at IER, lanbevolen. y BINNENLAND. rsooa, ed kunnende Donderdag 16 Mei. 1889. >EN FEUILLETON. Gouda. Mei, ds. ERS Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N9 3917. Zn. 48, aan het i TÊN. AN ene zindelijke 'DE. De inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. I 4 ■t, 4010 stemmen. «29 4029 Él 15) 2008 2008 1922 1919 1833 tl II amma f 0.99 1.25 te, leveren. 0.50 ing. Muziek- Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Ische Cou- iden door het VKMAN en CHT in een etuigen kun- De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco •per post f 1.70. man, te Ulm. d eene R. K. het Bureau gebrouwen. Naar iet Duitsch. LUST van hebbende Kiezers in Mr. A. A. van Bergen Uzendoorn 2126 stemmen. - - OAAO 4029 stemnun. 19 te Ufrecht. het aantal Kiezers en de gestemd het Hoofd-kiesdistriet Gouda. Getal nitg. stemmen. 1025 166 346 69 49 37 255 48 39 52 257 163 290 43 190 168 54 85 194 69 249 116 66 Leiden. Gekozen de hh. Prof. Mr. J. T. Bnijs, Mr. Neeb en van Dissel, (allen liberaal). Zoetermeer. Gekozen de heer Van der Oudermeu- len. Herstemming tusschen de hh'. Mr. P. L. F. Blussó met 700 st. en Fisenne met 500 st. De heer Visser had 78 stemmen. GOUDA. 15 Mei 1889. De uitslag der verkiezing voor 3 Leden voor de Prorinciale Staten in het Hoofd-kiesdistriet Gouda, is aldus Uitgebracht Van onwaarde „Zhl zij niet trachten aan die rronw allerlei din gen te vertellen, die beter verzwegen waren?” «Heb daar geen zorg voor, mylord, het oude mensch is stokdoof. Zij kan een heerlijke biefstuk gereed maken, maar zoo goed zjj kan proeven, zoo slecht kan zjj hooren. Alleen door te schrijven kan men haar iets doen verstaan en schrijfbehoeften zijn er niet in de kamer, waar ze zijn." «Beantwoord mjj nu nog deze enkele vraag: hadt ge bijzondere moeilijkheden te overwinnen, toen ge het meisje uit haar verblijf wilde meevoeren?" «Volstrekt niet; zij volgde mjj dadel jjk op mijn uitnoodiging, ik had geen bedreigingen of geweld noodig. Overigens had ik mij vast voorgenomen mjjn doel slechts langs den vreedzamen weg te be reiken en ik ben er volkomen in geslaagd.” «Het zou mjj aangenaam geweest zijn als ge mjj wat meer van de nadere bijzonderheden verteld had, mjjnheer Carringshliff; voor het oogenblik zal ik mij tevreden stellen met uw onvolledige mededee- lingen. Maar nu moeten wij beslissen, waar wij met het meisje heen moeten. Naar Bedlam nooit weer! Bij ons laatste gesprek heb ik u daarom mjjn ge gronde redenen medegedeeld. „Dringend moet ik u verzoeken hieromtrent spoe dig een besluit te nemen. De woning van een on getrouwd heer is geen geschikt verbljjf voor een jong meisje, ik mag mjj niet blootstellen aan het goVnar door mjjn buren veroordeeld te worden we gens ongebonden levenswijze. Verder bestaat de Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. mogelijkheid, dat die koopmansbediende hét meisje gaat zoeken, zoodra hij uit het verhaal van zijn moeder tot de overtuiging komt, dat ik slechts door list het meisje in mijn macht heb gekregen zonder aan een enkele zijner voorwaarden te voldoen. Hij kent mijn naam, mijn woonplaats kan hij in ieder adresboek vinden. Wanneer het tot een ontmoeting kwam in mjjn woning misschien in tegenwoor digheid van het meisje en dat zou eindelijk niet te vermijden zijn, dan konden wij misschien in het eerstvolgende nommer Van de „Times” een artikel van een jjrerig verslaggever vinden, dat ons volstrekt niet zou bevallen.” „Uit uwe woorden maak ik op, Carringshliff, dat het meisje bij dien Lund zooveel of althans genoeg gepraat heeft om den toestand voor ons gevaarlijk te maken. Hebt ge mjj de bijzonderheden van uw verrichtingen verzwegen om mjj onwetend te houden omtrent het onzekere van onzen toestand?" «Dat lag slechts in mijn bedoeling voor zoover het betreft de middelen, die ik heb aangewend om mjjn doel te bereiken. Omtrent de feiten zelve zou ik u volkomen ingelicht hebben." j „Deel mij dan eens mede in. hoeverre zij open baringen heeft gedaan, die voor ons gevaarlijk kun nen worden." „In hoeverre zij de familie Lund een blik in den {pestend heeft gegund, heb ik niet kunnen opmaken uit de woorden der weinig ontwikkelde oude dame, met wie ik sprak. Maar het meisje heeft haar naam 00 n boven- D A en M tvolgende 3 tüleerd Markt. Zoon, 1 deweg. I N G S, eater. Gzn., roningen. Getal Kiezers. 