e, g n US. EN, igens kwa»- K t 1 i BH .DIG HG, BINNENLAND. X I Nieuws- en c. a. FEUILLETON. en VE, Tailleur. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken UIT VERRE GEWESTEN. 5 H Dinsdag 9 April. OWEN- IL 1889, De Inzending van advertentlën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Comminie Zijnen. larkt. ntengrati». HAAT ran GAS ljjk is en voldoende' ch belast van alle grootte ikt ook mte be ten. Ten, ala- ngemaakte Tevens N. t van bek 'wg-' k namens 4MISSIE,, '.KUL te' 71) Staten-Generaal. Twudb Kambb. zitting van Zaterdag 6 April. "i m ra, kon de Baad I mij' vroeg: „Mint gij hebt bedrogen; (lat I De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V1J FC E N T E N. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. i. naar den tdinmeen, te ver- goudsche courant 3DIZEN HOREN JEN, ge- e Noord- 129,134, en den ge- (Naar het Engelech.) XLVI. en terwijl Clara’s du Barry rustte, las zij het vol- Naar wij vorn™. n, zullen bij den a. s. zomerdienst de stations Breukelen en Maarsen twee verbeterde aansluitingen krijgen met Gouda, Den Haag en Bot terdam. De trein van 9.15 uit Amsterdam zal nl. zooveel vervroegd worden, dat hij te 9.55 te Utrecht aankomt, waardoor aansluiting wordt verkregen op _1__ IO V H J_ T>_a* Tk^q Haag. Omgekeerd stopt de trein van 3 uur n.m. uit ’sHage (reap. 3.10 n.m. uit Rotterdam) te Woerden, van waar een trein vertrekt over Breukelen naar Maarsen en Utrecht; aankomst Breukelen 4.20, Maarsen 4.30 en Utrecht 4.40 n.m. ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. keizerlijke prins zou zijn vader naar het onderscheid gevraagd hebben tusseben een «accident» (ongeval) en oen «malheur» (ongeluk), waarop het antwoord luiddeZie, als neef Jeróme in hot water viel zou dit een «accident» zijn, maar kwam hij er weer uit dan was dat een «malheur.» Thans zijn hem beide overkomen. Bij den Baad der gemeente Oudewater is inge komen eene mededeeling van Ged. Staten van Zuid- Holland, dat de door den Raad vastgestelde veror dening op het brandwezen eenige wijzigingen behoort te ondergaan. Daar B. en W. dit stuk nog niet hadden kunnen overwegen, is talbehandeling er van uitgesteld tot eene volgende verifiëring. Om den Raad niet telkens met allerlei kleine be noemingen lastig te vallen hebben B. en W. eene verordening ontworpen betreffende het benoemen en ontslaan van gemeente-ambtenaren en bedienden. Aan' den raad zou volgens dat voorstel verblijveno or het benoemen en ontslaan vanden stads genbes-,-i den trein van 10.o naar Gouda, Rotterdam en Den heel- bn verloskundige; den gemeente—opzichter, 1 11n--J - tevens marktmeester; den klokkenist, tevens stads- muziekmeestef; den directeur der Ijjndraaiersbours; de leden van het algemeen burgerlijk armbestuur, en den baan-directeur der gasfabriek. Aan B. en W. zou worden overgelaten het be noemen en ontslaan van: den keurmeester van vee en vleesch, de stadswerklieden, de werklieden aan de gasfabriek, den concierge aan de openbbre school, riep zij uit: „Herinnert gij U wanneer gij deze passages hebt aangehaald?» „Hoe komt gij aan dat boek?» „Gij hebt het gisteren op de tafel laten liggen.» „O, nu herinner ik *t mij. Ik heb het gisteren meegenomen naar de drukkerij, waar ik een proef ty corrigeeren had. Ik kon al niet begrijpen hoe gij er aan kwanmt. Ik heb eene fraai gebonden editie, die ik U zal meebrengen. Dit exemplaar is zoo beduimeld,' dat het vengeschikt is om in dames- handen te komen." «Zoo bevalt het mij des te beter," zeide Clara. „Het geeft iets veel meer belangwekkends aan een boek. Dit is zoo’n beknopt, aardig deeltje. Ik zal het behouden, frij moet de vervolgdeeltjes ook mee brengen.* „Wél zeker, als gij het gaarne hebt; maar er ligt mij iets van bij dat het werk niet compleet is.' „Ik hoop het niet. Maar gij hebt mijn vraag niet beantwoord, wanneer gij deze aanteekeningen gemaakt hebt! Wacht even, ik zal ze U wor- lezen." Zij zaten dicht bij elkander, hand in die van gende „Hij had Amelia van zijn gemeenzamen omgang met Mariana verwittigd en kon er dus over spreken. «Zij zag hem ernstig aan en vroeg: „Kunt gij zeggen dat gij nooit een vrouw 1 GOUDA, 8 April 1889. De oorspronkelijke aanvragers van een lokaal spoorweg GoudaSchoonhoven hebben zich, nu het comité voor dien weg ontbonden kan geacht wor den, weder tot de regeering gewend met het verzoek de concessie-roorwaarden voor die verbinding, waar van de plannen bereids werden onderzocht, te mogen vernemen. Naar men ons meldt moeten eerstdaags op nieuw ernstige stappen worden verwacht om, in overleg met vermogende maatschappelijke in deze lijn groot belang stellende factoren, dien te Schoon hoven eoozeer gewenschten spoorweg tot stand te brengen. Clara en Du Barry zaten te zamen in de kleine boekerij van den heer Ferris. Hun huwelijk zou over eenige weken voltrokken worden. De dag was nog niet bepaald, maar men wist algemeen