w Tp~ 4 HL n boven- DA en w ivolgende 3 tüleerd Markt. I ilB, ili BINNENLAND. Maandag 1 April. IN70 3879. 1889. Nieuws- en FECILLETOX UIT VERRE GEWESTEN. iOUZIËN, eit ajsru, KLAK. erverij Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gzn., 'roningen. 'IÊN. Ische Cou- jden door het NEMAN en a uur des namiddags van den dag der uitgave. lil I i cherij. De insending van advertentiön kan geschieden tot #én Afzonderlijke Nommer» VIJF CENTEN. te. JN heremieten zijn gemo- aan MADO i iMAN&Zoo». i O ,1 11 De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjk» met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drip maanden ie 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. niogeljjk be- letrehen bjj de 73 en 73a, stellen van eene kraan. Na en machinerieën der worden verkocht. - schoonhouden der ka- en als belooning kluis, en het tuintje, Castleton was, na zijn terugkeer in het vaderland, tot geheel andere gedachten gekomen aangaande I (Naar het Engeleck.) LXII. 1, te Gouda. oogglanzend, ailhard voor fcJVo. 2 zon sterk, berst nder en heet Kamerwerk, of water te en Belgit, M Co. dstraat. verkocht bjj (MAN, "iendeweg. ran 8 tot 13 p 70 tot 90 omen, verven igstukken en len, Garnitil- kleuren zjjn g der Belgen. •oiakade 19, l. Na ome pons zullen de ketels stoons4fukkerij voor oud jjzer m als nieuw te bemerken, maar zijn geheele voorkomen en ma nieren gaven er blijken van. Vroeger was zijne welgemanierdheid een Dit was als een tooverslag verdwenen. wat du r 'J zeggen dat hij zijn vriend tamelijk uit de hoogte gevoelen bijna beleedigend op den voorgrond stelde, alsof hij hierdoor te kennen wilde geven, dat alle kennis, die Castleton op zulk een kort reisje meende ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. naar by Valkenburg, sollicitanten naar de hermitage en kapel, vfj Voor hen die bet nog nu genoeg dat men bij den lip niet uitsluitend te denken hi een persoon die de wereld 1 voor de aardsche dingen r‘ terugtrekt; maar aan iemai om zich te belasten met -I pel en het onderhoud van rlangt lu-l lag bewerk i voor roem en weinig geld. Hier vond men slechts hen, die vooruitgekomen waren (waar waren de anderen, die, misschien even verdienstelijk, in den worstelstrijd bezweken waren allen, die zich Holt natuurlijk nog zeer goed herin nerden. Zij spraken hartelijk en met veel lof over hem. Ik behoef niet te zeggen hoe gelukkig dit haar maakte en hoe zij hare pogingen verdubbelde om het zulke vrienden van haar echtgenoot genoeg lijk te maken. In de geheele stad trof men eigenlijk geen zoo aangenaam en beschaafd gezelschap aan, als weke lijks bij mevrouw Holt verzameld was. Hare soirees begonnen naam te krijgen, zoodat menigeen, die niet persoonlijk met haar bekend was, verlangde aan haar voorgesteld te worden. Mevrouw Holt zou met hare gewone goedhartigheid aan deze vleiende toenaderingen zeker geen weerstand hebbenkunnen bieden, als haar zoon niet nu en dan tusschenbeiden was gekomen. Zonder dat' hij acht scheen te geven op hetgeen er voorviel, hield hij een oog in ’t zeil, en bewaarde daardoor den roem van de soirees zijner moeder. ~Bijjieze Coarant behoort een Btyvoepel. GOUDA, 30 Maart 1889. Het bulletin aan het Paleis luidt heden aldus Sedert het laatste bulletin is in den toestand van Z. M. den Koning weinig verandering gekomen. De ongunstige verschijnselen blij ren aanhouden. Behalve de reeds vermelde personen, die te Leiden de dupe zijn geworden van den «millioenenheer*, is ook nog een tweede kleermaker aldaar er in ge- loopen, dank zij den tact van liegen en bedriegen, welken de zoogenaamde jonkheer, naar thans telkens meer en meer blijkt, bezat. Bedoelde heer is R. Broekhoff, in den laatsten tjjd zich noemendejonkheer Broekhoff de la Bourgeois. De dame toch, van wie hij denkbeeldig moest erven, was door hem gedoopt mevrouw de weduwe De la Bourgeois. Lit erkentelijkheid nam hij zeker haren naam aan. ---- Bene poging, gisteren door ham aangewend om zich in eene sloot onder Warmond te verdrinkeo, is mislukt. De jonkman was vroeger winkelbediende te Utrecht. De Nederlandsche Vereeniging van postzegelver zamelaars te Amsterdam beeft zoo veelvuldige aan vragen tot tentoonstellen ontvangen, dat het bestuur genoodzaakt was naar een ander lokaal nit te zien. Hare tentoonstelling zal nu van den 20/23 April in de militiezaal te Amsterdam gehouden worden. Zaterdag is eene Engelsche courant voor de eerste maal gedrukt door middel van «eloctricitoil.. Deze pionierster is de Haat Anglian Daily Timet te Ipswich. De stroom wordt aangevoerd uit accumulators aan een centraal depot, en werkt geregeld. Dag en nacht kan er worden gedrukt, eenvoudig door het open- goudsche courant. Zoon, 'g deweg. g tXGS, pater. a en 6 uur ’s morgeus (behalve voor meisjes beneden 16 jaar), mits van vrouwen de arbeid niet valle tus- schen il uur ’a avonds en 5 uur morgen*. De commissie van rapporteurs heeft een ander voorstel geformuleerd, dat au fond niet veel van het wetsontwerp verschilt. Dit amendement bepaalt, dat de» werkelijke arbeidsduur niet langer dan 11 uur per etmaal mag zijn, en voor jongelieden onder 14 jaar niet langer dan 8. In werkelijkheid is ’t verschil in stelsel slechts dit, dat do rapporteurs een kortoren arbeidstijd willen voor kinderen onder 14, dan voor die boven 14 jaar, want de arbeidstijd van 11 uur is ook regel in het stelsel dor Regeering. Inderdaad een ander stelsel ligt opgesloten in het amendement-De Geer, dat om aan zekore bedrijven vrijheid van beweging te verzekeren, geen gebruik wil maken van een dispensatierecht der regeering, maar de industrie zelve geheel vrijlaat en alloen den arbeidsduur per etmaal bepaalt op 11 uur en bij uitzondering op 13 uur, terwijl nachtarbeid tusschen 11 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens slechts verbo nden wordt aan JfMigriindort 4 jaar-au aan vrouweh. Schijnbaar heeft dit veel voor, maar de voorstanders vergaten, dat om de gevreesde willekeur der Regeering te weren, de willekeur der industrie ten troon wordt geheven, waarvan voor de goede uit voering der wet nog veel minder te wachten is. De heeren Borgesius en Röell toonden met volkomen recht aan, dat in dit stelsel de controle, dat geen overmatige arbeid wordt gevorderd, vooral bij de huisindustrie, volstrekt onmogelyk is De voorstellers meenen, dat het inleveren van het werkplan bij den burgemeester nauwkeurige controle zou verzekeren, doch dit plan werd terecht onuitvoer baar geacht en zou de gemeente-secretarièn met werk overladen, vooral in groote steden. Vooral de heeren Borgesius en Roëll toonden duidelijk de gebreken dezer regeling aan en gaven verreweg de voorkeur aan het regeeringsartikel dat goed in elkander zit. Onlangs overleed de kil Kr zijn thans een hondew T__ betrekking, die door den gjaaf de Viller», eigenaar van hermitage en kapel, wprdt vergeven. t wisten, blykt hieruit pmiet van Valkenburg pef», gelijk weleer, aan