8 Naar het Duilech. G. DB, 1 BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, N°3918. Vrijdag 17 Mei. FEUILLETON. J lenen. en73a. K tuk, bij DEN, ketbakker. .1889. De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags -van den dag der uitgave. HEN, v t} Notarii. 16) Uwe Lordschap kN Zoon. nooten be* itboek van the Cou nt door bet CMAN en den onder- tusschen de TZIG en hooplieden i vennoot- 1 hebbende Akte Klee- wat verder stigd ia te firma AALST, tor den tijd rangen den 31 Decem- es maanden jdvak geen vennooten geacht zal ren te zyn tien jaren inatens zes 1 gehad, ht namens onder be ren, endos- wissela en loopen van en een be- estemming iten noodig vervreem- ederen, het an gelden, verrichten m gewonen hooren, de a de onder* vereischt sene nette Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t‘ welk des Maandags verschijnt. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. daarna op de Markt en weinige oogenblikken daarna door de gansche stad een opgewondenheid en geest drift, die letterlek onbeschrijfelijk is. Was dat ons kalme Gouda! vroeg men zich af. Waren dat die bedaarde, ietwat flegmatieke Gouwenaars, die men gewoonlijk zoo kalm door de stad ziet loopen! Het deed meer denken aan een verkiezingstooneel bij onze zuidelijke naburen of in Frankrijks hoofdstad. Wij kunnen ons nu voorstellen, hoe het daar toegaat! In een oogwenk was bij een groot aantal ingezetenen de vlag uitgestoken, en in 3e aldus feestelijk ver sierde straten zag men jong en oud elkander geluk- wenschen, men drukte elk&ar de hand, men riep elkander uit de verte felicitation toe, de jeugd bracht mot oranje-bandelieren en vlaggetjes in de hand den Burgemeester een ovatie, wiens woning letterlijk bestormd werd door de ingezetenen, die hem persoon lijk of schriftel'ijk hunne belangstelling wilden toonen. Do sociëteit #Vredebest« op de Markt illumineerde haAr gevel met een prachtige gas-ster, de firma v. d. Gardo en Vrylandt op den Kleiweg eveneens en alle teekenen waren aanwezig vatfMR openbare feestavond, zooals weinig voorkomt. ,Dan helaas! Het woord ^feestavond* mag hier niet worden gebruikt. Er vielen nl. tooneelen voor, die diep moeten worden betreurd en waarover alle weldenkenden zeer verontwaardigd zyn. Bij een bekenden anti-revolutionair, den broodbakker W. J. Dercksên, op de Hoogstraat, hing sinds Zondag, den dag van het Koningsfeest, de vlag uit, die daar bleef hangen tot gisterenmiddag op het oogenblik dat de uitslag der verkiezing bekend werd toen nagenoeg ieder op de Hoogstraat, Markt enz. zijn vlag uithing. Op dat oogenblik haalde Dercksen zijn vlag in) Dit beviel blijkbaar^iet aan een troep opgewonden volk, die eischte dat hij haar weer zou uitsteken. Dit werd niet gedaan, waarop groot rumoer en ge schreeuw ontstond, waartoe men zich voor het oogéu- blik bepaald^. Toen dit wat lang duurde dreef de politie de menigte uiteen, echter voor slechts zeer kort, een kwartier later althans trok een schreeu wende menigte naar de Westhaven en wel naar, het huis van den broodbakker H. M. Dercksen, eveneens anti-revolutionair, die evenmin vlagde. Vóór het huis hield men stil en het duurde niet lang of een steen vloog tegen de ruiten, welke spoedig door anderen gevolgd werd. Vrij lang bleef het volk, dat natuurlijk ieder oogenblik aangroeide, voor het huis staan zonder dat er politie kwam. Tot ieders verbazing liet zij het volk vrij spel. Na het gebeurde op de Hoogstraat had zij er op moeten bedacht zijn dat ook elders ongere geldheden konden voorvallen en toen men de troep van de Markt naar de Haven zag gaan, had het eerste werk moeten zijn ook politie naar de Haven te zenden. Zij kwam (en laatste wel, doch te laat om het vernielingswerk te voorkomen. De opge wonden menigte werd toen uiteengejaagd, doch om zich, elders weer te vereenigen en wel voor het huis van den heer A. W. van Kluijve, horlogemaker in de Wijdstrant, terwijl qek op de* Hoogstraat bij voqrnoemden heer Dercksen opnieuw tumult ont stond. Bij laatstgenoemden werden ook de ruiten ingeworpen. Er waren toen alzoo een drietal be dreigde punten,’waarbij politie post vatte. DeHoog- straat eri een gedeele van de Wydstraat werden afgezet. Intusschen bepaalde zich het volk niet tot bedoelde punten, maar trok de geheele stad door overal de ruiten ingooiende, waar men geen vlag zag. De huizen op den Bleekersingel, Fluweelen singel en Kattensingel moesten het vooral ontgelden. Aanvankelijk heette het dat men het uit sluitend op anti-revolutionairen, die niet vlaggen wilden, gemunt had, maar ’t bleek weldra dat men iedere woning, waar4 om welke' reden dan ook geen vlag hing bombardeerde. Zoo werd o. a. op de Westhaven een der spiegelruiten in het huis vam Mr. J. Fortuijn Droogleever ingeworpen, den voor- AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regtl meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Hier verzamelde zich de kern van het gezelschap, waar het feest eigenlijk voor gegeven werd, namelijk de jongelieden. De schitterende bonte kleurenmen geling der damestoiletten werd aangenaam onderbro ken door de zwarte balkleeding der heeren. De oudere dames hadden achter in de zaal plaats