a GJ Ek ‘I 1 BINNENLAND. IX, -1 3906. Nieuws- en omen Advertentieblad voor Gouda en Omstreken» int de 1 rijs oort xem- teer!!! Vrlldag fMtl. 1889. DON. '3 5. TT De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. i Bier. FEUILLETON. Zn. Tricot bjjge- ar A. B. C. THIM. uwerij int uit gerust UIER het te .A t vergadering behandeld worden. 5) De uitgave dezer -Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN, 10EKEN of GOUDA, 2 Mei 1889. In de Vereenigde zitting der Tweede Kamer ia met algemeene stemmen besloten dat het geval voorzien in art. 38 der Grondwet heeft opgehouden te bestaan. van zijn uit Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verachjjnt. goudschecourant IT «Uithoudend» ■wtna Larocht ■Wijn, lil* léMéiheerén. inderen. Kaar het Duitech. ih.k.ra, Z»t Gisterenavond is onder leiding van Ds. Herman de Ridder, te Waddinxveen eene afdeeling van den Nederlandschen Protestantenbond opgericht, waartoe een dertigtal leden zyn toegetreden. Tot voorloopige bestuurders zijn gekozen de hh. H. Alblas, L. F. Hoogendyk en P. L. Laurusse. Blijkens achterstaande advertentie is er een nieuwe dienstregeling geopend van de Leidsche Stoomboot- Maatschappij wDe Volharding", waarop wij belang hebbenden attent maken. Daaruit blijkt dat de ver binding tusschen Gouda, Boskoop en Waddinxveen veel verbeterd is, wat zeker door velen op hoogen prijs zal worden gesteld. J. Schimmelpenninck van der Oye, leden van de Tweede Kamer. De heer Van Zuylen is tevens benoemd tot voor zitter der commissie. Het voorstel zal vermoedelijk morgen in openbare De arbeidswet zal morgen of Zaterdag in de Eerste Kamer worden behandeld. De Minister Hart- sen deelde heden mede, dat de vrije invoer van Hollandsch levend vee is uitgesteld tot 1 September. De Regeering daardoor zeer teleurgesteld hoopt als nog Engeland tot intrekking van het besluit te brengen. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. In den namiddag van 22 Februari jl. had in de Mortol-kazeme te ’s-Hertogenbosch tusschen de huzaren K. en S. eene vechtpartij plaats, bij welke eerstgenoemde drie wondjes aan het hoofd bekwam. Na door zijne kameraden te zijn verbonden, werd hij den volgenden ochtend op last van den officier van gezondheid Carpentier ter verpleging in het hospitaal buiging, tt Onder zulke omstandigheden hebben wij geen lange inleiding noodig. Laten wij dus ter zake komen, als u het goedvindt, mijnheer Lund!” Het eerste woord is aan u, mijnheer Carringshliff! Spreek vrijmoedig uw wenschen uit, ik luister." Z/Het verlangen, dat ik bereids in den afgeloopen nacht uitsprak, vervult mij ook nog op dit oogen- blik, mijnheer Lund. Wees u zoo goed mij de jonge dame uit te leveren, die u voor mijn oogen in huis hebt opgenomen. Mijn rijtuig wacht hier voor de deur, zoodat ik haar op staanden voet kan piede- nemen.” ,/U vindt mij bereid aan uw verzoek te voldoen, alleen heb ik daarbij eenige voorwaarden te stellen.” wLaat hooren, waarin die bestaan. U zal mij be reid vinden om u in alle opzichten dienstwillig te gemoet te komen.” «Het geval is zeker zeer eigenaardig, dat zal u niet bestrijden kunnen, mijnheer Carringshliff. Het is daarom geen ongepast verlangen, als ik afdoende inlichtingen wensch te ontvangen omtrent de be staande verhoudingen, voordat ik een besluit neem." #/Vit den mond van de kranke-zelve zal u wel reeds menige mededeeliug ontvangen hebben", zei de advocaat met een loerenden blik, //en daardoor wordt mij het geven van eene uitvoerige beschrijving van haar toestand en van de daarmee in verband staande verhouding bespaard." MIn deze onderstelling dwaalt u, mijnheer Car ringshliff. Het meisje hield elke opheldering zorg* <NDON.it staande par- haar binnen verdwijnen, rijk en zacht 85 cent per :on. Alleen 3. HüINCK De geruchten, welke omtrent de overname don Ryn- en Centraalspoorweg door het rijk in omloop gebracht, zijn, naar de X R. Ct. goede bron verneemt grootendeels, onjuist. Niet het rijk wil die spoorwegen overnemen, maar de Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen, die daartoe irroeger reeds herhaaldelijk stappen heeft gedaan, in een tijdperk toen de Rijn spoorweg in eenen staat van achteruitgang verkeerde. Nu schijnt echter de regeering hare tusschenkomst te hebben verleend, om de overeenkomst tusschen de beide maatschappijen te doen slagen, en zal daarvan natuurlek het onmiddellijk gevolg zyn, dat ook de Centraalspoorweg onder het beheer van de Exploitatie-Maatschappij tornt, aangerfen, zodals be kend is, de N. R. S. voor meer dan de helft eige nares is van de aandeelen dezer maatschappij. De onderhandelingen, die thans gevoerd worden, hebben ongetwijfeld veel kans van slagen, omdat in het belang van het publiek de overneming zeker ge- wenscht is; doch daar reeds tweemalen de over name op de hoogen eischen van