scmsiimA&gB. FOURNEAUX ARDENTS. F. F. s<m Magazgn van Petroleumlampen en Kookstellen, Lange Tïendeweg D 59, Gouda. ADVJERTENTIËN. Nieuw BINI TE IIV Lit Kinderwagen. ZONDAG 5 MEI 1889 slechts een enkel groot Hongaarsch Nationaal Concert, uitgevoerd door *t beroemde Uit de hand. TE HUTJE, eeneBOmWOm met WEI- en HOOILAND te Bergambacht, om dadelijk te aanvaarden. Adres in persoon bg JAN VERDOOLD, aldaar. 33O8teStaats-loterij Sociëteit „Ons Genoegen.” Petroleum Kookstellen welke niet kunnen ontploffen of in brand ge raken. Deze Kookstellen koken in 5 minuten een liter water. Voor Gouda en omstreken verkrggbaar bg ADVERTENTIËN. FEU Sociëteit «ONS GENOEGEN,» Zaal «KUNSTMIN.» BEURSBERICHT. Vraag MULDERS BOSCH BIER, door tal van Geneeskundigen aanbevolen. Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk ITT Dr. Retau’s Zjelfbewaring. PETROLEUM-NOTEERINGEN van de Makelaars Mond- en Tandziekten zooals het los worden dor tanden, tandpijn, ont steking, zweren, bloedend tandvleesch, onaangename reuk uit den mond, kolkvorming, worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K. K. Hof-Tandarts Dr. POPP’s Mondwater, 2de Afdeeling NATIONALE DANSEN door verschillende leden van ’t Gezelschap. Cantzlaar Schalkwijk, te Rotterdam. Burgerlijke Stand. EW" Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld. 4Ojarige roem J. C. ZELDENRIJK, Drogist. G GhiJSBR. V. AeMSTEL. Afzonderlijke N De ini De belangitelli 4) Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zoon. De uitgave dew met uitzonder De prjjs per d per poet 1. Naar men on* tortum, hetwelk opgevoerd, in he Bij de Rijksp kantoor Gouda e kantoren gedurei f 3344,62terug Het laatste d draagt het numm twee GESTOFFEERDE BENEDENVOOR KAMERS op prettigen stand tegen civiele prijs. Adres onder No. 1841 aan het Bureau dezer Courant. TE KOOP gevraagd eené nette onderhouden Opgaaf onder No. 1840, aan het Bureau dezer Courant. Gouda, 29 April 1889. Terstond GEVRAAGD een HALFWAS Men vervoege zich KLEIWEG E. 82. De Rotterdams B. J. L., O. J wonende te Goi fMtRMMi tot gevangenissti beide anderen ia Barnes en Heeren Zigeuner Orchest, in hunne bonte prachtige Nationale kleeding, bestaande nit Solo’s en Koorgezang. Entrée voor H.H. Leden en Dames 50 Cent. Niet-Leden 75 Cent. Aanvang 8 uur. In doorreis naar de Tentoonstelling van Parij». AMSTERDAM, 30 April. (Per Telegraaf.) Binnenlandsche fondsen vast. Indische waarden flauw. Centraal-spoor iets vaster. Zweedsch-Noor- wegen 21/, hooger. Overigens weinig variatie. Namens het Bestuur, J. C. IJSSELSTIJN, Secretarie. Gouda, 30 April 1889. Zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen. GO VERGADERING Vrijdag den 1 ure. Aan de o Het voorstel 1 tal en de jaarv naaium te verbin De benoeming en hunne plaats voor de verkiezir ciale Staten van Dinsdag aangekondigdeinde dezer week verlaat het Ned. Tooneel den stadsschouwburg om de Gro ninger kermis te gaan bezoeken en daarna in van Lier’s PlantageSchouwburg zijn zomervoorstellin gen aan te vangen. Middelerwijl maken Parktuin en Paleis 'voor Volksvlijt zioh gereed hun leden te onthalen op variety- entertainment» binnen en concer ten buiten, en zal ook de tuin van het concertgebouw worden opengesteld om daar muziek te maken. Muziek I Zonder haar kunnen wjj niet meer levenwjj krijgen ten minsie genoeg van haar. Legge deze dubbelzinnige verklaring elk lezer uit al naar 't hem lust. 18347 20940 18364 20965 Heden overleed onze jongste lieveling IZAaK, in den ouderdom van bijna 6 maanden. J. G. ARENTZ. E. J. A. ARENTZ— Smazin. 42 2664 5054 65 2676 5123 134 2704 5175 196 2753 5183 212 2770 5246 222 2857 5387 240 2899 5472 7762 10426 12842 15742 18660 256 2901 5475 7815 10496 12931 15765 18716 263 2953 5484 7939 10678 12948 15766 18762 272 2975 5492 8023 10679 12991 16780 18987 366 3027 5520 8045 10773 13001 15840 18999 384 3033 5523 8066 10793 13049 15872 19027 406 3048 5605 8296 10814 13119 15952 19081 459 3083, 5606 8304 10845 13133 16015 19117 486 3108 5630 8311 10899 13214 16084 19182 488 3146 5669 8347 10928 13215 16087 19237 549 3184 5707 8403 11008 13269 16147 19264 585 3252 5713 8448 11125 13275 16314 19274 607 3283 5784 8449 11139 13309 16451 19281 659 8289 5796 8484 11178 13310 16490 193O8 661 3305 5877 8494 11184 13510 16522 19339 764 3323 5931 8524 11243 13558 16546 19426 830 3342 5957 8583 11259 13667 16633 19437 895 3360 6034 8546 11275 13693 16672 19439 1025 3384 6039 8607 11302 13695 16708 19502 1064 3559 6058 8671 