van DANTZIG van AALST WIJDSTRAAT A 41. GOEDKOOPSTE bin: OSDSBirat KLEEDINGMAGAZIJN. g r* Goederen op maat worden onder van een bekwamen Coupeur en zou» der verhooglng vau prijs binnen den korist mogelijken tijd op ons atelier vervaardigd. ^ZATERDAG 30 MAART DE KAPITALE HOFSTEDE geteekend B Nos. 8 en 8a aan de noordzjjde van Bovenkerk, alsmede diverse partijen WEI-en HOOILAND, Bouw- en Grien eiland en aanbehooren, TE HUUR GEVRAAGD W WINKELHUIS, met SCHUUR en ERF te Moordrecht, in de kom van het dorp, kadaster Sectie C. No. 787 groot 1 Are, 71 Centiaren. fa M ezx SoliecLst© fd Hoeren- en Zinder- £J Fatsoenlijke JONGEN geplaatst worden, eenigszins met de BROOD- BAKKERIJ bekend. Adres by de Weduwe C. van VLIET, Turfmarkt. Geen grijs Haar meer!!! Openbare Verkooping. 1889. GO FE\ UIT I H VI leiding Rafter te N des avonds ten 7 ure, Openbare Vrijwillige Verkooping. Hooi- en Griendland gelegen onder de gemeente SCaastreolxt, ter grootte van 23 hectaren 59 aren 24 centiaren. f Emser Pastillen, g (Staats-Contróle,) V bl] SLOTEMAKEIt Co. g Wegens sterfgeval is de BADINRICHTING deze week GESLOTEN. Woensdag den 3n April 1889, des morgens ten 11 uur te Moordrecht, in het Logement «het Posthüis» bewoond door de Wed. C. den BRABER, bij veiling, verhoo ging en afslag te verkoopen - De 1 i 15 hectaren, 74 aren, 48 centiaren en eenige partyen 7 hectaren, 84 aren, 76 centiaren alzoo te zamen MAGAZIJN P I A 1T O 'S. G •6? Afzonderjjjke t. Ma 7} V I De prijs p«r per post f De uitgave d< met uitzond p- g Een ONDERWIJZER heeft met April weder eenige uren beschikbaar voor het geven van aan achterlijken. Brieven motto: «Onderwijs» byden Uitgever van dit blad. wordt tegen 4^ GO Voor eenigei van Koophaudc tarieven van r Directie van di Al» gevolg wjj thana tot noemde Direct heeft verleend. Sedert 15 Jl goederenverkeer landache «tatioi •0 KGr. wor berekend word Dat dit eer uit één voorbe goed naar den voor 30 KGr reeds 39 ct. b Wij meenen besluit ten zee van Koopband in dit opzicht In de zittin discussie gevo arbeidstijd); ve gesteld. De om voor jeug arbeidstijd nier voor om diepe leenen. De h tijd van vrou op 11 uur, over te laten voor kinderen 63) „Is er een „Een beste, geen femelaat „Ik denk h zag een klein bijzonde»» in i den. Na de Holt niét de r kant den teks aan hunne vn Dit onderw kelijks. De preek uittreksels var „Mijne vrii schen zijn al goede daden i eens heb geze deugd, evenm de kerk gaai denen niet, i f* WESTHAVEN 161 K I OPENING VAN HET De Notaris J. P. MAALSTEDE te Bergambacht is voornemens op VRIJDAG den 5den APRIL 1889 by itizet en verhooging, en op VRIJDAG den 12den APRIL daaraanvolgende bij afslag, in perceelen, com binatiën en in massa, telkens des morgens ten 10 ure, ten huize van J. ZUIDERVLIET, op het dorp te Stolwijk in het openbaar te veilen en te verkoopen: staande en gelegen onder de gemeente S t o 1 “w ter grootte van Deels verhuurd voor zeven jaren tegen f 1100.per jaar, en deels dadelijk te aan vaarden. Inlichtingen en veilingboekjes te bekomen bij de Notarissen SPRUUT te Ouderkerk a/d IJ tel en MAHLSTEDE voornoemd. Gouda. Snelpersdruk ran A. BRINKMAN Zoon. een WIN KELHVTS voor eene flinke ZAAK op een der beste standen van Gouda. Adres franco brieven met opgaaf van stand, prjjs en grootte onder Letters A. H. aan het Bnreau van de Vlaardinger te Vlaardingen. Er kan direct een DE VOORHANDEN Uitgave KOKSMA, zeer lage pryzen uitverkocht bij A. BRINKMAN, Lange Tiendeweg. De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande par- fumerien, om het grjjze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen. Maakt het haar glansryk en zacht en verft niet. Prjjs 85 cent per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te Gouda by J. H. C. HUINCK F.Hz., 122 Hoogstraat 123. VAN VIobL- en VIOLONCELSNAREN, Werkplaats vog^ Reparation van alle Instrumenten. STEMMING BIJ ABO5.AiEME.VT. Wed. P. van HOFWEGEN— Rijkbn. De Notaris A. KLUIT te Moordrecht^ is voor nemens op Te aanvaarden bij de betaling der kooppen ningen op den 1“ MEI 1889. De kooper heeft het recht den geheelen Winkelopstal met den voorraad Winkelwaren tegen taxatie over te nemen. Het perceel is iederen werkdag te bezichtigen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3