IN. 8 Q r der. BINNENLAND. 1889. SN. franco lelegen s s HM cn o Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ^2 N? 3909. Dinsdag 7 Mei. D nker. FEUILLETON. SB «Tl De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. rZEN, IKEN Duda igd !W. ida. H 2 B H 58 B tl 8) i kZoos. iwde eigendommen i geheel of gedeel- onroerende goe ie belastbare opbrengst aftrek toegestaan dan voor De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. hoogere voor in- Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verechjjnt. Een in Engeland nieuw opgerichte Patent Wire die in veel gevallen hei broze, breekbare den door Naar let Duitecl. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. het voorstel zal in de allerhoogste klassen, voor inkomens boven 280,000, het volle bedrag van deze 6 pCt. van het zuivere inkomen worden geheven. Intusschen geldt wat hierboven van den aftrek werd vermeld slechts indien nader het inkomen geen inkomsten uit gebouwde of oi zijn begrepen. Bestaat het u telijk uit inkomsten of be4 deren, dan wordt voor c daarvan, dié tot grondslag strekt roor de grondbe lasting, 20 percent meer andere inkomsten. Zelfs in do hoogste klassen mag toch nog altijd 20 percent van deze belastbare op brengst worden afgetrokken, terwijl in de eerste 5 klassen, d. i. voor inkomens beneden 1200, van deze opbrengst uit onroerend goed in het geheel geen inkomstenbelasting wordt betaald. rijke vrouw, en in dit titel, die hem verplichtingen oplegde, tot welker len ontbraken. Het bittere, hierin gelegen, had ech ter voorloopig althans een zoeten nasmaak, want volgens familie-gebruik werd de naaste man nelijke bloedverwant tevens de voogd van de dochter zijns overleden broeders. Het bestuur over het ver mogen van het kind, kwam wel in handen van den magistraat, maar de kolossale renten bleven ter be schikking van den voogd tot aan de mondigheid van zijn pupil onder verplichting haar te onderhouden en op te voeden volgens haar stand. Op deze wijze was Ralph voor vele jaren uit zijne financieels moeielijkheden gered. Met ijror vatte hij zijn taak als voogd aan. Norman’s-Hall, het familiegoed in Suffolk, werd tot woonplaats gekozen en de opvoe ding aan dezelfde gouvernante, hot onderwijs aan dezelde leeraren opgedragen, die door haar ouders daarmede belast waren. Slechts in zooverre werd eene verandering gemaakt, dat de dochter van den tegenwoordigen Lord, Mary, die een jaar jonger was dan Alice, aan de lessen van haar speelmakkertje deelnam. Zoo verliep ongeveer een jaar, toen begonnen de personen, met de opvoeding der beide meisjes belast, te klagen dat Alice niet meer den noodigen ijver, doch veel eerder eene neiging tot traagheid en na latigheid begon te toonen. Lord Ralph liet dadelijk alle onderwijs staken, bewerende dat Alice zich bij Wove Roofing Company maakt en verkoopt een zelf standigheid, diö ui rêê» gêrmiên uêt brvzê, breekbare glas kan vervangen. Het is een veerkrachtige, licht gele, taaie en sterke stof, die wel niet zoo door schijnend is als glas, maar door volkomen lucht en waterdichtheid, alsmede door de eerstgenoemde eigen schappen veel daarop vóór heeft. Het Aquarium te Londen heeft een dak van dit glas, dat de bezoeker niet dan nadat men er hem opmerkzaam op heeft gemaakt van gewoon glas kan onderscheiden een verandering, die der directie jaarlijks ruim 200 p. st. aan onkosten uitwint. De stof wordt gemaakt in vellen van 10 bij 4 voet, kan een hitte van bijna 230 graden verdragen en is niet geleidend. Het schijnt .dus eenigszins met .tectorium" overeen te komen. De kosten zijn wellicht grooter dan die van goed koop glas, maar de nieuwe stof kan gemakkelijk de vergelijking met duurdere glassoorten doorstaan, ter wijl men ook haar groote duurzaamheid niet buiten burgemeester harer woonplaats binnen eene maand vóór den dag der overlegging, welk bewijs niet op gezegeld papier geschreven en niet aan registratie onderworpen behoeft te worden. Belanghebbenden worden uitgenoodigd van haar verlangen om geplaatst te worden vóór 15 Juli e. k- scbriftelijk kennis te geven aan den voorzitter van den geneeskundigen raad der provincie waarin zij hare woonplaats hebben: voor Noordbrabant en Limburg, dr. A. Van der Loeff, te Breda; voor Gelderland en Utrecht, H. L. Verspijck, te Utrecht: voor Zuidholland, dr. L. J. Egeling, te ’s-Graven- hagevoor Noordholland, dr. J. P. Dozy, te Amsterdam; voor Zeeland, dr. B. Carsten, te ’s-Graven- hage; voor Friesland en Groningen, dr. L. Ali Cohen, te Groningen: voor Overijsel en Drente, dr. D. Lubach, te Kampen. Met 1 October dezes jaars ia er gelegenheid tot plaatsing van leerlingen aan de rjjkskweekscholeti voor vroedvrouwen te Amsterdam en te Botterdam. Die leerlingen genieten van bet rijk huisvesting, voeding, verpleging en onderwijs gedurende twee jaren, ten ware zij zich door wangedrag of door