:r, ivoltti. jroüwen. Donderdag 28 Maart. 1889. roor. EN. JNieuws- en Advertentieblad'voor Gouda en Omstreken. ID. N9 3876. FEUILLETON. PPIJ. UIT VERRE GEWESTEN. rh, Zn. ■"|i- rS'I-J r- EN, 1 A’s lie. ebruikt, .arborgt d. ig 60 ct. rVELT Afzo.iderljjke Noemers De inzending van advertentiön kan geschieden tot 4én uur des namiddags van den dag der uitgave. t VIJF CENTEN. hartolijko LX. 7 het sproot aantal kaartjes, dut op Leiden, jrburg. ver ver- Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. POTJES in bericht en extra 1 APRIL >0.— ten Comp. te uterdam. ICTIE. {Naar het Engehch.) XXXIX. 1— 1- f 1— 0.70 1— r. tanen ikten, tong, ;evoel erljjf, istoo- ga', ifwis- >loed- luste- I deze men, rond- judig rezen GOUDSCHEi COURANT. J De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.7(>. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. doch alles was geassu- spoedig aanwezig. De jet eerst water gegeven. vermelding verdienen, »er Stilting, die zich flink Mevrouw Holt bezig meubelen, porselein, Bij deze Conrast behoort een Bijvoegsel BINNENLAND? Z GOUDA. 27 Maart 1889. Bij de gisteren gehouden verkiezing vooreen Lid van de Tweede Kamer in het district Dordrecht werden uitgebracht 2607 geldige stemmen. Gekozen werd de heer H. van Gijn (liberaal) met 1402 stemmen. Hedenmorgen ten 8 ure ongeveer is een ernstige brand uitgebroken in het buis K. 2O3d aan den Bloekerssingel bewoond door den heef A. H. Sprayt, die weldra zoo toenam dat de bovenkamers spoedig geheel waren uitgebrand, terwijl daarbij helaas! ook een menschenleven valt te betreuren. De vrouw des huizes, die gisteren bevallen was, lag te bed in een alcoof, en was bezig den jonggeborene te helpen, toen zij, daar het vrij duister was, de baker riep om haar bij te lichten. Deze kwam met het licht en naderde daarmede te dicht bjj de gordijnen, zoodat deze vlam vatten. De heer 8. die op de voorkamer was, word geroepen, kwam onmiddellijk en hielp zjjn vrouw uit de alcoof. Du vlammen verspreidden zich in oen oogwenk zoodat het geraden was zoo spoedig mogolijk het vertrek te verlaten. 7" heer zijne echtgenoote en do kleine naar beneden en met behulp van 1 naast bewoont, naar het naburig huis van den heer C. Kooijman, waar kraamvrouw on kind een veilig toevluchtsoord vonden. Intusschen was do baker nog op het brandende bovenhuis gebleven. Zoodra zij zag dat hare me- i vrouw geholpen werd, was zij naar haar eigen bod gegaan, om nog een on andor in te pakken, doch vrij spoedig schijnt zij door den rook bevangen te zijn. Althans toen men later, na de ruiten stuk i geslagen te hebben, binnenkwam was zij zoo goed als 1 Omstreeks het midden van Januari was het huis in straat 39, tusschen Madison en de vijfde Avenue, voltooid. Benige weken vroeger was geweest met hot uitkiezen van aardewerk en dergelijke. Nie'tegonstaande de vole jaren van afzondering en armoede, .ging haar die taak vlug van de hand. Het was een aangenaam gezicht haar in het zwart, maar met den meesten smaak gekleed, van winkel tèt winkel te zien gaan, om hare genoeglijke taak te ..verrichten. Zij ontmoette verscheidene van hare vroegere be kenden, die niet traag waren om haar in haar ver beterden toestand te herkennen. Zij had de kennis met twee of drie van hare intiemste schoolvriendin nen reeds hdrnieuwd en toen haar huis gemeubi leerd was en zij er haar intrek in genomen had, was zij verbaasd over 1 die hare tafel lag. gestikt. Wel waren de levensgeesten nog niet geheel geweken, maar weggedragfi en in een naburig huis onder dak gebracht, blies rij weldra den laatsten adem uit. De naam van de ongelukkige vrouw, die op zoo droevige wijze haar einde vond, is Mej. Schaap. Kort na haar overlijden is zij naar het Gasthuis getransporteerd. Dat mevrouw 8. in hare omstan digheden, ten gevolge van den schrik, in een treu rige positie verkeert laat zieh denken. De schade is aanzienlijk reerd. De brandweer wa spuit der militairen heeft Onder hen, die een loffelijl behoort de korporaal-taml gedroeg. De verschillende autoriteiten waren spoedig op het tooneel van het onheil aanwezig (behalve de Commissaris van Politie, dié niet tegenwoordig was) en dank zij de goede maatregelen heeft de brand geen verdere uitbreiding gekregen. Was het iu het nachteiijk uur geschied, de ge volgen waren niet te voortienjfeweest. Hedenmorgen is de milicien, die Zondagavond is verdronken, op plechtige wijze mot militaire honneurs ter aarde besteld. De Maj. C. O. van Resteren was daarbij tegenwoordig. De Kap. der Infanterie L. F. w - Leyds hield bij de geopende groeve een Terstond bracht genoemde toespraak, waarbij hij o. a. deed uitkomen hoe de - en de kleine naar beneden en overledene het slachtoffer was geworden van trouwe knptein Cheriex, die het huis daar- plichtsbetrachting, daar zijn eerste zorg was geweest om op zijn tijd in d~ v‘k— te voet op een donkeren, hem onbekenden, dijk huiswaarts toog dan met de tram terug te gaan wijl hy dan te laat