BINNENLAND. CTEIT, .CAO beste. 7&- Leer!!! Donderdag 4 April. N? 3883. 1889. □.-w! offen, MAN, iendeweg. iekten Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. UIT VERRE GEWESTEN. BIST. De ineending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddag, van den dag der uitgave. Drogist. hel beste rereld. m )lm’s herin »ndwater, tschen, 1.75, Dr. P0PP‘« loemen-zeep transparant ten, IN I hunne zitplaatsen. gangvaardig was wij kunnen nog ge- echte Pre- Ik ^MANkZooM. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. verkocht by Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschynt. 'uraoriewinkels tandpijn, ont- onaangename worden zeker lijks gebruik 'al voor lingsmid- Koffie. goudsche courant. (Naar het Engeltch.) XLIII. NDON is itaande par* haar binnen verdwjnen. rjjk en zacht 95 cent per son. Alleen 1 HUINCK grondbezitting door een overdragen, met alles wat lijk laten meubileeren voorschieten, mits ge mij, beloven wilt haar, noch eenig levend wezen, er van te zeggen." „En wanneer verlangt gij betaling?" wp.:: tv Graves was zeer getroffen. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. G ROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, S April 1889. In de hedenmiddag gehouden Vereenigde verga dering der Staten-Generaal is eenparig besloten dat het in art. 38, le lid, der Grondwet ontschreven geval aanwezig is. Na de tnededeeling van de genomen beslissing wel de meest bitter smartelijke, zeide de Voor zitter, waartoe de Nederlandsche vertegenwoordi ging kon geroepen worden verklaarde de Voor zitter dat het besluit op grondwottelijke wijze zal worden afgekondigd en medegedeeld aan den Raad van State en den Ministerraad. Alle leden verhieven zich van hunne zitplaatsen. De Voorzitter sloot de zitting met de bedeGod behoede ons Koninklijk huis! De hh. A. L. van Uven en Mr. J. Fortuijn Droogleever, leeraren aan de Rijks Hoogere Burger school alhier, zijn benoemd tot Leden van de Com missie voor het eind-examen der Hoogere Burger- VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Op Vrijdag- den 5 April 1889, dea namiddags ten 1 ure. Aan do orde: De Rekening van het Stedelijk Museum van Oud heden, dienst 1888. Het voorstel tot wijziging der begroeting van het voreenigd Wees- en -Ëlemooseniershuis, dienst 1888. Het voorstel tot wijziging der Gemeente-begroo- ting, dienst 1888. Twee reclames botrekkelijk de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde kiezerslijsten. De benoeming van een lid der Commissie van Administratie der Bank van Leening. ,e tanden ge- ”s Tandplom- tegen eiken in. szeepen, welke weeg brengen. «Mondwater n tijd. 'W lenen. derde op uwe vrouw er op is, het huis behoev en u het geld voor uwe reis i hem de teruggave j, op uw woord van eer, w nig levend wezen, er iets nerde hij zich zijn belofte van vroeg te huis te «7) »’t Is hnar vurigste wensch," antwoordde Graves. „Zeg mij eens, Graves," vervolgde Holt, „wilt gij werkelijk New-York verlaten en werken? Is het uw vaste voornemen Hebt gij er ernstig over na gedacht?" „Holt!" riep Graves uit, opspringende„help mij maar om weg te komen en ik zal u toonen of het mijn vaste voornemen is. Ik ben een ander mensch geworden, een geheel ander mensch in de laatste vier en twintig uur." „Genoeg. Luister nu naar mij. Ik bezit een stuk land niet ver vnn de plaats waar uwe schoon moeder thans is. Er staat een aardig huisje op, en de grond is reeds bebouwd. Het land was door onze firma voor schuld in betaling genomen en ik wilde het wel in eigendom hebben, en toen is de plaats op mij overgedragen. Nu, Graves, op ééne voor waarden slechts wil ik u helpen." „En die is?" vroeg de ander wantrouwend. „Wees bedaard totdat ik heb uitgesproken. zeg op slechts done voorwaarde. Ik zal die kleine scholen in Zuid-Holland, dat dit jaar te Schiedam wordt afgenomen. Heden middag werd ten Raadhuize dezer Ge meente aanbesteod 1. Hot maken van 500 Meter dennenhouten per- koenbeschoeiing, langs de Karnemelksloot. Ingeschreven werd door P. H. dea Dunnen, te Drummelen voor 4300.—; W. Bokhoven, te Gouda voor 3026.Ph. Verbruggen, te Waddinxveen voor f 2844.M. Both, te Vlaardingen 2800.C. P. W. Dessing, te Gouda voor 2765.H. Nederhorst, te Gouda voor 2664.A. Teeuwen, te Krimpen a/d. Ussel voor 2599.— P. Vermeer, te Gouda voor f 2366. 2. Het maken, leveren, hangen en gangvaardig maken van twee sohutdeuren aan de Binnenha- vensluis. Ingeschreven werd door: C. P. W. Dessing, te Gouda voor 1584.J. de Jong Wz., te Gouda voor 1225.H. J. Neder horst, te Gouda voor lt*0A. Teeuwen, te Kriropeh a/d. Ussel voor ƒ1090.W. Bokhoven, te Gouda voor 991.P. Vermeer, te Gouda voor f 957.Ph. Verbruggen, te Waddi nxveen voor 943.G. Luijendijk, te Gouda voor/795. 