»ora 8 z., RE BINNENLAND. 'J. I Woensdag 15 Mei. N® 3916. 1889. IMAN FEUILLETON. E et kinderen oenen. Jen73a. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. arrh, leden der De I inzending van i advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ifl ;raaf van Afzonderlijke Nommm VIJF CENTEN. I gedompeld, Jureau van 14) AN Zoon. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ie 1.25, franco per poet 1.70, 1st) ver gen ver- De heer Mr. J A. Vaillant, Dijkgraaf van Schie- land heeft als zoodanig zijn ontslag genomen. dame met een minachtend voel mij niet in staat om tot I goudsche courant. i l Naar het Duittch. hI vervangend ipener- ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. gebracht. Hij verlangt dat ik het beheer van mijn het met uw bedoelingen, dut ik daar ja op zeg?” „Ik kan en mag je niet verzwijgen, kind, dat ik hem daarop uitzicht heb gegeven. Maar je zult wel begrijpen, dat ik zoo iets nooit ernstig gemeend heb en ik houd hem voor te schrander dan dat hij daarop ooit met zekerheid gerekend zal hebben.” uGelooft ge, dat er een middel is om die belofte i Gouda. >ROOGLEE- l, Voorzitter. «R, Secretary. De étalage van de firma A. Kok Comp., boek handelaren alhier heeft Zaterdag en Zondagavond een ontelbare mehigte korter of langer doen stil- staan om die te bezichtigen. Een groot portret van Z. M. Willem III was door een krans van levende bloemen en groen omgeveu. lorganen {ziekten, lile tong, idsgevoel onderljjf, l.öpetoo- Ijjm, gal, afwis- i, bloed- n, luste- - al.deze knnnen, n grond- mvoudig genezen dpUDA, 14 Mei 1889. De illuminatió-toestel voor het Stadhuis is gisteren avond ontstokdp en had veel succes. Ook de Tiendeweg was verlicht en de Sociëteit //VredebesM Een groot aantal wandelaars bewoog zich ook gis- terenavond op het Marktplein, zoodat opnieuw een i vroolijko avond werd doorgebracht. ZEVENDE HOOFDSTUK.c «Ik wenschte wel, dat je niet langer voortgaat met mij toe te spreken op een toon van een rechter van instructie, dien toon vind ik onuitstaanbaar. Je moet de dingen nemen, zooals zó zijn en je er naar schikken, daar is niets aan te veranderen. Wanneer je beseft dat deze zaak ter wille van jou op touw is gezet, zal je de kracht hebben, om aan alle we derwaardigheden met kalmte het hoofd te bieden, dat onderstel ik tenminste.” //Ge hebt zeer verkeerd gehandeld, mijn mylord! met een derden persoon in te wjjden in een plan, dat wij beiden geheel konden ten uitvoer brengen. Wij beiden waren door dezelfde belangen verbonden, maar wat beoogt de derde? Zeg mij eens, mylord, welke grondige redenen heeft die derde persoon om in ons belang te handelen?” //Ik heb altijd veel van je gehouden omdptjeeen verstandig en stand zoo rijp teruggedeinsd tegenover uw medestander hebt aangewezen, mylord z/Je zult wel zoo verstandig zyngjaaloof ik, dat je niet alles op het spel zult zetten alleen om een meisjesgril. Voor jou heb ik gedacht, gepeinsd en gewerkt, denk daaraan. Ik sta reeds met één voet in het graf, roept de dood mij, dan valt de vrucht, die ik heb laten rijp worden, alleen in jou schoot.” z/Ja, als de ander niet de beste en sappigste dee- len voor zich neemt en slecht de wormstekige kern voor mij overlaat!” z/Laat dat aan mijn zorg over. Ik zal met heip afrekenen en spoedig ook. Maar tot dat oogenblik komt het er op aan zooveel kalmte en zelfbeheer- sching te toonen, dat hij zélfs niet vermoedt, dat wij ons van hem willen ontslaan.” z/Ge dwingt mij dus, mylord, om uw medestander te behandelen als mijn gelijke.in de samenleving. Ge zult niet over mij te klagen hebben, het zal ge beuren. Er blijft echter nog een vraag, die ge mij moet beantwoorden, omdat hij zal aandringen op de beslissing van een zaak, die hij zelf ter sprake heeft gebracht. Hij verlangt dat ik het beheer van mijn toekomstig vermogen aan hem zal overlaten. Strookt inoen, het met uw bedoelingen, dat ik daar ja op zeg?” als wij zoover zijn, is de tijd van handelen gekomen.’ z/En hoe moet bet dan gaan tot die tijd gekomen is?” vroeg de jonge schouderophalen. „Ik dien tyd mij te schikken in de positie, die ge mij Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. protest bedoelende tegen het aanhangige ontwerp tot herziening der wet op het lager onderwijs. Voor de arrondissemente-rechtbank te ’a-Hage heeft gisteren terechtgestaan de bekende millioenen- heer dit Leiden die zich te verantwoorden bad wegens de volgende, vroeger in de nieuwsbladen reeds omstandig medegedeelde feiten. De bekl., had om zich wederrechtelijk te bevoor- deelen, in het laatst van 1888 en begin 1889, de na te noemen golden en goederen zich doen afgeven, bedriegelijk en in strijd met de waarheid voorge vende de eenige erfgenaam van landerijen en den titel van jonkheer te zijn geworden van oene te Am sterdam overleden baronnesse De la Bourgeois (die dame heeft echter niet bestaan), welke landerijen hem eerst in 1890 zouden geworden. Hy had zich in ronwkleederon gestoken en van het gewaand