PELEN, 0 Az. tRT 1889. =2^. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N; OS. BINNENLAND. N? 3895. 01 JE. FEUILLETON. ferkooping ril 1889, UIT VERRE GEWESTEN. ÏWS sxx, IDT, SIMS, togstraat. aiding. s’ De inzending van advertentita kan geschieden tot-één uur des namiddags van den dag der uitgave. TER, lvii. EEN, wrd in den door HUIG a, n Zakmessen, z. schappen; MOLENAAR Het hoofdbestuur er- AAN Zoon. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. lautes Nou- CHOENEN. 73». leeï 50 ets. N, Coiffeur. TUIJLL. >ns, Notaris {Naar het Engelach.) LVI. 1CH, !CH, H. a qualiteit en goudsche courant I kBZ., Solingen. AARD; ZOG 80) „De tijd verliep. Ik veranderde merkbaar, totdat ik mage Clara hl 1. Bjj Koninklijk besluit van 12 April 11. is aan den heer Martinos J. Bouman, muriekonderwijzer alhier, verlof verleend tot het aannemen en dragen van het kruis„Pro Ecclesia et Pontifice' hem door Z. H. den Paus geschonken. Een trekhond, die met een anderen hond vocht, is gisteren morgen door de stoomtram op de Markt overreden. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. wenschelijk, in de wet uit te drukken, dat onder „openbare verkoopplaatsen" bedoeld zijn alle open bare plaatsen, bestemd of gebezigd tot verkoop van boter of surrogaten daarvan. De Regoering verklaarde zich bereid, ook aan don kantonrechter bevoegdheid te geven om schrif- telijken Jast te verstrekken tot het binnentreden in woningen, die toegang geven tot openbare ver koopplaatsen, wat het artikel alleen aan den burge meester verleende. Evenzoo verklaarde zij zich bereid, te bepalen, dat voor het monster, wanneer daartoe het verlangen wordt te kennen gegeven aan den ambtenaar die het neemt, de marktwaarde wordt vergoed. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. TILBURY, IENWAGEN, nz. en ter plaatse Huideeltj, 8 dagen tijd nste pijn te i gevoeligste GOUDA, 18 April 1889. Het Paleisbulletin Tan heden luidt aldus: De ziektetoestand van Z. M. den Koning bleef de laatste dagen naar omstandigheden gunstiger. De Arrondissement s-Rechtbank te ’s Hage heeft beden den gepens. Luit.-Kolonel Verstege wegens eenvoudige beleediging van den Heer de Rochemont veroordeeld tot eene boete van 200. kende in hem mijn verloofde. Haar echtgenoot was mijn vroegere minnaar. Mijne ziel werd van bitter heid vervuld. Ik heb het nooit geheel kunnen ver geven. Maar nu vergeef ik het." zzHoe was zijn naam?" vroeg Clara, zonder het hoofd op te heffen. hWaartoe dien te noemen? Het doet niets tot mijne geschiedenis af. Gelooft gij nu niet dat ik met u sympathiseeren kan?" „Ja, ja,” riep zij uit, terwijl zij hare voormalige onderwijzeres hartstochtelijk omhelsde. „En dat hebt gij uw geheele leven lang gedragen?” z/Ja. «God sta mij bij!” riep Clara uit. //Dat zal Hij,” zeide de andere bedaard. Zij stond op en bracht Clara naar hare kamer, waar zij haar alleen liet. «Ik heb wèl gedaan,” zeide Mehitabel Pettengill bij zichzelve. „Waarom zou ik haar zeggen dat het haar eigen vader was, die mij verraden heeft? Waarom moeten de zonden der ouders aan do kin deren bezocht worden?” van Volksonderwijs heeft beslo ten de oprichting eener nieuwe afdeeling der ver- eeniging te Amsterdam good to keuren on die af deeling onder de naam van //Amsterdam II" te kennen.. Ov - wetsontwerp ter voorkoming van bedrog in den ooterhandel heeft een nader overleg plaats gehad tusschen de rapporteurs uit do Tweede Kamer en de Regeering. De commissie stelde de vraag of het niet wen schelijk ware, in art. 1 eene definitie van boter op te nemen, overeenkomende met die der Engelsche wet van Aug. 1887. De Regeering bleef echter bij haar gevoelen, dat dit zou kunnen veroorzaken, dat boter, waaraan vreemde bestanddeelen zyn toe gevoegd, als margarine in den handel gebracht weid, waartoe thans geen aanleiding bestaat, om dat het voordeeliger zal zijn, dergelijke verknoeide boter onder den naam van boter aan de markt te brengen. Ten aanzien van art. kennen, dat de woorden Het scheen Virginia in den eersten tijd van haar weduwenstaat toe, alsof zij nooit weer gelukkige da- gwi beleven zou. Het bijzijn van hare moeder onthief haar van volstrekte eenzaamheid en van te veel bemoeiingen Te Oude-Wetering is een onderwijzer plotseling in de school overleden. Hij was sedert eenigen tijd lijdende, zoodat de geneeskundige hem reeds aange raden had alle te sterke indrukken te vermijden. Vrijdagmorgen had hij met lust zijn arbeid aange- w vangen en beloofde zelfs zijn leerlingen eene kleine bezwaren eene definitie van hst begrip „levering* belooning, indien te ban werk met lust volbrachten. Twee van de brutaalste jongehs zochten den onder wijzer echter