TERUGBLIE. N9 3893- 1889. II UIER FEUILLETON. Bering n, UIT VERRE GEWESTEN. JIT Jzn., R. 582. HRECTIE. JICHT Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. UI Woensdag 17 April. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. J tot 's het beste wereld, sm dekten tandpijn, ont- h, onaangename worden zeker gelijks gohruik de oogst, rfumoriewinkels PP/ echte Pre- LV. Het tooneel spoelt in De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. 1 JU EEN,” terdam. Ometreken is (Naar het EngeUch.) LIV. r en staalhoudends Larocht a-VVijn. Aas* e Geneeihearan. oen Westelijke prairie. Men Castleton zou kunnen op- 1 renwoning slapen nog rustig, onbewust i i tron 1 rlis» hinnan uminitrA Tiran Afin R UUUll ivunxaau oxevuto uou ovuxjtl VaU haar kant gegeven zou kunnen wor- GBUDSCHE COURANT. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. een van 78) Hij vroeg niet», maar er liepen te veel praatjes dan dat hij er zijne ooren voor kon sluiten. Deze geruchten waren van allerlei aard. Dank zij de voor zichtigheid van Emily Ferris en hot onverwijld ver trek van du Barry, waren er geen bijzonderheden uitgelekt, zoodat babbelaars en lasteraars aan hunne eigen vruchtbare verbeelding waren overgelaten en dit was werkelijk vruchtbaar genoeg. 't Was aardig de verschillende ongerijmde geschie denissen te hooren, die in omloop waren gebracht. Castleton sloeg er geen acht op. Hoewel hij nu en dan Emily Ferris bezocht, zinspeelde hij nooit op dit onderwerp, en die jonge dame roerde het niet aan. Geen oogenblik koesterde onze held het denkbeeld Drogist. J|lt Clara, omdat zij met du Barry gebroken had, nu rfumoriewinkels gunstiger jegens hem gezi .d zou zijn. Van zulk eene gedachte zou hij afkeerig zijn geweest. Bovendien zou zijne trotschheid de trotschhoid, die uit ge voel van eigenwaarde voortspruit elk so odanig gevoel verhinderd hebben. Hij had het gevoel van zijn hart buiten spel gelaten. Dat was volstrekt niet pothekers, Zrói eer A. H. I i C. THIM. I itherin londwater, esschen, 1.75, t Dr l’OPP's de tanden ge- >l”s Tandplom- p tegen eiken den. bloemen-zeep. Transparant ‘P«n, dszeepen, welke e weeg brengen, in Mondwater ten tijd. 'eenen. iasr te Bosman, Tiendeweg. SELSTIJN, dauwstraat. rossiau Zn. G. F. Brinkel Versloot. (1LDKADE. OOMAN. F. Gaarkeuken EbuweN. Liefland. s, J. H. van Mourik. Post. bz. Abhootm. ATZIJL. Bouthoorn. r. Hattom. de Wilde. 3 voorwaarden geplaatst, aan- Hoofd-Depot lM te Utrecht- te vereenigen met een van zijne tegenwoordige plannen. En mocht het zijn dat Clara behoefte gevoelde aan zijn vriendschappelijk medegevoel, dan stond het immers aan haar dit op eenigerlei wijze kenbaar te maken, na de veelbeteekenende verzekering, die hij haar gegeven had, gepaard met een verzoek, waar aan zij hare stilzwijgende toestemming had gehecht? Kon zij hem ten minste niet door Emily Ferris go makkelijk kennis geven van haar verblijf? Dewijl zij dit niet deed, was het immers zeer natuurlijk dat hij daaruit afleidde dat zij niet verlangd had hem te zien? Ik zal niet uitmaken of hij gelijk had of niet zooveel is zeker dat hij op deze wijze de zaak inzag. En evenwel, was het billijkerwijze te veronderstel len daar Clara, met haar karakter, na zulk eene vernederende gebeurtenis, zich ooit, onder welke omstandigheden ook, aan C dringen, of iets doen waaraan slechts den schijn van toenadering van I den? Neen, waarlijk nietl In zulk een staat van zaken, blijft mij niets over dan do „rekening tusschen hen te sluiten" en het aan den tijd over te laten wanneer zij eene nieuwe zullen openen. De Kamer heeft de gewone vacantie geno men. Dit jaar waarschjjnljjk voor niet zeer langen tijddaar men voornemens schjjnt spoe dig na Paschen bijeen te komen om in het Regentschap te voorzien. Het oogenblik schjjnt niet ongepast om in verband met de aanstaande verkiezing voorde Prov. Staten, waarbjj de rechterzijde zeker niet nalaten zal de politiek tempos te brengen, de vraag te stellen of het tegenwoordig ministerie na ongeveer een jaar levens bewijzen heeft gegeven van werkzaamheid en levenskracht. Zelden is een kabinet onder gunstiger omstan digheden aan het bewind gekomen. Gesteund door eene voldoende meerderheid in de Kamer, werd het door de minderheid, die haar nederlaag bjj de stembur rohaoudig erkende, met wel willendheid ontvangen de Eerste Kamer, hoe wel niet van zjjne kleur, was volstrekt n>e'. vijandig gezind, maar bereid om met de Ite- geering samen te werken tot heil d<lands. De financiën baarden geen zorg, dank zij het vliberale wanbestuur» dat vooraf was gegaan, Rustig kon het aan den arbeid gaan, want voor vier jaar kon bet rekenen op handhaving van den tegeDwoordigen stand der partjjen