zijn zou gekomen. In de zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank van gisteren werd ten tien ure aangevangon met de behandeling der Moord te Stolwijk. Drie personen: Louis van Bergen van der Grijp oud 39 jaar, koopman, zich noemende KuhnJan 61) De oude zaakwaarnemer liep snel de stoep af en verwijderde zich, bij zichzelf mompelende: Z/Dat is van ’t hart. Maar het zal hoegenaamd geen goed doen." Clara was in woede ontstoken. De onbeschaamdheid van dien man was onverdra gelijk. Zij wensclite een broeder te hebben om zulke beleedigingen te wreken. Den volgenden keer toen zij Pulsifer ontmoette, draaide zij het hoofd voor hem om. De zaakwaarnemer had gelijk. Wat hij gezegd zeide hij, «noeme had, deed hoegenaamd geen goed. Het verstrekte mij zelf dikwijls Clara Digby des te meer in haar gevoelen. Ik zog niet dat zij de tegenwoordigheid van een edel karakter niet miste van iemand, die voor w --oo— haar altijd dezelfde welmeenende, belangelooze vriend t zeil ging. Gij zult het zeker wel was. Maar als dit zoo was, is ’t omdat de sohoone Maar mij zal het altijd in geheugen blijvenik kreeg sekse nooit gaarne van een bewonderaar afstand doet, 2__ 1v,.»_ maar zich gewetenlooê meester maakt van allen, die Men doen;" en du Barry lachte hartelijk, haar hulde willen bewijzen. i Du Barry ging voort met Clara het hof te maken, kléine voorval in haar hart bewaard als Lebbe oud 33 jaar, zeeman en Leonard Quik oud 43 jaar, arbeider, allen zonder vaste woonplaats, stonden terecht, beklaagd van op 6 December 1888 in de gemeente 3 tol wijk te samen en in vereeniging, na vooraf zulks met elkander te hebben afgesproken en daartoe het plan te hebben beraamd. lo. Opzettelijk Sijgje van Vliet weduwe van Klaas Donkersloot oud 63 jaren, van het loven te hebben beroofd door, na zich gezamenlijk met?dat doel ten hare huize te hebben begeven en de deur van bin nen te hebben toegegrendcld, haar aan te grijpen en te smoren, tengevolge waarvan genoemde vrouw door verstikking ie gestorven. 2o. Na dien moord te hebben gepleegd om den diefstal gemakkelijk te maken, onmiddeljjk daarop eenig zilvergeld en centen alsmede ebn zilveren doosje aan genoemde Sijgje van Vliet toebehoorende te hebben weggenomen met het óógmérk om zich een on ander wederrechtelijk toe te eigenen. De rechtbank was samengesteld uit Mr. Ph. A. J. Bouvin president Mrs. Th, J. Hoppe en G. Polak Daniels, rechters; Mr. J. Ph. Castendyk, officier van Justitie, Mr. B. J. A. Sterck, griffier on Mr. J. H. Uiterwijk, toegevoegd verdediger. 32 getuigen moesten in deze zaak gehoord worden. De twee eerste bekl. bekenden eenigon tijd voor de moord met den 3n bekl. afspraak te hebben ge maakt Sijgje van Vliet te vermoorden. Na 1 Decem- j ber werd de zaak te Schoonhoven opnieuw besproken de taerne terug te” rijn en liever e.n °P 6 ’a" Leendertse aan 4('0 Gorcumsche straatweg verlaten met bestemming naar het huisje van Sijgje van Vliet. Nadat zij daar aangekomen waren, nam ieder op een stoel plaats en nadat men de koffie gebruikt had welke daar gewoonlyk tegen betaling genuttigd werd, en de le bekl. betaalde, stond de 3e bekl. van zijn stoel op, greep Sijgje bij de keel en smoorde haar, Terwijl dit voorviel grendelde de 2e bekl. de deur en haaldf de le bekl. uit de zak van Sijgje schatten, die jonge dames heilig zijn en daar mocht niet meê gespot worden. Zij geroeide zich verplicht er om te lachen, maar zij gaf geen antwoord en zag gedurende het overige van het onderhoud zeer ern stig. Toen du Barry vertrokken was, kwelde zij zichzelf met het denkbeeld dat hem eigenlijk niets aan haar gelegen was. maar hij was te voorzichtig om overhaast te werk te gaan, want hoe „begoocheld” ook, was Clara Digby ^t door een coup te overwinnen. Dikwijls bekroop hem de lust om te zinspelen op den tijd toen hij te 8cotenskopft afscheid van haar nam, maar hij bewaarde dit hulpmiddel liever voor eone gelegenheid, die meer geschikt was om er ef fect meê te maken. Zijn voornemen was om de zaak met allen ernst te behandelen en te gelegener tijd te verklaren dat van zijne jongensjaren af, toen hij zieh in ballingschap begaf, tot op dit oogenblik, zijn hart haar geheel had toebehoord. Eene opmerking van Clara op zekeren dag deed hem ran plan veranderen. Zij dreef den spot met eene wanhopige liefde tusschen twee zeer jonge lie den niet meer dan kinderen zonder te be denken dat dit veel overeenkomst had met het oude geval tusschen hen. Du Barry stemde met haar in. „De Duitschers”, 'i. -noemen dit kalverenliefde. Ik heb erbij s om gelachen," ging hij op den onverschilligsten toon voort, „als ik aan imjuo po ging tot pathetisch afscheid nemen dacht, toen ik als knaap U vaarwel kwam zeggen voordat ik onder -1 vergeten hebben. zoo flink den bons. Gij zoudt het nu niet beter kun nen doen;" en du Barry lachte hartelijk. i Dit beviel Clara volstrekt niet, want zij had dit een van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1