SS N? 3881. 1889. IHS .voor. 5, JEN. Woensdag 3 April. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. f FEUILLETON .brisk. UIT VERRE GEWESTEN. oo p: ure TDIN staande en n, 61 Cen- 2022, in den Heere r gewoond ■M >n. STGr DA. 8, Gas- nz. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. w»Jfri V'- p maat CRAMER 1— De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nomine» VIJF CENTEN. itopsaihank werden aan het poat- de daaronder reesorteerende hulp- -„l 2611.57 en terugbetaald 1961.31. E POTJES Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. 1- - /i- 0.70 I- IIT. (Naar het Bngelech.) XLIII. itaalhoudunde U!U l.iwlf tV’ijn Atn- EOfiberrm. ei era. >it.j T A. Ha THIM. [AN Zoon. Bij het aftleelings-onderzoek in de 2e Kamer van het wetsontwerp tot nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop met beperkte snelheid wordt vervoerd, gaven veel leden als hun gevoelen te kennen, dat de wet van 9 Augustus 1878 aan haar doel heeft beantwoord en op krachtige wijze heeft medegewerkt tot vergemakkelijking en verleven diging van het verkeer tusschen de verschillende gedeelten van ons Land. Bevestiging der in die wet nedergelegde beginselen scheen hen dan ook alleszins gewettigd toe. GOUDSCHE COURANT AD VERTENTIEN worde* creplseiat van 15 regels h 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. kantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulp kantoren gedurende de maand Maart 1889 ingelegd 2611.57 en terugbetaald 1961.31. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 1766. Het Bestuur van de Afdeeling Zevenhuizen, Wad- dinxveen en omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft aan den heer Commissaris des Konings in deze Provincie verlenging verzocht Van de opheffing der beschermende bepalingen van de Wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad No. 89) voor enkele vogelsoorten, voor zooveel betreft de gemeen ten Waddinxveen, Zevenhuizen, Bleiswijk en Moer- capelle. Te beginnen met den eersten dezer zijn op de De heer Willink Ketjen schrijft in de faarSie- lode o. a.: «Donderdag heb ik eon verboor ondergaan bij den rechter-commissaris; ik was namelijk, zooals bekend is, beschuldigd in den loop der maand Januari aan den Minister van Koloniën de bedreiging te hebben toegevoegd, het Prinsesje te zullen dooden. Van al mjjne, hierboven (in vroegere nrs. van de Namüiebodè) genoemde beschuldigingen, die open, ridderljjk, tartend werden uitgesproken, heeft men geen notitie genomen en stelt nu in plaats daarvan een beschuldiging, zoo geheel in strijd met mijn sinds jaren aangenomen houding tegenover de macht hebbers, dat zij reeds daardoor alleen wederlegd moest zyn in hot oog van allen, die mijn zaak gevolgd hebben. Bij bovengemeld verhoor was een schrijven van De zinken kaasraten, welke sinds enkele jaren door den heer Aseton, Lood- on Zinkwerkor te Berg-Ambacht vervaardigd worden, zijn zelfs in het buitenland bekend. Onder anderen worden zij op eene groot» kaas- en boterfabriek in Denemarken gebruikt. De Passage-Maatschappij |e Rotterdam heeft een netto-winst behaald van 18 656. Het dividend is op f 30 per aandoel vastgestold en tot directeur is herkozen de hoer J. C. v. Wijk. GOÜDA, 2 April 1889. In de hedenmiddag gehouden vereenigde zitting der Staten-Generaal waren alle Ministers tegenwoor dig. De Minister Mackay deelde mede dat verschil lende adviezen betrekkelijk den toestand des Konings, zoowel van de geneesheeren als van Professor Rosen- stein, verklaarden dat bet chronisch lijden op den Koning (suikerziekte en uierontsteking) zoodanigen invloed geoefend heeft dat Z. M. op het oogenblik niet bij machte is zich met Staatszaken bezig te houden en in de naaste toekomst zeker geen verandering te wachten is. Of de toestand ooit weder zoodanig zal verbeteren dat de Koning de regeering zal kunnen waarnemen, kan niet met volle zekerheid worden gezegd. De Minis ter Mackay heeft persoonlijk aan den Raad van State nadero inlichtingen gegeven, die bijeenroeping der Staten-Generaal loader uitstal noodig achtte. den heer Keuchenius aai den Minister van Justitie, gedateerd 6 Maart j.l. en hetgeen de aanklacht be vatte, welke tegen mij is ingebrach t. Van dit stuk heb ik geen inzage bekomen, doch las mij de rech- ter-commissaris enkel het slot dier missive voor, waarin o. m. voorkomt, dat ik «op de bewuste da gen in Januari bij mijn gesprok met den Minister, zóó ziedend was van toorn, dat hij, (Minister) zich de woorden, die ik had uitgesproken, niet juist meer herinnerde.» De lezers van mijn Open Brief zullen opgemerkt hebben, dat do minister hier, om mijn gemoedstoe stand de karaktoriseeren, hetzelfde woord «zie dend van toorn* gebruikte, als ik, alleen met dit onderscheid, dat hij verklaarde niet juist te weten wat ik gezegd heb, terwijl ik ons gesprek in hoofd zaak in meergeuoemden Open Brief heb weergegeven. Het klinkt haast ongelooflijk, dat een Minister, een dergelyke zware en onware beschuldiging durft inbrengen, twee maanden nadat dat* feit zou plaats gehad hebben, onder toevoeging eener verklaring, dia de gehario