u 8 BINNENLAND. UP -Olie teer!!! Donderdag 9 Mel. 3911. 1SS9. Nieuws- en FEUILLETON. er Co. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, lijfjes, PPEN. De finten<Hng van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Drogist. het beste ereld. m ekten <K Zn. TËN. rENA’s i zich wel een passende gelegenheid 10) de houding echte Pre- icriewinkels wees nu voor zin om door de kleedkamer Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. ■T), ESCH. ten rabat. erin ndwater, :hen, 1.75, )r. POPP's tanden ge- i Tandplom- tegen eiken mdpijn, ont- onaangename rorden zeker ijks gebruik emen-zeep. ansparant iepen, welke eeg brengen. Wondwater tijd, -w aen. GOUDSCHE COURANT Kinderen. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Naar het Duits ch. Ische Cou- iden door het 'JKMAN en ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Het Ned. Tuinbouwblad herinnert nogmaals aan hot middel om*met groote waarschijnlijkheid nacht- inders, Leiden. i, Voorburg, kei. GODDA, 8 Mei 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd met 48 tegen 40 stemmen besloten aan eene bijzondere commissie op te dragen een onderzoek naar het ont werp der schoolwet-wjjziging. Daartoe werden be noemd de hh. Lohman,Van der Loeff, Schaapman, Boëll en Vermeulen. Het algemeen debat over de boterwet werd gesloten nadat de hh. Zaaijor en Nieuwenhuis zich in beginsel voor de wet, de heer Norman zich daartegen verklaarde en do Ministers van Waterstaat en Justitie haar hadden verdedigd. NDON is taande par- haar binnen verdwjjnen. rjjk en zacht J5 cent per on. Alleen 1. HUINCK eenige oogenblikken in het water heeft gehangen, opdat het goed dóór en dóór nat is. Het water zal nu verdampen en mitsdien door verdamping ontstaat koude zal de thermometer dalen. Bepaalt men, terwijl men den thermometer aan een touwtje hangende in de vingers ronddraait om de verdam ping te bevorderen, te 8 of 10 uren ’s avonds de laagste temperatuur, dan hebben de onderzoekingen in het algemeen aangetoonddat de laagste tempe ratuur (nacht-minimum) in den regel slechts 4° C. lager is dan de temperatuur die genoemde thermo meter onder boven beschreven omstandigheden aan wijst. Lees deze- temperatuur dus bij onbewolkten hemel af; verminder het aantal graden C. met 4: is dit getal minder-dan 0, dan is de waarschijnlijkheid voor nachtvorst zeer groot. ran het reeds hergeeft het middel waar- d. Prjjs per cents. ET VELT Az. De vooijaars-paardenmarkt te Botterdam wordt dit jaar gehouden Vrijdag 24 Mei en zal aanvangen des morgens te zeven uren. In de memorie van toelichting op het voorstel tot heffing eener inkomstenbelasting zeggen de voor stellers o. a. dat het vaak over hèt hoofd wordt gezien dat de kleine neringdoenden behalve in de accijnzen en in het personeel ook in het patent bijdragen. De verouderde wet van 1819 werkt onbillijk, zij treft de inkomsten uit een deel der nijverheid eenzijdig, en vordert betaling ook al wordt er geen winst gemaakt, ja zelfs verlies geleden, terwijl zij aanslag wil naar kenteekenon, die sinds lang in de practijk onbruikbaar bleken. De minister Blussé sprak reeds in 1871 als zijn overtuiging uit, dat elke poging om de inkomsten uit nijverheids- ondernemingen of bedrjjven volgens uiterlijke ken- teekenen gelijkmatig te treffen ijdel zou blijken. Geen minister heeft er zich ook aan gewaagd. Naar de meaning der voorstellers is er geen ander middel om van de gebrekkige patentbelasting verlost te raken, dan haar behalve ten opzichte van de naam- wLaat hem wachten,” zeide zij op gebiedenden toon. Met de grootste omslachtigheid bracht Alice haar toilet ten einde, waarbij zij herhaalde malen het dienstmeisje beknorde, nu eens over een lint, dan weer over een handschoen of een armband.* Doch eindelijk was zij toch gereed. Zij repte zich uit de kleedkamer naar den salon, waar de advocaat reeds langer dan een half uur op haar wachtte. Met op gericht hoofd en de houding van een koningin trad zij binnen. De advocaat maakte een diepe buiging. Zij be antwoordde zijn groet met een hoofdknikje en ging zitten zonder den staanden man door woord of ge baar uit te noodigen eveneens'plaats te nemen. Miss Alice was een zeer trotsche dame. Doch deze kwetsing van de maatschappelijke be leefdheid viel volstrekt niet in den smaak van den rechtsgeleerde. De onderworpenheid, die hij den Lord en zijne familie in tegenwoordigheid van andere personen betoonde, scheen zich niet uit te strekken tot een gesprek onder vier oogen. Zwijgend wachtte hij eenige seconden of de jonge dame haar onwellevendheid weder zou goedmaken. Toen dit niet gebeurde, naderde hij een fauteuil, die tegenover haar stond en ging daarin zitten. Met vorsten te voorspelen. Dit middel iseen eenvoudige thermometer, welks bol omwikkeld is met een stukje neteldoek of mousseline en waarvan hot uiteinde Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 