IENTS, orn s, kookstellen, Gouda. INEN, dns* CEUZE. t Zn. ën. f DE VERKIEZING. N? 3913. A. tellen 1889 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Zaterdag 11 Mei. De inzending van advertentién kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. t tden der f- i 4 van°h< ■gaf van Gouda. 12) I «utrecht. iN Zoon. - A I ervangend pener- rzitter. ‘ecretarü. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelpks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prys per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschynt. ÏOOGLEE- Voorzitter, i, Sefretaru. i brand ge- 5 minuten i omstreken een manier, die ik niet ten tweeden te ondervinden," zei de advocaat op Dit vermeld ik echter slechts ter-x sche Cou- len door het KMAN en goudsche courant. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Sedert eenige dagen reeds is ons stembriefje voor de Provinciale Staten ingevuld met de namen der aftredende leden. Deze heeren hebben jaren lang met eere ons district ver tegenwoordigd, zoodat wij door hun herkie zing meenen te handelen in het welbegrepen belang der provincie en te gelyker tijd hun een bewys geven van waardeering hunner be- langelooze diensten. Het geldt hier personen, die den kiezers volkomen bekend zijn en geheel berekend voor' de taak, welke hun in de Staten is opgedragen. De aard van hun werkkring brengt vanzelf mede, dat zij op de hoogte zijn van waterscbaps- en polderzaken, van wegen en vaarten, in één woord van de locale belangen onzer streek, die zy in pro vinciale vertegenwoordig! ug moeten voorstaan en bepleiten. De wjjze, Waarop zij dat tot nu toe deden, geeft hun alle danspraak op de er kentelijkheid der kiezers, zoodat wjj in gewone omstandigheden slechts een beroep zouden be hoeven te doen op het gezond verstand der kiezers om,zeker te zijn, dat het mandaat dezer drie verdienstelijke leden zou worden vernieuwd. Doch wjj bevinden ons, helaas, niet in gewone omstandigheden. Dageljjks wordt in het hoofd kwartier der antirevolutionairen de groote trom geroerd om alle kiezers te wapen te brengen tegen de' mannen, die op godsdienstig gebied niet eenstemmig denken met de tijdelijk boven drijvende partjj. Stemt vóór de regeering, tegen de liberale Eerste Kamer en tegen de T rtVlLMSTMT'* Naar het Duitech. VIJFDE HOOFDSTUK. «Geef mij nu de hand vrij, mylord of treed zelf handelend op dén voorgrond.” «Doe pw zin, Carringshliff. Het is echter niet bjjzonder beleefd dat ge de schuld van het misluk? ken' op mij wilt schuiven, terwijl ge zelf daaraan het meest schuld hebt.” De advocaat boog zonder op dit verwijt te ant woorden. «Ik hoop dat ge zoo goed zult zijn mij bericht te geven van het welslagen of mislukken uwer po gingen,” vervolgde de Lord. „Wanneer kan ik daar van bericht verwachten?” «Niet voor dat eenige dagen zijn verloopen, want ik zal genoodzaakt zijn uitvoerige inlichtingen in te winnen. Als mylord zoo good zou willen zijn zich dien tijd te willen ten nutte maken om zijn pupil eenige nadere aanduidingen te geven over onze onderlinge verhouding, zou ik daarvoor zeer dankbaar zijn.” «Wat moet dat nu weer beteekênen, Carringshliff? Het meisje weet, wat zij weten moet om onze plannen een rijtuig aangeroepen, waarmede hij naar 'zijn kantoor reed. Hij rond de wachtkamer vol met cliënten, trouwens hij was bekend als een ervaren degelijk advocaat. Voordat hij echter iemand van de wachtenden binnenliet in zijn consultatie-kamer, wenkte hij een kleinen gebochelden schrijver, die nabjj het venster van de wachtkamer zat te werken. De man stond dadelijk op en volgde zijn meester. Toep zij in de naaste kamer onder vier oogen waron, sprak de advocaat Ik moet nauwkeurige inlichtingen hebben omtrent zekere familie .Lund,die in Southwark, Richmond Street 227 woont. Op alles moet acht gegeven wordende leden yan het gezin elk afzonderlijk, hun bezigheden, karakter, levenswijze, of zij vermogen hebben of waarvan zij leven, kortom, sla acht op alles, waaromtrent ge in dergelijke gevallen mij ge- woonljjk pleegt in te lichten. Neem een rijtuig, hier is geld voor uw onkosten. Breng mij nog he den bericht, ik zal op u wachten.” De schrijver vertrok zonder een woord te zoggen. De advocaat hield zich nu met zijne cliënten bezig, die hem tot aan den avond in beslag namen. Nauwelijks was de laatste heengegaan, of da schrijver verscheen bij zijn patroon. Hij meldde in afgebroken woorden het volgende op een