STAD PABUS coounie-ahtikelen. LIKBOOILXS, BIN Wed. A. PIN0. Stad Parijs, Markt A 62, Gouda. Wed. A. PINO. Openbare Verkooping. Het HUIS, Een PAND, ISS9. Nieir A. v. OS Az., Kleiweg E 73 en 73s. W Bekwame KLEERMAKERS kunnen direct voor vast geplaatst worden. De rangregeling in het faillissement van G. BRUIJSJÈ, •vroeger Winkelier in Boter en Kaas en Gel- dersche waren te Gouda, is nedergelegd ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, om aldaar gedurende veertien da gen te verblijven ter inzage van een ieder. Rotterdamsche Brandassurantie „DE MAAS” GEVESTIGD-te ROTTERDAM. Geinber-Koeke J. 1 Van der SANDEN. Vaste Prijzen. 'e> De i ■i i WEDER ONTVANGEN .Nieuwe Malta AARDAPPELEN, puik best, 9 Cent per POND. J. GERRITSEN. FE I ADVERTENTIËN. Vraag MELDERS BOSCH BIER, door tal ran Geneeskundigen aanbevolen. Reêele Bediening. Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat, tingeu is het beroemde werk -fi Dr. Retail's /jelfbewaring. Langdurig Maag- en Darmkatarrh, zoo ook versljjming dervérteringsorganen en de zoo talrjjke neven-en gevolgziekten, als: gebrek aan eetlust en slaap, vuile tong, krhmp, drukking, pijn- en zwaarheidsgevoel in den omtrek der maag, ook in 't onderlijf, duizeling, hoofdpijn, opgeblazenheid,opstoo- ten, braken, breken van ’t water, slijm,gal, verstopte en overdreven stoelgang, afwis selend maaghoesten, zenuwlijden, bloed armoede, koude handen en voeten, luste loosheid, levensmoedigheid enz. al deze ziekten, zelfs de langdurigsten, kunnen, indien niet kanker of verzwering ten grond- "slag ligt, door J. J. F. POPP’s eenvoudig en proefhoudend geneesmiddel genezen worden. Al deze Goederen vindt men in de GROOTSTE KEUZE voorhanden, zoowel in prijzen als kwaliteiten, soliede en nette afwerking gegarandeerd, goéd passende modellen. GEMBERKOEK van 35 en 65 Cent per stuk, bij 'Openbare Vrijwillige Verkooping. M?* Algemeen erkend als het beste MftOWATER der wereld. I! 4Ojar‘ige roem Mond- en Tandzicktcn zooals het los worden der tanden, tandpijn, ont steking, zweren, bloedend tandvleesch, onaangename reuk uit den mond, kalkvorming, worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K. K. Hof-Tandarts Dn P P P ’c Anatherln JJT. I V T I 5 Mondwater, in aanmerkelijk vergrootte flessehen, voor 60 cents, 1.en 1.75, hetwelk gelijktijdig aangewend metDr. POPP’S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden ge zond en schoon houdt. Dr. POPP’s Tandplom- beersel. Dr. POPP’s Kruiden-Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden. j. C. ZELDEN RIJK, Drogist. G COSTUMES. JONGEH. COSTUMES. KINDERPAKJES. PANTALONS. I 4. LAKEN. KAMGAREN. FANTASIE. TRICOT. BUCKSKIN. CHEVIOT. GRAIN DE POUDRE. GRANIT. MELTON. SATIN DE LAINE. KAMGAREN. BUCKSKIN. De uitgave d met uitzoni De prjje per per poet f Afzonderlijke 11 18 25 Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zoon. in Me'Binnen- en Buiterilandsche Cou ranten, worden dadelijk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. Zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen. 4) ’s Avonds v bijzondere vra omdat we dai mij geheel as van al wat op echtgenoot doe - Nu dan, ’s t Zeg eens lijken achtergn Hnishou op eens schot het brejn en de aankondig! vraag? Een n< Honderd vijl Joh! rie] Met ontzett den geest. H harer rechterhi van morgen o' Joh. zou Zij kreeg een- Haar zwijge DEMI-SAISONS. 4 <7 Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prijs 2 Gulden. Ieder, die aan de verschrik- kelijke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt, moet het lezende oprechte leering, die het geeft, redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood. Te verkregen bij het Ver- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. J: J. F. POPP te Heide (Holst) ver zendt prospectus en brochure tegen ver goeding der Kosten (10 Ct.). Een jongen, gisteren uit vn de Dorrekenski Met moeite w door het toepi .drenkelingen 1 Naar men onderhandeling en den Ned reeds verre g name zijn, bei de Haatechap1 die daardoor lijn verkrijgt lijnen, maar - zaak mag wi aansluiting k< en de belang jaren ten ba onze zeevaart Een der 1 Maatschappij KAMGAREN. CHEVIOT. BUCKSKIN. G Het water de maanden 1 8 Maart 21 28 4 April ff ff EeWcnobbelsHoornvU.es, Huideelt, Wratten, enz. worden in'Vj a 8 dagen tijd geheel verwjjderd, zonder del, minste pijn te veroorzaken (ook zelfs niet op de gevoeligste huid/. Prijs per flacon met penseel IjOcts. AlUén echt bjj B. SCHOLTEN, Coiffeur. Eisch de handteekenyig van A. v. TUIJLL. De Curator, fir. J. FORTÜIJN DROOGLEEVER. Directeur: K. WIJNTJE. AGENTEN gevraagd in die Gemeenten waar de Maatschappij nog' niet vertegenwoordigd is. Te bekomen HEERLIJKE - Banketbakker. De Notaris .4 P- MAHLSTEDE te Bergambacht, is voornemens Op DONDERDAG 9MEI 1889 des morgens ten 11 uur, in <db Habmonib» op de Markt te Gouda, in het openbaar te verkoopen: Wjjk fi. Nr. 29 met SCHUUR, verdere GE TIMMERTEN, TUIN, WEG en WATERING, staande en gelegen te afdeeling Sluipwijk, kad. Sectie G. Nrs. 215, 216, 218, 221 en 1427, groot 27 Aren, 53 Centiaren. Dadelijk te aanvaarden. Breeder bjj biljetteninlichtingen en voor waarden bjj den Notaris te vernemen. De Notaris J. P. MAHLSTEDE te Berg ambacht is voornemens op DONDERDAG 9 MEI 1889, des morgens ten llT/s ®ur> *n «db Harmonie» op de Markt te Gouda, in het openbaar te veilen en te verkoopen Bestaande uit Acht WONINGEN fnet ERVEN, TUIN en BOSCH, staande en gelegen aan den IJseldjjk onder de gemeente geteekend B 60, 60a, 605, 60c, 60<f, 60e, 60/J 6O3, ter grootte van 11 Aren, 43 Centiaren. Huur 8.80 per week of 457.60 per jaar. Inlichtingen* bjj den Notaris. Gouda, Markt A. 67. Venus-zeep en Zonnebloemen-zeep. POPP’s Gekristalliseerde e{ Transparant I Glycerinezeepen, zijn de fijnste Toilet- on gezondheidszeepen, welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen. fiW De namaaksels van Anatherin-Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd. Dr. J. G. POPP, Weenen. Depots te GOUDA, Verdef in alle Drogist- en Parfumeriewinkels van Nederland. Men eerlange uitdrukkelijk Dr. POPP8 echte Pre paraten en neme geene andere aan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3