BINNENLAND. EN k®. JTG. eer II! IN- 3901. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Nieuws- en omen DON. jnt de 'aagd: Drys- port xem- Tolx.! f 1889. EN. Gobelin, itte IM. FEUILLETON. Zaterdag 27 April. i De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. d kan GE- I <k Ik IN Zoon. f ÏT vena onder □rant. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. «Gouda.» SUR. •Aa 1 Vinkelhuis) tegen eene che Cou th door het .MAN en ;d een ge- aar te be- 1836 aan deze zjjnen eergel. Heer ir, voor de ijjne vrouw mken heeft. HJWER. prjjzen. z«. VDOJ7 is aande par- laar binnen rerdwjjnen. gk en zacht 5 cent per n. Alleen HUINCK (Naar het Duitseh.) goudsche courant. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Ministerie in de vergadering der Kamers worden aangeboden. Op de door het hoofdbestuur van den Nederiand- schen Schutterijkader-bond uitgeschreven prijsvragen zijn de navolgende antwoorden ingezonden Prijsvraag A: nWelke zijn de verplichtingen tij dens eene mobilisatie yoor den adjudant-onderofficier en den sergeant-majoor der schutterij?» Ingekomen vier antwoorden, als motto Mobiel, te Amsterdam; Liberia» vita carior, te Amsterdam; Indië'te Arnhem, en En rekent d’ uitslag niet, enz. te Gravenhage. Prijsvraag B: .Schets de gedragslijn, welke een kaderlid der schutterij in de onderstaande gevallen moet volgen, opdat hij zijn uniform met eere drage.» Ingekomen vier antwoorden, als: motto Aanhouden doet winnen, te ’s-GravenhageL’ame du service, te Hoorn; Met eere, te Utrecht, en Schutterijkaderplichi, te Amersfoort. Gisteren avond is er een buitengewoon nommer van de Staatscourant uitgegeven met het volgende bericht omtrent den toestand van Z. M. den Koning. Volgens verklaring ren prof. Bosenstein en de geneesheeron des Konings is de toestand van Zijne Majesteit op dit oogenblik naar omstandigheden zeer gunstig. De ernstige stoornissen van het Zenuw leven zijn geheel gewekende slaap is rustig en verkwikkend; de voeding is voldoende, en de krach ten des Konings ^emen zichtbaar toe. De vereenigde vergadering der Staten-Generaal’tot ontvangst van de wetsroordracht tot benoeming van een Regent of Regentes, is thans bepaald op 30 April a. s. Nagr wij vernemen ral het ontwerp door het begin. Dat merkte ik aan het stof op mijn schrijf lessenaar, en aan de aardappelen, waarin het zout vergeten was.* Toch nam ik de zaak in den beginne niet al te zwartgallig op. Ik bleef vriendelijk, stelde me tevreden met de ongezouten aardappelen, stofte zelf mijp schrijftafel af en deed al mjjn best om den vrede te bewaren. Y Vreemd was het, dat mijn oude, gezellige vriend Salomon 'Rasmus thans hoogst zelden ‘bij ons kwam. Eenige malenbad hij laten afzeggen, dringende üit- noodigingen zelfs. Zou hij soms Wel, waarom niet? Als hij maar geen dichterlijke vrouiv neemt of een, die zich met wijsbegeerte afgeeft. Daarvoor moest ik hem toch waarschuwen. Hij lachte mij in mijn gezicht uit. Daarop echter nam hij me ter zijde en begon hoogst ernstig tot me te spreken. ’tWas verschrikkelijk! Eens had hij bij ons een paarlmoeren knoopje in de spinazie gevonden, en een anderen keer een klein borstetrikje in de ragout. Ik herinnerde mij dat Joh. zoo’n ding ge mist had. Rasmus had het behendig verdonkeremaand, om mijn vrouw niet in verlegenheid te brengen.m Woedend kwam ik thuis. Joh. was uitgegaAn. Wp haar werktafeltje lag een boek, half onder eenig naaiwerk verscholen. Ik las op den titel: uKant. Critiek van het zuivere verstand." Ik was juist in eene goede stemming. Het boek opgrijpen en uit het raam smijten, was het werk van een oogenblik. Een klets, gevloek en schaterend gelach drong van. de straat tot mij door. Ik keek het raam uit. Daar (Vervolg en slot.) Ken ander echtgenoot vond hei pleizierig als zijn vrouw haar kennis trachtte uit te breiden, maar ik had me nooit om hare vorming bekommerd; wat mij Betrof, mocht zij iltijd een domme gans blijven! Lieve hemel, wat een stortvloed van woorden! Terstond maakte ik mij uit de voeten. Was dat mjjn .Joh? Wat moet daarvan worden! Wat al schrikkelijks kon 'mij te wachten staan, als reeds het eenvoudige plan om zich op de wijsbegeerte toe re leggen zooveel beroering in een argloos vrouwenge- i moed teweeg bracht. Ik had een ernstig onderhoud met Sophus; hij moest haar die zotheid uit het hoofd praten en haar nooit weer op zulke gedachten brengen. Hjj lachte mij uit; zij zou ’tspoedig genoeg op geven. Hij kende echter mijn vrouw niet! «Ons blad" bestelde ik onmiddelijk af. Mjjn vrou* mocht niet heelemaal gek worden. Jon. schreide en klaagde orer dwingelandij. een dwingeland! Ik sloeg enkel een verwij tenden blik op haar. Met de wijsbegeerte maakte zij al spoedig een Boot, van Berkel, van der landen, van Straaten en J. Üpelaar Jzn. Ter visie. 