11311 13812 16726 19515 1077 3569 6063 8701 11328 13838 16842 19598 1132 3585 6197 8718 11360 13860 16859 19609 1186 3599 6198 8807 11387 13937 16886 19617 1216 3621 6275 8879 11440 13969 16916 19727 1267 3678 6281 8880 11636 14046 16920 19765 1290 3724 6305 8900 11645 14097 16947 19800 1414 3809 6321 8920 11648 14135 16978 19818 1482 8810 6396 8943 11652 14238 17012 19828 1536 3812 6460 8988 11657 14247 17065 19831 1573 3915 6475 9012 11688 14310 17128 19838 1576 4012 6525 9032 11706 14321 17201 19856 1589 4044 6530 9064 11757 14404 17214 19875 1678 4081 6532 9103 11785 14511 17221 19886 1681 4192 6541 9104 11791 14595 17277 19913 1687 4219 6554 9144 11796 14696 17345 20048 1705 4234 6699 9212 11883 14712 17346 20049 1748 4284 6738 9225 11923 14728 17398 20058 1828 4377 6756 9311 11937 14742 17520 20068 1867 4393 6831 9366 11980 14940 17555 20099 1871 4394 6873 9374 11997 14961 17684 20113 1893 4455 6940 9427 12021 14965 17720 20292 1932 4479 7000 9457 12071 14980 17756 20293 1944 4488 7014 9463 12190 14984 17763 20349 1985 4580 7023 9468 12305 15046 17810 20453 2027 4632 7107 9544 12311 15052 17836 20486 2036 4681 7191 9589 12355 15089 17900 20503 2068 4726 7256 9633 12369 15110 18080 20610 2107 4730 7292 9654 12375 15125 18130 20721 2113 4822 7315 9707 12416 15182 18166 20760 2156 4840 7371 9727 12429 15206 18206 20772 2286 4849 7430 9757 12448 15223 18225 20783 2379 4878 7471 9760 12456 15240 18259 20821 2414 4886 7491 9791 12509 15285 18345 20889 2465 4959 7531 9950 12513 15298 2506 4994 759510032 12522 15836 2560 5008 760610103 Vierde Klasse, trekking van Dinsdag 30 April. No. 18729 f 25000. No. 6443 1000. No. 17215, 17426 400. No. 3187, 14563 200. No. 7424, 10593 100. Prijzen van f 65 7616 10191 12596 15384 18374 7627 10316 12634 15386 18398 7632 10320 12676 15398 18418 7700 10372 12716 15512 18469 7711 10420 12719 15568 18567 7718 10422 12818 15604 18592 Aan belanghebbenden wordt bij deze bekend gemaakt, dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 18 MEI a. s. en de Ballotage-Lgst ZATERDAG 4 MEI ge sloten is. Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prijs 2'Gulden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt, moet het lezen; de oprechte leenng, die het geeft, redt jaarljjks duizenden van een zekeren dood. Te verkrggen bij het Ver- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. Krimpen en M. Brut. Christiaan Joiephua, ouders A Dries en W. Zuijdveld. 28. Thijmeu, ouders W. Stienstr* en A. de Jong. 29. G eert r o ij, ouders K- van Diejen en H. de Vaal. Maria Magdalena, oudere G. P. J. van Weesel en P. de Vee. OVERLEDEN: 27 April. J. Nooteboom, 2 j. W. P. van Hoorn, 1 j. 1 m. J. Bilt, 2 j. 28. W. van der Veer, 7 j. C. J. van Harten, 2 j. 2 m. C. Horteniiua, 1 j. 4 m. A. Mul, 2 j. lm. C. Goedhart, hoisvr. van P. den Ouden, 54 j. 29. G. van der Hooft, 6 m. - A. van den Berg, 80 d. H, de Rooij, 1 j. 1 m. 30. A. van. Maaren, 2j. 5 m, De markt was heden vast. Loco Tankfust 7.80 Geïmporteerd fust 7.95. September-, October-, November- en December- levering 8.20. GEBOREN27 April. Marinus Jacob UB, ouders D. van Vliet en H. van der Velden. Hendrik, ouders N. van (Nieuwe vinding.) in alle Binnen- en Builenlandsehe Cou ranten, worden dadelgk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. in aanmerkelijk vergrootte flesschen, voor 60 cents, f 1.en 1.75, hetwelk gelijktijdig aangewend met Br. POPP’S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden ge zond en schoon houdt. Dr. POPP’s Tandplom- beersel. Dr. POPP’s Kruiden-Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden. 1 Venus-zeep en Zonnebloemen-zeep. POPP’s Gekristalliseerde en Transparant Glyserinezeepen, zyn de fjjnsto Toilet- on gozondheidszeepen, welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen. De namaaksels van AuattaerinJfondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd. Br. J. G. POPP, Weenen. Depots te GOUDA, Verder in alle Drogist- en Parfumeriewinkels van Nederland. Men verlange uitdrukkelijk Dr. POPP’s echte Pre paraten en neme geene andere aan. TW Alice was zoei de toornige wo< te bedenken, zon zij snel op. «Geeft u mij ik wil vertrekki mij tegen, toen aanbrengt. Nu 1 de bevestiging vi //Blijf gerust Walther in het j u midden in dei verlaat, dat ik toevluchtsoord, een rechtstreek» komen, doch zoc en de zaken bed dat dit harde bc gevoel." iiAls de zakei te zeggen,” voei

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3