:ro. 3LEN. Vrijdag 26 April. 3000. 1889. ming. BINNENLAND. en73a. EIS ER, bevolen, gebrouwen. FEUILLETON. SJS-Jkl. Tolx.1 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ng. De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. inden» leerd, t ËN. Lrrh., .4 )NS. iAINE. als gisteren uit rreee wegloopende voor oenige koeien aan kN Zoon. De uitgave dezet Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke No turners VIJF CENTEN. per V Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. 11 18 25 ff ff ff Ier Zelf- uitspatr che Cou nt door het .MAN en m. gr. ff II m. gr. ff ff c.c. /r C.C. n ff (Naar het Duitsch.) st) ver- ;en ver- verzwygt) schijnt reeds aangewezen, om eventueel als directeur met het beheer van de beide nieuwe lijnen te worden belast, terwijl van de hoofdamb tenaren van den Bijn- en den Centraalspoorweg enkelen in dienst zouden blijven, anderen daaren tegen op wachtgeld zouden worden gesteld. Zou je me je werk niet eens laten zien, kind >t geen prijs toe te bewegen, werkelijk boos en verbood haar het organen ziekten,, ile tong, isgevoel nderljjf, .opstoo- afwis- bloed- i, luste- - al deze kunnen, i grond- nvoudig genezen 1000 H U per ff ff ff 1000 ff ff goudsche courant Dingsdag werd te Amsterdam de jaarvergadering gehouden van rectoren en conrectoren van Gym nasia in Nederland. Na afdoening van de gewone huishoudelijke aangelegenheden, waarbij het jaar verslag en de rekening van den penningmeester werden goedgekeurd, leidde dr. Hoogvliet te Wa- geningen het debat in over een nieuwe methode van het onderwijs in het Grieksch op de lagere klassen, lie nieuwheid van deze methode bestond vooral, hierin, dat de heer Hoogvliet aan jonge lingen van goeden aanleg in een zeer korten tijd dit onderwijs kon doen a gemakkelijk deze taal mi roerige toelichting verkl. Dat de menschen van den tegenwoordigen tijd nog niet heel veel beter zijn dan de Hunnen en Wandalen in de 5e eeuw onzer jaartelling, bewijzen de berichten omtrent de „groote volksverhuizing" in Noord-Amerika op Paasch-Maandag, toen zooals gemeld is een gebied, dat tot dusver voor de I oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen Met dubbele belangstelling en 1 heid mijnerzijds lazen we samen t Eigenlijk vond ik het verhaal met die huishoude- Ijjken achtergrond vervelend, maar ik achtte het ge raden, het tegenover mijn vrouw als, een voor haar onbereikbaar voorbeeld te doen gelden, ten einde haar eens vooral af te schrikken. Dat me dit gelukt was, bleek hoe langer hoe duidelijker. Ik werd, nu volkomen gerust. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. b. Prjjs rschrik- ?a iyat, iug, die van een iet Ver- rkt 34, bedrag, boek- Naar men aan het Vtr. DM. mededeelt, zijn de onderhandelingen tot overname van den Ned. Rijn en den Ned. Centraalspoorweg door den Staat reeds verre gevorderd, en zou het doel der over name zijn, beide lijnen in exploitatie te geven aan de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, die daardoor niet alleen een nieuwe verbindings lijn verkrijgt tnsschen haar noorder- en «uidej- lynen, maar wat voor haar ontwikkeling hoora- zaak mag worden geacht in rechtstreeksche aansluiting komt met de hoofdstad van het Land en de belangrijke werken, die daar in de laatste jaren ten bate van handel en nijverheid en van onze zeevaart zijn tot stand gekomen. Een der hoofdambtenarén van de Exploitatie- Maatschappij (wiens naam het blad kioSchheidshalve Gunning besprak bij afwezigheid dps heeren Naber diens zienswijze, doch de gansche vergadering bleek het overigens met den inleider eens te zjjn. Een gemeenschappelijk diner besloot de bijeenkomst. lief? Daar was zij tot geen Ik maakte me i geschrift in te leveren. Zij wilde weten waarom. Omdat zij er volstrekt geen verstand van had, verklaarde ik, omdat ik niet wilde, dat zij zich be- lachelijk zou maken, omdat zij van het schrijven van een novelle even weinig begrip had als een gans van fluitspelen. Zij barstte in tranen uit en ik ging in slechten luim heen. Dit was de eerste maal, dat ik haar eenig verwijt had gedaan. Ten slotte kreeg ik toch medelijden met haar, en was boos op mij zelf dat ik de zaak zoo ernftig had opgenomen. Ik had haar terdege moeten uitlachen* dat zou haar wel genezen hebben. Den volgenden morgen ging ik naar haar toe. Ik yras te driftig geweest en zag nu mijn ongelijk in. Mijn ^oordeel betreffende de schrijverij van dames was haar^bekend. Misschien ik hoopte van harte, dat ik mij bedrogen zou hebben. Zoo wist ik op slinksche wijze het manuscript in handen te krijgen. O, schrijvers ijdelheid! Nooit had ik een oprecht» blijdschap ondervonden dan over flat gewrocht mijner vrouw. Als