i ïl i y r I N? 3892, ON. BINNENLAND. JJ. fl I ssen, Dinsdag 16 April. 1889. nt de men FEUILLETON. i rijs- port :em- JDA. UIT VERRE GEWESTEN. R, s. IE, IOUDA. JL. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* V De Inzending van advortentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. N. JN: AT i f ll i'l SBDAffi I j I EN, irt-, e Messen, briek ran Solingen. I IT ran het ■w t De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk» met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags Terschijnt. Bij de heden gehouden verkiezing in de Ned. Herv. Kerk hebben van de 1052 stemgerechtigden ,368 van hun recht gebruik gemaakt. GOUDA, 15 April 1889. Gisteren zijn 119 kinderen kosteloos ingeënt. ontbreekt geheel in Limburg. omen, als (Naar het Engelsch.) LUI. ;d bjj I Prjjzen. in gratis, tuk. IN, per 5.— en neerd. Zn. van Besten; Rheime, Mev. van Ophemert-Schwencke Urinio, de hr. Pauwels; Aquilius, de hr. Albers; Massa, de hr. Orelio; de Opperpriester, de hr. Schmier; Vtdpes, de hr. Poons. GOÜDSCHE COURANT. gij weet wel dat Clara gewoon- niet zóó bezig is, dat zij mij niet Gelijk wel bekend zal zijn, worden door de Ned. Maatschappij ter bevordering van T’“ gen aangewend om de oude nationale houtsnijkunst te doen herleven, en wel hoofdzakelijk door den ge- regelden afzet van gesneden voorwerpen, zooals sto ven, kistjes, mesheften, tabakdoozen, versierde klom pen, enz. te bevorderen. Het departorarnt Leeuwarden heeft hierin aanb1 g gevonden, allen, die zich in Friesland met genoemde kunst bezighouden, uit te noodigen, z' -h aan te melden en hunne werkstukken met opgaaf van prijs in te zenden aan een der leden van hot bestuur, die tevens bereid zijn nadere in lichtingen te geven. digd in Noord-Holland, en Friesland, Noord-Brabai.t en Juffrouw Digby heeft verlaten, mijnheer," was zijne vraag. „Zoo! en waarheen?" „Dat kan ik niet zeggen, mijnbeer." „Is juffrouw Ferris tehuis? „Juffrouw Ferris is een poos geleden uitgegaan, mijnheer." Van het Loo wordt gemeld dat H. M. de Koningin Zondag de godsdienstoefening heeft bjjgewoond onder gehoor van ds. Hattink, en deelgenomen beeft aan het Heilig Avondmaal. In de Hollandsche Opera te Amsterdam (Park schouwburg, directie De Groot) zal do oorspronke lijke opera Brinio, tekst van Mr. M. G. L. ran Loghem, (Fiore della Neve), muziek van S. van Milligen, deze week worden opgevoerd. De bezetting der par tijen is, naar wjj vernemen, de volgende: Ada, Mej. Als een bewijs van den vooruitgang van het Leger dea Heils in Nederland mag dienen, dat Zaterdag 11. het drie-en-twintigste korps is opgetreden, nl. te Wildervank. Het leger beeft thans eigen lokalen: in Amsterdam drie, in Haarlem en Groningen elk een, en venter in Utrecht, Vlissingen, Kampen, Leiden, Alkmaar, Euk’-aizen, Hoorn, Beverwijk, Lemelerreld, Nunspeet, Meppel, Retrenchement, Winschoten en Wildervank. liet is dus het sterkst vertogenwoor- De zuivere opbrengst ter verdeeling aan de oud strijders, dragers van het Metalen Kruis, voortge vloeid uit eene gegeven uitvoering door het Kader van het Depót Bat00, alhier in garnizoen op den 29 Februari bedroeg met inbegrip der terug verkregen gelden voor het patent, waarvan eerst Donderdag kennis was verkregen, 163.84. Daarna is uitgereikt aan acht oudjes ieder f 10 aan twee ieder 8.50 en aan elf, ieder ƒ6, ter wijl de noch resteerende 84 cents besteed zijn aan eene advertentie. De Commissie bestaande uit de HH. H. J. Steen bergen, L. de Boer en P. F. Hoogenboom, hebben op zich genomen den hartelijken dank van de 21 bevoorrechten over te brengen aan het Kader van het Baton. on verder aan allen die hebben bijgedra gen om die oudstrijder» deze verrassing te bereiden. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 77) Dit werd op een zoo natuurleken toon gezegd, als waartoe alleen een vrouw in staat is; maar een flauw vermoeden kwam bij du Barry op. //Is er iets niet in den haak, Emily? Zegt het mij." r/Niet in den haak? Wat bedoelt gij?" //Och, niets, maar - lijk op dit uur kan spreken." z/Dat is zeer waar," hernam zij lachend; //maar eens moet het eerst wezen. Dus van avond komt gij natuurlijk?" Du Barry gevoelde zich geheel gerust gesteld. Hij wilde zijne waardigheid bewaren. //Ik weet niet zeker of ik van avond wel komen kan Ik moet bij een vriend dineeren." //Goed, ik zal het Clara zeggen; dan zult gij hier morgen ochtend vroeg komen? Waarlijk, Alf, gij moet [mij nu verontschuldigen, wij zijn zoo druk bezig. Au revoir." En zij snelde heen, even vroo- lijk als zij gekomen was. //Alles in orde," zeide du Barry bij zich zelf. Nu de afdoening van regeeringszaken weder haren geregelden loop heeft, dus vernemen wij van goed ingelichte zijde, zal spoedig een begin kun nen gemaakt worden met den aanleg van electri- sche geleidingen tusschen ’s-Gravenhage eenerzijds en Amsterdam en Botterdam aan de andere zijde, waardoor de residentie in telephonische gemeen schap met onze beide grootste koopsteden kan worden gebracht. (Hand.)