I EJ-" 1889. N° 3934. oek. ?oecL, neer!!! BINNENLAND. Vrijdag 24 Mel. EK Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. itarrh, FEUILLETON. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ?IËN. stuk, bij INDEN, Sanketbakker. rkt A. 69. 1 Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN. leorling-machinist is geslaagd w ii ■MM 22) [MAN Zoon. f 1889. jn, en welhet en de Huizen isdag, Donder- 13, 14 en 15 1 tot 4 uren, bij voornoem- le overige per- vóór den ver- torgena van 9 81 In 1887 Holst) ver tegen ver- 11 6 2 S 8 6 2 5 2 4263.57* 1095.04 dache Cou- >nden door het LNKMAN.en waaronder aan interest Blijft II - tl - II n u u - n 160— - 550— - 360— - 140.— - 80— - 900.— - 750.— - 1600.— - 1800— - 700— - 2000— - 1200— ie beschrijving ld zgn en alle ran af Dinsdag n ten kantore ORTUUN a Gouda. goudsche courant. 3168,53* I 32904.75 - 268349.11* 68,18 301322,041/7 ON DON is «staande par se haar binnen n verdwijnen, isrjjk en zacht 85 cent per acon. Alleen C. HUINCK ERVEN en 1DIS en ERF jk O Nis. 223 Sectie D Nrs. Sedert het bal bij Lord Norman waren reeds ver scheidene dagen verloopen. De meeste ongehuwde heeren hadden reeds aan hun plicht voldaan en een bezoek bij den gastheer gebracht. Slechts enkelen waren hierin nog nalatig en onder dezen behoorde Lord Rumsdale. Juist van hem had Alice verwacht dat hij onder de eersten zou zijn, die volgens het gebruik een be- Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Uit Arnhem wordt gemeld Aan het station alhier had eergisteren avond een ongeluk plaats. De trein, die te 10.11 uit Nijmegen aankomt, stond stil voor de contrêle der kaartjes. Terwijl de hoofdconducteur Korenblik, uit Zutfen, daarmede bezig was, viel er een kaartje tusschen den trein’ en het perron. K. wilde het oprapen, maar juist werd de trein eenigszins achteruitgezet. K. raakte zoo ernstig beklemd, dat hij, naar het diaco nessenhuis gebracht, daar gisteren ochtend overleed. In de zitting der Tweede Kamer van heden werden aangenomen verschillende kleinere ontwerpen en conclusion. De Minister Mackay handhaafde de vrijzinnige opvatting der kieswet dat in stembureaux personen mogen worden toegelaten tot aanteekening der stemmende kiezers. De Kamer is op reces gescheiden. Uit Berg-Ambacht schrijft men ons van gisteren: Heden werd alhier het 40-jarig koningsfeest ge vierd, door allerheerlijkst weder begunstigd. Geheel het dorp was in feestdos. Niet minder dan 5 eere- poorteri waren er opgericht. Het feestprogramma werd in de beste orde uitgevoerd. Men begon met ringrijden door paren, voorafgegaan door een optocht, en gevolgd door een rit door Schoonhoven en Am- merstol, waarbij eenige' rijtuigen vol met in het wit gekleede meisjes zich aansloten. Daarop volgden achtereenvolgensTouwtrekken over ’t water, Touwde knippen, Tonnetje kruipen, Muiltje loopen en Mast- agsorganen olgziekten, vuile tong, heidsgevoel ’t onaerljjf, eid.opstoo- aljjm, gal, mg, afwis- len, bloed- sten, luste- al deze i, kunnen, ten grond- i eenvoudig :1 genezen De zuivere winst, te voegen bij het reservefonds bedraagt alzoo Het kapitaal der Bank bedraagt thans De schuld aan crediteuren en aan crediteuren der Hulpbank 40.— 50.— 60— 70.— 80— - 100.— - 150.— - 200.— 300— - 850.— - 400.— 600.— Kas Hypotheken Onderpand, van effecten Debiteuren van de Hulpbank Interest te goed posten. Aan 9 debiteuren werd tweemalen een voor schot toegestaan. Tweemalen moest een debiteur worden beboet. De borgen van één debiteur moesten tot betaling van het saldo worden aangesproken. Dz SPAARBANK. In 52 zittingen werd terugbetaald f 85601.13 442.01 -/85159.12 - 75430.50’/, toever- 10240— was f 8470 ter leen verstrekt in 61 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. ingelegd werd Zoodat de aan de Bank trouwde som verminderde metf 9728.61J/, 261 nieuwe inleggers hebben zich aangemeld, waardoor het aantal boekjes klom tot 5969, waarvan er op uit». December 1997 liepen. Er werd geplaatst Op onderpand van effecten f 5000. Op hypotheek 28600. 