een loo- den klomp viel het mij van het hart Joh. kon nooit een schrijfster worden. Het gelukkigste, benijdenswaar- dige gebrek aan talent, kortom klinklare onzin! Een jongen, welke niet goed by het hoofd is, viel gisteren uit vrees wegloopende voor cenige koeien aan de Dorrekenskade onder Waddinxveen in het water. Met moeite werd hij gered door zekeren Rip, die door het toepassen der middelen tot redding van .drenkelingen hem heeft bijgebracht. en, om zich daarna te maken. Na uit- F enkele leden toch nog al bezwaren tegen de' invoering dezer methode te hebben, op grond dat ja, aanleg en lust bij de leerlingen dikwijls zooveeflWSrschilden, en dat de methode wellicht wel kans van slagen zou hebben als alle leerlingen met den lust en den ijver, maar bovenal met den aanleg en geestvermogens begiftigd waren als waarop de geachte inleider kon bogen. Na de pauze leidde dr. H. J. Nassau Noordewier, rector van het Gymnasium te Delft, het debat,in over het bekende Gidsartikel van prof. Naber, waarin de hoogleeraar op de wenschelijkheid van de afschaffing van het aanleeren van Grieksch voor juristen en mediyinae doctoren had aangedrongen. In zeer humane termen bestreed de inleider deze meening. Hij deed uitkomen de groote waarde van bekendheid met het Grieksch vooral voor de alge meens ontwikkeling en de opwekking en bevorde ring van de schoonheidsleer bij jongelieden. Dr. GOUDA, 25 April 1889. waterleiding behoefde gedurende t 11 4) ’s Avonds vroeg zij me Joh. bewaarde haar bijzondere vragen gewoonlijk voor het thee-uurtje, omdat we dan het meest ongestoord waren en ik mij geheel aan haar wijdde, met ter zijde stelling van al wat op zaken geleek. Dat moest ieder goed echtgenoot doeij. Nu dan, ’s avonds vroeg zij me eensklaps: M Zeg eens, wat versta je onder een huishoude- lijken achtergrond? v Huishoudelijke achtergrond? herhaalde ik, en op eens schoot het me als een bliksemstraal door het brein en helderde alles op. Sloeg dat niet op de aankondiging fft alle kranten omtrent een prijs vraag? Een novelle met huishoudelijken achtergrond. Honderd yijftjg gulden honorarium. «Ons blad.* Joh! riep ik verwijtend uit. Met ontzettende helderheid trad het me nu voor den geest. Had ik niet aan den middelsten vinger harer rechterhand een inktvlak bespeurd, toen zij me van morgen over het voorhoofd streek? zon je werkelijk? vroeg ik hoogst ernstig. Zij kreeg een- kleur als vuur. Haar zwijgen was welsprekend. Sedert verscheiden dagen verkeerde men te, Ko- penh&ge in de grootste ongerustheid omtrent het lot van circa 600 deensche landverhuizers, die met de Danmark naar Amerika vertrokken waren, doch op den bepaalden tijd niet waren aangekomen. De ongerustheid vermeerderde niet weinig, toen het schip gesignaleerd werd als gestrand en geheel verlaten gevonden. De omstandigheid echter dat er geen sloepen meer aan boord waren, deed nog hopen, dat de opvarenden zich hadden kunnen redden. Dagen gingen voorbij, en nergens vernam men een teeken van leven. Zaterdag-namiddag arriveerde te Tilbury, in Engeland, een stoomschip met de tijding dat op den 4n April een der sloepen gezien was, groot ge noeg om 100 passagiers, te bevatten, doch geheel verlaten en ten halve gevuld met water. Nog was er hoop: de bemanning kon door een voorbijgaand schip zijn opgenomen. Inderdaad, via Lissabon werd dezer dageïi te Kopenhagen een telegram ontvangen, meldende dat blijkens tijding van de Azorische Eilan den de geheele bemanning der Danmark daar be houden was aangekomen. De machinist alleen was gekwetst. Eenige passagiers hadden gelegenheid gevonden om zich weder naar New-York in te schepen; de meesten wachten nog. Het water der i de maanden Maart en April. 8 Maart 11.7 21 n 10.1 28 7.8 4 April 11.8 11 13 12.5 Gerustgesteld lag ik de bladen ter zyde. Voor zichtig en verschoonend bracht ik mijn oordeel over haar werk nit. Ik geloof zelfs dat ik er een beetje bij gelogen, en sommige gedeelten geprezen heb. Onverguld kon ik haar toch de pil niet te slikken geven. Nog dienzelfden dag kwam het manuscript in het haardvuur terecht. Zeg eens, man! Joh. sloeg de armen om mijn hals. Wat is er, vifcuwke? Vertel ’ttoch aan niemand! Dat beloofde ik, blij dat de geschiedenis zoo gun stig was afgeloopen. Met huivering dacht ik er aan, wat er wel had kunnen gebeuren, als mijn vrouw talent voor Schrijven bij zichzelf ontdekt had en haar novelle zelfs bekroond ware geworden. Mijn geluk, mijn huiselijk genoegen zou voorgoed vervlogen zijn. Met innige blijdschap zag ik Joh. weer geheel en al de oude worden. hartelijke dankbaar- n de bekrtronde no velle der zegevierende mededingster.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1