geno men zoodat er voldoende ruimte overbleef voor de dansers en danseressen. Een vroolijke wadrille was zoo pas geëindigd, de heeren geleidden nunne dames naar hunne plaatsen terug. De eerste rij van degenen, die in het rond van de dansruimte zaten, vormde weldra een kriug van bloeiende schoone, jonge dames, doch ontegenspre kelijk was .Miss Alice Norman eene der bekoorlijkste. Een laag uitgesneden japon van witte zijde, versierd met een slinger van versch geplukte vergeet-mij- nietjes, liet haar schoone armen en fraaien hals vrij, haar boezem was geborgen in een garnituur van Vlaamsche kant, haar schoon gelaat toonde dezelfde trekken als dat van haar nicht Mary, een natuur lijke familiegelijkenis. Hoezeer haar gelaat bij den eersten aanblik ook aantrok, bij langere aanschou wing 'ontdekte men daarop de uitdrukking van be rekend overleg, die mannen niet gaarne bij een meisje opmerken. Ook in een ander opzicht onderscheidde zij zich van haar nicht, zij had donkere oogen en weelderig bijna zwart haar. De plaats voor haar stoel was bezet door een dichten kring van jonge heeren, die hun best deden het gesprek, door Alice met veel geest en overleg GOUDA, 16 Mei 1889. Het was te denken, dat eene overwinning van de liberalen bij de stembus alhier vele ingezetenen groote vreugde zou verschaffen, niet het minst daar het thans gold onzen algemeen beminden Burgemees ter, wiens niet-verkiezing eene bepaalde ramp zou geweest zijn voor onze stad, maar dat er een geest drift zou heerschen zóó groot als gisteren hier het geval was kon niemand verwachten. Den geheelen dag heerschte er allerwegen an de stad zekere span ning, die zich niet bepaalde tot één stand of leeftijd, maar die zich nagenoeg van ieder meester maakte en die tognam naar mate het uur van den uitslag naderde. Daar dit veel langer uitbleef dan gewoon lijk er was nl. uitstekend gestemd, slechts een enkele, die kon kómen bleef t’huis heerschte er ten laatste een opgewondenheid, die in ons goede Gouda ongekend was. Menschen, die elkander nooit gesproken hadden, hielden samen beschouwingen over den vermoed el ij ken afloopde kalmste naturen raakten in vuur; de leukste luitjes waren in geest drift; ouden van dagen, die anders slechts aarzelend zich buitenshuis wagen, liepen telkens naar de Markt om te hooren hoe het er mee stond en de jeugd/ was uitgelatener dan ooit, tal van jongens en meisjes, die anders en Goddank dat het zob is zich nooit het hoofd breken met politiek en den aankleve van dien, dachten en spraken over niets anders en passeerde men toevallig de achterbuurten, dan hiel den de vrouwtjes u met alle vrijmoedigheid tegen met de vraagof de Burgemeester er al was Was de spanning dus groot en de belangstelling algeméén voor den uitslag, toen de Burgemeester, die het eerst van de drie liberale’candidaten de volstrekte meerderheid haalde, slechts één stem daarboven was, heerschte er eerst in de vestibule van het Stadhuis, ZEVENDÈ HOOFDSTUK. wik zou tenminste zeer genegen zijn om zulk een aanbod van u aan te nemen. Wilt ge het alzoo beproeven met de inrichting van dezen man?” //Mij dunkt wij zouden nooit een beter onderko men voor het meisje kunnen vinden.. Hij zal haar toch wel opnemen zonder dat wij vooraf nog onder- handelingen met hem te voeren hebben?” //Daar is geen twijfel aan. Alle dergelyke ge stichten zijn ingeriebt op de onmiddellijke opneming van de krankzinnigen, die er gebracht worden.” //Dan blijft er nog één vraag te beantwoorden: wie zal het meisje erheen te brengen? Hpt is een verre reis, die zeker een dag en een nacht vordert, al neemt men aan elke wisselplaats versche post paarden." Blikbaar verwachtte de Lord, dat do advocaat zich bereid zou verklaren om de reis te doen, maar deze zweeg en keek strak voor zich heen. Er bleef voor Zijne Lordschap niets anders over dan te vragen //Wilt gij Het op u nemen, mijnheer Carriugshliff?" //Ik, mylord?" vroeg Camngshliff verwonderd. De ontvangzalen ten huize van Lord Norman waten geopend. De verkwistend rijke maar niet overladen inrichting daarvan werd bestraald door het licht van duizenden kaarsen. In deze tooverachtige verlichting schitterde vooral de hoofdzaal, die in uit marmer en vergulde stuc-ornamenteu was uitgevoerd en tot een tooverpaleis scheen te behooren. GOUDSCHE COURANT ge, vraagt igen AUG. „Zoudt ge hiervoor niet een meer geschikt persoon kunnen vinden?" „Opdat wij in deze netelige jank aan nog meer personen vertrouwen moeten schenken en ons nog meer de handen binden, dan reeds moest geschieden,” antwoordde de Ixmd, terwijl zijn knorrig gelaat een sombere uitdrukking aannam. „Daar zal ik nooit in toestemmen.” „Bij mijn voorslag dacht ik aan zelf, niet aan derden.” „Go weet zeer goed, dat ik in zulk soort van zaken nooit een werkdadig aandeel zal nemen.” „Als het dan niet anders kan en mag, dan zal ik gaan,” zeide de advocaat na eonig stilzwijgen, alsof hij slechts ongaarne daartoe besloten was. „Maar wanneer?” „Heden avond om tien uur.” „Het is goed, mijnheer Carringshliff! Wees zoo ;oed mij bij*uw terugkomst de nota te geven van ie gemaakte onkosten." ACHTSTE HOOFDSTUK.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1