’HEB. )EEL. 8 CJ Ek q n I l.L. Dinsdag 21 Mel. N? 3931. 1889. Bier. BINNENLAND. EN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. h B' j T T 1 De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. FEUILLETON. om juda, ixter. ia r voor ?s. is franco i belegen :o. UT, furfsingel ie ge- st ver- shoots r lz. 1 19) I De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke No turners VIJF CENTEN. ilenmgnen tot nadere Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. len afgele- es van vijf, Ned. om omtner en ivenstaand t gedepo- te letten) Wassenaer aangaande de wij vernemen, een adres naar de Kamer opgezon- DEN kan even zich >r COM- teer nette e Bleekerg in. st Bureau Naar het Duitach. goüdsche courant. voor onze deur stil. Zij wierp een enkelen blik door het venster en herkende dadelijk haar vervolger, van dat oogenblik was het of haar gezond verstand weg was. Onder luid schreien en jammeren scheen zij een schuilplaats te zoeken om zich te verbergen en daarbij riep zij telkens je naam, Walther, als van een vriend, die haar had kunnen redden, maar die nu te ver weg was om haar te hulp te komen." «Arm, ongelukkig schepsel! Was haar jammer dan niet in staat om je hart te roeren en tot het besluit te brengen voor haar in de bres te springen? Je bent toch ook jong, Edith, bijna zoo jong als zij; in je aderen vloeit toch ook het bloed met jeug dige drift en je hebt een hart vol liefde en góhedheid. Hoe kon je het aanzien, dat men het arme meisje wegsleepte uit haar toevluchtsoord, waar zij zich aan gehecht had met geheel haar hart, zonder troost, zonder bijstand, zonder erbarming?" «Ik wist, dat ik dit uur veel onaangenaams zou moeten hooren,” zeide Edith onder tranen, «en ik zie met smart hoe je mijn gedrag berispt, maar toch ben ik mij bewust, dat ik met de beste bedoelingen gehandeld heb. Wanneer je den toestaud van de ongelukkige bij haar wegvoering gezien hadt, zou je zelf geen oogenblik getwijfeld hebben of je te doen hadt met een krankzinnige, die in een gesticht ver pleegd moet worden. En dit was de reden, waarom ik mij niet tegen mama’s wil verzette!’* «Maar hoe kwam het, dat je je eenmaal gegeven belofte zoo geheel in den wind sloeg?” AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels h 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. In het blad «Hope Israëls" leest menr Uit Sana, eene der voornaamste plaatsen van Yemen, wordt gemeld, dat daar een jood uit de Arabische woestijn is te voorschijn gekomen, die zich voorden Messias uitgeeft en overal verkondigt, dat hij geko men is om de Joden van Arabië weder naar het land der vaderen te voeren en daar den troon van Israël te herstellen. Deze verleider, Jozef Abdalleh genaamd, schijnt niet van geld ontbloot te zijn, al thans hij voert zijne eigene lijfwacht, uit Joodsche NEGENDE HOOFDSTUK. «Alzoo heeft hij u overrompeld en mij bedrogen,” viel Walther in. «O, ik doorzie zijn geheele plan, dat even sluw als laaghartig is! Hij was overtuigd, dat hij door verdere onderhandeling met mij zijn doel nooit zou bereiken, daarom beproefde hij zijn overredingskunst op eene onervaren oude dame; hij was van te voren reeds zeker, dat hij bij haar zou slagen.” «Je spreekt niet zeer vleiend over je mama, Wal ther! Ik zou dat op een anderen tijd niet zoo rus tig verdragen, maar ik houd rekening met je opge wondenheid, die daaraan te wijten is, dat ik met meer overleg dan jij, eèn aangelegenheid heb gere geld, die anders op je verderf had kunnen uitloopen. Ik heb echter geen lust mij langer aan een derge lijke behandeling van je bloot te stellen!” Met deze woorden verliet zijn mama de kamer. Broeder en zuster waren alleen. Het duurde een geruime poos voor Walther het gesprek weer opvatte. «Dat ook jij me in den steek gelaten hebt, Edith, doet mij verdriet! En dat ondanks je stellige be- van ge- uda. schuit vau strengelijk afkeuren en het heeft slot noch zin om die aan de liberalen te wijten. Evenzeer moet het hoogelijk worden afgekeurd in de Standaard, dat hij het vermoeden uitspreekt als zou er van wege de JPolitie niet geheel onop zettelijk oogluiking }u&\)en plaats gegrepen daar in den beginne van geen ernstige toeleg bleek om het kwaad in de geboorte te stuiten. Dergelijke leelijke veronderstellingen mogen niet worden geopperd waar geen schijn van bewijs daar voor aanwezig is en waar de Standaard, na ’t ge beurde, de Goüdsche liberalen het verwijt van laaghartig en laf gehandeld te hebben toeslingert, daar zouden wij het volste recht hebben, na zoo’n leelijke insinuatie aa n het adres der Goüdsche politie, nog vrij wat sterker woorden te gebruiken, dan genoemd blad, maar wij" meenen ook tegen andersdenkenden steeds een waardige houding te moeten bewaren en bepalen ons dus tot de opmerking dat zulke ongemotiveerde beschuldigingen als de Standaard uit, hem die ze uit meer benadeel en dan hem, tegen wie ze gespro ken worden. Znlke taal straft zichzelf! Naar aanleiding van de interpellatie in de Tweede Kamer