BOOT BINNENLAND. Maandag 22 en Dinsdag 23 April. 1889. N? 3897. Nieuws- en reer. ZMCxgxx T©lx.! Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN. SN De intending van advertentiön kan geschieden tol één uur des namiddags van den dag der uitgave. Bij deze Courant behoort een By voegsel. i - 4 I erverij cherij. Wegens het PAASC’ 1EST ver schijnt deGoudsche Courant MAANDAG niet. olm’s lCAO beste. 3 SMAN, Piendeweg. FEUILLETON. k V.Kgr. 0,50. ZEIST. ROEF, Commissaris. Gzn., roningen. -'fr H., bij den in als nieuw nogeljjk be- Üf KAN Zoon. r itlrehen bij de 73 en 73a, De uitgave -dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco .per post 1.70. g der Belgen. uiskade 19, Do vijfjsrige Nerf. Vereenigmg voor Poeteegelmrta- melaart heeft ter gelegenheid van de internationale postzogol-ientoonstelling, welke heden avond in de Militiezaal te Amsterdam geopend wordt, een sierlijk md gemaakt GOUDA, 20 April 188». De anti-revolutionaire Rijn- en IJuelbode deelt ïnedo dat de heer P. Bupke, wethouder der gemeente Waddingsveen, van anti-revolutionaire zijde candidaat is gesteld voor het Lidmaatschap van de Provinciale Staten in het district Gouda. 3 ral voor idingsmid- Koffie, o tverkocht bjj (Naar het Duitsch.) >men, verven gstukken en en, Garnitu- kleuren zijn plaats van NDERDAG- zou Joh. bezit onder hare huiselijk te wezen. Zncht was haar vreemd. Wij concerten en komedie waren De beide personen, tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, wegens den gepleegden moord opSijgje van Vliet te Stolwijk, hebben, naar men verneemt, in dat vonnis niet berust en cassatie doen aanteeke- nen. (Schoonh. Ct.) ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen. GBOOTE LETTER8 worden berekend naar plaatsruimte. lienaar, TBOTER en sde Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. n boven- D 4 en oo .volgende tilleerd Markt. Zoon, 'a deweg. IN GS, later. 1 Op de proefvelden der Rijkslandbouwschool te Wageningen worden dit jaar proeven met uit het buitenland insrevoerde aardappelen op grootere schaal MMMlMnKM>*>*raAaMaMSMRnsBMiNKUBBWinR3<icnKsaaHaKasKaïa» Maar aan het diner bracht zij me telkens weer tot inkeer. Nog mooier, nóg vemikkelijker kon zij er uitzien, als zij zich met zorg voor de middagtafel had gekleed. En daaraan besteedde zij altijd evenveel attentie, onverschillig of wij bezoek te wachten had den, dan of wij zooals gewoonlijk alleen aten. En hoe aten we! Beter dan mijn Joh. kon nie mand koken. Al mijne vrienden beweerden dat, en sommigen van hen waren verwende lekkerbekken. Waarlijk, die uren van het diner waren de pret tigste van den dag. Zij werkten steeds bevredigend en ’tmag overdreven klinken, maar ik kan’t bewij zen ze werkten veredelend op mij. Zoolang ik aan tafel zat, was ik niet in staat iemand iets kwaads toe te wenschen. Ik vergaf mijn vijanden, en mijn vrienden zouden op zoo’n oogqnblik alles van mij gedaan gekregen hebben. Zooveel vermag een vrouw, die lekker kooktHet heil der toekomst is in de keuken gelegen. Al het overige is onzin Doch ik dwaal van mijn onderwerp af; ik over mijn vrouw spreken, vele deugden ook die van 1 naar pretjes en naar opschik gingen zelden op visite; c:“: extra’tjes voor ons. Mijn vrouw was, naar ze zei, muzikaal genoeg om Eergisteren avond had Je stoomboot Krimpen a/d Lek, die den dienst voor de Schoonhoven waarneemt, het ongeluk even beneden4 Bergstoep op eene krip te varen, tengevolge va»f den mist. Groote ont steltenis bracht de schok w weeg. Persoonlijke on gelukken hadden niet plaats, doch sommige der reizigers moesten zich eejte wandeling van 1- uur 'plaats tMr bestetommg tebrrwken. De rechtbank te Utrecht heeft Joseph Pfenning, koopman in manufacturen, wonende te Woerden, tot betaling eener geldboete van 200, te vervangen bij nietbetaling door oen hechtenis van zes weken, veroordeeld, wegens het zonder noodzaak onbevoegd uitoefenen der geneeskunde als beroep. Door het kantongerecht te Woerden was deze be klaagde van het hem bij dagvaarding ten laste ge legde vrijgesproken, van welk vonnis de ambtenaar van het O. M. bij dat college in bdoger taroep kwam bij de rechtbank. goudsche courant. Heden morgen werd in het gebouw Arti-Legi aan besteed 1. Het eenjarig onderhoud der kaxarnegebouwen te Gouda. De raming was 8600. Ingaaahi'arnn srerd doer - getrouatw onrfle ft.” J. Koot te Gouda voor f 3700.J. de Jong Wz. te Gouda zoor 8789.W. Bokhoven te Gouda voor/ 3780.P. Vermeer Jz. te Gouda voor J 3773.H. J. Nederhorst te Gouda voor ƒ8748.B. Hoogorwsard te Gouda voor 3400. 