&&8Q& 'h fn. I WTE BINNENLAND, GOÓdA, 27 April 1889. Maandag 29 April. 1889. 3902. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I De f I ON. FEUILLETON. Drogist. I logelgk b®- >UOA. srverij iherij. 7 bet beste wereld, m iekten tandpijn, ont- onaangename worden zeker iljjk» gebruik loemen-zeep. rramparant ten, l Insahdlng van adrertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. i als nieuw I i) echte Pre- nachtelijk MAN k Zoon. f per poet 1.70. Afeonderlflke Nommere VIJF CENTEN. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco l i ‘umeriewinkels bjjde 73a, inkomen, als I der Belgen. liskade 19, l men, verven ^tukken en n, Garnitu- deuren zijn Naar het Duitech. dreigt 73 en GOUDSCHE COURANT. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. herin eadwater, ischen, 1.76, •r. POPP'S e tanden ge- Tandplom- tegen eiken m. izeepen, welke weeg brengen. i-Mandwater >n tijd. lenen. De wei- en hooilanden in de Krimpenerwaard zien er frisch en groen nitde hoeveelheid gras is echter niet groot, tengevolge van het voortdurende koude weder. Toch ziét men reeds tamelijk voel vee in de weide, daar de hooivoorraad bij de meeste veehouders is uitgeput. jpM Cou- dèndoof>t IBJMAN, en ang van het fi Dezer dagen is de tekst medegedeeld van het koninklijk besluit, dat uitgevaardigd is door den Raad van State, tijdelijk belast met de waarneming van het koninkrijk gezag. Daarbij wordt de veree- nigde vergadering der Staten-Generaal bijeengeroepen Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. niet’ boven over de vraag, of de redenen nog aanwezig zijn, die hen 29 Maart deden verklaren: „datde Koningtoen buiten staat was zich met staatszaken in te laten en dat daarin in de naaste toekomst zeker geen verbe tering is te wachten." Eerst wanneer de Staten-Generaal op deze wijze zich op de hoogte hebben gesteld van den tegen- woordigen toestand en van hetgeen in de naaste toe komst is te verwachten, kunnen zij oordeelen, of door ten minste 20 leden het besluit tot opheffing van de tijdelijke voorziening behoort te worden uit gelokt, dan wel de voordracht tot benoeming van een Regentes behoort te worden aangenomen. (HandeMl.) tegen aanst. Dinsdag, om van de Regeering een wetsontwerp te ontvangen «tot benoeming van een Regentes van het koninklijk", zoolang de koning buiten staat is de regeering waar te nemen. Uit deze bewoordingen blijkt reeds, wat de inhond zal zijn van het ontwerp. Het regentschap zal gelijk algemeen gewenseht wordt worden op gedragen aan H. M. de Koningin, gelijk reeds bij de wet van 1884 is bepaald voor het geval prinses Wil helmina, alvorens haar 18de jaar te hebben voltooid, tot de kroon mocht worden geroepen. Waaneer dit ontwerp bij. de Staten-Generaal is in gekomen, zal de vertegenwoordiging voor de vraag staanin hoeverre de beterschap, die volgens de verklaring van prof. Rosenstein thans in ’sKoninga toestand is gekomen, al dan niet nog een tijdelijke voorziening noodig maakt Zooals wij voor eenige dagen hebben herinnerd, is voor opheffing van de Verklaring, dat de Koning buiten staat is geraakt zijn taak te vervullen, een gelijke verklaring noodig ra« de Vereenigde Kamers, gevolgen voor de gemeenten, zou n Die veridMtag kan eteehte4<Mnr uUgelukl bf door trekking kunnen maken, dat dr plattel den Regent die er thans niet is 6f door twintig leden der Staten-Generaal. De Raad rm Stat» bezit die macht, volgens de Grondwet, niet. Dat college kan thans niet anders doen dan de bepalingen naleven van art. 48, voor schrijvende dat het binnen één maand na zijn tijde lijke aanvaarding van het koninklijk gezag, de voor dracht moet doen tot benoeming van een Regent. Aan de Staten-Generaal alleen staat het dus te be- oordeelen, of er nog grond bestaat tot die benoeming over te gaan. Het is daarom wel waarschijnlijk, dat de Staten- Generaal, alvorens over het ontwerp te besluiten, zich volgens art. 49 der Grondwet door de hoofden der ministerieele departementen omtrent den toestand des Konings verslag zal laten doen. De geneeskun digen zullen dan opnieuw gehoord moeten worden niet te bederven, want nu floot hij een bekend opera-deuntje, dan herhaalde hij de melodie halfluid met zijn aangename tenorstem. Juist brak de maan door de wolken en wierp haar licht op de straten, die ondanks de brandende lantaarns tamelijk duister waren. „Daar was het al weer I” sprak de jonkman zacht en hij bleef staan om opmerkzaam naar de overzijde der straat te zien. Wat mag dat toch zijn? Het lijkt wel een kleine witte wolk, die plotseling voor mij komt en dan weer verdwijnt. Het schijnt wel een mensch te zjjn, maar die vlugge bewegingen nu aan de eene, dan weer aan de andere zijde der straat neen, het zal een dier wezen, dat zijn verblijf ontvlucht is. Hij vervolgde zjjn weg en hoorde in de verte aan de overzijde een man met zwaren tred naderen. Daar vloog het ding of dier haastig en zonder ge- druisch de straat dwars over om den