obes Advertentiën. wus srass& a 5 CENTS PER PAKJE, 1 •p y maandag 22 Dinsdag 25 April 1889. en ilevdrcl. SN, SCHENK en Zn. Tricot* Tailles. FF aarschuwing. gingen 889 des mor taal Wjjk K. 25-Jarig Bestaan EL, IWEELEN. AVIS. oor, Lerksteeg» I P. Geen stokjes Vanille meer!!! Staalwaren, als: Tafel-, Dessert-, Trancheer- en Zakmessen, SCHAREN enz. Th. SCHMIDT, Wed. BOELSUMS, CHRISTELIJKE JONGELI&GS-VEREEN1GING TELEN, rSEN. ringf PETROLEUM-NOTEËRINGEiV van de Makelaars Bultenlantlsch Overzicht. HEXMSGEILXG. I 1 NDERIJEN y’ r F. BEAUMONT. .DANIËL* te Gouda. Tandmeester WITSEN HAUSEN nit Rotterdam, Cantzlaar Schalkwijk, te Rotterdam. de» WelEerw. Heer D*. B. J. SWAAN, 4 Mill» IH ffllffl HUI TOEGANG VRU. A i CHAPPEN, 1 JAN k Zoon. 5 CHAPPEN, SN, KRÜI- CHOÜWEN de eren uitgaven volkomen 1 I 1889, des inwmanswo- Jaagpad te hebben de grootste sorteering Aan mjjne Vrouw geene gelden te leenen of op crediet te verkoopen, zullende door mjj geene betaling geschieden. Gouda, 19 April 1889. vervangt een stokje VANILLE van 15 cents, ie goedkooper en geheel oplosbaar. Verkrijg baar bij de voornaamste Winkeliers in Comes tibles en Kruidenierswaren. Steeds voorhanden alle soorten nit de Fabriek van FR. HERDER Abz., Solingen. voorheen Hoogstraat. DKR IL 1889, des Bouwmans- M. SCHEN- ND. af taris G. C. Gouda. ikondigde itaan <K; zal van MEI af eiken DONDERDAG van iedere week te spreken zjjn in het Hotel <di ZALM» te Gouda, van 10 unr ’s morgens tot 2 uur *s namiddags, voor alles wat tot de Ti.ndpractjjk behoort, zoo ook voor het inzet ten van Kunsttanden en Gebitten. De Spaansche minister van financiën tal aan Cortes eene begroeting aanbieden, waarin het wicht tnsschcn ontvangsten en wordt bereikt. De markt was heden flauw. Loco Tankfust 7.75, Geïmporteeid fust f 7.80 Mei-levering 7.70, September-, October-, No vember- en December-lerering 8.15, a 8.10. Burgerlijke Stand. OVERLEDEN 18 April. G. de Ze, uw, 17 d. C. T.is.o- borg, 5 w. - F. de Vripe, 2 j. 3 m. 6. C. Verbaom, 4 m. 0. JJseeletein, 12 m. 19. J. N. van Leeuwen, 4 m. F. V erbij, 1 - M. H. Donk, 7». - 20. C. J. Schneider, 2 j. ONDKRTROUWD i 19 April. A. van der Kleya, 20 j. en G. M. Doeeleteijn, 23 j. G. Polet, 26 j. en J. Grocne- veld, te Veenendaal, 22 j. G, A. Koozenlaal, te Graven- baga, 28 j. en M. van der Klei), 22 j. P. C. van Vliet. 24 j. en A. van der Vree, 23 j. J. van Leeuwen, 28 j. en G. E. van der Vlio, 23 j. F. C. Hornes, 21 j. en M, Hofman, 22 j. Het bureau van den Burgerlijken stand zal a. s. Maandag (2e PAASCHDAG), van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur ge opend zpn tot het doen van aangiften van Geboorte en Overlijden. Moordrecht GEBOREN: Zegert, ouder» J. C. Ketel en N. Verkerk. Willem Adrianu», ouder» W. deo Outer en J. Kalbergen. GEHUWD: L. van Vlieten A. «an Sprang. Haastrecht GEBOREN i Theodor, ouders G. Streng en G. C. van Vliet. Jannig)., ouders W. de Graal en G. Brouwer. OVERLEDEN H. Schouten 2 m. A. A. Homburg 4 w. Vlist: OVERLEDEN C. de Pster. 14 j. ONDERTROUWD: J. Erberreld rn Gouds en E. W. Mulder. Niettegenstaande lord Hartington, de leider der Engelsche Unionistische liberalen, in zijne laatste rede beweert, dat de Regeering der conservatieven, die hij steunt, nog even sterk is als vroeger, is het toch zeer opmerkelijk, dat de laatste verkiezingen, met een enkele uitzondering steeds in haar nadeel uit vallen. Voor een groot deel mag men ongetwijfeld de wending in de publieke opinie, gelijk zij zich bij deze enkele verkiezingen openbaart, wijten aan het deerljjk echec der regeering bij het Parnell-geding, maar de bevolking meent nog andere oorzaken lot ontevredenheid over de regeering te hebben. Zoo o. a. gaan er luide stemmen van protest op onder de voorstanders der regeering zelf tegen hot. door Goschen ingediende budget. Behalve de voorge stelde heffingen op het grondbezit en de rechten op het brouwen van bier is het vooral de ontworpen verhooging ran successierechten op nalatenschappen van meer dan 10.000, die op een ernstig verzet bij de tories stuit, wijl zy hierin den eersten stap zien op den weg tot het instellen van een progres sieve inkomstenbelasting. Ónmogelijk is het niet, dat den een of anderen dag de regeering, door haar lersohe politiek schaakmat gezet, bij een dezer quaou- tiën in liet lagerhuis in de minderheid bljjft en besluit