- In het laatste nommer van het fraaie Fransche weekblad V Illustration schrijft Francis de Pressensé een artikel over whet regentschap en de nalatenschap van Willem III in 'Vderland en Luxemburg." De schrijver begint met te zeggen, dat dekoning der Nederlanden zieltogende is, in //het kasteel Het Loo, dit prachtige gebouw, waar de prinsen van Oranje en de koningen van Nederland zich hebben vermeid met het opeenstapelen der heerlijkheden van de architectuur en de kunst om tuinen en parken naar Nederlandschen smaak aan te leggen.” De schrijver geeft een overzicht van de regeering van Willem III, waaruit wij de volgende zinsnede door de Ned.^^nteekenen«Wat den binnenlandschen toestand Nijverheid pogin- kan men zeggen, dat de regeering van dezen mie hontsnnkunst j^^ng |s gekenmerkt door een volhardend streven om den toestand van Nederland in politiek, econo misch en sociaal opzicht te hervormen en het land op de hoogte der nieuwe tijden te brengen.” z/Koning Willem schrijft de heer De Pressensé had eene Duitsche prinses gehuwd van een niet alledaagsche soort. Koningin Sophie, eene prinses van Wurtemberg, was eene hoogst intelligente vrouw. Zij behoorde tot een oud stamhuis, doch gevoelde zich te zelfder tijd getrokken tot eene geheel moderne dynastie, die der Bonaparte’s. Gedurende het tweede keizerrijk speelde zij eene zonderlinge rol. Voort durend gaf zij bericht en raad aan den gast der Tuilerieën, aan den gekroonden droomer, dien eeuwigen cigarettenrooker, die zijn plannen en voornemens scheen te doen zweven in de kringetjes tabaksrook, die hij uitblies. Zij was zoo wat de vertegenwoor digster van het ancien régime en het dynastieke Europa bij den democratischen Cesar, en de afgezante van dezen keizerlijken parvenu bij de gekroonde hoofden der gansche Christenheid.” Hij aarzelde of hij binnen zou gaan of niet, om zijn tante te spreken. Hij besloot het niet te doen, en ging weer heen. Des namiddags kwam hij terug en sprak zijn nicht. Z/Ik weet er niets van, Alf, ik bedoel niets van de bijzonderheden. Ik weet alleen dat gij nimmer weêr aan Clara Digby behoeft te denken. Zij heeft New- York verlaten om er niet terug te komen." z/Emily, waar is zij heen?" wDat weet ik niet. Op mijn woord, ik weet het niet, en kan het niet gissen ook." Du Barry was trotsch. Hij wilde geen vernede rende positie aannemen tegenover zijn nicht. z/Zeer goed Emily," sprak hij, wof gij er veel of weinig van weet, komt er niet op aan. Ik zal nie mand achterna loopen. Als Clara zoo dwaas is eene kleinigheid zoo kwalijk te nemen, is het des te beter dat ik het nu maar weet." Hij wist niet waar hij heen zou gaan toen hij het huis van Ferris verliet. Zijn verdriet was groot, maar wat kon hij doen? Geheel New-York, dat is te zeggen al zijne bekenden, zouden weldra over do zaak spreken. Castleton hoe zou hij ooit Castle ton kunnen ontmoeten? Iets moest er gedaan wor den, en dat wel spoedig ook. Hij had geene eigenlijke vrienden in New-York. Door zijne trotschheid en aanmatiging was hij weinig bemind. Hij kende Clara te goed dan dat hij op eene verzoening met haar dufde hopen. Wat te doen? z/Die meisjes beginnen zich airs te geven. Nu zal ik van avond eens niet terugkomen. Ik weet dat Clara mij verwachten zal." Hij ging naar zijne kamer, en begon opnieuw naar het verloren pak te zoeken, ’t Is onnoodig te zeg gen dat het vruchteloos was. Den volgenden ochtend omstreeks negen ure, toen du Barry zich gereed maakte om uit te gaan, werd er aan de deur geklopt. Een der bedienden van het huis trad binnen en overhandigde hem een ver zegeld paket. Het adres was door Clara geschreven. Hij scheurde het open, en vond zijn verloren brieven en het doosje mot het portret. Werktuigelijk opende hij het laatste, en zag twee ringen in plaats van één. ffDat dacht ik wel," mompelde hij bij zich zelf. //Vervloekte dwaasheid van bij haar aan te loopen I Ik had beter moeten weten; ik wist beter. Maar ik geef het nog niet op." Hij zat eeuigo oogenblikken stil, om zijne gedach ten te verzamelen en eene opheldering te verzinnen. Daarna ging hij rechtstreeks naar Clara. //Juffrouw Digby heeft van ochtend vroeg de stad het antwoord van James op

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1