naderenden man te ontwijken. Het was nu slechts vijftig schre den vóór hem. Het scheen een jonge vrouw, klein van postuur en in zeer lichte kleeding. Daar kwam juist weer een wolk en verdonkerde do maan, de regen stortte bij stroomen neder; hij zag niets meer van het ding. Flink stappende ging aan^o overzijde de politie agent voorbij, die hij in de'verte had hooren aan komen. Deze bleef echter niet staan en keek niet om, achter hem stak het geheimzinnige wezen de straat weer over als bevreesd voor den naderenden Uit 's-Gravenhage meldt men ons dat de genoes- heeren van Z. M.jden Koning een verblijf buitens lands hebben aangeraden. Indien de zeer gunstige (toestand van den Koning aanhoudt, dan zou Z. M. Steeds Vrijdag 8 Mei a. s. vertrekken. 11 Donderdag werden, in hooger beroep, voor het hof te Amsterdam de pleidooien geveerd in de zaak ;Van het Herr. classicaal bestuur van Gouda tegen de kerkvoogden der Ned. geref. kerk te Waarder. Voor genoemd bestuur trad op de heer mr. Van Bolhuis, voor kerkvoogden de heer mr. Wolf, beiden advooaat te Utrecht. De conclusie van het O. M. in dezen is bepaald op 17 Mei e. k. Mej. 0. E. Stikker alhier deed met gunstigen uitslag te 's-Gravenhage akte-eumen lager onderwas. do jMti^ksobo vorpoobéiwg der landerijen behoorende tot de opgehesen verlening in de Krim- penerwaard, was de opbrengst 4242. In 1888 bracht dezelfde verpachting 5337 op, zijndo 1095 meer. Wat de nieuwe schoolwet kost aan de gemeenten, indien zij mocht worden aangenomen, heeft het ffHbl." nog eens nader uitgerekend. Uit de cijfers, door den Minister ter toelichting van het ontwerp opgegeven, omtrent de financieele de gemeenten, zou men de gevolg- ««auuvu IUQB.VU, um ub plattelandsgemeenten door de nieuwe regeling zeer zouden worden be voordeeld. Dat voordeel voor het platteland is echter slechts schijnbaar. Immers de Regeering plaatst in hare berekenin gen, voor elke gemeente afzonderlijk gemaakt, twee zeer ongelijksoortige cijfers naast elkaar. De tegen woordige uitkeering van 30 pCt. is berekend naar den bestaanden toestand; do voor de toekomst be loofde bydrage is berekend volgens het getal onder wijzers die nog zullen moeten worden aangesteld om aan de wet te voldoen. En aan dit getal ont breekt thans nog zeer veel. Als de gemeentebe sturen al die onderwijzers zullen hebben aangesteld, zullen natuurlijk hunne uitgaven voor de school aanmerkelijk toenemen. Het rijk nu belooft voor elk hoofd eener school 250600, voor eiken EERSTE HOOFDSTUK. De mist, die Londen gedurende een groot deel van het jaar in een sluier hult, was dien dag minder dicht geweest dan gewoonlijk. De lente begon te naderen, het was in April doch de Maartsche buien waren nog lang niet voorbij. Middernacht was reeds lang voorbij. De lantaarns wierpen hun onvoldoend licht op de natte straten, waar nu on dan de voetstappen weerklonken van personen, die zoo laat hunne woning opzochten of die als veilig- heids-politie hunne ronde maakten. Naarmate men zich van de City verwijderde en Southwark naderde, waren de straten eenzamer, de voetgangers schaarscher. Southwark is bepaald het leelijkste gedeelte der stad; een dichte huizenmassa, doorzaaid met fabrieken. Eerst in de buitenwijken wordt het aanzien beter. Daar treft men kleinere, meer sierlijke huizen aan met kleine tuinen en gras perken. In één dezer straten van Southwark liep in dit nachtelijk uur een jonkman. Zijn stap was licht en vlug, het slechte weer scheen zijn vroolijke luim I jonkman; deze sloeg er echter geen acb^ meer op. Zijn opmerkzaamheid was nu gericht oj$Slh huisin de nabijheid, waarvan nog een paar vensters op de eerste verdieping helder verlicht waren; word hij daar verwacht? Daar naderde in de verte een rijtuig met groote snelheid uit de City. Ook dit was hem volkomen onverschillig. Hij stond voor het hek, dat toegang verleende tot een tuintje voor het huis met de ver lichte vensters, haaide den sleutel te voorschijn en draaide dien in het slot om. Op het oogenblik dat hij de knop wilde omdraaien voelde hij een zachte hand op zijn arm leggen. Verbaasd keek hij op en zag een jong, vrouwelijk schepsel met bleek gelaat en losse haren voor zich staan. Ondanks het ruwe weder droeg het meisje dunne lichtgekleurde kleeding; men zou gedacht hebben, dat zij pas uit haar bed kwam. Zij bleef hem strak aankijken en reeds wilde hij zijn arm vrij maken en haar aan haar lot overlaten, omdat hij haar voor een verloopen vrouwmensch hield, zooals er zoo velen ’s nachts in Londen hun onzedelijk bedrijf uitoefenen, toen zij haar zachte, vleiende stem liet hooren, waardoor hij onwillekeu rig van plan veranderde. «Erbarm u over mijn ellende," zeide zij, /,heb medelijden met een ongelukkige! Hoor hoe mijn 1 vervolgers naderen! Zij willen mij weer terugslepen naar de plaats, vanwaar ik door een gelukkig toe val ontvlucht ben. Red mij, mijnheer, uit barmhar-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1