de N. R. S. is af gestuit, kan ook thans de uitslag nog lang niet zeker geacht worden. lokt. Hij stond dus onmiddellyk voor de beslissing van de vraag: of hij Alice aan haar vervolgers van gisteren uitleveren, dan wel haar nog langer onder zijne bescherming houden zou. Hij kon tot geen be sluit komen en dit was met het oog op de omstan digheden ook het natuurlijkste. Toen Walther in de spreekkamer kwam, vond hij een bejaard, tamelijk lang en mager heer met zwaar gerimpeld voorhoofd, die met een uitdrukking van argeloosheid op het gelaat zich bezighield met de beschouwing der schilderijen aan den wand. Hij was gekleed in onberispelijk zwart gezelschaps-costuum en had een zwart zijden cilinderhoed van het nieuw ste fatsoen in de-hand. «Vergeef mij, mijnheer Lund, dat ik op zulk een ongewoon vroeg uur reeds voor zaken bij u kom, maar ons samentreffen in den afgeloopen nacht recht vaardigt zeker mijn wensch om u dezen morgen te spreken vóórdat uwe eigene zaken uw aandacht ver- eischen." Dat was alzoo de man, met wien hij reeds gister avond had te doen gehad. Al ware dit niet beves tigd geworden door de woorden, die hij zoooven gehoord had, dan zou Walther hem uit duizenden herkend hebben aan zijn stemgeluid. //Bekommer u niet over het vroege uur, mijnheer Carringshliff,” sprak Walther. wÓm een onaange name zaak uit den weg te ruimen, is het vroegste uur nog niet te vroeg.” //Zeer verplicht,” antwoordde Carringshliff met een DERDE HOOFDSTUK. Walther was de eerste, die den volgenden morgen in de ontbijtkamer binnentrad. Van moeder of zuster geen spoor en de logée liet zich ook niet zien. Hij begon daarom alleen te ontbijten zonder op de anderen te wachten, want hij moest precies op tyd op zijn kantoor in de City zijn. Hij zou heden echter niet ongestoord zitten ontbijten; het dienstmeisje kwam binnen en bracht een kaartje met het bericht; dat de heer, die het haar overhandigd had, een onderhoud met mijnheer Lund wenschte te hebben. Walther bekeek het kaartje. Het was een ge woon visitekaartje, waarop niets te lezen stond dan: Carringshliff^ advocaat. //Laat dien heer in de spreekkamer,” zeide hij, «en verzoek hom eenige ©ogenblikken te wachten, ik kom spoedig by hem.” liet meisje ging heen om haar last te volbrengen en terwijl Walther zijn ontbijt bespoedigde, bedacht hij, dat hij nu hoogstwaarschijnlijk den man zou zien, wiens terugkomst hij den voriggn avond had uitge’ te ’s-Bosch opgenomen, en op de vraag van den geneesheer, hoe hij aan die wondjes was gekomen, gaf hij op, dat hij den vorigen avond door vier half dronken schippers op den Kanaaldijk, ter hoogte van de loodpletterij te ’s Bosch was aangerand geworden, en dat één hunner hem door middel van een stuk hout zoodanig op het hoofd had geslagen, dat hij aan dat lichaamsdeel verwond was geraakt. Toen nu den volgenden dag de agent van politie Van L., op last van den commissaris van politie te ’s-Bosch, die van de plaats gehad hebbende aanranding van den plaatselijken commandant kennis had ontvangen, in het hospitaal bij K. kwam om nadere inlichtin gen in te winnen omtrent die aanranding, bleef hij bij zyne leugenachtige opgaven volharden en zulks om zich en zijn kameraad, met wien hij gevochten had, voor eene bestraffing, volgens de regelen der krijgstucht, te vrijwaren, doch later, nadat de waar heid was aan het licht gebracht, heeft hij bekend, dat zijn verhaal omtrent de oorzaak zijner verwon ding een verzinsel was. Beschuldigd van dit feit, heeft L. J. K Oüd 24 jaar, geboren te ’s-Bosch voor den krijgsraad in het 2de militaire arrondissement, standplaats ’s-Herto- genbosch, terechtgestaan, die het bij vonnis van 18 Maart jl. wettig en overtuigend bewezen achtte en bekl. daardoor schuldig verklaarde aan het desbe- wust doen van eene valsche aangifte dat een straf baar feit is gepleegd, en veroordeelde hem, met toepassing van art. 188 van het wetboek van strafrecht, tot eene gevangenisstraf voor den tijd van veertien dagen. De advocaat fiscaal voor ’s Koningszee- en land macht kwam van dit vonnis in hooger beroep bij het Hoog Militair Gerechtshof. Het hof deed gisteren uit spraak. Geheel overeenkomstig de in deze door den advocaat-fiscaal genomen conclusie besliste het hof, dat het misdryf van art. 188 wetboek van strafr. hier niet aanwezig is, daar bekl. in den zin der wet geen aangifte heeft gedaan, dat hij door eenige hem De afdeelingen van de Vereenigde Vergadering der Staten-Generaal zijn gisteren tot omstreeks 8 uur bijeen geweest over het voorstel tot wederop- dracht van de Regeering aan Z. M. den Koning. Zij benoemden tot rapporteurs over dat voorstel de heerenVan Zuylen van Nyevelt, van Swinderen, Pijnappel, leden van de Eerste Kamer, èn de heeren Gleichman, Moes, do Savornin Lohman en 2%

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1