uitmuntend voorbehoedmiddel tegen zeeziekte aan de hand. Onder Amerikanen zijn onverwachte veranderingen zoo iets gewoons, dat het nieuws van Castleton slechts eenige gelukwenschingen met zijne aange name vacantie en eenige kleine raadgevingen betref fende zijn linnengoed uitlokte. Den volgenden dag was Castleton op de stoomboot, waar hij heen schoolnren afgeschaft, doch in het vervolg zonden bij het aanstellen van nienwe titula rissen deze extratoelagen kunnen vervallen. Dat de verbetering van het onderwjjs voor meisjes, die meer behoeven dan het gewoon lager onderwjjs, achterwege is gebleven, laat zich gereedeljjk verklaren door de ongunstige tijdsomstandigheden. Na hetgeen er vroeger is voorgevallen, was het te voorzien, dat het gemeentebestuur eene afwachtende bonding zou aannemen. Toch hopen wij, dat binnen de grenzen der wet en in overeenstemming met de financieele krachten der gemeente alles zal gedaan worden om aan de bestaande Tweede burgerschool het onderwjjs steeds meer te doen beantwoorden aan de behoeften der meisjes uit de meer gegoede burgerjj. Bet verslag bevat ook nu weder de gewone klacht over het teekenonderwjjs. Met leedwe zen vernamen wjj, dat de Commissie, de be hoefte aan verbetering van dat onderwjjs er kennende, nog niet kon aangeven, hoe die tot stand zou moeten komen. Indien de Commis sie, die op de hoogte van den toestand is, zoo spreekt, dan zon bet er van ons leeken zeker aanmatigend zjjn, advies te willen geven. Toch komt het ons bedenkeljjk voor, dat jaar op jaar dezelfde klacht herhaald wordt, zonder eenig uitzicht op redres. Waarschijnlijk zjjn het voornamelijk redenen van geldeljjken aard, die afdoende maatregelen tegenhouden, doch kan er al vast geen partjj getrokken worden van de kennis der onderwjjzers met hoofdacte, welke toch immers alle ook proeven van be kwaamheid in het handteeken hebben gegeven, voor zoo ver zjj na 1878 geëxamineerd zjjn Het voor eenige dagen verschenen en door ons grootendeels woordeljjk overgenomen Ver slag van den toestand van het lager onderwjjs in deze gemeente over het vorig jaar draagt weder de blijken dat het met zorg is bewerkt, geheel overeenkomstig de bedoeling van den wetgever, die noodig vond dat de gemeenteraad en de burgerjj eens per jaar een volledig over zicht zonden krjjgen van dezen gewichtigen tak van regeeringszorg. Over het geheel verkeert bet onderwjjs in gnnstigen toestand. Wjj hebben dit, geljjk het rapport terecht doet nitkomen, te danken aan den goeden geest van het onderwjjzend personeel en de onbe krompen medewerking van het stedeljjk be stuur, doch wjj mogen ook het aandeel niet vergeten, dat de Commissie van toezicht daaraan heeft, die zich met jjver wjjdt aan haar taak en daarvoor zeker een woord van waardeering verdient. Het is dan ook niet om aanmerkingen te maken, dat wjj met een enkel woord op dit Verslag terugkomen, maar om nogmaals de aandacht te vestigen op enkele Jgwten, die alleen verholpen zullen wordenjwndien de publieke opinie overtnigd wordt, dat zjj tot schade strekken der school gaande jeugd. Zoo trok het onze aandacht, dat nog steeds het onderwjjs in de Handwerken aan de eerste Burgerschool voor meisjes niet geregeld is naar den zin der Commissie. Wjj herinneren ons, dat ook wjj enkele jaren geleden er op aandrongen dit onderwjjs te geven gedurende de gewone lesuren. Sedert de wet de Hand-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1