beschuldiging te niet doet Nog eons dus beroep ik mij op het zoo dikwijls geprezen gezond verstand der Nederlanders en vraag hen niets meur dan hun oordeel te schorsen, tot de rechter in deze zaak zijn uitspraak zal hebben gedaan.» ING van ipen en 66) Op zekeren dag, vroeg in den ochtend, ging hy zijn ouden schoolmakker opzoeken. Deze was te spreken. Hij wist zeer goed wat Graves kwam doen. Hij ontving hem vriendelijk en hoorde geduldig zijne geschiedenis aan, als ook zijn verzoek om hem ongeveer duizend dollars te leenen, ten einde hem in staat te stellen op kleine schaal iets te beginnen. Het speet Ellsworth zeer, ja, hij mocht wel zeggen dat het hem bedroefde, ongelukkigerwijze niet iu staat te zijn hem te helpen, maar het contract zijner compagnieschap verbood hem afzonderlijke leeningen aan te gaan, en dus was het hem onmogelijk aan het verlangen van zijn vriend te voldoen. Graves begreep hem maar al te wel. Hij voelde den grond onder zijne voeten wegzinken. Hij trachtte zich aan iets vast te grijpen. Hy besloot New-York te verlaten, zooals zijne vrouw wenschte. Hij riep al zijn moed bijeen, en stelde zijn toestand Ellsworth juist voor oogen, die ïnet alle aandacht, schijnbaar met oprecht medegevoel, luisterde. //Leen mij twee honderd vijftig dollars," zeide hij, „om hier van grenzen der gemeente Zevenhuizen personen geplaatst, belast met de wering van rreemde bedelaars. De kiezerslijsten voor de 2* Kamer dor Staten- Generaal, voor de Provinciale Staten en voor don Gemeenteraad, zyn voor de gemeente Berg-Ambacht elk vastgesteld met 230 nimen. Gen enkel lodger komt onder de kiezers voor. achteloos met uw g gezegd verkwistend, maar ik wil kwetsen, nu althans niet; doch om u te zeggen, als gij te verlaten en mijne hulp noodig hebt, zou IK liever ny opnu willen dat uwe rrouw bij mij kwam, en ik de zaak gestormd i i i. a l ii i f,1 bedaard totdat zijne tegenpartij had uitgeraasd. Ein delijk hield Graves op, om adem te scheppen. «Hebt gij gedaan?" vroeg Ellsworth, op een toon, zoo kalm, dat die alleen genoeg was om Graves maar ook om uwe vrouw, want wij zijn samen op- weer in vuur en vlam te zetten. Z/Neen, ik begin pas. Ik wil U zeggen, dat geld zijt geweest; ik had bijna 'gij ’t Is onnoodig de scheldnamen, waar- maar ik wil uw gevoel niet mede bij hem overlaadde, te herhalen. Zij waren althans niet; doch om u de waarheid van de ergste soort. Ik geloof niet dat Ellsworth j er ernstig aan denkt New-York dit alles verdragen zou hebben, als Graves niet, toen mijne hulp noodig hebt, zou ik liever hij ophield, zich had omgekeerd en de kamer uit- -u:: i-;v -««v I was, met een0 woede dat hij «het met haar zelve besprakgij moet het mij niet kwalijk hoofd nemen; gij weet hoe gij altijd met geld hebt om- gesprongen." I Terwijl hij het Het bloed steeg Graves naar het gelaat. Hij van d: sprong op, balde zijn vuist en hief de handen drei- Graves, met gezwollen slapen, --- 1 -x— I en kloppende polsen, op het trottoir en stond een oogenblik besluiteloos. Het gezicht van de wemelende menigte riep hem tot zijn ongelukkigen toestand terug. Hij deed eene 1L ’o i Toen vatte hij de taak, die hij zich had voorgenomen, j eene som geld te leen kon krygen. Te vergeefs. Iedereen scheen van Randall’s dood te weten, en den toestand te begrijpen waarin Graves f aan de hulp van zyn vader in te roepen, maar deze was een man iprakgij moet het mij niet kwalijk hoe gij altijd met geld hebt om steeg Graves naar het gelaat. Hij gend omhoog. //Harry Ellsworth, ik heb grooten 1 lust om u een slag in het gezicht te geven voor hetgeen gij daar gezegd hebt. Laat die schel los of gij krijgt er een. Geef mij nog eens de minste aanleiding, als gij durft." Ellsworth was geen lafaard, maar binnen de ge wijde wanden van het kantoor mocht de jongste compagnon geen vechtpartij houden. Graves bloed was aan het gisten. Blijkbi staat. Hy was niet opvliegend van aard, maar als eenmaal zijn drift gaande was gemaakt, was 1 zelf geen meester meer. Ellsworth begreep dit, en daan te kunnen gaan naar de moeder van mijne wachtte, na de eerste opwelling bedwongen te hebben, vrouw*-*•’-* -ii"A j i?:- z/’tls een zeer hard geval, dat moetik bekennen," antwoordde Ellsworth, met een diepen zucht. «Ik zou u gaarne willen voorthelpen, niet alleen om u, gegroeid. Gij weet ook wel, Charley, dat gij altijd gevoel niet mede bij hem overlaadde, te herbalen. Zij van de ergste soort. ernstig aan denkt New-York dit alles verdragen s was, i 1 van de firma," den bedaarden en deftigen Illingsworth, die binnen kwam, bijna omverliep. aan KHsworth overliet, om uitleg de zaak te geven zooals hij het verkoos, kwam een vuurrood gezicht en kloppende polsen, op het trottoir en stond een Het gezicht I krachtige poging om tot bedaren te komen. I vatte hij de taak, die hij zich had voorga i weder op, namelyk. ie beproeven of hij 1 rrnlrl t.o loon knn kriiffen. Hijkbaar was hij tot alles rA i 1 ?,13 v» -- - -o-nr hij zich. 1 daardoor gebracht werd. Hij dacht er dit. en van zijn vader in te roepen, maar deze l’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1