gebleken ongeschiktheid voor de betrekking van vroedvrouw een verder verblijf aan de school onwaardig toonen. Bovendien kunnen eenige uitwonende leerlingen aan de lessen deelnemen. Alleen zij worden opgenomen of kunnen als uit wonende leerlingen worden toegelaten, die: lo. van 20 tot 30 jaren oud zijn2o. behoorlijk lager onderwijs met vrucht genoten hebben; 3o. niet lijden aan een voor de uitoefening van het beroep als vroedvrouw hinderlijk lichaamsgebrek, en in het algemeen eene goede gezondheid genieten; 4o. van onbesproken zedelijk gedrag zijn, ten blijke waarvan aan den geneeskundigen inspecteur een bewjjs moet worden orergelegd, afgegeven door den De voorstellen tot vervanging van de patent belasting, den zoutaccijns en de mutatie-rechten op den verkoop van onroerende goederen door eene inkomstenbelasting, zijn by de Tweede Kamer in gediend door de heeren Borgesius, Hartogb, Ker- djjk, Schepel en Zaajjer. De strekking is, de mingegoeden te ontlasten, financieels belemmeringen voor handel, landbouw en nijverheid weg te nemen en door de meergegoeden, in verhouding tot hun draagkracht, een grooter deel der Rijkslasten te doen dragen. Het bedrag der af te schaffen belastingen is 9 millioen gulden. De voorgestalde progressieve in komstenbelasting zou ongeveer evenveel opbrengen. Inkomens beneden ƒ600 worden van deze belas ting vrijgesteld. Zij, die een grooter inkomen be zitten, worden door zetters in verschillende klassen gerangschikt, waarvan het minimum tot grondslag strekt voor de berekening van het door de belas ting te treffen inkomen. Van dit minimum wordt voor verschillende klassen een verschillende aftrek toegestaan, die voor de laagste klasse 90 percent bedraagt on voor klassen gaandeweg minder wordt, zoodat komens boven 290.000 in het geheel geen aftrek is toegelaten. Van hetgeen na dezen aftrek overblijft wordt voor alle klassen hetzelfde percent aan belasting geheven. Voor 1890 wordt voorgesteld 6 percent. Volgens VIERDE HOOFDSTUK. De ure der jonge vrouw kwam terwijl haar echt genoot afwezig is; toen hij ’s avonds te huis kwam, vond hij zijn vrouw overleden. lu haar armen lag een doode zoon. Op den dag, dat zijn vrouw stierf, begroef Lord Froderik zijn geluk. Na dien dag had niemand den levenslustigen man weer zien lachen. Hij werd zwaarmoedig en het lijden van zijn geest ondermijnde snel de krachten van zijn lichaam. Voor dat een jaar verloopen was na het sterven zijner vrouw, ver loste de dood hem uit zijn lijden. De baronie verviel aan zijn broeder Ralph, den naasten mannelijken bloedverwant. De ruime toe lage, welke deze bij zijn officierstractement van Lord Frederik genoten had sedert zijn huwelijk met de rijke koopmansdochter, had hem spoedig na Frederiks trouwdag doen besluiten eveneens in het huwelijk te treden. Bij zijne keuze liet hij zich echter door andere beginselen leiden dan zijn broeder; bij hem stond reeds vooruit vast, dat het burgerlijke element geheel niet in aanmerking kon komen. Slechts in GOUDSCHE COURANT. één opzicht kwamen de broeders overeen, namelijk eigenlijk weinig meer dan het verkrijgen van een in hun verlangen naar een r" v x'“““ opzicht was de zaak voor Ralph veel moeielijker vervulling hem over een reeks van jaren de midde- dan voor zijn broeder. Doch het gelukte hem de 11 genegenheid te winnen van een niet zeer jonge doch ter van een baronet, die van haar moederszijde een niet onbelangrijk kapitaal te wachten had. Een jaar na Lord Frederik’s huwelyk werd Ralph in den echt verbonden. Aanvankelijk scheen het huwelijk gelukkig te zijn, ook Ralph werd verbied door de geboorte van een meisje. Toen echter twee jaar later Rudolph’s schoonmama stierf, bleek dat het haar toegeschreven vermogen niets te beteekenen had en het erfdeel van zijn vrouw nauwelijks toe reikend was om van de rente de huishuur te beta len. Deze ontdekking was voor Ralph een te zware slag om er zich getroost overheen te kunnen zetten. Zijn norsch en achterhoudend karakter vertoonde zich daarbij van eene zeer leelijke zijde. Zonder schroom liet hij tegenover zijn vrouw doorstralen, dat niet haar persoon, maar wel het verwachte kapitaal zijn keuze hadden bepaald. Sedert de geboorte van haar dochtertje lijdende, sukkelde de arme vrouw nog eenige jaren onder de ruwe behandeling van haar man voort, totdat de dood haar banden kwam ver breken. Drie jaar na den dood van Ralph’s vrouw werd Lord Frederik tot zijne vaderen verzameld en, zoo- als hierboven gezegd is, kwam het allodiaal-goed in Slechts in handen van den jongeren broeder. Dit beteekende GOUDA, 6 Mei 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Dinsdag den 7 Mei 1889, des namiddags ten 1 ure, ten einde te behandelen Een voorstel betreffende de viering van het feest der reertig-jarige regeering van Z. M. den Koning.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1