E E.' Az. 1889. N? 3885. 'ELS, BINNENLAND. clvoor. SEN.- Fen, mz. enz. Maandag 8 April Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Holland- UIT VERRE GEWESTEN. jnland. De inzending van advertentiSn kan geschieden tot EIT. - - t uur des namiddags van den dag der uitgave. BU deze Courant behoort een Bijvoegiel. onze stadgenoot, 1— XLV. Jowa, 11 Juni 186 :w*ren tegen n nadat die arljjk op 26 ring moeten. I, Dijkgraaf. 3, Secretaris. Ik zweer u, bij dé nimmer weêr lastig Mijnheer! Gij hebt mij gezegd dat ik u niet, moest sclirfj- leemraden J» IE POTJES J antes Nou- ICHOENEN. 73». 1- /!•- 0.70 /!•- ■jjfboer VAN den Heer m. (y«ar het Engelech.) XLIV. IADEN vam t kennis van Als een der kenmerken yj valsche bankbiljetten van vjj men o. a., dat het ondersel den namaker, niet uit lettel pen. Deze zeer fijne letter j kunnen nabootsen. len rekening icretarie van en werkdag idags 4 uur) len nedeige- aldaartegen verkrijgbaar Bij.de Donderdag gehouden verkiezing zijn met algemeene (74) stemmen herbenoemd tot hoofdinge land van Schieland de heer J. J. Snel, en tot hoofd ingeland- plaatsvervanger de> heer P. Vrijlandt, bei den wonende te Moordrecht. zal geen geweld aseh van mijn r zal vallen.” ng op Zater- lar zal over- jvenbedoelde t De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjje per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. e GOUDSCHE COURANT de in omloop gebrachte p-twintig gulden noemt ft betreffende straf voor bestaat maar uit stip- tónt men niet te hebben Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, t welk des Maandags verschijnt. ADVERTENTIEN worden geplaatst 1 5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. eerst in twijfel gestaan of hij heden al dan niet ver schijnen zou, doch ten slotte daartoe besloten, daar hij weet, dat hij toch voor den sterken arm der justitie zou moeten bukken. Hij merkt op, dat men bij de minste aanleiding gereed is tegen de socialisten eene vervolging in te stellen terwijl men anderen laat loopen. 'Indertijd zeide de minister Heemskerk tegen Grol, dat alle socialisten gauwdieven waren. Dat was eene persoonlijke beleediging, ook tegenover den heer Croï Waarom is Heemskerk toen niet vervolgd Nadat hij aanmerking gemaakt heeft op den vorm der dagvaarding, zegt hij zich niet precies te her inneren, of hij de geïncrimineerde woorden indertijd te Wolvega al dan niet gebezigd heeft; erkennen doet hij het niet. In het manuscript zijner toenmaals uitgesproken rede komen ze niet voor. Heeft hij ze gebezigd, dan moeten ze hem in het vuur zijner rede ontsnapt zijn. Maar aangenomen, dat hjj ze werkelijk gesproken heeft, dan nog ontkent hij, dat hij zich aan iets strafwaardigs zou hebben schuldig gemaakt. Vooreerst vraagt hij naar de beteekenis van de uitdrukking /^schoelje," en wat beleedigends daar eigenlijk in gelegen is. Men kan hem de bedoeling om te beleedigen wel toedichten, doch dat doet niets ter zake. Verder heeft hij en de getuigen a decharge hebben dit bevestigd de Tweede Kamer zelfs niet genoemd. Dat Domela Nieuwenhuis tegen over 99 schoeljes staat, zal wel waar zijn; hij staat er tegenover vrij wat meer; doch volgt daaruit, dat hij daarmede de leden der Tweede Kamer op het oog had? Op zeer heftigen toon gaat de beschuldigde nog 'eenigen tijd voort en vervalt daarbij van tijd tot tijd in uitweidingen, die den voorzitter nopen hem her haaldelijk te verzoeken zich tot de zaak zelve te bepalen. Uitspraak over acht dagen. 70) Een oogenblik was hij in ihogelijk gevaar geWeest, namelijk, toen hij van tafel was opgestaan, en haar naar haar boudoir volgde. Maar toen zij hake hartstochtelijke uitboezemingen begon, had er allengs een ommekeer in hem plaats gevonden en bleef hij -hard en koud als marmer. Dat was de reactie. //Spreek! Zeg, dat gij mij bemint." Geen enkel woord. //Ondankbaar monster!” gilde zij, terwijl zij Castleton met zulk eene woede en heftigheid bij de keel greep, dat zijn gelaat purperkleurig was eer hij zich herstelde. Instinctmatig stiet hij de waanzinnige vrouw van zich, met zulk een kracht, dat zij naar de ariflere zijde van het kleine vertrel tegen den wand werd geslingerd. Castleton sprong op. "Blijf, blijf nog één oogenblik," riep -zij uit.