T Dinsdag 2 Afril. 3880. 1880. aan” h. )F. BAS. >E, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* BINNENLAND. FEUILLETON. UIT VERRE GEWESTEN. ERT. RSTE Doping. e; lER. Da Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. rAN 'fkZooN. De uitgave deter Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ■{Naar iet Engehch.') XLHI. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. 'ngin d*r Niets kon welmeenender schijnen. Toen Graves echter op straat kwam, en zich het' geheele tooneel 1, residee- 'RÜDAG des ten 9 wring ge- rJuel, aan 'ijlen Me- tn contant n. rk van liverheid. 8, TIN, JEN met IUREAU, 1IFF0N- IACHEL JTenwat igeboden. n kantore D, 1 twee- 0 VARE eels Kalf- 1 STIER, 1 KALF, WAGEN, 1EN op ARRE- nMELK- rüIGEN, f EN, eene JOOTAK- I KNEP- te 1 uur geopend idag d. a. v. vóór illènde weeshuizen n deg zal dï leri- gen in eene sierlijke naast haar prijken, tindermandje de keu- ;eu. Van elk artikel ■erringertjes genaaid. zwart zijden japon ir kopjes schenken, round is reeds voor sen flinke Brieven m B. A. goudschecourant Hij zocht met ijverige volharding iets te doen te Zelfs overwon hij zichzelf in zooverre, dat hij Ellsworth ging opzoeken, die nu een welgesteld effectenmakelaar was en hem ronduit vroeg of hij hem eenige commissionairs-orders wilde opdragen. Ellsworth ontving zijn voormaligen medeminnaar met meer dan gewone gulheidhij had van Randall’s tegenspoed gehoord. Hij verzocht hem plaats te nemen en wist hem door vertooning van medegevoel juist uit te hooren hoe het met hem gesteld was. «Wij hebben weinig commissionairs-orders," zeide hij, bij het slot van het onderhoud, «maar gij kunt er op rekenen dat ik u alle, die wij hebben, zal zenden." A.D VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniédere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Ach, het kostbaarste huis en erf in New-York brengt niet genoeg op om een spoorweg aan te leg gen. Niemand wist dit beter dan Randall. Wat hij gehoopt had, toen hij zijne bezittingen verkocht, was het een tijdlang uit te houden, totdat hij nieuwe schikkingen gemaakt had om aan een kapitaal te komen, en dan zijn gang te gaan zonder zelfs den schijn van eene stoornis. Maar de actiën, in het failliete bankiershuis belegd, werden aan de markt gebracht en voor veel verminderden prijs verkocht. Dit was een hinderpaal voor onmiddellijke on- derhandelingen; daarenboven maakte hei de spoor wegmaatschappij ongerust. De dirécteuren begonnen te vreezen dat Randall niet in staat zou zijn zijn contract na te komen, en zooals meestal het geval is, namen zij maatregelen, die juist geschikt waren om het hem te verhinderen. gevoelde diep het verlies van haar ouder- i weder voor dhn geest riep, gevoelde hij, hij wist ior *n haar faat nm fa vnnrlrnman zeif niet waarom, een zekere ontevredenheid, en had hij half berouw dat hij bij hem was geweest. Wat Ellsworth betreft, nadat zyn oude vriend de deur uit was, nam zijn gelaat eene uitdrukking van boosaardige zegepraal aan, en zeide hij bij zichzelf, terwijl hg werktuigelijk zgn horloge uithaalde ener aandachtig op keek: «Ik zal hem zes maanden geven." GOUDA, 1 April 188#. Het Paleis-btilletiu van heden luidt aldus: De toestand van Z. M. den Koning blijft onver anderd. 1. M. gebruikt weinig voedsel en mist over het algemeen dj noodige rust. De Nieuwe Gouwenaar deelt mede, dat de besturen der verschillende liberale kiesvereenigingen in het Hoofdkiesdistrict Gouda op eene Donderdag jl. ge houden vergadering candidaten hebben gesteld voor de a. st. verkiezing van leden der Prov. Staten. Dit bericht is onjuist. Op de Turfmarkt bij den melkverkooper O. is hedenmiddag een schoorsteenbrandje ontstaan, 't welk gebluscht was, voordat de inmiddels aangerukte spuiten aanwezig waren. Betreffende de poppontontoonstelling, ten bate van het Kinder-ziekenhuis te Utrecht, deelt het V. D. de volgende nadere bqzoadarlMMlen mede: Tot opluistering der tentoonstelling zal tegelijker tijd een fancy-fair.gehouden worden. Door do wel willende bolangelooze medewerking van den heer A. J. i. Boos, zal de groote concertzaal van het Geb. voor K. en W. keurig versierd worden. Het orkest wordt herschapen in eene Oosterscbe tbeetent, waarin drie theetafels, ieder door drie jonge dames bediend, het dorstig publiek zullen laven. In de zaal verrij zen kiosken, waar andere jonge meisjes bekers cham pagne en glaasjes likeur aanbieden. Twee tafels worden gewijd aan den verkoop van bloemen; op eene andere worden cacao en bonbons opgestapold, terwijl in een ander kraampje boekjes en loten ver kocht worden. Eene vischkom, waarin men naar pakjes hengelen kan, zal de vrooljjkheid verhoogen, daar het telkens misgrijpen der pakjes ongetwijfeld stof tot laebeu zal geven. 