1 asois, OJLS. AR II I vek. Mei, Is. ISS. SAP” DE OEEERS. I BINNENLAND. Dinsdag 14 Mel. 1889. N? 3915. Nieuws- en FEUILLETON. Gouda. KOES. ügen,» 1889, ST. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. eii TO ne nette en ‘gen. AN, i/h Station. AM, Een laatste woord Mr. A. A. van Bergen I.Jzendoorn, G. A. van Honweningen Gz. en IL Blok, ER stuk, bij NDEN, lanketbakker. ■jjl i De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. iax, te Dim. oin/ 'ORI8SEN. gang. SPEREN 1 W) '■V. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. unma 0.99 1.25 0.50 ing. Muziek- Bovendien worden'alle Ad verten tien gratis opgenom'en in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. rerk op de GOUDSCHE COURANT. M ItetMfwJk. Ml Naar het Duitsch. ia&r, tfANAfcox, 1 van het feest der 40 jarige Regeering van Z. M. Koning, een eervolle onderaf!" benoeming tot Ridder in dè derlandschen Leeuw. Dafcid hoe hoog zjjne veelzijdige verdiensten gewaar deerd worden, evenals reeds vroeger het getaal was door zpn benoeming tot Lid van hetCol- Hjj nam die GILEIN. g van den naar gewor gde te Goudsche TOT Nog één enkele dag en het is beslist wie de overwinning heeft behaald in den strijd, die ons bezighoudt; dan is het uitgemaakt of wij ook in het vervolg zullen vertegenwoordigd worden in de Provinciale Staten door mannen, die gedurende tal van jaren getoond hebben onze belangen te willen en te kunnen beharti gen, dan wel door personen, in beperkten kring misschien geacht, maar die nimmer getoond hebben dat in hunne handen onze belangen goed, vertrouwd zijn en die een eerste vereischte missen om die belangen te kunnen behartigen, nl. dat zij daarvan op de hoogte zjjn! Het zou zeker een onverantwoordelijke daad zjjn om de drie aftredende heeren niet te her stemmen; een daad, die men zich te laat zou beklagen als het bleek en dit zou stellig en zeker, en wellicht al heel spoedig blijken 1 dat de gemeente Godda daarvan de uadeelige gevolgen onderrond. Worden toch de candi- daten der tegenpartij gekozen, dan zal Gouda, die vroeger steeds twee barer burgers zag af gevaardigd, voortaan geen enkele barer inge zetenen in de Staten hebben. In het vervolg zal dan niemand daar zitting hebben, die ver trouwd is met onze belangen en daarvoor kan' opkomenwat dat zegt bij de aanstaande be handeling b.v, van quaestien als die van den waterweg Amsterdam-Rotterdam, waarbjj Gouda zoo nauw geïnteresseerd is, behoeft geen betoog. Het openlijk uitgesproken doel der tegen- \OUDA, 13 Mei 1889. Een buitengewoon nomtner van de Nedtrlandsche Staatscourant bevat de Volge'nde PROCLAMATIE. Geliefde Landgenooten en Onderdanen Heden zijn veertig jaren voorbijgegaan sedert den dag waarop Ik plechtig de Kegeering over het Nederlandsche Volk heb aanvaard. fljy Zal Mijn Volk van Mij getqigen, dat Ik Mijn Koninklijk woord heb gestand gedaan, Ik p-oet dat in lief en leed, in blijde en droeve dagen, Mijn Volk getrouw is gebleven aan Mij en Mijn Huis. Ik Leb er steeds naar gestreefd, de welvaart en den bloei van ons Vaderland te bevorderèK. Met innigen dank jegens den Almachtige zie Ik op het vervlogen tijdperk terug. Zijn zegen heeft het oud verbond van Oranje en Nederland bevestigd. Over de toekomst van Mijn Huis en Mijn Volk roep Ik op dezen plechtigen dag dienzelfden zegen in. De herinnering aan het verleden is Mij een zoo dikwijls gebleken dat er tal van onver schilligen zijn, die zoo’n opwekking noodig .hebben 1 Derhalve, Goudsche kiezers, eenparig ge stemd op aftredende leden. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. het bewijs levert vqor mijne bewering: daar was de dochter van onzen buurman, den slager te „Zoudt ge niet liever het verhaal van dit stellig zeer gewichtige voorval willen bewaren tot een vol gende maal, beste mevrouw?” vroeg de advocaat, die reeds begon te huiveren voor haar groote talent van vertellen. //Ik moet inderdaad vreezen u lan ger op te houden, dan noodig is voor mijn weinig beduidende zaak.” wZooals ge wilt, mijnheer Carringshliff, geheel zoo als ge wilt. Het voorval is werkelijk belangwekkend. Maar, waar spraken wij ovqr? Juist, ge zoudt mij de noodige inlichtingen geven omtrent de omstan digheden der jonge dame. Wilt ge zoo goed zijn te beginnen?» z/Ik geloof te mogen betwijfelen of mijn verhaal u geheel zou bevredigen,, lieve mevrouw. Zoudt go het daarom niet beter achten mij de noodige vragen