Tv* Woensdag 24 April. 1889. N? 3898. Nieuws- en HIE, N, kt, No. 343, ToZkx-I1 Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, R, BINNENLAND. KER. De inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. N CHT NEK te MAN, ndeweg. FEUILLETON. ding1 lik ihoud, SIT. BIER. XXX Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. u«*\ houding kinderachtig! Is ’t dan N&Zoon. etten, ook andere be- Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. 5DÜVK- verbleeken of vochtige is die voor proceskosten buite wordt in do eerste phsts de- SMAN, mdeweg. TIJN, vstraat. iiau Zn. Brinkkl RSI.OOT. IADE. AN. tarkeuken WEN. 'LAND. H. VAN Mouhik. ST. lBHOOFBN. IL. OTHOOEN. STTUM. Wilde. rwaarden iatst,aan- >fd- Depot 8 Utrecht. erkocht bij (Naar het DuiUch.) GOUDSCHE COURANT. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. onder de kant van haar fluweelen hoedje en schuch ter, als bij de bekentenis eener eerste liefde, bracht zij over de lippen: //Ik heb een valschen tand!” Drie, vier hoofden wendden zich naar ons om, zoo luid had ik gelachen. Angstvallig had zij dat ge heim bewaard, zij, die alles met mij deelde, die mij niets verzweeg, die ik zoo goed meende te kennen als mij zelf, dit eene had ze mij verzwegen. Zij had een valschen tand, een vreemdeling, een aangenomen kind in de glinsterende reeks harer pa reltjes van tandjes! En die vreemdeling had geen wortel geschoten te midden der nieuwe familie en scheen plan te hebben weêr te vertrekken. Hij moest tot rede gebracht, met nieuwe banden geketend, op nieuw in de rij geplaatst en tot een bruikbaar me delid gemaakt worden. Dat was het doel harer boodschap, waarbij zij mijn geleide maar liever wilde missen. Nu dan, ik had mij overtuigd, dat zij werkelijk slechts één valschen tand had en mijn grootmoedig aanbod, om haar op haar verjaardag een volledig gebit te schenken, gerust kon afslaan, natuurlijk met de noodige ontsteltenis. Maar laat ik den draad van mijn verhaal weêr opvatten, dien ik ter wille van dit treffend geval een oogenblik liet glippen. Dus «naar de badplaats!” luidde het wachtwoord. 2) Wij waren intusschen blijven staan voor de uit stalling van een grooten modewinkel. De voorbij gangers moesten wel denken dat wij ’tover den in koop van stof voor een japon hadden, en om Joh’s bedrukt gezicht moesten zij mij aanzien voor een hardvochtigen bullebak, die zijn vrouw het onschul dig genot van een nieuw wandelkostuum weigerde. O, als ze eens een flauw vermoed gehad hadden van den inhoud van ons gesprek! Voorloopig wist ik zelf nog niets. Haar gansche houding deed me echter een gewichtige bekentenis verwachten. Allerlei vermoedens doorkruisten mijn brein. Ik verkeerde in spanning en begon de zaak ernstig op te nemen. Ik begon mijn vrouw al stotterend. Welnu, ik? Wat is er dan? Neen, ik zal ’tje toch maar niet zeggen! Wees nu niet zoo 1 werkelijk zoo ontzettend? Ontvettend nu juist niet! Welnu, stel je dan ook niet zoo dwaas aan! liet ik me in mijn ergernis ontvallen. Ik heb en plotseling bloosde ze tot was, en al is het waar, dat de woning slechts ge durende acht maanden noodig is geweest, dat wist men niet vooruit, want niets is onzekerder dan de duur van een proces, vooral een proces als dit. Mr. Wolf betoogde hiertegenover, dat behalve het door de vrienden van ds. Winckel gehuurde huis er nog eene andere woning was, geschikt om den beroepen predikant te huisvesten. Zelfs had ds. Winckel aangeboden, de woning, die voor hem be stemd was, indien het proces in zijn nadeel werd beslist, gratis ter beschikking van ds. Wildeboer te stellen, zoolang het proces hangende was; van dat aanbod had men echter niet willen weten. In ieder geval had men niet naar Gouda behoeven te gaan, om eene woning te zoekenin de vlak aan Oudewater grenzende gemeenten zou er ook wel een te vinden geweest zijn. Tegenover de ontkenning van gedaag den, dat de huur van een huis in Gouda noodig is geweest, zal het eischende college het bewijs hebben te leveren van de noodzakelijkheid daartoebij ge breke van dit bewns meent gedaagde te kunnen vol- staan met een aanbod van 800, «ijade een jaar huur van een huis, zooals in Oudewater of in den naasten omtrek te verkrijgen geweest zou zyn. Mr. van Bolhuis antwoordde hierop, dat naar zijne meening op den gedaagde de bewijslast rust dat de door het eischend college gestelde feiten onjuist zijn. Het staat vast, dat kerkvoogden moesten zorgen voor eene passende woning voor den beroepen predikant. Zij konden daarvoor zorgen, maar de gedaagde heeft het hun belet. Daaruit vloeit voort diens verplichting om de extra-kosten, die ’t ver schaffen van eene woning gevorderd heeft, te betalen. Toont het eischende college nu aan, dat die kosten 675 hebben bedragen, dan kan dit cyfer als juist worden aangenomen, „tenzij de gedaagde tegenbewijs levert. Wat