65) «Neen mijn kind," was het antwoord: „nu u‘w echtgenoot besloten heeft niet te gaan, is het uw plicht bij hem te blijven. Uwe moeder en ik zijn aan de wisselvalligheden des levens gewoonbe kommer u maar niet over ons. Ik zal binnen het jaar alles in orde hebben en dan komen wij weêr bij elkander. Toon de heer en mevrouw Randall New-York verlaten I intrek in het vijfde Avenuo-hotel, dat hem bijzonder scheen te bevallen. Virginia hield niet zelden hem. Zij gingen in een hoek zitten en be gonnen hunne rlreito'e. Areüo’e zijn gezaugen waarin zij de gebeurtenissen hunner leden of het tegen woordige schetsen, en waardoor zij de herinnering daaraan bewaren. Zij dansten en zongen. Waar- sobünlijk waren zij maar geringe lieden, want de Karine ging zeer plechtig naar een .anderen hoek van het marktplein, naar hij op eene soort van bank plaats nam. Toen kwamen de hoogste ambte naren en ongeveer tachtig andere Indianen om hem heen zitten, en een jong meisje bracht hun iets te drinken in kleine kalebassen. De drank was als sterke wijn en een weinig zuurachtig van smaakhij werd nit maïs bereid en chiga genoemd. Hij ziet er uit als kippensoep, waar een paar eieren door heen geklutst zijn. Toen zij begonnen waren te drinken, nam de Kante oen pakje met stukjes tabak van omstreeks zes duim lang en zoo dik als een vinger; de bladen waren ineengerold en met een draad omwonden. Zij besteden veel zorg aan de tabaksteelt en maken MAM nik, n mm A .1. L Z J Jl m& k— -1 t branden langzaam een goheelen dag. Het andere eind steken zij in den mond, halen van tijd tot tijd den rook in, houden die eene poos bij zich en blazen hem dan door den mond of de neusgaten weer uit. Iedere Indiaan had zulke rollen bladen, die zij in hunne taal Ynpoquete noemen; op Hispaniola, Haïti, heeten zij Tabacn. Knapen en meisjes brachten drink schalen, beurtelings met den hierboven beschreven drank gevuld, of met een anderen, dien men cacao noemt (chocolade). Van don laatstgenoemden namen zij drie of vier teugen en gaven dan de kalebassen van hand tot hand vorder. Daarbij slikten zy, aan houdend dien rook in, roerden de trom en sloegen met de hand de maat, terwyl de anderen zongen. Zoo bleven zij tot middernacht byeen, on toen waren de meesten hunner smoordronken. De roes openbaarde zich ook op zeer verschillende Langs do wanden der zaal worden do tafels ge plaatst waarop de poppen zullen prijken. Over de verschillende poppen en hunne kostuums zullen wy binnen eciiige dagen nog meer kunnen mededeelen. De meeste poppen dienen als prijzen voor da loterij, eonige andere, van prijsopgaven voorzien, kunnen gekocht worden. Tegen by zond eren toegangsprys wordt in een af zonderlijk kraampje eene complete kraamkamer ten toongesteld. Men zal daar de jonggeborene-baker- pop op haar kussen zien li doopjurk. De fraaie wieg za en in on naast het welgevulde rigo luiermand uitgespreid lig zijn 6 of meer stuks als met toe Een echt bakortje in kornet i zal echte kandeel in miniaU Deze prachtpop met hare lui 100 verkocht. De tentoonstelling zal 9 Ap zijn tegen 50 cent entree. Wuasdag d. a. v. vóór U uur eb» de kinderou de/vd^ilUude weeshuizen het uitgenoodigd, en te 1 uur op dien df* - toonstelling tegen 25 cent toegankelijk zijn, echter *8 avonds weder tot 50 cent verhoogd. Vóór de ontdekking van Amerika was de tabak niet bekend. De Spanjaarden waren zoer verbaasd, toen zij zagen, dat de Indianen den rook van dit kruid inadomden on weder uitbliezen. Een der oudste berichten aangaande de sigaren deelt de ge schiedschrijver Gonzalo Fernandez de Oviodoy Beider mede in zyne geschiedenis van Nicaragua-, die in 1555 voltooid werd. Hij is jaron lang in de streken van Centraal-Amerika geweest en spreekt als oogge tuige. Het volgende is aan hem ontleend: Op Zaterdag, den 19n Augustus 1526, kwam Don Alfonso, Kasike van Nicoya, op het marktplein van zijn dorp. Het was twee uren voor het vallen van den avond. Ongeveer honderd Indianen verge- daafdoor een aantal heeren te leur, die op aange name galanteriën gerekend hadden. lijk huis, maar zij deed haar best om te voorkomen dat haar echtgenoot bespeurde, hoe zij onder die verandering leed. Het duurde niet lang of de jonge man ondervond het onderscheid tusschen het leven op ruime schaal in zy’ns schoonvaders huis, zonder de minste uitgave, behalve van het betalen van zijn kleêrmakersreke- ningen, hetgeen hij niet al te geregeld deed, of zyne tegenwoordige leefwijze, nu hij zichzelf en zijne vrouw onderhouden moest in een der duurste hotels van de stad, waar wekelijks de rekening gepresen teerd werd. Dit moet ik ten voordeele van Graves zeggen: hij deed byzonder zgn best. hadden, nam Graves met zijne vrouw zijn j krijgen. scheen te bevallen. Virginia hield niet van het leven in een hotel, hoewel zij er de meest gevierde jonge vrouw was, en al de bekenden van Graves en hij had er veel zeer beleefd jegens haar waren. Dit viel echter volstrekt niet in haar smaak. Toen zij nog een jong meisje was, deed zij voor zeker alle moeite om zooveel aanbidders te behouden als mogelijk was; maar na haar huwelijk was zij geheel en al van gedrag veranderd, en zij stelde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1