8 I 188». Zaterd; 18 Mel N° 3919. voor Gouda en Omstreken* FEUILLETON. I NIHG, .te menschen, ier No. 1849, Nieuws- en Advertentieblad BINNENLAND. BH •apillas. h a De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddag* van den dag der nitgave. i iER, nerstr. 21 SÏÊN. I Iteoaderlgke Nommers VIJF CENTEN. I 5 bepalen tot enkele nadere 17) LM AN Zoon. J de helft als te gevestigd aanvaarding n en nadere noemde No len aan de Capellea/IJ. tiaren. ;en aan de sr Nieuwer- 1 Aren, 23 staande en -Gravenweg, 17 Aren, 47 lag en Don- rgens 10 tot De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Ische Cou- nden door het NKMAN en GOUDSCHE COURANT «Als een i Naar hei Duitech. Het ia gisterenavond gelukkig nietig gebleven in onze stad. Er was meer politie als anders op de been en er waren maatregelen genomen om bij het uitbreken van i delijk te bedwingen. Het is echter niet noodig geweest. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. OHANNE8 inde te Ca- voornemens MEI 1889, re, ten Kof- AAR, aldaar m de erfge- id. L. VAN ’ging en gezelschap, hadden twee bejaarde heeren aan een marmeren tafeltje plaats genomen, Lord Adlisbroth en Baronet Douglas, beide behoorende tot de bloem der Engelsche aristocratie. Zij spraken zeer zacht, zoodat men aan de naburige tafeltjes niet vernam waarover hun gesprek liep. «Het schijnt onzen gastheer inderdaad gelukt te zijn, zijn geldelijke omstandigheden te verbeteren, die trouwens bij het aanvaarden der baronie niet zeer gunstig waren," zeide Lord Adlisbroth. «Wij kennen elkaar uit den tijd, toen hij nog kapitein was bij het vier-en-tachtigste linieregiment en ik als tweede zoon nog volstrekt geen uitzicht had op mijn tegenwoordigen titel en het daaraan verbonden familiegoed. Algemeen werd toen geloofd, dat het vermogen zijner vrouw niet veel te beduiden had en dat hij leefde van eene toelage zijns broeders." «De erfenis van de baronie zal hem op de been geholpen hebben, dat is zoo wonderlijk niet/’ ant woordde Douglas. «Dat hebt ge bepaald mis; ik ken de familie omstandigheden genoeg om te weten, dat de in komsten van het erfgoed grootendeels verpand zijn. De oude Norman, de vader van den tegenwoordigen Lord, heeft verkwistend huisgehouden.” «Maar waar zou hij dan zyn groote uitgaven van doen? Ik trof hem eergisteren avond in de Jockey- Club. Binnen een uur tijds verloor hij duizend pond sterling met écarté en bij bleef zoo bedaard of het slechts eenige stuivers waren.” ERWEY en etalage, WOENSDAG n 11 ure, in >woond door irkoopen aarin sedert 3E8CHÜIT- t daarachter huur, alles id Woerden, n die straat eekend Wjjk i xan*4 Aren GOUDA, 17 Mei 1888. In de zitting der Tweede Kamer van heden i» ingekomen het wetaonMrp tot waarborg der vrije beschikking door werklieden over verdiend loon. De heer van Wassenaar hoeft verlof gevraagd en gekregen nader de regeering te intorpelleeren over de ongeregeldheden te Gouda. Het Afdeelings- onderzoek over de schoolwet is bepaald na afloop der behandeling van het ontwerp eischende wils verklaring van vrouw en kinderen der gonatundi- seerden om zfllf naturalisatie te verkrijgen. Tegen genoemd ontwerp werden ernstige bezwaren geuit door de hh. Hartogh, Sanders en Bijlandt. De heer Harte verdedigde het evenals de Minister ran Justitie. Wij vernemen van goeder hand on tot onze blijd schap dat het voortbestaan der Kweekschool voor Onderwijzeressen te Arnhem, bedreigd door de in trekking der Rjjkuubsidie, is verzekerd door de in •ruime mate toegezegde steun van particulieren. Met niet minder genoegen vernemen wij dat Gouda op de lijst der contribuanten een flinke plaats inneemt. Daar wij in ons verslag van hetgeen Woensdag avond voorviel ons ook eene opmerking veroorloof den aangaande de houding der politie meenen wij behalve een in dit nr. voorkomend ingezonden stuk ook onderstaanden brief te moeten plaatsen van den commissaris van politie opgenomen in de N. Roti. Cl. I ACHTSTE HOOFDSTUK. wIk ben u zeer dankbaar, mylord,” sprak zij. ge waarlijk zooveel gewicht hecht aan zulk waardeloos ding als een dansje met mij, dan zal ik trachten mijn neef, Sir Frederick Lionel, te be wegen zyn verzoek om een tweeden wals in te trekken.” »Ge zoudt mij tot den gelukkigste van al uw vereerders maken!” z/Zijt ge ook al zoo’n overdry ver, mylord? Dat had ik nauwelijks verwacht van een man, die alge meen bekend staat als' een vijand onzer sekse.” //Wie kon my met zulk een onwaarheid by U verdacht maken, Miss?” //Wat anders dan uw eigen daden, mylord? Men verhaalde mij, dat gij met zorg vasthield aan den stelregel om alle gezelschappen te vermijden, waar ge dames zoudt aantreffen!” //Bewijst mijn komst hier u niet het tegendeel van hetgeen booze tongen van mij uitgestrooid hebben?" //Als ik durfde hopen, dat uw bezoek van heden een bestendige