^4 FOWEAUZ MTS. EAU DE COLOGNE, merk: „STABT TV BIN” No. 111. „DE VOLHARDING.” TAFELZLEEEEU. 3 ,1 Petroleum Kookstellen F. F. SOOS, Nieuws ASPERGES, 1889. Nieuws Subsidie aan 4. ADVERTENTIÈN. Kleinhandel In Sterken Drank. KRAEPELIEN HOLM. - ZEIST. Louis P. WELTER, Coiffeur, 5.45 vm.of6.3Ov. Boskoop. 5.— „Gouwsluls(Afflsi.„ 5.30 Allen. 6.40 (kidsche VITRAGES aan ’t stuk, Afgepaste VITRAGE GORDIJNEN van 2.00 per paar af. 33Os,üStaats-loterij s fl 8 g p sm. n. Amsterdam. 7.20 vm. Leiden. 8.30 vm. Alfen. 11.05 vm. Leiden. 3 45 nm. Alfen. 5.30 nm. Leiden. 8.45 nm. Boskoop. De Inzer jUs’ intro FE UI 6.30 vm. ,30 vm.. 3.43 nm. B. A. L. LEIJDS— L. F. LEIJDS. pt 5t en Donderdag 8. Reeuwtfk: Gouderak Van Boskoop naar Gouda 3.45 vm., Zon dag i2? Van Gouda naar Alfen Kraepelien Holm’s EIKEL-CACAO is de beste. ADVERTENTIËN. LEIDSCHE STOOMBOOT-MAATSCH APPIJ Voor loop ige BIENSTllEGELING beginnende 5 Mei 1889, tusschen Boskoop, Gouda* en Alfen in verband met de bestaande diensten der Maatschappij. NAAR GOUDA: 7.55 V. Alfeu(LeidscheDienst) 12. 1.55nni BEURSBERICHT. Burgerlijke Stand. De DIRECTIE. Schenk Zn. ONTVANGEN Blauwe KASDRUIVEN, MALTA-AARDAPPELEN J. GERRITSEN. - N tg c S fi Q Vraaff MULDERS BOSCH BIER, door tal van Geneeskundigen aanbevolen. Zuiver uit HOP en MOO T gebrouwen. Van Gouda naar Roskoop 8.4d ’s avonds, i J Van Alfen naar Gouda 12 u, en 8.30 nm, g-ö S"<<| B NB. Boor dexe regeling worden de diensten der Maat- schappij als volgt: VAN GOUDA: E= E. G( Broeder. No. 5574 moet zijn van 6) en De uitgave dezer met uitzondering De prjjs per drie per post 1.70. Afzonderlijke Non Gouda, den 2 Mei 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd,- VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. O VERGA AOW. S.’ 3 B Na. Gouda. Snelpersdruk van (Nieuwe vinding.) welke niet kunnen ontploffen of in brand ge raken. Deze Kookstellen koken in 5 minuten een liter water. Voor Gouda en omstreken verkrijgbaar bij Magazijn van Petroleumlampen en Kookstellen, Lange Tiendeweg D 59, Gouda. GEBOREN Aagje, ouders 4* »»n den Hoven en C. Niere- neger. ONDERTROUWD J. Staal en A. Hoogendijk. GEHUWD W. R. Bouman en M. J. den Broeder. OVERBEDENB. L Sl«gt, 2 m. Tot onze gtoote droefheid overleed heden nacht onze innig geliefde Zuster en Be huwdzuster, Mevrouw P1ETEKS—Ovbugaauw te Rotterdam. Buitenlandvche Rogge lager verhandeld. Kookerwten worden niet meer gevraagd. Tarwe. Zeeuwsohe 7.50 a 7.80. Mindere Zeeuw- eohe 7.— a 7.25. Polder 6.25 a 6.50. Afwijkende 5.70 a 5.90. Roode 6.6.25. Angel 7.a 7.30, Kauada 5.75 6. Rogge Zeouwaohe/5.70 a 6.Polder ƒ4.60 a 5.10. Buitenlandsohe per 70 KG. 4.10 a ƒ4.50. Gerst Winter 8.90 a 4.40, Zomer 8.60. a 4.10, Chevalier f 5.50 a 6.Haver per Heet, 8.40 h f 4.—, per 100 küo 7.25 a 7.75. Hennepzaad Inlandsoh 8.a 8.25. Buitenlandsohe 5.a 5.25. ErwtenInland- sche blauwe Mesting 7.a 7.25, Buitenland- sche voererwten per 80 K. 6.25 af 6.85, Boo nen: Bruine boonen 8.tot ƒ13.Duivenboo- nen 7.50 a 7.75. Paardenboonen 5.60 a 6.Kanariezaad 7.65 a 8.25. Maïs por 100 kilo, Amerikaansehe Mixed 5.50 a 5.60. Odessa ƒ6.a 6.10. Cinquantine f 8.a f 8.25. De veemarkt met goede aanvoer, handel vlug met zeer hooge prijzen, rette varkens, handel vlug, 22 a 24 et. per half KGr., varkens voor Lon den 201/, a 21 et. per half KGr., magere varkens, groote aanvoer, handel vlug, 1.25 a f 1.60 per week, vette schapen, goede aanvoer, handel vlug, 24 a 32. Lammeren, tamelijke aanvoer, ƒ7. a 8.per stuk. Nuchtere kalveren, handel vlug, 4.— a 6.—. Bokkalveren ƒ10.— a ƒ18. Kaas. Aangevoerd 35 partijen. Handel vlug, le qualiteit ƒ18.a 20.2e qualiteit 16. a 18.