s, 1LEN. :ht, 8 BINNENLAND. 9. ling er Courant. II Woensdag I Mel. 1889. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. rsEiv. II II, ^3904. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags, van den dag der uitgave. I Bier. FEUILLETON. .000.- 3en73a. EN: TELEN, ND. IËN. lit- en OLIE, SENCE. [ER. uwerij int uit gerust LGER het te b op 1 MEI Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. raat RR149. eenige ÏNOX I Bovendien worden alle Ad verten tien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschgnt. VAN GOUDSCHE COURANT. 'sche Cou den door het IKMAN en zaam in de looten aan, werk stellen diening zich nzonderheid loor hem te 10 D. ienaar, JLTZ, gaardstraat. ivraagd eene GOUDA, 30 April 1889. Op het drietal voor Predikant bij de Evang. Luth. Gemeente alhier staan de hh. C. A. de Meijere te Schiedam, J. F. L. do Meijere Joh Cz. te Bodegrave en D. Pont te Leeuwarden. De nitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Dé prps per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de in dit nr. voorkomende advertentie betr. het Zondag a. st. te geven concert. Blijkens de verslagen van elders gegeven concerten is het Zigeuner Orkest alleszins in stast een genoegeljjken avond te verschaffen; het kunstminnend publiek zal zich derhalve niet ver geefs laten noodigen, maar Zondag zeker in grooten getale naar «Ons Genoegen" gaan. vaar onttrekt. Maar zijn zij werkelijk heengegaan? U hebt mij toch de waarheid gezegd, mijnheer Zij voleindigde niet, daar zij zijn naam niet kende. «Ik heet Lund, Walther Lund,” zeide hij. «In welke handen moet ge geweest zijn, dat u zoo wei nig geloof schenkt aan de woorden van een mant U schijnt niet te weten, dat een man van eer zich schaamt onwaarheid te spreken, zelfs al kon hij zien daardoor bevoordeelen. Hoe veel te minder zou ik dat doen tegenover een jong, vervolgd schepsel, dat mijn hulp heeft ingeroepen en die ik in mijne be scherming heb genomen!” Daar deze inleiding mevrouw Lund veel te lang duurde, zeide zjj: «Ik vind, dat het tijd wordt, Walther, om dit gesprek eenigszins te bespoedigen, als wij niet tot het aanbreken van den dag onzen nachtrust willen ontberen. Als je soms gegeneerd ben om met de noodwendige vragen aan uw bescher melinge voor den dag te komen, zal ik dat in uw plaats doen. Je hebt alweer niet het.noodigo over leg, zooals jelui mannen altijd, want anders zou je bedenken, dat het meer dan tijd is om opheldering te krijgen.” «Laat mij U even in de reden vallen, mama, en het gesprek daarheen leiden, waarU het wenscht.” Met deze woorden stuitte Walther de veelspre kendheid zijner moeder, die naar oude gewoonte tot in het oneindige dreigde gerekt te worden. «U begrijpt, mejuffrouw, dat het, nadat ik u mijn naam gezegd heb, en u duidelijk kunt inzien, dat heid, die zich in al hare bewegingen verrind. Zoe kend. zwierf haar blik door de kamer of rustte op de personen daarin, en uit dien blik sprak duidelijk een gevoel van hulpelooze onzekerheid en vrees voor dreigend gevaar. Mevrouw Lund was juist van plan haar voorge nomen verhoor te beginnen, toen zij ofschoon tegen haar wil door een verzoekenden blik van haar zoon zich liet overhalen om van haar voorne men af te zien. De vreemde verbrak het eerst het stilzwijgen. «Zijn zij heengegaan?” vroeg zjj met van aandoe ning trillende stem. «Of wachten zij beneden nog op mij om mjj weder weg te slepen? Zij hebben zeker beproefd u te overreden om mij uit te leve ren, nu ge my een toevlucht in uw huis hebt ver leend. Zeg mij toch ik bid u wat u over mij besloten hebt. Deze toestand, die het midden houdt tusschen veiligheiden gevaar, is voor mij onhoudbaar.” «Ik begrijp dat voor alles uw geschokte zenuwen rust noodig hebben. Laat alzoo alle vreos voor uwe veiligheid voor heden varen. Uwe vervolgers zijn heengegaan en zullen dezen nacht hun poging niet herhalen om u in hunne macht te krijgen.” „O, hoe dank ik u,” sprak het meisje op een toon, die tot in het diepste van zijn hart weerklonk evenals haar vleiend smeeken te voren. «U weet nog niet, wat het beduidt vervolgd te worden en plotseling de hand te grijpen, die ons aan het ge- Zondag a. st. zal in de Parochiekerk van O. L. Vrouw Hemelvaart niet eene ptmtijicale Hoogmie worden opgedragen aan den Paueelyken Nuntiiu, zoo als wij gisteren abusievelijk meldden, maar zal, daartoe door den Zeereerw. Heer Daken uitgenoodigd. Zijne Excellentie de Internutiuns eene plechtige H. Mis komen celebreeren. Dat de heer Conrad Behrens nog geen definitief afscheid heeft genomen van het Hottordamsch publiek blijkt uit het volgende: Op het oogenblik is de heer Behrens bezig met de^bewerking van een vlugschrift, getiteld 9 jaar aan de Hoogduiteche Opera te Rotterdam. Spoedig reeds vertrekt hij naar Stockholm, waar hij eene reeks gast voorstellingen zal geven aan de Hofopera, om in Juli naar Rotteidam terug te koe ren. Dit verblijf zal echter ook maar van korten duur zijn, want van 15 Juli tot 15 Augustus treedt de heer Behrens als gast op in het Livadia-tbeater te Petersburg en zal dan na zijn terugkeer hier te lande aan zijn belofte voldoen on een. aantal malen als gast optreden aan do Hollandscho opera. Gedurende de maanden September en October maakt de heer Behrens in vereeniging met Willem van Zuylen een rond reis door Nederland om eerst einde October naar New-Yörk te vertrekken. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. van 25 April 1889 no. 6 te bepalen dat, alvorens het ontwerp van wet tot benoeming van eene Re gentes van het Koninkrijk, in de bij dat besluit bedoelde vereenigde vergadering der Staten-Generaal wordt aangeboden, aan die Hooge Vergadering zal worden voorgesteld een besluit te nemen, waarbij wordt verklaard dat het in art. 38 van de Grond wet omschreven geval heeft opgehouden te bestaan 2o. de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie te machtigen evenbedoeld voorstel aan de vereenigde vergadering der Staten-Generaal aan te bieden. Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan den Raad van Ministers, aan de Ministers van Bin- nenlandséhe Zaken en van Justitie en aan de beide Kamers der Staten-Generafil. Het besluit is gecontrasigneerd door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie. Zondagnacht ten 1 uur brandde de bouwmens wo ning bewoond door den heer W. van Dorp te Zevenhuizen met 2 hooibergen en een schuur tot dea grond toe af. Porsoonlyke ongelukken kwamen niet voor, doch 4 paarden en een stier kwamen in de vlammen om. Van den inboedel werd veel ge red. De oorzaak is onbekend doch schijnt aan kwaad willigheid te moeten worden jtoegeschreven. Alles was verzekerd. Naar het Duitech. TWEEDE HOOFDSTUK. Met opmerkzaamheid richtte Walther het oog op het teedere schepsel, dat nu, in een donkere japon van zijn zuster gekleed, binnenkwam. Hij was ver baasd over de lieftallige bekoorlijkheid, die hij in haar trekken bemerkte on waaruit hij opmaqkte, dat zijn beschermelinge even in de twintig jaar oud waa. Het was een van die gezichten, die bij den eersten aanblik het oog boeien, de groote bleekheid bena deelde aanmerkelijk de bekoorlijkheid van haar trek ken, maar deze waren zoo edel gevormd, de huid was zoo wit en doorschijnend, het blauwe oog zoo zacht van glans en de lippen zoo purperrood, dat de aanblik van het geheel op ieder mannenhart oen diepen indruk moest maken. Daarbij droeg zij het rossige goudblonde haar niet in vlechten, maar hot hing in volle lengte langs haar hoofd, een bekoor lijkheid van geheel eigenaardige soort. Hoewel de donkere japon meer dan ruim was, liet zij toch de schoone vormen van haar slanke leest onderscheiden. Doch in haar geheele wezen lag een uitdrukking van angst, van koortsige gejaagd- Door de arrondissements-rechtbank te Rotterdam Ford gisteren uitspraak gedaan in de vroeger me degedeelde zaak tusschen baronnesse v. <1. L. d’H., eischeresse, en de 17 eigenaren der Folders Zwam- merdam en Reeuwijk, gedaagden. De rechtbank overwoog omtrent het verweer van den 17en gedaagde: als zoude do eischeresse reeds een executorialen titel hebben en mitsdien niet nog een rechterlijk gewijsde behoeven, dat wel is waar volgens art 488 B. R. aan de grossen van authen tieke akten dezelfde kracht werd toegekend als aan een vonnis der rechterlijke macht, maar dat ten deze de eischeresse bij bet verkrijgen van een vonnis voordeel had mot bet oog op de morataire interessen en haar dit meerdere voordeel niet mocht ontnomen worden. Wat aangaat de door eischeresse gestelde ondeelbaarheid der schuld meende de rechtbank, dat deze noch uit do woorden van het contract, noch uit de bepaling, dat de aflossing door het polderbe stuur zou moeten geschieden, noch uit de latere akte van rectificatie ondubbelzinnig bleek, zoodat de primaire vordering der eueharesu ontzegd móest worden. Hare subsidiaire vordering door de ge daagden niet betwist, werd echter toegewezen, de ge daagden ieder voor zijn aandeel tot betaling der sehuld veroordeeld, de koeten gecompenseerd, terwijl nog het gedane subsidiair aanbod van den 17en ge-, daagde werd geacht te zijn in strijd met de wet De StaaUeoarant deelt een besluit mede 29 April in naam van Zijne Majesteit Willem III genomen en aldus luidender., De Raad ran State krachtens art. 45, 2’, der Grondwet, waarnemende het Koninklijk gezag; Gezien de voortocht van den Raad van Minis ters van 29 April la89; Gelet op art 47 van de Grondwet; Hoeft goedgevonden en verstaan lo. met wijziging van het Koninklijk besluit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1