s, I :elen. 1 ring. PTEK, offen, BINNENLAND. 19. brisk '3 on 73’. ïaskolen. IR Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. ZhzCijzx Tolx.! N? 3899. Donderdag 25 April. 1889. CL-WI 9 De inzending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. XXX KONT. n 0.000.- J VAN ■I usen met KXOX r De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. IEHEER, zal ’s namiddags EED worden te leenenof de door mij r het Bureau was aan was zoo te bekomen riek. GTE GR. MAN Zoon. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. en SLAAP- sonder No. mt. De Haagsche briefschrijver van de Zw. Ct. noemt de verbetering van den toestand van Z. M. den Koning bijna wonderdadig. Zoowel^“de uraemiscKe als de diabetische verschijnselen zijn geweken, en daarmee is de helderheid van den geest nagenoeg teruggekeerd. Alleen de lichaamszwakte is nog dui delijk waarneembaar. Zoowel de Leidsche professor als de doctoren moeten ten hoogste verbaasd zijn. Het wordt door dezen correspondent bevestigd, dat de regeering op spoorweggebied groote plannen heeft. Het plan moet zjjn, den Rijnspoor aan te koopen en de spoorwegen tusschen de Holl. Ijzeren spoorwegmaatschappij en de Exploitatiemaatschappij te verdoelen, met dien verstande, dat ieder van deze beiden een behoorlijke verbinding met Amsterdam, Rotterdam en den Haag, met Noord-en Zuid-Duitsch- land en Belgie krijgen zal. De Centraal zou mede overgaan evenals de BokstelWesellijn en Leiden Woerden. De heer Oei woonde een zitting van den landraad bij in Europeesch costuum en zonder staart. Een honderdtal zijner landgenooten staarde buiten het vreemde schouwspel aan. De Chineezen zouden hem gaarne tot Chineesch consul benoemd willen zien. De bladen twisten over de vraag, of hem de rechten van Europeaan kunnen worden toegekend. De heer P. Meeter, Chineesch tolk, leverde een pleidooi daarvoor in de Javabode; het Bat. N.blad is er hevig tegen. Vermoedelijk tegen 30 April worden, naar wij vernemen, de Kamers in Vereenigde Vergadering bijeengeroepen. Naar ons van welingelichte zijde wordt verzekerd, is Z. M. de Koning niet op de hoogte gesteld van den politieken toestand. (Foef.) Gisteren stonden voor de Rotterdamsche Rechtbank terecht B. J. L., 24 jaar, C. J. K., 20 jaar en A. R., 21 jaar, fabriekswerkers, wonende te Gouda, be klaagd van gezamenlijk en in vereeniging op den 18en Maart jl. op het erf der garenspinnerij te Gouda eerst den portier M. v. Zanten moedwillig te hebben geslagen, en daarna met voorbedachten rade den fabriekschef C. W. O. Forstmann moedwillig te hebben aangevallen, geslagen en getrapt. Bekl., die inden morgen van gemelden dag niet te werk waren, geko men, kwamen tegen 12 uur aan de fabriek, den por- Op zekeren dag trok het mjjn aandacht, dat ons tafelzilver er zoo dof uitzag. Ook de koperen ringen aan mijn schrijftafel glommen niet meer zooals vroeger. Ik heb eens een nieuw poetspoeder geprobeerd, bekende mijn vrouw. Een Duitsche huismoeder aan den Rijn heeft ’tin #ons blad" aanbevolen. Maar ik geloof toch, dat ik tot mijn oud middel terugkeer. Als met dat nieuwe geen betere uitkomst wordt bereikt, dan waarvan deze vork blijk geeft, dan ben ik ’tmet u eens, antwoordde ik. Dat geval met het poetspoeder was slechts een voorbeeld uit vele. Mijn vrouw nam proeven, goede en slechte resultaten wisselden elkander af. Ik had pret over haar en zij was goedhartig genoeg om zich te laten uitlachen, als weer eens het nieuwe slechter bleek te zijn dan het oude. wOns blad" scheen inderdaad een leemte aan te vullen, te voldoen aan een lang gevoelde behoefte. Mijn vrouw dacht aan niets anders dan aan haar blad. Zelfs het lezen van haar gewone romans bleef meer en meer in den steek. Ik had er niets tegen. Een nieuw kook-recept was stellig evenveel waard een oud roman-recept. Raad eens wat ik beu? Met die vraag bracht mijn vrouw me op eea hoogst ongelegen oogenblik - ik was juist bezig mij te scheren in verbazing. Ja, wat ik ben! herhaalde zij. Een onachtzaam wijfje ben je! zei ik met een schertsend verwijt. Mij met zulke domme vragen te storen, als ik met zoo iets gewichtigs bezig ben! goudsche courant In eene g-istmrr te Botterfidfa gehouden vergs- dering van kiezen uit het district Zoetsrmeer, alwaar een vijftigtal penonen tegenwoordig waren, afkom stig uit bijna alle onderdeelen van het district, zijn met algemeene stemmen tot candidaten voor de Prov. Staten gekozen de aftredende leden, de heeren mr. P. L. F. Blussé en C. J. van der Oudermeulen. Algemeen waren de aanwezigen van oordeel, dat alle krachten moesten worden