INK. s Gj 1 N? 3923. Woensdag 22 Mei. BES teding 1889 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. FEUILLETON. ngf. a aan het 3 werken laai. it [ËN. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. het afsteken ’1 20) een I o i en nadere roemde No den 23» Mei re te begin- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ia 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. lag en Don- rgens 10 tot de helft als te gevestigd aanvaarding 'KRAAM t Achter de i liggen in der Zelf- uitspat- whe Cou- ien door het KMAN en sal van den Q. No. 198 MEI 1889, wordt een met opgave het Bureau Naar het Duitech. GOUDSCHE COURANT. ERWEYen ETHLAGE, fOENSDAG n 11 ure, in swoond door rrkoopen aarin sedert JESCflüIT- t daarachter 'huur, alles td TFoerden, n die straat eekend Wjjk i van 4 Aren .fb. Prijs erschrik- rgd lijdt, ring, die n van een het Ver- arkt 34, t bedrag, n boek- hebben. Tot bestrijding der kosten is door de ingezetenen ruim 250 bijeengebracht, dus ruim schoots voldoende voor het houden van een optocht, volksvermakelijkheden en het afsteken van een vuurwerk. ordening genomen, nl. die van Arnhem, waarin is bepaald, dat B. en VV. bevoegd zyn, om alvorens op een verzoek van belanghebbenden te beschikken vooraf langs het perceel waarop zal wordeu gebouwd, richting, lengte, breedte en profillen van een of meer straten te bepalen en de schriftelijke verklaring van den belanghebbende te eischén, dat een gedeelte van die straat ten algemeenen nutte is bestemd. Deze eisch nu achtte de Hooge Baad de grenzen van eigendomsbeperking, waartoe de gemeente-wet- gever bevoegd is, te overschrijden. Art. 625 burg, wètboek in verband met art. 135 gemeentewet laat wel beperking van eigendomsrecht toe door eene openbare verordening, maar die beperking kan nifet zoover gaan dat zij het verlies van het gebruik van dén eigendom ten gevolge zou hebben, wat hier het geval is. Immers, door een deel van den eigen dom te bestemmen voor openbare straat wordt het vrij en uitsluitend gebruik als eigenaar opgeheven om plaats te maken voor een gebruik dat voor ieder openstaat. Op deze gronden heeft de Hooge Raad het vonnis der Arnhemsche rechtbank vernietigd, het ten laste gelegde feit niet strafbaar geacht en den reqt. van alle rechtsvervolging ontslagen. Mede deed de Hooge Raad gisteren uitspraak in de zaak van vijf zalmvisschers op de visscherij De Volharding te Barendrecht, die door de Dordrecht- sche rechtbank tot boete waren veroordeeld, ter zake van het over meer dan de helft der breedte van de rivier bezetten daarvan met een vaststaand net. Zich vereenigende met het aangevoerde tweede middel een vormmiddel - vernietigde de Hooge Raad het vonnis en verwees de zaak naar het hof te ’s-Gravenhage. In eene zaak met deze visscherij-quaestie in ver band staande, nam adv.-gea. van Maanen - gisteren conclusie. Ze gold een baas-visscher op dezelfde zalmvisscherij Tengevolge der mededeelingen zijner zuster zag Walther voor het oogenblik af van alle pogingen om het nieuwe Verblijf zijner beschermelinge te vin den. Doch de uitvoering zijner plannen werd hier door eerder bespoedigd dan vertraagd, ondersteld natuurlijk dat het meisje slaagde een briefje in de kleeren te verbergen en dit, zonder door anderen ontdekt te worden, in zijn bezit kwam. Hij verheelde zich niet hoe onwaarschijnlijk het slagen van haar plan was. Was het niet te verwach ten, dat men haar reeds in Londen van kleeren zou laten verwisselen? En was dat niet het geval, zou zij zich dan schrijfmateriaal kunnen verschaften om een voldoend bericht te schrijven? Zou zij wel weten, in welke streek van het land zij was en hoe de plaats heette? En al mocht dat alles nu meeloopen, zou men dan niet met de gjootste nauwkeurigheid die kleeren onderzoeken, voordat men ze aan zijn zuster teruggaf? Ware zijn vertrouwen in de goede zaak, die hij voorstond niet zoo groot geweest, dan hadden deze overwegingen hem zeker alle hoop op aeumg vnu «utieicu. een gO0(len uitslag ontnomen. Doch hij was zich nReeds het vaste bespit doet in zoo’n gev-alveel! zoozeer bewust van de juistheid zijner inzichten dat het koren gescheidenHeeft men eenmaal den rech ten weg gevonden, dan moedig voorwaarts, zonder te letten op het geschreeuw der menigte!” TIENDE HOOFDSTUK. kamer kwam, scheen zij met geweld haar aandoening Onderzoeken en overwegen en vervolgens het kaf van te overmeesteren, naderde mij, sloeg haar arm om man aan^aa} mijn hals en fluisterde aan mijn oor: Uw kleeren, Edith, uw kleeren! vergeet die niet! Men zal ze u terug bezorgen, zoo niet, dan moet ge ze terugeischen. Zoodra ge ze weer in uw bezit hebt, onderzoek ze dan nauwkeurig zonder iets over te slaan. Ik zal er voor uw broeder een bericht in verbergen omtrent de plaats, waar ik mij bevind. Ik weet: hij denkt te edel om mij aan mijn lot over te laten.” En zoo zou volgens je vaste overtuiging waanzinnige spreken, Edith? Blijkt niet uit elk woord haar gezond verstand en