overlijden aankondiging gedaan in do N. Rolt. Ct. en bet Niaraw d. Dag, onderteekend „Jhr. It Broekhoff Jzn. de la Bourgeois". Zoodoende had hij weten raaklijnen: van een ken nis zijner familie ter leen f 1031; van een kleoder- maker voor 200 aan Heedingstukkenvan een wijnhandelaar fijne merken wijn in groots hoeveel heid van een beddenwinkel een ledikant met toebe- hooron van een boekhandelaar schilderijen, boeken enz. ter waarde van J 2825. Bekl. verklaarde ter terechtzitting, tot die bedrie- gelijke handelingen te zijn gekomen door het lezen van eene advertentie, waarin aan elk die 6000 stortte, een dagtlijksch revenu van f 100 werd verzekerd. Hij schreef er op, had te Breda eene samenkomst met den steller der advertentie, en ver bond zich tegenover dien heer, die voor hem aan de speelbank te Monaco spelen en winnen zou naar eene zekere mathematische berekening. Beklaagde was onnoozel genoeg, f 4500 te zenden aan een opgegeren adres en hij zag daarvan geen cent terug. In een vergadering van het departement Amster dam der MaaUchappij tot Nut van 't Algemeen, Donderdag 9 Mei 11. gehouden, is besloten, ter alge- meene vergadering van afgevaardigden der Maat schappij votum uit te lokken, een krachtig Om dat geld dus te verkrijgen pleegde hij de reeds gemelde bedriegelijke daden. Voor zijn dupe» bleken zijn geërfde kasteden met recht chateaux en Etpagne te zijn, van hun geld kwam niets terecht. De bedrogen heeren lichtten de feiten heden nog toe en de beklaagde bekende volledig. De president wees hom er op, dat zijn ingaan op de advertentie al vrij onnoozel was., Beklaagde loefde hier in Den Haag korten tijd, doch op zeer groeten voet hij hield zelfs een maand-rijtuig. Het was ook van hier uit dat hij 4500 naar Nizza zond. In het geheel maakte beklaagde bijna 20,000 schuld. Hij verklaarde echter geen andere bedoeling te hebben gehad dan om rijk te worden, gelijk de advertentie betreffende het spelen hem had voorge spiegeld. Substituut-officier van justitie, mr. Ort, de feiten en het weefsel van verdichting daaraan voorafgegaan, volkomen bewezen achtende, vorderde veroordecling tot drie jaren gevangenisstraf. Mr. Jac. van Gigch achtte de verschijning van een 23-jarig jongmensch van goede huize, wiens familie door diens daden in rouw is gedompeld, een zeer tragisch feit. Pleiter trachtte te bewijzen, dat bekl. een sukkel is, ook tengevolge van vroeger geleden verstoring in zijn denkvermogen, op wien verkeerde invloeden heb ben gewerkt. Ten aanzien van 3 der feiten meende pl. dat de „ratio movens,” waardoor de bedrogenen tot levering waren gekomen, niet was het gevolg van directe misleiding door bekl. Voorts meende pleiter dat beklaagde gebeten had in een lokaas dat sluw en verraderlijk (bij adver tentie en briefwisseling) werd voorgehouden. Hier was het verband tusschen de feiten: hij gingleenen om het geld te zenden; hij zou met dat geld veel liuutrecOt. orzitter. Semtaru. i 1 il si il 'i persoon om in ons belang te handelen?” berekend meisje waart en als je ver was geweest als nu, dan had ik niet - om onze plannen mot jou alleen ten uitvoer te brengen. Maar je waart toen nog een kind, het zou een euveldaad zonder voorbeeld ge weest zijn, als ik mijn goed overlegde plannen aan een kind had blootgelegd. Deze overweging dwong mij naar een raadsman uit te zien, die bekwaam was om mij den weg te wijzen, waarlangs ik mijn doel kon bereiken. Wat was natuurlijker dan dat ik allereerst aan den man dacht, van wiens bere kende schranderheid ik voldoende bewijzen had?” z/Op mijn vraag zijt ge het antwoord schuldig gebleven, mylord en ik zie daaruit duidelijk, dat ge het gewicht van die vraag gevoeld hebt. Ge zult dien man een vreeselijk grooten prijs moeten betalen voor zijn zwjjgen en hij zal ons beiden ten verderve voeren, zoodra wij hem laten bemerken, dat wij geen zin hebben om aan zijne eischen te voldoen.” «Je ziet de zaak te duister in, kind, en je be denkt niet dat dezelfde bedenkingen, die je nu uit spreekt, ook mij hebben bezig gehouden, toen ik die overeenkomst met hem sloot. Ik wil het niet ontkennen: reeds dikwijls heb ik gewenscht mij vrij te maken van de banden, die mij hinderen in mijn bewegingen. Maar dat is iets, wat niet afhangt van het besluit van een oogenblik. Daarvoor is zorgvuldige overweging noodig; ik moet een standpunt hebben, dat mij overmacht geeft op myn medestander. Eerst i - n/Inlmvl'nin/in 5> I Dat de toestand in Westfalen hoogst ernstig blijft, is bekend, geen der partijen geeft toe en de grieven der werkstakers blijven dus bestaan. Hoe treurig het daar gesteld is, blijkt ons opnieuw uit een schrij ven aan een der grootste kantoren hier ter stede, ontvangen van een schipper uit Hochfeld. In een voudige bewoordingen, doch die juist daardoor een aangrijpenden indruk maken, beschrijft hij den toe stand, deelt mede dat het een ware „oorlog” is en dat er alle dagen dooden vallen. I I iS.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1