inge spannen, ten einde het welslagen dezer candidaturen te bevorderen, waaromtrent men, mits ieder zijn plicht deed, vol goeden moed was. Door den te Leiden in de rechten gepromoveerden en pas te Batavia aangekomen Chinees Oei Jan Lee, is, naar men wil, aan de Regeering verzocht, hem met de Europeanen in de koloniën gelijk te stellen. GOUDA, 24 April 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag den 26 April 1889, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde Het Kohier der Plaatselijke Directe Belasting op de Inkomsten, dienst 1889. De benoeming van een Lid der Commissie van Beheer der Stedelijke Gasfabriek. De Maandag-avond gehouden vergadering der R. K. Centrale Kiesvereeniging «Recht voor Allen”, kiesdistrict Gouda, was vrij talrijk bezocht; de bui tengemeenten vooral waren sterk vertegenwoordigd. De heer Staal, tweede Voorzitter, nam het praesidium waar. Met 59 van de 75 uitgebrachte stemmen werd de heer A. J, Th. Hofman te Woerden (kath^J oandi- daat gesteld voor de Prov. Staten. Verder is beslo ten de twee anti-rev. candidaten, de hh. P. Rupke te Waddingsveen en A. van der Straaten te Berg ambacht, over te nemen. De anti-revolutionnaire Kiesvereeniging heeft giste ren het besluit genomen den heer Hofman te steunen. tier vragende den chef F. te mogen spreken. De portier antwoordde, dat zij even moesten wachten, waarop bekl. zeiden dan de fabriek te zullen ingaan, wat hun echter door den portier geweigerd werd. Onmiddellijk pakten zij nu den portier aan, die op eene schandelijke wijze mishandeld werd. Eenige oogenblikken later onderging de chef hetzelfde lot. Tegen de verklaringen van 4 getuigen in ontkenden de beklaagden het ten laste gelegde; alleen de le zeide den portier geslagen te hebben, nadat hij door dezen was geduwd. Beklaagden gaven voor dat het gebeurde niet zou plaats gevonden hebben, als hun het daggeld was gegeven dat hun nog toekwam, waarom zij waren komen vragen. De portier en de directeur der fabriek verklaarden echter, dat daar niet naar gevraagd is. Het O. M. achtte dan ook de aanklacht volkomen bewezen, en vorderde veroordee- ling van no. 1 tot acht maanden, en van no. 2 en en 3 ieder tot drie maanden gevangenisstraf. Dinsdag e. k. uitspraak. Weken waren er verloopen. Sinds lang hadden wij afscheid genomen van de zee en van de vele nieuwe kennissen, hadden handdrukken en vriende lijke woordjes gewisseld en een half dozijn adressen meê naar huis gebracht, met de bedoeling er nooit gebruik van te maken. Zoo gaat het gewoonlijk met aan een badplaats opgedane kennissen I Joh. was aan zee geheel op haar verhaal geko men; zij was zoo bruin geworden als een mulattin. Langzamerhand verdween echter die frissche kleur en toen die weer voor de oude stadstint had plaats gemaakt, voelden we ons ook weer zoo goed t’huis alsof wij nooit weg waren geweest. «Ons blad" kwam geregeld en mij vrouw was vuur en vlam voor haar krant voor huismoeders. Van de recepten waren er reeds verscheidene be proefd, het eerst die uit het dagboek. Met de appelkoekjes verblijdde zij mij den eersten Zondag den besten na onze terugkeer. Die ze vroe ger volgens haar eigen recept bakte, hadden mij veel beter gesmaakt. Ik zei ’t haar onbewimpeld en meende haar daar- moê een complimentje te maken. H Zij gevoelde zich echter gekrenkt Jh noemde het een vooroordeel van mij; het recept'was goed en haar smaakten ze overheerlijk. Die beide beweringen kon ik niet bestrijden. s (Naar het DuiUch.) 8) Hoe behoedt men zich te jen kouvatten? las ik duidelijk, dan volgde er een gat, veroorzaakt door een mijner vingers. De vraag bleef dus open en onbeantwoord. Zou mevrouw Blaschen nu nooit te weten komen, hoe zij zich tegen kouvatten moest wapenen? En dat wel door mijn schuld? Ik gevoelde een oogenblik al het wicht van dit feit op mijn geweten drukken. Alle slijm vlies-ont- stekingen, die mettertijd de oude dame zouden pla gen, kwamen op mijn verantwoording. Ten slotte troostte ik mij met de gedachte, dat mevr. Blaschen dit nummer stellig reeds van buiten kende, en dat ik in het ergste geval een nieuw nr. kon bestellen. Mevrouw Frederika hield zich zeer goed, toen ik haar het geleende blad in zijn erbarmelijken staat weêr ter hand stelde. Ik had verwacht, dat zij mij met verwijten zou overstelpen, doch zij bleef zichzelve meester en vergaf mij. Zonder twijfel bezat die vrouw zielenadel. Joh. lachte me eenvoudig uit. Zij plaagde me zoo, dat ik er bijna kregel om word. Den volgenden morgen was ik terdege verkouden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1