w FIS 1889. nzet. ping ilang. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. N° 3889. NIE FEUILLETON. UIT VERRE GEWESTEN. Vrijdag 12 April. van den De inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. r Heeren Kz. en Jz ging en af- jril ’89, ten iN HOVEN F! P” ng zgn de prof. Van Iterson een welgemeende ovatie Gebr. Kamphuizen alhier zullen oj lande, van van 9—12 AN Zoon. ijj den te- den Heer n genoetn- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. JN aldaar, 'a voorin. IIAKBORD,» den Klei- Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. looging en 16 April ure, bij VEN te VOND 12 Heer DAM ien aange- April a. s.) aniore van een. (Naar Iet Engelsch.) XLIX. iur, retaris, SBAS. i. Het gerechtshof te Amsterdam deed Dinsdag uit spraak in de bekende zaak van den heer P. van ’t H. 8., steenfabrikant en dijkgraaf van de Krimpenerwaard, door de rechtbank te Botterdam en het gerechtshof te ’s-Gravenhage veroordeeld tot een jaar gevange nisstraf eu ontzetting van eenige burgerrechten, ter goudsche courant. de Parüsche 'Hfn, alwaar zij hunne zoo gunstig bekende Goudsche Sprits zul len inzenden en dat wel op zeer origineels wijze verpakt. Genoemde heeren hebben nl. daarvoor doe zen laten vervaardigen geheel in don vorm van oud- Delftsche tegeltjes, die er keurig uitzien, zoodat men op 't eerste gezicht weinig vermoeden zou het be kende gebak voor zioh te hebben. Het was een aardig denkbeeld op deze in 't oog vallende wijze te exposeeren en de uitvoering laat niets te wenschen over. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. zake van het inleveren eener valsche aanklacht, welk laatste arrest echter door den Hoogen Baad werd vernietigd en de zaak naar het hof te Amsterdam ter verdere behandeling verwezen. Het hof heeft thans, nadat de behandeling der zaak voor eenige weken was geschorst, totdat omtrent de ingediende klachten door den bevoegden rechter onherroepelijk zou zijn beslist, uitgemaakt, dat nu, na do beslissing der Haagsche rechtbank, de valsohheid der klachten wel moest worden aangenomen, maar zich bij gemotiveerd arrest tevens vereenigende met de door bekl.’s raads man mr. Ph. A. Haas Aan., geroerde verde diging, dat het niet was gebleken dat do bekl. daarbij te kwader trouw had gehandeld en hem mits dien volkomen vrijgesproken. operatie verrichtte, eu eenige weken later in de ge legenheid was, beide patiënten volkomen genezen aan de studenten te vertoonen. In beide gevallen had men te doen met kankerin het eene heeft de hoogleeraar een stuk uit de maag, in het andere uit den darm weggenomen. Toen nu beide patiënten, in' plaats van mager en vervallen, zoooals vroeger, niet slechts hersteld maar daarbij blozend en wel varend werden voorgesteld, is door de talrijke stu denten aan prof. Van Iterson een welgemeende ovatie gebracht. Omtrent de reeds door ons vermelde inzending der Boskoopsche kweekers ter Parijsche tentoonstelling nemen wij nog het volgende over uit eene corres pondentie in de N. R. Courant Heden in den tuin van het Trocadero wandelende, ontmoette ik een landgenoot, den heer Koster, lid van de firma A. Koster en Zonen, boomkweeken te Boskoop, die bezig was de laatste hand te leggen aan het in den grond zetten van de pUnten, welke eenige vakgenoöten uit Boskoop gezamenlijk hierheen gezonden hebben voor de aanstaande wereldtentoon stelling. Het is vooral te danken aan de ijverige bemoeiingen van den heer J. H. Krelage te Haarlem, voorzitter van de commissie voor tuinbouw, dat die heeren de handen ineensloegen om te doen zien, wat men te Boskoop leveren kan, en hoever men het aldaar ge bracht heeft in het aankweeken van verschillende ge wassen. Goed ingepakt, waren de planten, in één wagen geladen, in volmaakte orde overgekomen. Men kon hier te Parijs nauwelijks gelooven, dat zooveel plan ten in één wagen geladen waren geweest. De boom- kweekers te Boskoop staan dan ook terecht bekend als bekwaam in de kunst van inpakken. Iedere plant heeft om den wortel eene kluit aarde, waar omheen een grove zak genaaid is, en met dien zak GOUDA, 11 April 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd bij de arbeidswet aangenomen het regeeringsartikel 17 houdende strafbepalingen bij overtredingen, na verwerping van alle amendementen. Bij art. 18 werd beslist dat er voor militaire fabrieken en werkplaatsen een afzonderlijk toezicht zal zijn. Met 52 togen 31 stemmen werd beslist dat de ambte naren van het geneesk. staatstoezicht niet het fa- briekstoezicht zullen uitoefenen. Morgen eindstemming. Met ingang van 1 Mei is tot Burgemeester van Bodegrave herbenoemd de heer W. Lotsy. Gisteren zijn voor het onderwijzera-examen te ’sHage o. a. geslaagd de heeren B. Schouten en O. B. H. van Deutekom, alhier. U van weinig belang: ik hoop dat het dit nimmer zal worden. Makr indien er, in de jaren