voor te leggen?» t „Ook hiertoe ben ik bereid. Jloe zij heet, heeft zij ons reeds gezegd; haar naam is Alice Norman en haar ouders zijn beiden dood.» //Veroorloof mij u dadelijk op eene onjuistheid te wijzen: zij heet Mary Norman en haar vader, Lord Norman, leeft, alleen, haar moeder is gestorven.» z/Mijn God, hoe komt zij tot zulke valsche opga ven omtrent haar zelven en haar vader? Dat is toch al heel 'sterk! Heldert u mij dat eens op, mijnheer Carringshliff l” z/Gtf hebt slechts een oogenblik uit het oog ver- „Gy komt dus tot mij om de vluchteling op te eischen, mijnheer Carringshliff. Dat stemt mij tot tevredenheid, want ik moet eerlijk bekennen dat het verblijf van eene waanzinnige in mijn htiis mij onge rust maakt en ook zeer lastig voor mij is. Doch daarmede bespreek ik slechts de eene zijde der zaak, de andere zijde is. eveneens van- groot gewicht. Ik geloof niet dat het u ooit zou gelukken mijn zoon te overreden om het meisje vrijwillig uit te leveren. In uw laatste gesprek is hij gekwetst door iets, waarover hij verder niet heeft gesproken. En daar hij geen overleg genoeg heeft, is voor een spoedig beklinken van de zaak beter, dat ik heden in zijn plaats optreed.» //Niets kan mij aangenamer zijn, mevrouw Lund. Wees slechts zoo goed mij te zeggen, wat ik te doen heb, voordat ik het meisje uit uw huis kan wegvoeren.” «Ge zult welbegrijpen, mijnheer Carringshliff, dat ik gaarne eenige inlichtingen ontvang omtrent de omstandigheden der jonge dame, ‘Voordat ik uw -Nog kort ge- "verlangen iuwillig.” ._i_-l//Gaarne ben ik bereid u alle inlichtingen te lie ven, die u verlangt.” «Begrijp mij goed, mijnheer Carringshliff. Het is volstrekt geen nieuwsgierigheid, die mij drijft. Ik durf er op roemen, dat ik nooit nieuwsgierig ge weest ben en dat ik geheel vreemd ben'aan deze I onffeugd, waarmee de meeste vrouwen behept zijn. Om u slechts één geval te vertellen, dat deugdelijk gESDE HOOFDSTUK. «Houd daar aan vast, waarde heer, en go zult steeds slagen. Maar daarbij moot een gepast over leg niet vwgofpn worden. Dat is en blijft altijd de hoofdzaak. Ofschoon ik dit mijn zoon dikwijls genoeg voorspreek, slaat hij op mijn woorden niet zooveel acht, als noodig is. Het laatste geval, dat zjjn on bezonnenheid bewijst, is die geschiedenis met dat jonge meisje. Half gekleed, doornat en niet eens met schoenen aan de voeten brengt hij haar midden in den nacht van de straat bij n)ij in huis, in mijn eerbaar huis^dat ./Juist.wojjns die jonge dame kom ik bij u, me vrouw Lund,” viel de advocaat in. ,1’ leden had ik met uw zoon een gesprek over haar, dat echter tot mijn spijt niets heeft uitgewerkt. Tot •mijn leedwezen hebben mijn zaken mij verhinderd om reeds vroeger hier te -komen en deztf aangelegen heid te regeleif.en daarmee heb ik. zeker niets ver zuimd, want onder uwe hoede bevond het meisje zich zeker veilig.” Hij boog bij deze woorden om haar te danken. partjj is: de Eerste Kamer «om» te zetten naar hare hand, ten einde vrjj te worden om alles naar hare beginselen te regelen. Terwjjl thans de Eerste Kamer tot wijze gematigdheid dwingt, zon weldra, als die dwang verdwenen was, het ook uit zijn met alle gematigdheid. Laten de Goudsche kiezers dat alles goed bedenkenLaten zij, zoowel om de groote algemeene belangen, die hier op het spel staan, als ook om het belang van Gouda, dat hier gevaar loopt, goed bedenken*'wat zjj doen en na rjjpe overweging kan hunne beslissing dan niet anders uitvallen dan ten voordeele van de aftredende leden. Een hunner, nl. onze’ hooggeachte Burge meester Van BERGEN IJZEN DOORN, ont ving juist thans, bij gelegenheid onzen iid/ng door zijne rde van den Ne- r bleek opnieuw deerd worden, evenals reeds vroeger het getal was door zpn benoeming tot Lid van hetCol- legie van Gedeputeerde Staten. Hij nam die betrekking niet aan uit liefde vooj de stad Gouda, uit gehechtheid aan hare bewoners. Hoe hoog alle Goudsche ingezetenen dat op prijs stelden, bleek toen op ondubbelzinnige wijze door allerlei feestbetoon, thans is er nog een betere gelegenheid, een degelijker wijze om hem van onze waardeering blijk te geven, nl. door hem met een flinke meerderheid te herkiezen. Zoo ooit dan is het thans noodig, dat geen enkel kiezer t’hnis blijft. Ieder doe het zijne om vrienden en beken den tot stemmen op te wekken. Het is reeds

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1