3. Het maken van 142 Meter eikenhouten be schoeiing langs de Vest. Ingeschreven werd door: J. de Jong Wz., te Gouda voor ƒ3330.C. P. W. Dessing, te Gouda voor ƒ2555.P. Vermeer, te Gouda voor 2552.—; H. J. Nederhorst, te Gouda voor 2495.W. Bokhoven, te Gouda voor 2477.Ph. Verbruggen, te Waddinxveen voor 2444.A. Teeuwen, te Krimpen a/d. Ussel voor f 2280. 4. Het maken en stellen van den yzeren boven bouw der vaste brug in de straat der Lage Gouwe. Ingeschreven werd door: j naar zijn kosthuis. Hij vond Virginia in een opgewonden toestand. Zij was zeer geschrikt van het briefje, dat haar echtgenoot dien ochtend had en vooral was zij ongerust geworden UKJU uiiar lorauuciuvuü ickouiugou vwigciugu nciuuu, i die zij meende dat reeds lang betaald waren. Boven- i man van een ruw en ver- i dacht voorkomen geweest om naar Graves te vragen. „Laat ons New-York verlaten," riep zij uit. «Stel i het niet langer uit. Laat ons de stad verlaten zoodra wij kunnen. Om mijnentwil, Charley, aarzel niet. Laat ons naar moeder gaan, en wij kunnen nog ge lukkig worden." «Ik heb er de middelen niet toe, Virginia. Ik heb overal moeite gedaan om geld te krijgen. Het gaat niet." „Verkoop dan al mijne kleêren, behalve die ik draag. O, hadden wij er maar een jaar vroeger toe besloten!" „Toen zou het u niet veel geholpen hebben, Vir ginia. Ik heb eerst in later tijd geleerd een man te zijn." „Dus wilt gij gaan? Zeg dat gij wilt." „Ik wil." J. J. Verdries, te Gouda voo r 222. Door den minister van oorlog is ter kennis van de militaire autoriteiten gebracht, dat de regeering niet voornemens is een wetsvoorstel aanhangig te maken tot het opnieuw verlengen van den diensttijd voor de ingelijfden bij de militie te land der lichting van 1883, althans indien geen onvoorziene omstandig heden zoodanige verlenging alsnog noodzakelijk maken. Daarentegen heeft een wetsvoorstel tot verlenging van den diensttijd van de miliciens der lichting van 1884 reeds het departement van oorlog verlaten. In verband hiermede zullen de paspoorten van de miliciens der lichting van 1883 in gereedheid ge bracht en de door hen opgelegde goederen in de kledingmagazijnen ingeleverd worden. De datum van pasporteering zal later worden opgegeven. Het Vad. verneemt, dat Paul Prill, van Rotterdam, te Hamburg is geëngageerd als kapelmeester van het Stadttheater, in plaats van Weingartner. De Heilsoldaat deelt thans meda de regeling der hgeenkomston, door generaal Booth in het Leger des Heils bier te lande te leiden, do merkwaardigste bijeenkomsten, die ooit in Holland zijn gehouden. Zij zullen plaats hebben: te Amsterdam op Goeden Vrijdag 19 April, in de zaal Frascati; te Haarlem op Zaterdag 20 April in Felix Favord; te Utrecht op beide Paaschdagen in Tivoli; te Leiden op Dinsdag 25 April in de Stadsgehoorzaal. Op elk dier dagen worden drie bijeenkomsten gehouden, ’s morgens te 10,30, ’s midd. te 2,30 en ’s avonds te 6.30 alleen te Haarlem blijft het bij één avond- bijeenkomst. De toegangsprijs is bepaald op 10 ets., voor gereserveerde plaatsen 50 ets. De onder werpen, door den generaal te behandelen, zijn de volgendede ware kruisweg de eenige weg des I heilsde godsdienst Christi en de eenige gods- i dienst der negentiende eeuw. laten maakte hem afkeerig om het aanbod van Holt aan te némen. Als Holt hem slechts vergunde dat hij j van het geld beloofde\ Maar hij zoo geheel anders dan ieder ander. Nu herin- i komen en daar hij niets had wat hem elders riep, i ging hij -1u:: -4 'Gij begrijpt mij niet. Ik verlang geen betaling." Iravno nraa vaar crntrnftan, „Holt!" zeide hij eindelyk, „dat kan ik niet aan- i achtergelaten, en vooral was Zij uuftVlu« nemen. Ik heb er het recht niet toe, noch voor toen haar verscheidene rekeningen voorgelegd werden, Virginia, noch voor mij zelf." die zij meende dat reeds 1 „Zooals gij wilt," hernam Holt, op zijn gewonen dien was er tweemaal een toon en sprekende alsof het onderhoud afgeloopen was. J K „Maar hoe zou ik het kunnen doen?" ging Graves voort. „Ik zeg u, zooals gij wilt; laat het daarmee uit zijn." „Wilt gij mij twee honderd vijftig dollars leeneu?" „Neen!" „Holt," sprak Graves, „ik wilde u zoo gaarne zoggen wat ik gevoel bij dit edelmoedig aanbod, maar gij zijt een zonderlinge vent. Gij zoudt tegen mij vloeken als ik het deed. Misschien zou ik ter wille van mijne vrouw uw voorstel niet zoo bepaald afwijzen. Mag ik een dag beraad nemen?" „Ja!" Graves verliet het kantoor met moeielijk te be schrijven gewaarwordingen. Wat zou hij doen? Zijn gevoel van eigenwaarde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1