en was het van verkiezingsdrukte ontslagen. De gelegenheid was dus schoon om te toonen, dat ook de rechterzijde regeeren kan en in staat is wetten tot stand te brengen, waarop de ongunstige politieke omstandigheden tier laat ste jaren ons maar al te lang hadden doen nog ingediend een nieuwe pensioenwet, die zeker in eene bestaande leemte zal voorzien, doch zij is ook het werk van verscheiden voorgangers van den tegenwoordigen minister van financiën, die alleen de laatste hand aan het ontwerp gelegd heeft. De opbeuring van den gedrukten landbouw zal moeten geschie den door de boterwet, die na het reces ter behandeling gereed ligt,-doch ongelukkig wordt het voordeel voor de landbouwers geneutrali seerd door de schade, die zij aan eene andere belangrijke industrie dreigt toe te brengen. Waar is intusschen de wet, die bestemd Was om een eind te maken aan de jarenlang tot vervelens toe geëxploiteerde en onze bin- nenlandsche staatkunde tot stilstand doemende schoolquaestie Dit eerste nummer van het programma laat zich nog steeds wachten. Hoe is het mogeljjk, dat er zoowel maanden voorbijgaan, eer eene poging wordt beproefd om het «schreeuwend onrecht» dat aan het bijzonder onderwijs wordt aangedaan te ver helpen Voor de kiezers, die de Regeering te paard hielpen en met zooveel gejuich dit voornemen begroetten, moet deze lauwheid wel eene bittere teleurstelling zijn. (Nadat wij dit schreven is heden een ontwerp publiek geworden.) Evenmin hebben de klagende handelaars en landbouwers reden om te roemen op de voort varendheid der Regeering. Allerlei beloften zijn er tijdens de verkiezingen gedaan, maar tot dus ver blijft het bij het oude. Niemand toch verwacht dat de malaise bij den land bouw als met een tooverslag zal wijken voor wachten. Men begon mei goede voornemens. De openingsrede der nieuwe kamer beloofde een nieuwe onderwijswet, die rekening zou met «het Christelijk bewnstzjjn van het Neder- landsche volksociale verbeteringen in ver band met de uitkomsten der gehouden arbeids- enquêtebehartiging van de belangen v landbouw, bandel en nijverheid, inzonderheid opbeuring van den gedrukten landbouwre geling der administratieve rechtspraak en eene nieuwe legerorganisatie, beide als uitvloeisels der herziene grondwet; bezuiniging op de uit gaven, zouden gepaard gaan met herziening van de personeele belasting en regeling der gemeente-fiminciëntariefswijziging met het doel de inkomsten te verboogen werd in uit zicht gesteld. Wij laten dan nog de plannen met Indië buiten beschouwing. Wat heeft de zitting tót dus ver verwezen lijkt van die grooteche plannen Bijzonder weinig. Er bestaat een in *t oog vallende onevenredigheid tusschen het willen en het kun nen tusschen de beloften en hare vervulling. Er is een nieuwe Bankwet tot stand ge komen, doch in hoofdzaak was zij afkomstig van het vorig ministerie. De eerste be groeting, welke het kabinet verdedigde, was even hoog als anders slechts wat beknibbeling op het onderwjjs naast verhooging der mili taire uitgaven. Alleen de minister van justitie heeft woord gehouden en een wets ontwerp ingediend op den arbeid van vrou wen en kinderen, dat door de Tweede Kamer is aangenomen en zonder twijfel door de Eerste zal Worden bekrachtigd. Voorts is ziet eene nette boerenwoning van anderhalve ver dieping hoog, met dakvensters. Zij is helder wit ge schilderd met groene blinden. Een fraaie groep hoo rnen staat aan de eene zijde, en de takken hangen «over het dak. Voor het huis is een nette bloemtuin, die men door moet, om de woning binnen te gaan. Aan de andere zijde zijn twee of drie fiksche neven gebouwen, met inbegrip van een keuken en een hont- loods. Verder op zijn schuren en stallen, gedeeltelijk door nog meer boomen verborgen. Een groote moes tuin begrenst deze zijde. Van daar heeft men het uitzicht op een nitgestrekt veld met wintergraan, welks golvend groen vroolijk in de ochtendkoelte wuift. Rechts ziet men groote korenvelden, rijp voor de oogst, en voorbij dit alles strekt zich de open prairie uit, en doet met hare golvingen aan den oce aan denken. De zon komt juist op. De bewoners van de boe- 1 "w. t van de ge beurtenis, die binnen weinige uren een schaduw over dit tafereel werpen en verandering brengen zal in den toestand der hoofdpersonen. Daarbuiten lacht de natuur vriendelijk de na tuur, die nooit deelt in voorbijgaande vreugde en droefheid. De bewoners van het hoenderhof zijn wakker, en vervroolijken de plaats door hunne eigenaardige mu ziek. Op eenigen afstand ziet men den wilden kal koen, het prairie-boen, de duif en de doffer, die elk op zijne wijze het aanbreken van den dageraad be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1