2. Het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen te Schoonhoven. De raming was f 1700. Ingeschreven werd door G. H. Kuilenburg te Schoonhoven voor 1715. feestnummer van haar tijdschrift in het licht gegeven. Het bevat een woord aan de feestvierende leden door den hoofdredacteur Alpha» (A. Huart), eenigo bijzonderheden in verband met de wordingsgeschie denis der tentoonstelling, benevens een plan ven de inrichting der Militiezaal; voorts eonige biographioën met portret van buitenlandsche pbilatelisten van naam, zoomede van een paar Nederlanders, de hoeren J. B. Moens en J. E. Bohlmoijoreindelijk eenige wctens- waardtge mededeelingen betreffende nieuwe postzegels, zeldzame briefkaarten enz., waarvan gekleurde af beeldingen zijn opgenomon. Donderdag-namiddag omstreeks 6 uur. was de Paleisstraal te Amsterdam in rep en roer. Wat was er gebeurd? Sinds eenige dagen maakte een zooge naamde boerenknecht dupes onder de houden ran koomenijs- en comestibles-winkels. Hij deed voor mevrouw T. v. B. bestellingen meestal een ham van 7 pond en 50 eieren en nam dan een paar rook worsten, een bus corned heef of iets anders alvast mede, wijf zijn mevrffhv tfaaniMs wel eens een proef wilde nemen. Nadat hij reeds verscheiden winkeliers had opgelicht, liep ’’ij eergisteren in den winkel ran den heer Essin a in de ral. Kort vóór het bezoek van den ,,heo-»nknecht» had de heer Essink name lijk van ee jollega in de Oude Leliestraat diens’ wedervaren vernomen. Hij hield derhalve den man aan den praat en liet inmiddels zijn collega vragen, onmiddellijk te komen. Nauwelijks had deze den «heerenknocht» gezien, of hij riep, uit„Ja, dat is de schurk I* Doodelijk ontsteld wist de oplichter nog door de deur te ontkomen, doch achternagezet, werd hij op bet Rokin bij bet pontje gegrepen en aan de politie overgeleverd. 1) Zij was bekoorlijk! Zij verdiende al mijn liqfde en ik droeg haar inderdaad op de handen; ik be doel natuurlijk zoo bij manier van spreken. Om dit bewijs van mijn innige toegenegenheid in den letter lijken zin te geven, daartoe was zij mij te zwaar. Zij was klein, gezet en woog honderd vijf-en-twintig pond. Ik haalde maar honderd twee-en-twintig. Op dat meerdere gewicht liet zij zich vrij wat voorstaan. Wie die „zij» was? Wel natuurlijk, mijn vrouw, mijn echtgenoote Jo hanna, kortweg, Joh. geheeten. Het was eenmodel- vrouwtje, een engel, een wijfje van de bovenste plank Onder mijn vrienden gold ik dan ook voor de geluk kigste echtgenoot. De getrouwden onder hen benijd den me en de jongelui kibbelden om het genot onze gast te zijn. Ik geloof graag dat zij ’t bij ons naar hun zin hadden. Alles zag er keurig uit. Mijn heele huis was om zoo te zeggen een pronkkastje, dank zij de zucht naar orde en den goeden smaak mijner vrouw. Weelderig was onze woning niet ingericht. Ik was niet rijk, maar wij waren netjes gemeubeld, flink burgerlijk. En wat wist mijn vrouw niet van die eenvoudige vertrekken te mpkenI :t Zij hield veel vau bloemen en besteedde voel zorg aan haar lieveliugsplanten. ’tWas dan ook een lust haar bonte, geurige wereld ran bloeiende gewassen te bekijken. Zij stelde er zich niet mee tevreden ze in de vensterbank als soldaten in ’t gelid te plaatsen en zoo het uitzicht te belemmeren, neen, zij gebruikte hare planten als siermiddelen. Nooit heb ik gezien, dat zij de hulp van een tuinmau heeft ingeroepen. Evenals in de woonvertrekken, zoo zag het er ook in de keuken uit. Ook hier alles tot in de fijnste puntjes netjes, blank als zilver en ’twas bijna om te lachen smaakvol geordend. Alles wist zjj tot versiering aan te wenden. Haar potten eu kannen, ketels, borden, suikertang, alles hing, stond of lag op een zekere wijze, die kunstzin verried. Dat was Joh. aangeboren, haast zonder dat zij er zelf van bewust was. Natuurlijk uitte zich die fijne smaak ook in haar Weeding. Zij zag er inderdaad altijd even bekoor lijk uit. Als zij me in haar licht ochtendgewaad van ge bloemd katoen met een hagelwit mutsje op den blon den krullekop, het sleutelmandje aan den arm, de waterkan ih de hand, den eersten morgengroet bracht natuurlijk met den bijbehooreüden zoen dan er werkelijk genot te smaken. Zij had al de Wag- wenschto ik wel, dat ze nooit iets anders mocht nermuziok gehoord en dweepte mot MiUocker’s „Arme dragen, dan dat lieve katoentje. Student” eu met de „Trompetter” van Neszier. Tot het bij vronen dezer vergadering worden in de Tijd dringend uitgenoodigd behalve do leden ran bovengenoemde Vereeniging ook de leden der R. K. centrale kiesvereeniging Recht voor Allen van het kiesdistrict Bodegrave, nit die gemeenten, welke tot het hoofdkiesdistrict Gouda voor de Prov. Staten behooren. De R. K. centrale kiesvereeniging Recht voor Allen, in het hoofdkiesdistrict Gouda, zal een alge meens vergadering houden op Maandag 22 April des avonds te 5 uren, in het lokaal der R. K. Leesver- eeniging alhier, ten einde drie candidaten te stel len voor het lidmaatschap van de Provinciale Staten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1