toon, alsof hij het van een briefje aflas: „Familie Lund,’drie personen, moeder, zoon en dochter.Moeder oude, dwaze, babbelzieke vrouw, niet te verijdelen en die plannen zjjn geheel in haar belang bedacht. Waartoe nog meer?" „De jonge dame behandelde mij heden bij ons samenzijn op male wensch vasten toon. ploops. Daar zij echter tegelijkertijd haar bepaald besluit uitsprak mij niet te willen belasten met het beheer van haar vermogen, zoo vermoed ik, mylord, dat u hierin een hinderpaal voor onze goed overlegde plannen ziet, welke met vaste hand moet uit den weg geruimd worden.” '„Dat ontbrak er Uog aan, dat wij op moeielijkhe- don stooten, die van eene zijde komen, van waar wij die het minst verwachtten. Ik zal die zottin het hoofd recht zetten, reken daar op, Carringshliff!” „Het zou in ieder geval beter geweest zijn, het meisje vroeger in kennis te stellen met het noodza- kelijko dan eerst heden. Dit weer goed te maken is echter nu de taak van u alleen, mylord." Na deze woordéh, waarop de Lord het antwoord schuldig bleef, boog de advocaat en vertrok. Met somberen blik oogde de ander hem na, hij zuchtte en mompelde halfluid„Je begint het mas ker af te yrerpeu', dat je tot heden nuttig oordeelde te dragen. Vervloekt zij het uur, waarop ik je met mijn geheimen bekend maakte. Maar geduld! Ik zal afrekening met je houden en hoe eer hoe beter!" Carringshliff had intusschen het huis verlaten en in goede handen zjjn, dan kan er orde en regelmaat heerschen in het bestuur, dan kan er bloei en welvaart blijven bestaan en by voorkomende gelegenheden is men zeker, dat bedreigde belangen verdedigd worden door mannen van ondervinding en invloed. De candidaten, die door de tegenpartij worden aanbevolen, kunnen in dit opzicht, niet in de schaduw staan der aftredende leden. Doch wy hebben nog eene overweging, die meer in het byzonder ons Gouwenaars raakt. Thans hebben wy, die toch ongeveer het derde deel der bevolking uitmaken van het geheele kiesdistrict, slechts één der zes zetels. Volgens het zielental moesten er naar billijkheid twee inwoners dezer gemeente in de Staten zitten. En nn wil men ons geheel daaruit verbannen 1 Als er Goudsche belangen ter sprake komen, de vaartverbetering b. v. of de slnisgelden, waaruit wij nog aanzienlijke inkomsten trekken, dan zal er geen der leden zyn, die op de hoogte is van den toestand en die onze zaak kan bepleiten. Wij kunnen niet gelooven, dat onze burgery zoo dwaas zou zyn om niet haar eigen belang beter te begrijpen. En wie» wil men verwjjderen en voor het hoofd stooten? Onzen burgemeester, die’beter dan iemand anders ons belang kent en behartigt, die reeds 24 jaar lang op de meest eervolle wyze en met de grootste toewyding en plichts- betrachting zyn mandaat heeft vervuld. Den 4en Juli des jaars 1865 nam hij zitting, zoo dat hy bijna- even lang lid der Staten is als burgemeester dezer gemeente. Wy-verwachten leden der Provinciale Staten, die niet tot de onzen behooren! Op allerlei toon wordt deze strijdleus herhaald. Het is niet de vraag of de aftredende leden eerljjk en met toewijding de hun toevertrouwde belangen hebben be hartigd; dankbaarheid voor bewezen diensten mag niet in aanmerking komen. Neen, aan alle andersdenkenden! moet de kroon van het hoofd worden gerukt, zjj moeten weggezonden worden, alleen omdat de leden der Staten tevens kiezers zyn voor de Eerste Kamer en het partybelang medebrengt, dat het hoogste Staatscollege zoo spoedig mogelyk worde omgezet. Wy kunnen niet gelojve kiezers onder ons zulletmm toeleg te doen slagen, ¥o woordige Eerste Kamst struikelblok op den w^ ’t koste van het wil, zoo spoedig mogelyk w 'en, dat de bezadigde ledewerken om dezen 'ooreerst is de tegen- volstrekt niet een der regeering, dat, moet' worden opgeruimd. Zij heeft tot dus ver het ministerie met de meeste welwil lend bejegend en metterdaad getoond, dat zij geneigd is het goede aan te nemen, zonder te vragen van welke zyde het afkom stig is. Ten andere zon het hoogst onver standig zyn, indien men alleen lette op de rol, die de Staten vervullen als kiescollege. Daartoe worden,’’ zy slechts ééns om de drie jaar ge roepen, terwijl hun gewone werk is het behar tigen vart de stoffelyke belangen der provincie. Ieder Jjegrypt daarom van hoeveel gewicht deze verkiezing is uit een administratief oogpunt. Als de' zaken der gemeenten en der polders

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1