— Noord-Hollandsche 22.a 26. Goeboter 0.95 a 1.05. Weiboter 0.80 a 0.90. Het hoofdpunt tot wjjziging van de aubsidieering c gens art. 45 word hoeve van de op vasten maatstaf elk onderwijzer, wordt, terwijl zjj gen vau 25°/0 des In art. 54hw wo zondere scholen gi den maatstaf der bare, doch de si van scboolbonw bedoeling is dus, scholen, wat betre onderwijs, dezelfc staatskas zullen gi In g 1 van d geeft de minister inziens voor die groote uitbreiding, sedert 1848 gêkre der schoolgaande k bezoeken, acht de er alleen gelden schikbaar gesteld Wel is het waar, aan de zorg voor ken en dat de Stt gen, dat er over volksschool zjj, mi DERD «Zoo is het toch i «Dat ik mjjn best zult go wel begrijp tot do overtuiging gelukken u door ov men besluit af te b> een anderen weg in om tot mijn doel huiselijk loven en d voorval u veroorzaak ring. Om u voor reidwilligheid om aa doen een bewijs van Lord Norman mij be te stellen; hij hoopi bedenkingen uwerzij. worden.” Terwjjl de ndvoci delijk mogeljjk keek, bankbiljet van hond den jongen Lund aai BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, brengen ingevolge art. 5 der Wet van 28 Augustus 1881 (Staatsblad no. 97) ter openbare kennis: dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij haar naam vermelde loca- liteit sterken drank in het klein te mogen verkoo- pen, als Naam van den Verzoeker: Aanduiding der localiteit. J. van Hennen. Doelesteeg, wijk L. No. 221. Voor dageljjksch gebruik, vooral voor Kinderen, als versterkend voedingsmid del zeer aanbevolen, vervangt Koffie, Thee en Chocolade. Alom verkrijgbaar in bussen a '/jKgr. h 1.70, V4 Kgr. 0.90, »/9 Kgr. f 0,50. WESTHAVEN B. 193, heeft ontvangen direct uit Keulen een nieuwe zending prima Kenmerk van Echtheid is in rood gedrukte KEÜLSCHE DOM binnen in het Etiquette. Verder verschillende andere merken, alles verkrijgbaar tegen concurreerende prjjzen. in alle Binnen- en Buitenlandsohe Cou ranten, worden dadelijk opgezonden door het I Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. Gouda, 1 Mei '89. AMSTERDAM, 2 Mei. (Per Telegraaf.) Binnenlandsche fondsen vast. Indische waarden een fractie hooger. Oostenrijk en Turken willig. Zweden en Noorwegen mede iets vaster. GEBOREN 1 Mei. Johanna, ouders R. Glasbeek cn G. Rijnhout. Helena, ouders C. Nederhoff en C. Reetman. 2. Jacob Anthonius, ouders H. van Maaren en J. Amesz. OVERLEDEN30 April. I. Arentz, 5 m. 1 Mei. B. H. van der Stam, 1 j. 5 m. J. van Leeuwen 1 j. 9 m. 2. J. de Wijs, 2 m. M. de Vroom, 3 j. 7 m. F. Stolk, 2 j. 2 m. GEHUWD 1 Mei. T. C. Hornes en M. Hofman. A. van der Kleijn en G. M. IJsselsteiju. P. C. »an Vliet en A. van der Vree. P. Oudijk en A. Idenburg. Stolwijk OVERLEDEN A. Verdoold, 17 m. ONDERTROUWD: W. Korngn en G. Hol. nog’slechts 2 dagen KIEVITSEIEREN. Vierde Klasse, trekking van Donderdag 2 Mei. No. 7340, 18669 100. Prijzen van 65 481 8562 5199 7109 10253 12794 15908 18011 611 3723 5495 7435 10389 13462 16287 18144 647 3838 5566 7691 10883 13559 16724 18212 705 3970 5660 8217 11021 13566 16822 18337 1097 4011 5714 8225 11103 14159 16825 18365 1394 4035 5815 8415 11215 14598 16881 18404 1459 4099 5883 8472 11775 14793 16936 18614 1557 4101 5964 8715 11934 15000 17566 19652 1789 4119 6190 8765 12182 15321 17695 19923 2659 4257 6258 9389 12296 15375 17842 20262 3021 4368 6487 9783 12545 15587 17863 20485 3231 4375 6905 10234 12548 15771 17970 20724 3431 4708 Trekking van gisteren 7574. (Foutief ontvangen). ns 3 (P ga g* O ai aTSiNKMAN Zoo» De derde VRIJDAG van elke maand geen dienst, ZATERDAG gaat de dienst 8.30 door naar Leiden en vertrekt 4 u. uit Leiden. Oï g B o injq

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3