poede of uit minachting ih daar in afzondering j die «aaagestcld" wordt vrye woaing erlangt Iu~ara dat or bjj U, mag bewerkt La po&U ie» va. Ook derniaeard. Staten-Qenaraal. Wruuz Kamm. Zitting aa w_—Jat» De geheele zitting werd gewijd aan art 6 der ar beidswet, zonder dat het tot oen heslitring kwam; deze is uitgesteld tot Woensdag of Donderdag, daar de verconigde zitting der beide kamers Dinsdag en misschien ook nog Woensdag zal in beslag4 nemen. De hoofdstrekking van art. 5 vond steun bij allen, die prijs stellen op een deugdelijke regeling van den arbeidstijd. De Regeering stelt voor jongelieden en vrouwen den aanvangstijd van don arbeid op 6 uur voormiddag», den oindtermiju op 7 uur namiddags en verklaart dat de arbeid moet «fgewisseld worden door rusttijden van den gezamelijken duur van 2 uren, doch vergunt voor bepaalde werkplaatsen ge durende oen bepaalden tijd verlenging van den ar- beidstijd tot des avonds 9 uur, en bovendien voor bepaalde bedrijven vrijstelling bij bestuursmaatregel van het verbod van arbeid tusschen 7 uur ’s avonds 64) Toen Castleton terugkwam, waren de zaken zoo ver gevorderd tusschen Clara Digby en Du Barry, dat iedereen hen als geëngageerd beschouwde. Dat was, wel is waar, voorbarig geoordeeld, maar het kon eenmaal waar worden. Castleton nam het als zoodanig aan. Hij was er diep door getroffen, maar de schok ging voorbij en liet hem kalm en brreid om de voordeelen te plukken, die ik zoo goed ben geweest tot troost van teleurgestelde minnaars te beschreven. Toen hij Clara ontmoette, behandelde hij haar met de gemeenzaamheid van oude vrienden, maar zonder iets van dat meer teedere gevoel, dat zijn vroeger gedrag gekenmerkt had. Clara Digby be speurde die verandering al zeer spoedig. Zij was te edel van karakter om er door beleedigd te zijn, maar zij was ook te veel vrouw om er niet heime lijk spijt over te gevoelen. Zij was verwonderd haar vroegeren minnaar zoozeer in zijn voordeel veranderd te zien en dat wel in een tijdsverloop van drie of vier maanden. Het was juist niet in iets bijzonders Mevrouw Holt was bijzonder gelukkig geweest in het hernieuwen van hare bekendheid met hare vroe gere vriendinnen en in de uitbreiding van den kring harer bekenden. ’tWas verwonderlijk hoe spoedig zij algemeen be mind werd, en hoe iedereen plotseling tot de ont dekking kwam, welk eene innemende, zachtmoedige, beminnelijke vrouw zij waszoo lief en belangeloos; zoo echt beschaafd en aristocratisch. liet geval is dat zij niemand in den weg stond, niemand hinderde. Zij had geen ander doel met alles wat zij deed dan haar zoon genoegen, te geven, zoodat zij zelfs niet de jalouzio van de afgunstigsten of boosaardig- sten wekte. Daarbij waren hare soirées alleraange naamst, en het gezelschap, dat men er ontmoette, „was van de uitgezochtste soort. Opmerkelijk was hot, dat men er verscheidene kunstschilders van naam ontmoette; mannen, die, hij in jaren geleden, toen Holt vol geestdrift te Scotens- weinig stijf geweest, kopft werkzaam was, des zomers in allerlei oorden o des lands schetsen maakten en des winters in hunne Barry betreft, het spijt mij te moeten ateliers yverig werkten 1.11 »11» ....'nn.l m«a111L- .«14 Ir. l.nr.of.'k 1 ï-l.Z... vrrkn.l n>An ol Zkz.li behandelde als deze over Europa sprak, en zijn eigen alsof hij hierdoor te kennen wilde geven, dat alle 11-41— opgedaan te hebben, eigenlijk op niets neêrkwam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1