af te treden: struikelde en viel toch in 1885 het kabinet Gladstone, onpopulair geworden door zjjn Egyptische en Soedaneesche politiek, wol over een votum betrekkelyk een herziening ran de bier accijns I De Parijsche bladen klagen zeer over de welwil lende houding der Belgische regeering ten opzichte van generaal Boulanger. De radicale pen voegt nu haar klachten bjj die der opportunisten, die reeds sedert eenigen tijd op dit aanbeeld hebben geslagen. .Wat zou de Belgische regeering er wel van zeggen" vraagt de .Radical" «indien zich een comité van Belgische socialisten te Ryssel vestigde en van daar een beweging leidde in België, waarvan het doel was de regeering van koning Leopold ten val te brengén?" Aanleiding tot deze ontevredenheid geeft vooral de groote krijgsraad, die de Boulangisten dezer da gen te Brussel hielden. De byeenkomst duurde van 'a morgens elf tot *s middags twee uur on was van groot gewicht, want toen werd besproken, welke houding de Boulangisten, tijdens de tentoonstelling tullen aannemen. Gelijk de «Indépendance Beige" meent te weten, beeft het Boulangistisch comité be sloten der republikeinsche regeering een wapenstil stand aan te bieden. Indien de regeering bereid is de Boulangisten met vrede te laten, zullen ook Bou langers aanhangers zich kalm houden, ten einde zoo doende alles te vermijden, wat het slagen der ten toonstelling sou kunnen belemmeren. De Duitsche Regeering heeft nieuwe stukken ge publiceerd over de Samoa-zaak. Opmerkelijk is weer de openhartigheid, waarmede Bismarck ook hier te werk gaat cn de handelingen van den thans vervan gen Duitschen consul op Samoa afkeurt. Tot heden was hot altijd gowoonle de ambtenaren steeds de han den boven hot hoofd te houden. Bismarck doet dit niet, waar zy onrecht hebbon. Ook in particuliere gesprekken beklaagde hij zich meermalen over te grooten yver van de consuls, waardoor veel kwaad werd gesticht. Dit heeft hem nu zelfs aanleiding gegeven een circulaire uil te vaardigen aan de con suls, inhoudende dat in het vervolg de comman danten van Duitsche oorlogsschepen een verzoek tot gewapende tusschenkomst, door een consul tot hen bericht, zoowel uit het oogpunt van het recht als van de staatkunde hebben te onderzoeken, en be voegd zijn naar eigen oordeel te weigeren, tonzy de consul een byzondere opdracht van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Berlijn mocht kunnen toonen. By verschil van mooning tnsschcn don consul en den marine-commandant moet steeds de beslissing van het Ministerie van Buitenlandsche Za ken worden gevraagd. De Neue freie Pieue verklaart, dat het bericht aangaande den terugkeer van den metropolitaan en van de n-koningin Nathalie te Belgrado, grooten indruk heoft gemaakt en de Oostonryksche regeering daarby ntet onverschillig kan blyven. Bovengenoemde Vereeniging wenseht D. V. 22 APRIL 1889 (2<1« Paanchdag),haar25-JARIG BESTAAN te herdenken, in het Lokaal van «Tot Hain des Volks» aan de Peperstraat, alhier. Het openbaar Verslag zal plaats hebben des namiddags ten 3 ure, waarbjj een opwekkend woord zal gesproken worden door alhier. HET BESTOOR. INRICHTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE GE HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art. 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875, (Staatsblad no. 95.) Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secre tarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van 1. J. Mokkestonn om vergunning tot het op richten eener broodbakkerij in het perceel gelegen aan de Boomgaardstraat Kadaster Sectie A. No. 2735. 2. H. M. Dercksen om vergunning tot het plaat sen van een tweeden oven in het perceel gelegen aan de Haven, Wijk B. No. 156, Kadaster Sectie D. No. 2116. 8. W. A. Zieleman om vergunning tot het op- riohten eener suikerballenmakerij in het perceel ge legen Achter de Vischmarkt, Wijk I. No. 136, Kadaster Sectie B. No. 917. Dat op ZaterdaJjMen 4 Mei 1889, des namiddags ten 1 ure op heFnaadhuis, gelegenheid is om be zwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen, en dat gedurende'drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen. Gouda, 20 April 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN DZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. .BEVER, Notaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1