33600— Op uit?. December was het actief aldus samengesteld f 3396.32* - 212000— - 79500— - 4434.80 - 1990.92 TIENDE HOOFDSTUK. Bij deze zend ik ze in dank terug met het ver zoek, dat U mij wel wil veroorloven door verdere bezoeken onze kennismaking voort te zetten, welke op zoo schoone wijze is begonnen. In afwachting van het oogenblik, dat ik de eer mag genieten U te zien, blijf ik met de meeste hoogachting, hooggeëerde Mevrouw! Uwe onderdanige dienaar: Carringshliff. «Nu, wat denk je van dezen brief?” vroeg me vrouw Lund met zelfgevoel het hoofd opriohtende. „Het doet me plezier, dat u er mee in uw schik is en dat mijnheer Carringshliff er naar streeft u met hoffelijkheid te bejegenen.” „Dat is een man, die mijn volle sympathie bezit. O, myn zoon, wat een geluk zou het zijn, als je zoover je zelven kon overwinnen, dat je de vriend schap, die hij je mama betoont, beantwoordde met hartelijkheid in plaats van je met haat en vijand schap tegenover hem te stellen. Mocht ik den dag beleven, waarop jelui het met elkaar eens werd, dnn zou dat de gelukkigste van mijn leven zijn." f 301322.04* De winst op interest verkregen bedroeg bij de Spaarbank3946.90* bij de Hulpbank- 316.11 Aan boeten werd ontvangen - 56 Onzuivere winst f De onkosten bedroegen - «Ik moet erkennen, mama, dat ik niet instem met nw oordeel over het karakter van den advocaat, maar daarom moet u niet gelooven, dat ik volstrekt onge negen ben mijn misschien onjuiste meening door te rechtwijzing te laten veranderen. Integendeel ik be loof u, dat ik mij langzamerhand wel wil laten overtuigen, dat uw ervaring u op den rechten weg gebracht heeft. En wanneer ik dat erken, blijft er nog slechts één schrede over om uwe wenschen ver vuld te zien." „Aan die belofte wil ik mij houden en wanneer je naar mijn goed overdachte plannen handelt, zal je daardoor een onverwacht voordeel te beurt vallpn." Zoo verliep het gesprek op vreedzame wijze tot het uur, dat mevrouw Lund gewoon was naar bed te gaan. Naar dat oogenblik had Walther met groot verlangen uitgezien. Nauwelijks was mama weg of hij vroeg zijn zuster: „Och Edith! breng mij de kleeren eens hier, die Carringshliff teruggezonden heeft. Alleen als ik ze zelf onderzocht heb, zal ik gelooven kunnen, dat ze niets bevatten van hetgeen wij verwachtten.” Zijn zuster verliet daarop de kamer en keerde na eenige minuten met een pak kleedingstukken terug. Met stillen weemoed keek Walther naar de stukken, die zijn zuster voor hem op de tafel uitspreidde. Daar lag de eenvoudige zwarte japon, waarin zij de kamer binnenkwam op den avond, dat zij hier oen toevluchtsoord vond, dat waren de snoezige schoentjes, waarin zij had rondgetrippeld. Och, waar was zij, GOUDA, 23 Mei 1889. Verscheidene personen zijn tegen a. s. Zaterdag voorden Rcchter-Commissaris belast met de instructie van strafzaken, Mr. E. Feith te Rotterdam, gedag vaard om getuigenis te geven in zake de ongere geldheden op*15 dezer. Tot hen behooren o. a. de hh. Mr. A. A. van Bergen Uzendoorn, Osinga, Mr. J. Fortuijn Droogleever, Dercksen, van Nielschunren, van Straaten en Mr. W. J. Fortuyn Droogleevtfr. By het examen voor leorling-machinist is geslaagd onze stadgenoot J. IJpelaar; van de 68 adspinmten behaalde hij no. 8. Eergisterenavond werd in de vergadering van het Departement Gouda der Maatschappij „tot Nut van ’t Algemeen" verslag uitgebracht over den toestand van de Spaar- en Hulpbank alhier over 1888. Wij ontleenen daaraan het volgende: Dn HULPBANK. Er werden gesloten: 4 leeningen a 1 leening 9 leeningen aan wie zijn geheele hart hing? Zou hij wel ooit weer in haar nabijheid zijn en in haar blauwe oogen kijken? Edith begon op nieuw alles te onderzoeken en Walther hielp daarby. Hij had een mesje uit zijn zak gehaald en tornde daarmee iederen zoom, iederen inslag, iederen naad los. Zelfs geen balein van het corset werd overgeslagen, weldra lag alles uit elkan der getornd, maar zij hadden niets gevonden. „Je hebt gelijk Edith!" zeide hij. „Al onze moeite is te vergeeft geweest. Breng nu alles maar weer naar je kamer!" Hij nam nog even een der schoentjes in handen, terwyl hij met liefde aan haar dacht. Daar scheen het hem toe of de witte voering een weinig ver schoven was, hij tastte er in met zijn vingers, de voering week ter zyde en daar viel een snipper pa pier, zoo groot als een postzegel. Er stond niets anders op dan: „Worcester. Dr. Brown.e ELFDE HOOFDSTUK. Naar het Duitich.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1