dat het niet lang duren zou. Dan zouden zij een buiten- landsch reisje doen voor een onbepaalden tijd. Clara’s vermogen was er ruimschoots voldoende toe. Wat het inkomen van du Barry betrof, dat kon in dezen tijd van duurte en algemeens weelde uauwlijks in i aanmerking komen. De geheels toewijding, die Clara van haar min naar «verwachtte, en die zij bereid was met eene gelijke toewijding van haar kant te beantwoorden, begon hem zwaar te vervelen. Maar die tijd zou spoedig voorbij zijn, on had hij eenmaal den prijs behaald, Aan zou hij het wel op een beter voet in richten. f 4 Zij zaten bij elkander. Du Barry was zooeven binnengekomen. Hij vond Clara bezig metéen deel van Wilhelm Meister te lezen - een Dnitsch exem plaar. Naar hem opziende, terwijl zij ging zitten, den stadsomroeper, den klokopwinder, meentebode. De heer Boer, die reeds in eene vorige vergadering tegen de benoeming van sommige ambtenaren door B. en W. was opgekomen, omdat hij daarin een middel van gunstbetoon zaj, bestreed nu met den heer Van Aalst de voordracht, als z. i. niet noodig. Als er eene benoeming te’. - - - binnen 24 uren gemakkeljjk bijeenkomen. De heeren Montijn en Koniugs verd’edigden met den voorzitter de voordracht, vooral met^het oog op de werklieden der gasfabriek, want, als daarvan werklieden weg- loopen en niet dadelijk in de vervanging voorzien wordt, dan zou men wel een* in den donker kunnen komen te zitten. Dan moest er maar tijdelijk per soneel aangesteld worden, wat B. en W. kunnen doen, evenals zij ook, zoo noodig, kunnen schorsen. De voordracht werd met 4 tegen 3 stemmen ver worpen, maar daarna delegeerde de Raad op voorstel van den heer Konings toch met 4 tegen 3 stemmen zooveel, van zijne macht aan B. en W., dat dezenu de werklieden der gasfabriek mogen benoemen en ontslaan. De Kamer is beter opgeschoten dan in de laatste dagen. Allereerst was artikel 5 weder aan de orde met het amendement-Heldt, waarover Vrijdag de stemmen staakten. Van de omstandigheid, dat de beraadslaging over het geheele artikel weder werd geopend en ran de ruime uitlegging, die de Voor zitter gaf aan de bepalingen van het reglement Van orde, maakte de heer Farncombe Sanders een ge lukkig gebruik door een nieuw amendement voor te stellen ten einde althans iets te redden van het goede, dat het daags te voren verworpen amendement- Veegens aanbood. Hij stelde verbod voor van nacht arbeid voor kinderen beneden 14 jaar. De houding van den minister van justitie tegen over dit voorstel was al zeer Vredelievend. Wel nam hij het niet over, maar verklaarde dat de aan neming er van hem aangenaam zou zijn. Daaraan inzonderheid was het te danken, dat de Kamer, die bij tweede stemming het ambndement- Heldt verwierp, dat van den heer Sanders aannam. Het resultaat is dus dat vobr kinderen tot 14 jaar de arbeidstijd op 11 uur bepaald blijft, maar nacht arbeid verboden wordt. Daarna was aan de orde het artikel betreffende de rusttijden, dat nog eenigszins werd gewijzigd. De Regeering wilde 2 uren rust voorschrijven, en daaronder een pauze van minstens 1 uur tusschen 11 en 3, en voorts 2 pauzes van minstens een kwar tier, een voor en ten na den middag, echter met bevoegdheid voor de Regeering tot vermindering en sche betuigingen, dopr vleiende eeden getracht hebt hare gunst te verwerven?» „„Dat kan ik," antwoordde Wilhelm, „en welk eene waarschuwing, mijne schoone, mijne edele vriendin, is deze droefgeestige toestand waarin ik u zie! Neem eene gelofte’van mij aan, die uit het hart komt; die onder de aandoening, welke gij in mij verwekt hebt, in vorm en woorden is gebracht, en geheiligd wordt door het oogenblik waarop ik haar uitspreek. Elke opkomende genegenheid zal ik mij beijveren te wederstaanen zelfs de ernstigste zal ik in mijn hart besluiten; geen vrouw, wie ik mijn leven niet kon toewijden, zal .van mjjne lippen eene bekentenis van liefde hooren." „Zy. zag hem met woeste onverschilligheid aan, en week een paar stappen achteruit, toen hij haar zjjne hand aanbood. „Het komt er niet op aan," riep zij uit, „eenige vrouwentranen meer of minder, de zee zal er-niet door wassen. En toch," vervolgt zij, „onder duizenden, ééne vrouw gered, dat is toch iets; onder duizenden één braaf man ontdekt, dat is toch niet te verwerpen. Weet gij dus wat gij mij beloofd hebt?» „Wanneer hebt gij dit aangehaald?" „laren geleden. Ik heb het werk gekocht toen ik pas te Schweinfurth kwam, een paar weken na —ijne aankomst. Ik heb u immers gezegd dat ik in dal aardige, oude plaatsje heb gewoond?» BO._ r „Ja. Ik ben er nu des te meer op gesteld dit gij nooit door onbedachtzame galapterie, door val- te behouden. Ik zal al de aangehaalde passages Het ongeluk en de redding ran prins Napoleon heeft de anecdote in herinnering gebracht, die onder keizer Napoleon III te Parijs in omloop was. De

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1