1129 181 1894 81 52 48 266 61 42 418 «W* -■’éiar 288 230 340 55 226 195 70 114 230 75 270 132 82 Men leest in de Staatscourant: De Koning heeft den ondergeteekende opgedragen om, door middel van de Nederlandsche Staatscourant, Zijner Majesteits meest hartelijken dank te betuigen voor de zoo algemeene blijken van hulde en gehecht heid van het Nederlandsche Volk ontvangen, ter gelegenheid van Zijner Majesteits herstel én van de herinnering aan Hoogst Deszolfs veertigjarige Re- geering. 's-Gravenhage, 14 Mei 1889. De Directeur van het Kabinet des Konings, Alewijn. goudschecourant [Geldige Volstrekte meerderheid 2006 stemmen. Er werden uitgobracht op de hh. r - G. A. van Houweningo Gz. R. Blok P. Rupke A. van der Straaten A. J. Th. Hofman Zoodat gekozen zjjn de aftredende leden de hh. Mr. A. A. van Bergen IJzeadoorn, G. A. van Hon- weniage Ga. ea B. Blok. De uitslag der verkiezing voor Leden van de Prorinciale Staten in de volgende districten is als volgt: 's Gravenhage. Uitgebracht 5188 geldige stemmen. Herkozen werden de hh. van Bijlandt met 8013 et en Schuurbecque Boefje met 2683 et. en gekozen de heer Conrad (Lib.) met 2596 st. Herstemming moet plaats hebben tusschen de hh. Polak Daniels (aftredend lid) mot 2592 et., R. A. W. Sluiter (Lib.) met 2536 st. Gevers Deynout (Cons.) met 2526 st. en van Zujjlen (Cons.) met 2523 st. Voorts kregen de hh. mr. Borrel(aftred. lid) 2401 stemmen, Geraerts (Anti-Rev.) 2195 st. enHoogen- raad (Conserv.) 2497 st ZEVENDE HOOFDSTUK. De advocaat trad binnen op de manier, zooals hij dat altijd deed: beleefd maar ernstig, net maar koel. «Ge laat lang naar bericht wachten, mjjnheer Carringshliff,” sprak de Lord, en dat juist nu ge weet, dat ik nieuwsgierig ben naar uw tijdingen. «Hebben uwe bemoeiingen een goeden uitslag gehad?” „Ja mylord!” „Ah!" riep de Lord met een verlicht hart uit, «dat is goed nieuws! Laat eens hooren, welke maat regelen ge hebt moeten nemen, om tot dien goeden uitslag te geraken." «Waarom zou ik uwe Lordschap lastig vallen met het verhaal van mijn bemoeiingen. Het feit is vol doende, de vluchtelinge is in mijn macht." «Houd dan, wat mjj betreft, uw verhaal voor u zelven en zeg mij waar het meisje is.” «In mijn woning te Piccadilly.” «Hebt ge een vertrouwbaar persoon, die haar on der toezicht houdt?” «Zij is met mijne oude huishoudster opgesloten in een kamer, waarvan ik den sleutel in mjjn zak heb.” Gouda Haastrecht Woerden Waarder Barwoutswaarder Rietveld Oudewater Hekondorp Hnpckop Lange Ruige Weide e Waodinrreen Reeuwjjk Schoonhoven Vlist Stolwjjk Ouderkerk a/d Usel Berkenwoude Gouderak Berg-Ambacht Ammerstol Lekkerkerk Krimpen a/d Lek Krimpen a/d IJsel In de Standaard leest men: Ons blad is te klein, om overzichten te geven van de verschillende meetings bij de voorbereiding voor de stembus, ditmaal door vriend en tegen stander gehouden. Daarom spraken we dan ook met geen woord over de meeting te Schoonhoven door Dr. Kuvper geleid, en zouden djt. ook niet^godaan hebben over de meeting, door denzelfden spreker gisterenavond in Gouda gehouden. Wat echter de N. Roti. Cour, er dezen morgen van meldt, noopt ons één feit uit die samenkomst te reloveeren. Geljjk de N. Rott. Cour, zeer juist meldt, begon Dr. Kuyper met een eeresaluut voor Gouda’s Bur gemeester, die eerlang zijn jubilaeum stond te vieren en thans door den Koning tot ridder was benoemd; en zonder onderscheid van partijen, stem den allo aanwezigen hier hartelijk mede in. Maar wat de N. Rolt. Cour, weglaat, en in dit verband had behooren vermeld te worden, is, dat - de woordvoerder der Liberalen, Mr. Fortujjn Droog- leever, even ridderlijk optrad als zijn tegenstander, en aan het publiek, dat grootondeels uit Liberalen -H

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1