■i te Weenen sch 0.70; en zeer ver- BINNENLAND. Az. jdvoor. .eer Woensdag 10 April. 1880. FEUILLETON. 'SEN. Dim ienst vrdam Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. AAL. 3 rKRF.N, te Oberlahn- 0 prjjzen, een gegeven. Fabriek, UIT VERRE GEWESTEN. EIT. latschappij ECTIE. E ndox taande par- haar binnen verdwenen. De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mk uur des namiddags van den dag der uitgave. i De Haagsche brioMchrij' XLVII. zichzelf niet toe. f AN Zoon. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgke met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des, Maandags varschjjnt. kverkocht bjj ;ihan, 'iendeweg. f I f Hautes Nou- 1CH0ENEN. 73.. 9 APRIL ia. IG en DON- aar Jmstenfam vertrekken. goudsche courant iart EN Plantsoen) iGAZEÜ8E 1— 1— 1.— 1.— 0.70 JHE POTJE8 ADVERTENTÏEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. De -Commissaris des Konings in deze Provincie heeft bjj beschikking dd. 4 dezer A N (4e afd.) de opheffing der beecherfnende bepalingen der wet van 25 Mei 1880 (Sjaateblad No. 89) voor de ge meenten Waddinxveen? Zevenhuizen, Moercapelle en Blei.wijk, verlengd tót 31 December 1889. Naar men ons uit goede bron mededeelt zal de Leidsche Stoomboot-Maatschappjj «Volharding» bin nenkort een dienst openen tusschen Gouda-Alphen, en wel in fie uren tusschen hare bestaande diensten. kigen zwoegt? Ben ik nu bereid om het strijdperk in te treden? Ja, als ik mij boven de omstendig- •yk en zacht ]5 cent per on. Alleen HUINCK Bovendien is in de strafbepaling, die, met zoer kleine letters gedrukt, op het bankbiljet onderaan voorkomt, aan het einde van den eersten regel, waar het woord /,echt" staat, de laatste letter wegvallen, «oodat bij de valsche biljetten staat: //om ze als ech uit te geven." Wanneer men bovendien let op de nummers achter de letters H. B. voorkomende, zal men zien, dat d|e nummers 'er later op zyn gedrukt en niet zoo fraai afgewerkt zijn en op hun plaats staan als die op de echte bankbiljetten. Over het algemeen is de druk minder zuiver, min der innig en meer hoekig en kantigis het papier iets minder geelstaan de letters niet dp haar plaats byv. de U L in gulden, die op de echte biljetten aan ellAar vastzitten en op de valsche van elkaar afstaan. Ook ontbreekt het watermerk Nederl. Bank, dwars over het bankbiljet. V Toch zij een ieder ten zeerste gewaarschuwd en wantrouwe elk/bankje van 25 gulden van de serie H. B., onderteekend Pierson en De Hoop Scheffer. Bovenstaande aanwijzingen zijn vc^oende, om hen voor schade te vrijwaren." heden wil verheffen, els ik kan zeggen dat de nood zakelijkheid mij niet langer bedwingt. Wat zal ik niet nog kunnen volbrengen met een gevoel van onversaagde rechtschapenheidAltijd strijdende voor het ware en goede, zal ’ik geen schroom, geene aar zeling kennen, geen slavernij der vrees. Z/Ik zal van nieuws aan beginnen. God heeft mij met een visioen verwaardigd. Hij heeft mij ziele- smart leeren kennen, maar mij geestkracht en lichame lijke gezondheid geschonken, en ik gevoel mij sterk tot alles. Waarom niet? Niet langer bdenimerd door die folterende en onbegrensde verlangens, is het met den zwaren strijd den zelfverloochening gedaan. VoorwaartsDe dagen van eigen voordeel zoeken zijn voorbij. Tegenwoordig behoort een mensch ir 4 Kedêen wij tot Castleton terug. Nog verscheidene dagen na het zonderlinge tooneel ten huize van Augusta Delaine, gevoelde hij zich als lichamelijk en zedelijk verdoofd, zóó hevig was de schok voor zijne zenuwen en zijn zedelijk gevoel geweest. Toen het heldere licht van rede bn geweten hem weder bestraalde,verrees hij uit den verdoofden toestand, waarin hij tijdelijk gedompeld was geweest, onf, naar ’them toescheen, in eene atmosfeer, zui verder dan ooit, over te gaan. Hiermede paarde zich eene rustige, kalme zelfbe- heersching, zooals hij vroeger niqt gekend had. Als hij om zich heen zag, en dan in de toekomst, was ’them alsof hij allee stondeenzaam en verlaten, door dat hij zyne hoop had gevestigd op een voor werp, dat er niet aart beantwoordde, en de verlok- llhgen der zinnelijkheid weerstand had geboden. */Wat moet er van mij worden?" riep.