Algemeens Vergadering op VRIJDAG den 12’ APRIL 1889. des avonds te 71/, uur, op de bovenzaal bjj den Heer A. DAM. Depot van THEE ONTVANGEN: Mooie sorteering TAPIJTEN, KARPETTEN, TL CO CO HH ZEFS SISBBASBBS KffiCHÊBSra van Vlaamsch LINNEN, f 1889. Nieuu J •BI®] W WmOW WIJZIGING in de Dienst Gouda-Amsterdam Ontvangen: Een groote Collectie Nieuwste Modellen en TRICOT TAILLES. MARKT A. 156. D. LiEEFSMA, Van af 1 Januari 1889 verschijnt de op iederen werkdag, zonder Prijs- verhooging, behalve het meerdere port voor de per post te verzeilden exem plaren. Abonnementen worden dangenomen bij de Uitgevers A. BRINKMAN ZOON. Br. POPP’s 'XÏÏU. A, NORTIER, Gouwe C. IfCTZIEK, Waschzakken, Vlagg FEU I UIT VE Afdeeliug «GOUDA» van den Ned. Bond «Maatschappelijk Belang.» Vraag MULDERS BOSCH BIER, door tal van Geneeskundigen aanbevolen. van W. J. van der BOOR, W. SCHALEKAMP Jr. ADVERTENTIËN. J. IJPELAAR Jzn. JOSEPH IUC11I1MJSEN, Horchheim bjj Coblenz af Rh. Leidsche Stoomboot-Maatschappij DE DIRECTIE. XTïe-a.TX7-XTi© uw I Behangselpapieren, Zeildoek en Gordijnstoffen, bij L. M. van der LAAR, zich minzaam aanbevelend. JW* Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld. 4Ojarige roem Mond* en Tandziekten zooals het los worden der tanden, tandpijn, ont steking, zweren, bloedend tandvleesch, onaangename reuk uit den mond, kalkvorming, worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K. K. Hof-Tandarts J. C. ZELDENRIJK, Drogist. Verder in alle Drogist- en Parfumeriewinkels van Nederland. P. ROND Pz„ T. CRE^AS. G I J wordt tegen - I I De uitgave dez met uitzonde. «J en, GYM- NASTIEK-TOESTELLEN worden inden kprtst mogeljjken tjjd geleverd dopr In do ziUirj werd de beer n wet werd beslis zullen zijn en aa voor zoover het 1 Dtf lm 1 1Het Paleishlh Sedert het'iaat Z. M. den Kenia Z. M. nu de zo Spreker: de Heer, J. NIENHUIS, Delft. Gelegenheid tot debat zal gegeven worden. Daar deze Vergadering ook voor Niet-Leden toegankelijk gesteld wordt, noodigt het Bestuur iedereen, die belang stelt in alles wat den handel en den winkelstand tot bijwoning uit De uit Boskc toonstelling te Pi P. M. Koster thr is aldaar een p dat nu reeds de wekt. De "itMMiUagM rige hulsten, mag boreum, azalea arborescens, groe enz. Behal re ran <h die bolgewassen I land geen andere De namen der Ottolandor Ho Az., P. O. ran Ottolander, The 1 Het doel der de genoemde plai beschouwd wordei De inzendinge Pransohe collega' door oen agent n 73) «Bij mij kom «Dat is te /cel hare taak te hen Du Barry zag dien te herstellen «Gij zijt boos grijpt. Ik wilde der gestreng orer woord zal ik u schikter gelegen! wij elkander ontn reeds eene plecht «Die gij by d« riel Charlotte h le8ging gij geeft, «Zooals gij wil wist, die ik bereii ’t mij vergunt, z gezind zyn." «Het zal er ni ben, en het word Zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen. te Vlaardingen. Deze THEE is verpakt in pakjes van een half, één, twee en een half en vijf H.Gr. en voorzien van het merk «de Zkbuan.» Verkrijgbaar vanaf 0.80 per 5 H.Gr. voor Gouda alleen bjj Oosthaven 17. in alle Binnen- en Buitenlandsche Cou ranten, worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. De prjjs per I per post I Afzonderlijke 1 til WESTHAVEN. j Bekwame loodvattera, contuurmakera en flinke teekenaara kunnen eene blij vende en goede betrekking verkrijgen. Te beginnen met DINSDAG 9 APRIL a.s. zal op DINSDAG, WOENSDAG en DON DERDAG de BOOT van Gouda naar Amsterdam te 4 ure 's morgens van Gouda vertrekken. N.B. GESLOTEN DINSDAG en WOENSDAG 16 en 17 APRIL en MAANDAG en DINSDAG 22 en 23 APRIL wegens Paaschfeest. GOÜDSCHE COURANT A in aanmerkelijk vergrootte flesschen, voor 60 cents, 1.en 1.75, hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr. POPP’s Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden ge zond en schooji houdt. Dr. POPP’s Tandplom- beersel. Dr. POPP’s Kruiden-Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden. I Veims-zeep en Zonnebloemen-zeep. POPP’s Gekristalliseerde en Transparant I Glycerinezeepen, zijn de fijnste Toilet- on gezondheidszeepen, welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen. ar De namaaksels van Anatherin-Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd. '•O Dr. J. G. POPP, Weenen. Depots te GOUDA, Mm eerlange uitdrukkelijk Dr. POPP» echte Pre paraten en neme geene andere aan. Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zoon, 1 HEINEKENS BEIJERSCH BIER. HEINEKENS GERSTE BIER PRINCESSE BIEREN. VOLLENHOVENS LAGER. VOLLENHOVENS STOUT. ECHTE ENGELSCHE STOUT. NOORSCHE BIEREN. DE VOORHANDEN Uitgave KOKSMA, zeer lage prijzen uitverkocht bij A. BRINKMAN, Lange Tiendeweg. Er kan direct geplaatst worden voor vast een flink JOÏÏGMEÏÏSCH, niet beneden de 16 jaren, liefst een halfwas timmerman of iemand die door een andere werkkring eenigszints met gereedschappen en bouwartikelen is bekend geraakt, goed schrij ven, rekenen en stipte eerlijkheid zijn vereischte, in het IJZERMAGAZIJN van Loon naar bekwaamheid. Zeugestraat 91. aangaat, dringend 1 Namens het Bestnuy,j De Secretarie, Geweven BRANDSPUITSLANGEN en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3