door den heer van ongeregeldheden is, naar van Goüdsche ingezetenen den om de toedracht der zaak tnede te deelen. Dit is uitstekend, wijl daardoor voorkomen wordt dat de zaak uitsluitend beoordeeld wordt naar inlichtingen van officieele zijde, maar de gelegenheid wordt ge schonken haar van meer dan ééno zijde te bezien. Door het hoofdbestuur van het Ned. Onderwijzers Gen. is aan de' afdalingen verzocht, zoo noodig in een buitengewone vergadering het ingediende wetsontwerp tot wijziging der wet op het L. O. te behandelen en vóór 28 Mei eenige vragen te beant woorden, als leiddraad bij de besprekingen, door het hoofdbestuur gesteld. Die vragen of stellingen betreffen GOUDA, 20 Mei 1889. Men verzoekt ons het volgende op te nemen, waaraan wij gaarne voldoen. Dit verzoek had echter niet eerst heden, 20 Mei, nopten gepubliceerd zijn, maar reeds Donderdag avond. Dan ware er meer kans op succes geweest, dan thans nu het 5 dagen geleden is. De COMMISSARIS van Politie te Gouda, richt het beleefd verzoek tot de ingezetenen dezer ge meente, hem mededeeling te willen doen indien iets ter hunner kennis is gekomen van de in den avond vim 15 Mei jl. plaats gehad hebbende bal dadigheden, waardoor bij eenige personen de glas ruiten zijn ingeworpen. Door mededeelingen van ooggetuigen, hoe gering ook, kan er kans bestaan de schuldigen op te sporen. De Commissaris voornoemd, J. W. TUINENBUBG. lo. De opleiding. Afkeuring van het uitloven van premiën. 2o. De uitbreiding van de macht van Ged. Staten. Hiermede betoont het hoofdbe stuur zich ingenomen als waarborg tegen willekeur. 3o. Het hoofdbestuur wenscht de afschaffing der vergelijkende examens en de wijze van benoeming van hoofden te bestrijden, en onderwerpt een wijzi ging aan het oordeel der afdeelingen. 4o. De re geling omtrent het aantal onderwijzers wenscht het hoofdbestuur te bestrijden. 5o. Evenzeer de bepa ling 'dat alleen voor die onderwijzers subsidie zal gegeven worden wier bijstand verplichtend is. 6o. Het hoofdbestuur acht het wenschelijk, dat alleen aan scholen met minstens 2 onderwijzers subsidie zal gegeven worden, en dat de bepalingen omtrent leervakken en schooluren strenger geformuleerd worden. 7o. Weglating der wiskunde en het op nemen der paedagogiek in het programma voor de akte van hoofdonderwijzer, en het niet verplichtend stellen van het examen in de nuttige handwerken, zijn door het hoofdbestuur met ingenomenheid ont vangen. 8o. Invoering van leerplicht wordt nood- i zakelijk geacht. 9o. Eindelijk wil het hoofdbestuur nog aandringen op de vervanging van de theorie van het zingen door het zingen en op het instellen van een examen tot verkrijging eener akte als gym- nastiekonderwijzer bij het lager onderwijs, zonder dat het noodig is, de akte als onderwijzer te be zitten. De Standaard, die onlangs een waardeerend woord wyddo aan de ridderlijkheid waarmede de liberalen te Gouda den verkiezingsstrijd voerden, slaat thans, na hetgeen hier Woensdagavond gebeurde, een heel anderen toon aan. Het blad verwijt de wanorde lijkheden van dien avond aan de liberalen waar voor te minder grond bestaat daar niet alleen bij anti-revolutionnairen doch ook bij liberalen ruiten werden ingeworpen. Het gepeupel^ dat de ongere geldheden bedreef, is geen politieke richting toege daan en interesseerde zich ook weinig voor de over winning der liberale partijhet was hier de her kiezing van Gouda'* Burgemeester, waarover men verheugd was. Natuurlijk zullen alle weldenkenden, van welke richting of kleur ook, de gebeurde ongeregeldheden lofte, dat je het ongelukkige meisje niet zoudt laten wegvoeren, tenzij ik zelf er bij tegenwoordig ware!” «Ik gevoel, dat je mij hier terecht een verwijt van maakt, Walther!” antwoordde Edith. «Maar ik kan verscheidene dingen aanvoeren, die mij tenminste eenigermate verontschuldigen. Allereerst moet je weten dat mama met den advocaat sprak zonder dat ik er bij was. Zij hadden alles reeds besproken, toen mijnheer Carringshliff hier in de kamer kwam om Mary af te halen.” «Je verspreekt je, Edith! Zij heet Alice!” «Volgens de verklaring van den advocaat bestaat haar waanzinnigheid juist daarin, dat zij zichzelve voor een ander houdt dan zij werkelijk is. Zij leeft in de verkeerde meening, dat zij Alice Norman, de nicht van den Lord is, terwijl zij inderdaad zijn dokter is.” «En verklaarde haar vervolger dat aan mama, voor hij de ongelukkige wegvoerde?” «Zoo vertelde mama althans.” I «Heeft het meisje, bij de vertrouwelijke gesprek ken, die je stellig met haar gevoerd nebt, ooit iets gezegd, waaruit je kon opmaken, dat zij aan den bedoelden valschen waan leed?”1' «Neen, ik heb nooit zoo iets van haar gehoord. Kort vóórdat Carringshliff hier kwam, was zij juist van plan mij vertrouwelijke mededeelingen te doen en ik heb niets verzuimd om haar in dat voornemen te versterken. Doch juist op het oogenblik, dat zij zou beginnen, stoiftl het rijtuig van den advocaat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1