te grieven en overlaadden h-m zelfs met scheldwoorden, toen hij hen vermaande. Daarop wilde hij ze uit de klasse verwijderen ofschoon zij zich daartegen verzetten, waren zij weid ra buiten. Toen de onderwijzer daarna naar de klasse terug keerde, viel hij eensklaps achterover en gaf in de armen zijner echtgenoote, die inmiddels op het ge rucht toegeschoten was, den geest. Zaterdag voormiddag werd voor de rechtbank te Dordrecht de zaak behandeld tegen J. F., oud 37 jaren, wonende te Dordrecht, gewezen hoofdbesteller aan het postkantoor te dier stede, in welke betrek king hij een jaarlijksch tractement van 709 genoot. Beklaagde, een vader van vijf kinderen, had op Zaterdag 12 Januari 11. zich in opgewonden toe- 2 gaf de Regeering te „leveren" en „levering" zijn op te vatten naai art. 6C7 B. W. Ofschoon zij niet vreesde voor groote practische moeilijkhe den in de toepassing, verklaarde ?ij zich bereid, nader te overwegen of tot wegneming van de geopperde alsnog in het ontwerp kon worden opgenomen. Voorts werd door de Regeering verklaard, dat het artikel ook toepasselijk is op de levering van voor het buitenland bestemde surrogaten van boter. Te eischen dat altijd op de verpakking het op schrift „surrogaat" of „margarine" zal staan, in plaats toe te staan, bij gebreke van verpakking deze aanduiding *op de waar zelve te plaatsen, zou, meende do Regeering, voor don kleinhandel dik- en de handhaving niet beter ik mager en terugstootend werd („neen, neen", viel CL.a haar in do rede,) zooals gij mij nu ziet. Mijn broeder en ik kwamen te Scotenskopft en openden de school. Ik heb mij altijd sterk aan mijne leer lingen gehecht. Eenige jaren later, kwam er eene bij mij, die ik bijzonder liefhad. Zij was ongekunsteld, eenvoudig, vertrouwend, evenals ik geweest was en schoon! Daarbij was zij een wees. «Op zekeren Zondag waren er vreemdelingen in onze oude kerk. Een hunner liet het oog op mijn lieveling vallen en werd op haar verliefd. Ik wist het niet. Hij zwierf verscheidene wekenlang, buiten mijn weten, in den omtrek rond en verkreeg geheime samenkomsten. „Ik had het meisje lief alsof zij jfiijn eigen kind was. Zij bedroog mij en hield alles voor mij ver borgen. //Op zekeren Zaterdagavond werd zij vermist. Den volgenden dag, na de ochtendiepst, kwam zij terug met dien man en huwde voor mijne oogen. Ikher- aanduiding *op de da Regeering, wijls belemmerend zyn verzekeren dan de bepaling dat het surrogaat zelf gemerkt moet zijn. Op de vraag of de uitdrukking „openbare ver koopplaatsen" duidelijk en ruim genoeg is, antwoordde de Regeering, dat ’t met het oog op de bestaande jurisprudentie, niet twijfelachtig is wat daarmede wordt bedoeld. De rapporteurs achten het evenwel Naar Het Vaderland verneemt, moeten bij de re geering in bewerking zijn een wetsontwerp tot af schaffing der Noordzeekanaalgelden, en een wetsont werp, waarbij onder naasting van den Rijnspoorweg het gansche Nederlandsche spoorwegnet ter exploi tatie wordt overgedragen aan de Hollandsche spoor wegmaatschappij en de Exploitatiemaatschappij, tegen jaarlijksche uitkeering van een winstaandeel aan den staat. in de zorg voor de kleine huishouding. Intusschen gaf zij zich aan hare herinneringen over. Zy dacht het liefst aan Charley in de dagen van zijne onbe zorgde vrijheid toen hij als jongeling in de ge zelschapskringen verkeerde en als haar galant haar hart verrukte door zijn onmiskenbare voorkeur. Haar huwelijksleven leverde niet zooveel gelukkige herin neringen op. Virginia hield veel van het gezellig verkeer en al wat met het stadsleven in verband stond, zij was tevreden in de prairie, maar het viel juist niet in haar smaak daar te wonen. Nadat zij haar echtgenoot verloren had, verwijlde haar geest bij het tijdperk waarin zij het gelukkigst kon zijn door aan hem te denken. Dit riep haar gedurig hare schooldagen, en allen, die daarmede in betrekking stonden, voor den geest. Zij dacht aan Charley’s vriend Ellsworth. Zij dacht ook aan Bill Holt. Den eerstgenoemde had zij nooit kunnen uitstaan, terwijl Bill, hoewel hij het niet durfde denken, naast Charley de tweede plaats in hare genegenheid bekleedde. Wel is waai’, verkeerde hij niet in de gezelschapskringen, maar niettemin maakte zijne zonderlinge, hartstochtelijke persoon lijkheid een sterken indruk op haar. Het moge vreemd schijnen, maar niettemin was het een feit, dat naar mate zij meer aan Holt dacht, hare gedachten zich meer met de toekomst begonnen bezig te houden. Dikwijls kwam de vraag bij ha»r op, hoe het met William Holt ging. Had hij Char ley’s dood vernomen? Zou hij haar nog altijd het-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1