beterschap belooft, dan zou het mij dub- ders, welke het gebruik bel verheugen, dat ge besloten hebt ons de eer van uw b^zyn te schenken". „In de eerstvolgende weken zult ge u kunnen overtuigen, dat mijn beterschap, die heden aanvangt, bestendig van duur blijkt te zijn." „Reken er op, mylord, dat ik u streng in het oog zal houden en zoodra ik bemerk, dat ge weer af dwaalt, zal ik niet nalaten u aan uw belofte van heden te herinneren.” „Ge zult waarlijk geen reden hebben om in het minst te twijfelen aan mijn gehoorzaamheid.” „Ge bewijst mij die door flink deel te nemen aan den dans.” Hij had nog juist tijd om een buiging te maken, de muziek begon den wsls te spelen en Alice’s dan ser verscheen om haar ten dans te voeren. Ook de Lord koos zich een danseres en mengde zich met haar in de bonte rij. De oudere heeren, die de genoegens van den dans versmaadden waren bij Lord Norman vereenigd in de beide groote kamers aan de oostzijde van de balzaal. Aan de westzijde van de balzaal was de oranjerie. Het gesprek, dat natuurlijk bij iedere groep ontstaan was, werd levendig gevoerd. Men sprak over alles wat een Engelschen gentleman be- langstelling kan inboezemen-, over de lersche quaes tie, over de jongste liesluiten van den onderkoning van Indië, over H. M. oorlogsbodem Nautilusrvan welke in de laatste zes weken geen bericht inkwam en over de eerstvolgende wedrennen te Epsom. In een vensteruis een weinig verwijderd van het ovenge MA, SLIJM-, OENINGEN Duizenden ti bemiddelden bewjjs van hulp. Prjjs DE POLITIE TE GOUDA. Mijnheer de Htöfdredacteur Vergun mij eene kléine plaatsruimte in uwe kolommen, naar aanleiding van het bericht uit Gouda, in het Tweede Blad A. van Donderdag. Ik laat de ootzaak der ongeregeldheden voor rekening van uwen berichtgever, maar ik betwist hem het recht op deze wijze eene blaam te werpen op de Goudsche politie. Uw berichtgever zegt, dat da politie er eerst bijkwam toen het te laat was. Hoe weet bij dat? Kan hij dat bewijzen’ Ik verklaar hier dat uw berichtgever onwaarheid hoeft ge sproken of hij dal willens en wetens gedaan heeft, ie eene andere vraag, die ik aan hem overlaat te beantwoorden. Ik wil geen oordeel uitsproken over de beweeg redenen die uwen correspondent, misbruik makende 1 van zijne anonymiteit, maar wiens masker niet i alleen voor mij maar voor velen zeer doorzichtig is, er toe geleid hebben zulke grove leugens' - te vertellen van oproerige dreunen en nieuwe ongeregeldheden deze onrnid- ‘minder beleidvol optreden der politie ik hoop M - V£)or hem, dal geen© onedele lullen geweest zyn en hy misschien zelf verkeerd isi™’— niet goed gezien heeft. Het oordeel van Burgemeester en Wethouders is mij meer waard dan dat vsn uwen berichtgever, en waar die heeren my verklaard hebben zeer tevreden te zijn over de houding en het b e- leidvol .optreden der politie, vermeen ik alles wat uw berichtgever nog gelieft te schrijven over deze zaak, wel met stilzwijgen te kunnen voorbijgaan. U dankende, mynheer de hoofdredacteur, voor de opname, verblijf ik hoogachtend Uw dw. dienaar, J. W. Tiinenbüho, Commissaris van Politie te Gouda. Onzerzijds aangaande de zaak een enkel woord Wij gelooven dat de politie in het begin krachtiger had moeten optreden. Dergelijke opstootjes kunnen veelal in het begin onderdrukt worden door een enkele politiebeambte, die met beleid optreedt. Later wordt dit veel moeilijker. Zooals wij reeds in ons vorig nr. te kennen gaven wekte het bevreemding dat na het gebeurde op de Hoogstraat het volk ge legenheid werd gegeven op zijn gemak voor het huis van den heer Dercksen op de Westhaven te gaan staan en daar ruiten in te gooien. De houding van de politie gedurende den avond van Woensdag moge over ’t algemeen lof verdienen in het begin ware een krachtiger optreden zeer gewenscht geweest. Woensdagavond is, behalve de vroeger vermelde illuminatien, er ook nog in den Groenendaal eene aangebracht. Te Utrecht slaagde voor het aanvullings-examen (apotheker) de heer C. J. Idenburg, van Haastrecht. Eergisteren zouden voor het Haagsche Gerechts- ien gewtJCTj hof de pleidooien worden gehouden in zake de ingelicht of kerkelijke zaak te Maassluis. Het gold hier de hoofdzaak. Bij vonnis van de rechtbank te Rotterdam waren de heeren W. c. s., vroeger kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Maassluis, veroordeeld om de kerkelijke goederen over te geven aan de kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Maassluis. Van dat vonnis waren de doleerenden in appèl gekomen. Noch een advocaat, noch een procureur dier partij waren op de terechtzitting verschenen. De geintimeerde was vertegenwoordigd door Mr. W. van Kossem Bz., als procureur, en Mr. Knotten belt, uit Rotterdam. Deze kon zich nu toelichtingen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1