die komen zullen, een tijd mocht aanbreken waarop wij nu niet rekenen kunnen, en het u eene geruststelling zou kunnen zijn dat die vriendschap altijd eene levende tastbare werkelijkheid is, maak er dan gebruik van zooveel als het eene eerlijke hart van het andere vorderen mag. Zult gij dat doen?” Terwijl hij sprak, zag zij hem aan met eene uit drukking, die du Barry zeker niet bevallen zou hebben als hij er bij ware geweest. Daarna silfcg zij de oogen neder. Q zeide geen woord, maar Castleton was tevreden.X Hij had zijn antwoord ontvangen, stond op en ver-\ liet de kamer. Clara bleef eenige oogenblikken stil zitten. z/Was iemand ooit zoo gelukkig?" dacht zij. z/Zoo bemind te worden als ik, en zulk een edel grootmoedig vriend te bezitten!” Ik heb nooit met zekerheid te weten kunnen komen of zij du Barry al of niet mededeelde wat er bij dit onderhoud had plaats gehad. Misschien heeft zij het in de genoeglijke uren van zijn avond bezoek vergeten. Toen du Barry dienzelfden avond afscheid van haar nam, zeide hij wik zal u niet weder zien voor morgen in den namiddag; ik heb iets te doen, waarvoor ik reeds vroeg uit moet.* Hij verlangde zijn onderhoud met Charlotte achter den rug te hebben voordat hij zich weder in Clara’s tegenwoordigheid vertrouwde. Naar aanleiding der besluiten van de gemeente raden van Berg-Ambacht, Stolwijk en Haastrecht, om geen geldelijken steun te verleenon voor eene tot stand te brengen spoorlijn GoudaSchoonhoven, is het comité, door die gemeentebesturen benoemd, door den Schoonhovenschen gemeenteraad in zijne vergadering van eergisteren ontbonden verklaard. Nu heeft echter die gemeenteraad besloten, geheel alleen de zaak ernstig ter hand te nemen, zoodat zelfs het besluit werd genomen, in het oprichtingskapi- taal voor 75,000 aandeel te nemen en pogingen aan te wenden om bij het reeds toegestane provin ciale subsidie van dat lichaam verderen geldelijken steun te verkrijgen. Zulke groote opofferingen be wijzen wel, dat voor den verderen bloei en de ont wikkeling van Schoonhoven de bewuste spoorbaan ten zeerste wordt gewenscht. Omtrent de schitterende operatie, door prof. Van Iterson te Leiden verricht, wordt nader gemeld Niet de operatie zelve is zoo ongehoord zeldzaam, maar wel het feit, dat de hoogleeraar in twee overeen komstige gevallen, korten tijd na elkander, de zware S) iwd HUIS, 'oonkamer, waarop 2 enz., met esloten [JIN r gunstig emelksfodt, Sectiè K. ren. snvaarding Hij werd in zijne mijmering gestoord door de binnen komst van Clara zelve. Zij was den geheelen dag in eene vroolijko stemming geweest. Het ochtend bezoek van haar minnaar was haar zoo recht aan genaam geweest en ’s avonds zou hij weer bij haar komen. Zij droeg de geheele wereld een goed hart toe op het oogenblik toen Castleton werd aangediend. Zij haastte zich hem hartelijk te verwelkomen. „Een onverwacht genoegen," zeide zij. „Gij hebt mij inden laatstontijd schandelijk veronachtzaamd." „Wij hebben beiden drukke bezigheden gehad," was het antwoord; „en nu kom ik alleen om een soort van afscheid te nemen.” „Gaat gij uit de stad?" „Neen, maar gij wel," zeide Castleton glimlachend, terwijl de jonge dame ernstig zag. „Clara" hernam Castleton op oen eigenaardigen, zachten, indrukwek- kenden toon, „gij weet zeer goed wat ik altijd voor u heb gevoeld. Nu behoort gij mijn ouden vriend toe mijn medeminnaar. Mijn vurigste harte- wensch is dat gij gelukkig mot hem moogt zijn. Gij zult- het misschien zonderling vinden dat het mijne bepaalde begeerte is u te bekennen hoe ik u altjjd bemind heb. Ik zou ontevreden op iliij zelf zijn als ik bet niet deed. Dat behoort nu tot het verledens. Het zou onbotamelijk zijn als het nog zoo was. Eén enkel woord nog slechts. Hoewel wij weinig voor do toekomst kunnen inslaan, weet ik toch zeker dat mijne vriendschap voor u nimmer verflauwen zal. Dit is voor het tegenwoordige voor 74) Ik heb reeds vermeld, dat, gedeeltelijk uit trotsch- heid, gedeeltelijk ten gevolge van Clara’s verstandig gedrag jegens hem, Castleton weêrhouden.was zich aan haar te verklaren, toen er geen zweem van welslagen voor hem bestond. Thans, nu het huwelijk van Clara met du Barry als eene uitgomaakto zaak beschouwd kon worden, had Castleton zijn besluit genomen. „Ik kan niet van haar scheiden zonder een woord te zoggen," sprak hij bij zichzelf. „Ik zal haar bekennen wat ik gevoel, nu er geene kans tot mis verstand meer is.” Hij kwam aan de woning van Ferris en vroeg of juffrouw Digby te huis was. Men antwoordde hem bevestigend. Hij liet zich aandienen, ,en nam plaats in de kleine boekerij, waar Clara gewoon was hare vrienden te ontvangen. Welk een tal van herinneringen kwamen hier bij Castleton op! Hoe vele gelukkige uren had hij met haar in deze kamer doorgebracht! Hoe vele 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1