7 Mei. Het debat over de lïoterwet is voortgezet. De heer Mees toonde aan hoe eenzijdig het rechtsbe wustzijn der Regeering werkt in dit ontwerpde boer vindt gehoor bij haar voor zijne klachten terwijl zij voor den margarinefabrikaut doof is. Wering van bedrog is uitstekend, maar dan moet ook gezorgd worden, dat onder den naam margarine geene andere vetten verkocht kunnen worden. Rationeel zou zijn den naam van boter alleen toe te laten voor natuur boter, terwijl men vrij moest zijn aan de kunst producten den naam te geven, dien men wilde of die met den aard van het product overeenkwam. De heer A. van Dedem wond geen doekjes om zijn bedoelingen. In zijn advies straalde duidelijk het streven door, de landbouwers te bevoordeelen en de margarine-industrie ie fnuiken. Volgens hem drukt de margarine de boterprijzen en zou hij niet ongaarne de geheele kunstboterfabricatie nhar een VIJFDE HOOFDSTUK. Miss Alice stond op uit den fauteuil, waarin zij had gezeten en trad voor den spiegel om zich aan alle zijden te bekijken. Zij vond niets meer om aan merking te maken. wDe japon,” gebood zij. //Maar zichtiger dan zooeven. Ik heb gelen jou onhandigheid den halven dag in door te brengen.” Betsy nam de japon van donkerroode zijde en bracht hem met de grootste voorzichtigheid over het hoofd van haar meesteres. Het gelukte haar nu dit te doen zonder het kapsel aan te raken. //Het is onbeschrijfelijk hoe dom je bent,” sprak de jonge dame. ffHad ik mijn hoofd niet tijdig op zij gedraaid, dan had je mijn haar weer in de war gemaakt. Doe de haken vast!” looze vennootschappen in te trekken en bij de invoering eener inkomstenbelasting, de gepatenteerde zoowel als de niet gepatenteerde burgers naar hun inkomen te laten betalen. Dit stellen zij dan ook voor in een eenig artikel luidende Met ingang van 1 Mei 1890 wordt het recht van patent afgeschaft, met uitzondering van dat, ver schuldigd door de naamlooze maatschappijen. Wat die maatschappijen betreft, worden de wetten op het patentrecht voor gemeld tijdstip herzien. In de toelichting op dit artikel wordt nog gezegd Zeker is he”t, dat de belasting op de dividenden van naamlooze vennootschappen zeer goed kan blijven bestaan, ook al wordt de patentbelasting overigens geheel afgeschaft. Alleen dan zou daartegen bezwaar zijn, indien de naamlooze vennootschappen als zoo danig in de inkomstenbelasting werden aangeslagen. Voor het afschaffen der belasting op de dividenden dier vennootschappen, die met beperkte aansprake lijkheid werken, en die haar bestaan te danken hebben aan de wet, bestaat te minder grond, omdat vele aandeelhouders buitenslands* wonen en dus in de inkomstenbelasting niet bijdragen. Aanbeveling verdient het intusschen, de bepalingen omtrent het patentrecht, welke op die vennootschappen betrekking hebben, in een afzonderlijke wet te vereonigen. Met het oog daarop is het tweede lid in het artikel opgenomen. Wat overigens bet tijdstip der afschaffing van het patentrecht betreft, schijnt het geraden, ter voor koming van administratieve moeilijkheden, daarvoor aan te wijzen het einde van het dienstjaar, waarvoor die belasting geheven wordt. handen? Zij besloot hem daarvoor gevoelig terecht te wijzen, maar niet dadelijk; in den loop van het gesprek zou zich wel een passende gelegenheid voordoen. z/Welk bericht brengt u?” vroeg zij koél. ffDe rechtbank, die toezicht heeft op de onder voogdij geplaatste kinderen, heeft mij een kennisge ving gezonden, naar luid waarvan de uitbetaling van uw ouderlijk vermogen op den eersten Juni a. s. aan u, Miss Norman, zal plaats hebben. Ik wenschte uwe bevelen te vernemen, zoo u meent mijne hulp noodig te hebben bij deze zaak, zooals uw voogd mij kort geleden te kennen gaf.” «Ik heb geen lust om in deze zaak met het ge recht in persoonlijke aanraking te komen, dat wil ik niet. Men zal u een volmacht geven, mijnheer Carringshliff en voorzien van dat document zal u deze zaak ten einde brengen.” //Dat gaat niet, Miss. Het gerecht eischt dat de mondig gewordene in persoon voor de rechtbank verschijnt.” z/Dat is zeker een vergissing van u. Wie zou willen trachten mg te dwingen om voor de recht bank te verschijnen.” Ik kan nauwelijks gelooven, dat in zoo’n geval t*. U dat de rechtbank h^t uitbetalen van de aanzienlijke erfenis zou uitstellen, totdat u van inzicht verandert.” z/Het is inderdaad belachelijk! En waarop is dat gegrond z/Ga eens kijken, wat dat weer is!” gebood zg. Gehoorzaam ging het meisje heen en kwam terug met het bericht, dat mijnheer Carringshliff de jonge dame op last van den Lord wenschte te spreken. Wie gaf hem het recht voor zichzelven aanspraak te maken op vormen van de wellevendheid? Was hij geen knecht, zoo goed als de anderen, al be diende men zich van zijn verstand in plaats van zijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1