^Ik zal geen geweld meer plegen. asch van mijn rader, dat1 ik u Donderdag werd voor A de zaak van den socialist 1 Bij afwezigheid van den vice-president mr. E. Cant stoel, terwijl het openbaar nomen door den subetituu GOUDA, 6 April 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden is art. 5 der arbeidswet) normale werktijd 11 uur voor personen beneden 16 jaar en vrouwen behoudens uitzonderingen) aangenomen, na aanneming met 67 tegen 26 stemmen van het amendSanders verbie dende nachtarbeid tot 14 jaar en voor vrouwen. Verworpen is het amendementHeldt tot verkorting van werktijdfjroot kinderen tot 14 jaar op art. 6, aangenomen, is het amendement om den rusttijd minstens op één uur te bepalen. Door de Liberale kicsvereeniging «Schoonhoven en omstreken" zijn met algemeene stemmen voor de a.s. periodieke verkiezing van Leden voor de Provinci ale Staten opnieuw tot candidaten gekozen de af tredende leden, de hoeren R. Blok, Mr. A. A. ven Bergen IJzendoom en G. A. Van Houweninge Gz. Door het Comité voor de opvoering van «Mero- dates" is, als netto-opbrengst van die opvoering, de som van 258,40 afgedragen aan 'het B. K. Arm bestuur alhier. ffitbank te Heerenveen tl der Stadt behandeld, rident, bekleedde de iremer den voorzitter- ósterie werd waarge- icier van justitie Mr Modderman. Een buitengewoon talrijk publiek, hoofd- zakelfjk uitgeestverwanten van den beschuldigde bestaande, vulde de rechtszaal. Uit de akte van beschuldiging blijkt, dat P. van der Stadt wordt beschuldigd de Tweede Kamer der Staten-Generaal te hebben beleedigd, doordien hij in eene openbare vergadering te Wolvega, waarin hij als spreker optrad, had gezegd, «dat het district Wolvega het voorbeeld van, het district Sohoterland moest volgen, opdat Domela Nieuwenhuis niet langer alleen zou staan tegenover 99 schoeljes." Twee getuigen d charge ryksveldwachters 1 bevestigden de aanklacht. De door dezes d décharge gedagvaarde getuigen afgelegde verklaringen komen hierop neder, dat de beschuldigde de Tweed, Kamer volstrekt niet heeft genoemd. In zijn requisitoir zet het Openbaar ministerie uiteen, dat uit het verband, waarin de woorden gebezigd zijn, wel degelijk blijkt dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal bedoeld ishet acht de schuld van den beklaagde ten opzichte van het ten laste ge legde wettig en overtuigend bewezen en requireerde zijne veroordeeling tot eenegevangenisstraf van 2 maanden. De aangeklaagde draagt zelf zijne verdediging voor, die hij geschreven voor zich heeft. Hij heeft Zij kwam zeer dicht bij hem terwijl zij dit zeide, en bewaarde vervolgens een oogenblik het stilzwijgen. «’t Is voorbij," sprak zij eindeljjk, op bitteren toon. «Een vreugdeloos leven voor mijeen schitterend, hoopvol leven voor u; voor mij de siroccowind, die mijn levenskracht verschroeit; voor u de verkwik kende koeltjes. Waartoe zulk een verschrikkelijk contrast in het lot van twee van God’s schepselen? Zijt gij werkelijk zooveel beter dan ik? dan ik, die gij, veracht? O, neen, 't is omdat gij met een bedaard, gelijkmatig karakter begiftigd zijt, dat u binnen de grenzen houdt van alles wat -gepast en welvoegelijk is; ik heb zulk eene beschutting niet; ik bezit niets van die veilige deugden. Ik ben de gevallen engel, gij de engel des lichts. Ga! Dat is alles wat ik te zeggen heb. Wij zullen elkander weder ontmoeten alsof er niets gebeurd is. Waar schijnlijk zullen wij het geen van beiden vergeten inaar wij zullen ons houden alsof wij het vergeten hadden.” Zonder eenig antwoord, verliet Castleton de kamer. Hij kwam in de vestibule, opende de deur en ging de straat op. Hij liep een eindweegs voort, zonder er op te letten in welke richting. Eindelijk zag hij eenige marktwagens, die hem voorbij ratelden. Bij eene gaslantaarn zag hij op zijn horloge. Het was over drieën in den ochtend. De richting dor wagens volgende, liep hij voort tot aan eene van de groote markten. De toeberoid- selen om in de behoefte van de groote stad te voor zien hadden reeds een aanvang genomen. Hij liep langs de verschillende stalletjes en dacht slechts aan het tooneel, dat hij had doorgestaan. Hij trachtte zich de omstandigheden, waarmede Eet gepaard was gegaan, te binnen te roepen, njaar zijne herinnering was verward. Z/In ieder geval behoef ik deze les niet weder te leeren,” zeide hij bij zich zelf, terwijl hij den weg naar huis insloeg. Toen hjj, omstreeks zes ure in den ochtend, aan zijne woning schelde, dacht de dienstbode dat het iemand was voor den doctor, en wekte dezen dus voordat zij de deur opendeed. //Wie is er ziek!" vroeg doctor Castleton toen zijn zoon den traplop naar zijne kamer ging. Eenige dagen later ontmoetten mevrouw Delaine en Castleton elkander op straat. Zij boog bevallig voor hem. Een gewoon opmerker zou niet het minste verschil met hare gewone wijze van groeten bespeurd hebben Castleton jvel. Het stelde hem gerust uit haar eigen mond de verzekering gehoord te hebben dat zij hem nimmer weêr zou lastig vallen. Bij de examens voor onderwijzer dezer dagen te Utrecht gehouden, slaagde o. de heer H. H. van -Es.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1