de aanbieding door ds. Winckel van hot ten zijnen behoeve gehuurde huis betreft, daar- GOUDA, 23 April 1889. Ds. C. A. Evelein te Leiden heeft voor het beroep bij de Evang. Luth. Gemeente alhier bedankt Zaterdagavond had te Amsterdam de eerste op voering plaats van de opera Bbinio vatfonzen vroe- geren stadgenoot, den heer 8. van Milligen. Onze Amsterdamsche briefschrijver wijdt daaraan in dit nr. een uitvoerig schrijven, waarop wij belangstellen den attent maken. Spreekt hij orer het werk een gunstig oordeel uit ook de N. Rott. Cl. en het HandelMad spraken daarover met lof in een kort verslag onmiddellijk na de première dat zeker weldra door een uitvoeriger oritiek zal gevolgd worden. ,De Consul-generaal voor Frankrijk bracht Zondag (le Paaschdag) een bezoek aan onze stad, bezichtigde de geschilderde glazen in de 8t. Janskerk, en wel in gezelschap van de heeren Mr. 8. Katz,' Advocaat te Amsterdam, Knottenbelt, Directeur der IJsel- Stoomtramweg-Mjj. en Langeler, Directeur der Stoom- tramweg-Mij. Gouda. De firma Van Vloten De Gijselaar te Amsterdam heeft het eeuwfeest van haar bestaan gevierd. Den 20en April 1789 opgericht, werd zij steeds door leden dier familiën bestuurd, die hare zaken steeds uitbreidden. De firma heeft voor dezen gedenkwaardigen dag eene herinneringsmedaille doen vervaardigen en die aan hare vrienden on cliënten ten geschenke aangeboden. Keurig van bewerking, maar hoogst eenvoudig, vermeldt deze gedenkpenning aan de eene zjjde de namen der oprichters met het jaartal 1789, aan de andere zijde de namen van de tegenwoordige chefs met het jaarcijfer 1889. Bij vonnis van 6 Juni 1888 veroordeelde de recht bank te Utrecht, civiele kamer, op de vordering van kerkvoogden der Ned. hervormde gemeente te Oude- water, ds. W. F. A. Winckel, die door het provin ciaal kerkbestunr van Zuid-RoUand den 24 Maart 1887 was ontzet uit zijn ambt, tot ontruiming van de door hem bewoonde pastorie. Het vonnis werd uitvoerbaar verklaard bij voorraad, terwijl ds. WinC- kel veroordeeld werd tot het betalen van schadever goeding sedert den dag der dagvaarding, zijnde 14 November 1887, nader op te maken bij staat en t<; vereffenen volgens de wet. Voor die vereffening ja de tusschenkomst van den rechter nogmaals moeten ingeroepen worden. Vrijdag jl. werd in deze procedure gepleit door mr. G. H. van Bolhnis voor het eischende college, en door mr. A. G. Wolf voor don gedaagde. Er wordt schadevergading gevorderd tot een bedrag van f 1109.25het aanbod van den gedaagde be draagt f 450. Van de posten der schaderekening geschil. Boetreden •i voor hot huren van een buis te Gouda, van 1’ November 1887 tot 1 Mei 1889, tegen ƒ450 per jaar, totaal ƒ675. Tot toelichting van dezen post voerde mr. van Bol huis aan, dat, zoodra bekend werd, dat de in plaats van den afgezetten predikant beroepen ds. Wildeboer, van Benthuizen, het beroep zou aannemen, het eenige in Oudewater ledig staande huis, dat, bij gebrek van de pastorie die ds. Winckel bezet hield, eene passende woning kou oplevoren voor den be roepen predikant gehuurd werd door de vrienden van ds. Winckel. Aldus feitelijk in de onmogelijk heid gebracht, ds. Wildeboer te Oudewater te huis vesten, moesten kerkvoogden voor hem eene woning te Gouda huren, die voor geen korteren tijd dan achttien maanden te krijgen was. Zij huurden die woning te Gouda, omdat dit de dichtst bij gelegen plaats was, waar eene behoorlijke woning te krijgen gelaten dat dit aanbod weinig passend zou geweest Onze keus was gevallen op een kleine badplaats, die nog in haar opkomst was. Daar zou het, hoopten wij, niet zoo erg duur zijn als elders wel het geval is. Het vriendelijk visschers-dorpje lag vlak aan zee. In de onmiddelijke nabijheid bood een prachtig beukenbosch een verkwikkend oponthoud. Onder de badgasten waren eenige nette, gezellige familiën. Mijn vrouw, die een voorliefde voor dames van eenigen leeftijd had, vond spoedig iets naar haar smaak. Dat was me een uitwisselen van recepten! Mijn vrouw had een dagboek meegenomen, om er hare indrukken in op te teekenen. In weerwil van mijn spotternij schreef zij er geregeld in. Toen ik eens een heimelijken blik op die bladen Wierp, las ik, behalve de nauwkeurige aanduiding van den datum en een uitvoerig, bericht omtrent de weersge steldheid, niets anders dan recepten voor de keuken. Een er van was extra met een streepje gemerkt. Daarbij stond als kantteekening: „Het lievelingsge recht van mjjn braven man!” Het waren appelkoeken. Ik voelde mij getroffen. Was dat niet inderdaad schooner en hartelijker dan overdreven ontboezemingen over het indrukwek kende der zee en het grootsche van den zonsondergang. Den ganschen dag betoonde ik mij innemend en oplettend jegens Joh. Wat'ben je van daag vreeselijk lief! zei ze. 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1