^ hij uit. Mag ik mijne persoonlijke verlangens stellen tegen over de roepstem der menigte, die van alle kanten opgaat om verlichting te vragen of in het gemor der wanhoop gesmoord wordt Kan ik jnij losmaken van hetjbesef mijner menschelijke verantwoordelijkheid, De Haageche briefschrijver in het Vtrechtech Dag blad zegt iu zijn laatsten brief o. a. het volgende: Van Leiden gesproken, verwondert liet mij, dat de faam met geen woord melding heeft gemaakt van een schitterend wetenschappelijk heldenfeit, onlangs door professor Van Iterson bedreven. Toen de Wee ner hoogleeraar Billroth het kunststuk verrichtte, aan eenige patiënten een stuk van hun maag te pnt- nemen, moest de geheele wereld dat weten, bfschoon bijna al die geopereerden later aan de gevolgen overleden, maar nu ’ie Leidsche professor diezelfde operatie met volkomen succes verrichtte en de patiënt geheel hersteld uit het academisch ziekenhuis is ontslagen, nu verneemt men daarvan niets. Mij dunkt, GOUDA, 9 April 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd Artikel 12 der arbeidswet aangenomen, in dien zin dat een gewaarmerkte lijst van vrouwen, kinderen en werktijden in de fabriek moet hangen, en de Minister bevelen kan afschriften of uittreksels daar van te hangen in elk arbeidslocaal. De Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam deed heden uitspraak in de zaak van den moord op Sijgje van Vliet te Stolwijk. De Rechtbank heeft alle beschuldigden vrijgespro ken wegens diefstal maar veroordeeld wegens moord, door drie vereenigde personen gelijktijdig gepleegd, en wel: L. van Bergen van der Grijp en L. Quik ieder /tot levenslange gevangenisstraf en J. Lebbe tot, eene gevangenisstraf van twintig jaar. Het Rijkstelegraaf kantoor met telefoondienst te Waddiuxveen is voortaan op Zon- en feestdagen open van 8 tot 9 uren voor- en van 1 tot 2 uren namiddags. De diensturen op werkdagen blijven onveranderd. - - Als eene Inzonderheid dealt men ons mede, dat in een parkietenblok, waar bovenin eene kanarievogel op eieren zat, onder hot vogelnestje zich een mui zennest met jonge muizen bevond. Denkende dat men jonge vogels had, ging men op hot piepen aan on vond in plaats van jonge vogels, jonge muizen. Het hoofdbestuur vah het Nederl. Rundvee-stam- boek heeft zich met een adres tot den minister van binnenlandsche zaken gewend, daarin verzoekende om een streng toezicht te doen houden op de ver schillende binnenlandsche veemarkten en eene zoo streng mogelijke keuring te doert plaats, ttbben van het vee, dat naar Engeland verroerd wordt. De burgemeester van Rotterdam heeft als hoofd der gemeentepolitie, het politiekorps doen weten, dat het verboden is de dienstmodaille, benevens de me daille als lid van den Algemeeaon Nederlandschen politiebond van wege den Bond ingestald, zichtbaar op de uniformjassen te dragen. Evenzoo is het vet heden, die medailles in het vervolg ia-ontvangst te nemen. Naar de N. R. Ct. verneemt, moet dit be sluit genomen zj|n uit overweging, dat de Bond de bevoegdheid mist, dionstmedailles voor «trouwen politiediens/* aan beambten wan politie in Nederland uit te reiken, en die alleen is toegekend aan de hoofden (indien zij daartoe het besluit willen nemen) der gemeentepolitie. Het Centrum meldt omtrent de valsche bankbil jetten van 25 gulden, waarvan de red. er een gezien heeft, het volgende: «Het is een bankbiljet der serie H. B., onder teekend door de 'heeren Pierson als president, en de Hoop Scheffer als secretaris. Het voornaamste verschilpunt is daarin gelegen, dat in de handteokening des heeren Pierson de ver dikking in den neerhaal van de letter niet voorkomt’ bij de valsche biljetten. XLVIII. Wij hebben du Barry Verlaten op weg naar de drukkerij, waar hij proeven ging corrigeeren van een nieuw artikel voor de Copernican Monthly. Het was een groot gebouw en de eigenaars hadden in den laatsten tijd de proef genomen om ineisjes in een afgezonderd geddelte der drukkerij voor het letterzetten te gebruiken. Het bewuste artikel was van romantisohen aard. Het handelde over eene zeer sentimenteels liefdes geschiedenis en de handeling had plaats in de Alpen. Du Barry was verwonderd dat hij zoo weinig in {Naar het Engelsch.') F - XLVI. 72) z/Gij zult er immers niet meer aan denken dat'ik zoo dwars was om mij te verbeelden dat iemand anders dan gij dat boek gehad zoi^Jiebben?" sprak zij. «Wel neen. Ik begrijp zeer goed wat gij gevoelt." rJa, niet waar?" zeide .Clara levendig. z/Dat weet gij wel. En als ooit weer eene klei nigheid u mocht verontrusten, beloof mij dan dat gij er even openhartig vooruit zult komen als nu. Dan kan et nooit misverstand tusschen ons zijn." «Ja, dat zal ik. Ik kan u nipt zeggen hoe ge lukkig uwe Woorden mij maken." Opgetogen kwam zij in de boekerij terug, bereid om in de vroolijke stemming van Emily Ferris te w deelen. Toen du Barry op straat was, haalde ^hïj diep* adem. 1 z/Daar ben ik goed door," zeide hij bij zichzelf. - r - //Hoe vervloekt onvoorzichtig van mij I Nóg eenige dat mij drukt? Moet ik niets doen om den as e weken en alle gevaar is voorbij.” Hij ging* naar verlichten, waaronder het heirleger van on^elu - de drukkerij. Wat hem daar wachtte, verdient in een nieuw hoofdstuk vermeld te worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1