3. Het verslag van den toestand der gemeente Gouda, over 1888. Dit wordt gedrukt en vervolgens den raads leden een ez. daarvan bezorgd. De Voorzitter deelde mede dat de boeken en de kas van den gemeente-ontvanger door B-. on W. waren nagezien en in orde bevonden. Tot lid der commissie vin beheer der stedelijko gasfabriek werd met algemeens «temmen herbenoemd de heer G. A. Oudijk. - De Eerste Kamer heeft heden aangenomen o. a. de ontwerpen tot wjjziging der accijnsen op bieren en azjjnen, de wjjziging der gestichtenwet, bekrach tiging tot heffing in Zeeland én de overeenkomst met ’e Bosch. De heer Kappevne hield tegenover den Minister Mackay vol, dat de fcrmulierwetten onge wijzigd konden bljjven, zoolang de koninklijke waar digheid niet overgegaan was, In de volgende week ,komt de Arbeidswet in behandeling. GOUDA 28 April 1889. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door 13 leden werd bjjge- woond (afwezig waren de heeren van Mierop, Oudijk, van Vreumingen en Lotsy) werd vastgesteld het Kohier der Plaatselijke directe belasting op de in komsten, dienst 1889. De volgende stukken kwamen bij den Raad in 1. Een voorstel van B. en W. tot vaststelling van het getal leeraren aan het op te richten Gym nasium en de hun toe te kennen jaarwedde. Blijkens eene ingekomen missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken is er geen bezwaar tot het verleenen van vergunning om, leeraren aan de Hoogere Burgerschool het geven San onderwijs op te dragen aan het Gymnasium, terwijl van de lokalen, kabinetten en instrumenten voor het on- derwjjs in de natuurwetenschappen aan de H. Bur gerschool eveneens mag gebruik gemaakt worden voor het Gymnasium. Het voorstel strekt om te benoemen een rector op een jaarwedde van ƒ3000, een' conrector op 2500, 3 leeraren in de oude talen op ƒ2000 (met eene verhooging van 200 na Sjarigen dienst aan het gymnasium alhier), een leeraar in de Ned. Taal op >100, een leeraar in ’t Fransch op f 1100, een in ’t Hoogduitsch op 900, een in ’t Engelsch op 800, een in de Aardrijkskunde op 7.00, een in de Wiskunde op f 2200, twee leeraren voor de natuurwetenschappen op rasp, 400 en /800 (met een verhooging van 100 na 3-jarigen dienst aan het Gymnasium alhier) en qen in de scheikunde enz. op een maximum van f 600. Dit voorstel werd ter visie gelegd. 2. Missives bevattende sollicitatien naar de betrek king van Directeur der Alg. Begraafplaats, van 8. De (oude) afd. Amsterdam der vereeniging Volks- onderwys heeft aan den gemeenteraad een adres ver- jSj, Ti sSjksu; Si 12 Maart jl., ,om haren wensch te kennen te géven, dat vanwege de gemeente aan kinderen, die scholen der gemeente bezoeken, schoeisel en voedsel worde verschaft, in de gevallen waar dit zal blijken noodig te zjjn€’ Men zal zich herinneren, dat dit besluit heeft aanleiding gegeven tot de afscheiding van vele leden en de oprichting eener tweede afdeeling voor Amsterdam (over welker wettigheid nu verschil bestaat.) In het adres wordt gezegd, «dat de gemeente in de eerste plaats is aangewezen om al datgene voor de inwoner» te doen wat der gemeenschap van nut kan zjjn, en het belang der gemeente brengt mede, dat de burgerij besta uit gezonde, krachtige, wel ontwikkelde individuen, en de afdeeling zich over- II was me het zuivere verstand in den vollen emmer van een melkboer terecht gekomen. De kerel over- stelpte me met een vloed van scheldwoorden, zoodra hij me zag. Ik trachtte hem te doen begrijpen, dat de schade (po groot niet was. Zjjn melk was nu verzadigd met wjjsbegoerte en dus wijsheid-melk geworden. De vent Het zich maar niet overtuigen en eischte schade vergoeding. Ik betaalde en hij wierp me het van melk doortrokken verstand voor de voeten. Hot grappige van het geval behield den boventoon over mijn kwaadheid en lachend nam ik de toege takelde critiek ter hand. Daarbij viel mijn oog toe vallig op den binnenkant van het omslag. «Sophus Gate, Mei 1866.” las ik. Sophus! Dat was alles wat ik uitroepdn kon. Mjjn vrouw kwam t’huis. Ik zag terstond dat zij iets bijzonders had. Ook zjj moest mjjn ongewone stemming bespeurd hebben, want zij zweeg. Aan tafel *zij kende mijne zwakke zijde en ro kende op mijn, vredelievende gezindheid onder den maaltjjd vertelde zjj me zoo leuk mogelijk, dat zo bij een vriendin geweest was, wier neef een reeks van voorlezingen zou houden over de zielsverhuizing bij de oude Egyptenaren. Zjj had niet anders kun nen doen dan een doorloopende kaart nemen. Natuurlijk had ik daar niets tegen. Mijn vrouw moest ziqh beschaven. Ook wist ik niet wat er nuttiger en hartverheffender kon wezen dan eenige kennis van de leer der zielsverhuizing bij de oude Egyptenaren

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1