haar juist inzicht. Je hadt mij een groot onrecht aangedaan, Edith, als je deze mededeeling voor mij verzwegen hadt. Ik krijg hierdoor een nieuw bewijs voor de juistheid van mijn onderstelling, dat haar verstand volkomen in orde is. Denk eens, Edith, wat een verantwoor delijkheid je op je schouders geladen hadt, door mij dit te vörzwijgen. Immers nu krijg ik een aanvangs punt, waarnaar ik anders maanden lang met inspan ning van alle krachten had moeten zoeken.” //Wanneer je voor de toekomst' hulp van mij ver wacht by de uitvoering van je plannen, dan moet ik je verzoeken mij eens een helder inzicht daarin te geven. Het wordt mij telkens duidelijker boe weinig mijn ervaring voldoende is om op den rechten weg voort te gaan zonder mij te bekommeren om de meening van anderen.” Men meldt aan Net Pad. als een bijzonderheid, dat van ongeveer 1900 opper-, hoofd- en verdere officieren bij het Nederlandsche leger, 'slechts 19 heeren zijn die op den 12n Mei 1849 in\actieven dienst waren en nog dienende zyn. Het zijn 3 luit.-generaals, 5 gen.-majoors, 5 luit.-kolonels, 4 majoors, 1 majoor tit. en 1 kapitein. Eene belangrijke beslissing werd gisteren door den Hoogen Raad in zake eene gemeentelijke bouwver- GOUDA, 21 Mei 1889. Naar De Tijd verneemt, is door den minister van just tie aan de heeren mrs. J. B. J. N. ridder De van der Scbueren en F. Feith, rechters bij de ar- rondissements-rechtbank te Rotterdam, opgedragen te Gouda een onderzoek in te stellen naar de daar plaats gehad hebbende ongeregeldheden en hem daar over rapport uit to brengen. De zaak van de landloopers te Stolwijk, die eene oude vrouw het leven benamen en deswege door de Rottordamsche rechtbank tot gevangenisstraf ver oordeeld zijn, zal voor het gerechtshof te ’s-Hage den 13 Juni in appèl behandeld worden. Uit Steenwijk schrijft men dd. 19 Mei: Als blijk van toegenegenheid en hoogachting is door een 65tal ingezetenen dezer gemeente aan den heer J. W. Vorster, vroeger directeur van het post en telegraafkantoor alhier, thans als zoodanig te Gouda, eene herinnering aan Steenwijk aangeboden, bestaande uit een album met tafeltje. Het keurig album, vervaardigd op de binderij van den heer J. F. Albracht te Groningen, bevat 18 photogra- phische gezichten in en bij Steenwijk van den photo- graaf H. Cordes te dezer plaatse. Het teeken- en schrijfwerk, titelblad, opdracht en naamlijst is geheel belangeloos op kunstvaardige wijze uitgevoerd door onzen stadgenoot, den heer J. Bijkamp, terwijl de architect, B. Roukema, mede te Steenwijk woonachtig, op even onbekrompen wijze de sierlijkheid van het geschenk verhoogde door de photographiën van omlijstingen te voorzien. De feestelijke viering van ’s Konings 40 jarig jubilé zal te Zevenhuizen op den 24nj dezer plaats De rechtbank te ’s-Hage veroordeelde gisteren den Leidschen „millioenenheer" tot twee jaren, ter zake van oplichting, 5 malen gepleegd, met aftrek van 2 maanden wegens ondergane preventieve hech tenis; en den bediende van den pbotograaf K. te 's-Hage, wegens diefstal, tot 3 maanden gevangenis straf, met vrijspraak van den diefstal van eene jas, hem mede te laste gelegd, en met aftrek van fi weken. NEGENDE HOOFDSTUK. «Laat toch dat sombere gepeins varen, Walther,” zeide zij zacht. «Praat liever wat met mij. Ik zie je niet graag zoo tobben. Je gezicht staat heel an ders dan gewoonlijk. Je lijkt mij wel een vreemde, als ik je daar zoo zie zitten peinzen.” «Wie iets doen wil, moet eerst overleggen, Edith! antwoordde haar broeder, als het ware uit een droom ontwakende. «Dat zou een geschikt kapittel zijn voor mama om je een preek voor te houden. Maar op het oogenblik houd ik mij bezig met de vraag, waar men mijn arme beschermeling heengevoerd heeft. Naar Bedlam is zij zeker niet teruggebracht, dat is door de handelingen van de tegenpartij duidelijk bewezen. Hier in Londen en in de omstreken zijn zeer reel krankzinnigengestichten. Zal het mg ge lukken onder die alle het gesticht te vinden, waar het arme schepsel in is opgonomen?” «Ik moet je nog iets zeggen, Walther, maar je moet niet boos zijn, dat ik daarmee tot nu gewacht heb. Ik verwacht namelijk stellig daarover bericht van haar zelf. Kort voor de advocaat hier in' de Do heer P. Kikkert Hzn., lid der Prov. Staten van Zuid-Holland en lid van het College voor de Zeevisscherijen, ia te Vlaardingen in ruim 64-jarigen ouderdom overleden. Sedert tal van jaren chef van de firma H. Kikkert, wist bij de hoofdtokkeu van bedrijf in die gemeente, de haringvisscherij en haringhandel, tot eene groote hoogte op te voeren. Als lid van de Provinciale Staten en van het College voor de Zeevisscherijen bewees hij vele en gewichtige diensten; bovendien was hij bestuurslid van tal van philanthropische inrichtingen. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovéndien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, |t welk des Maandags verschijnt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1