[S, 19. Gj EJ„ ?airiek aïT" Zaterdag 25 Mei. 1889. N- 3925. Nieuws- en FEVILLETON. is Bier, Igglag. Zn. Nijverheid Mei 1889, ■e, MAAK, uitgeschreven m deelneming Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Be Verkiezing voor Prov. Staten. De inzending van advertentiên kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. 1 EG D. 40, AMP. 0.000.- Hing aak euren niet E hinkel. 0.35 p. Kii0> ST 0.45 per wor- t £e- 4 CO. r 23) KNOX L De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prys per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. 000 tegen bil. bij den Boekh. 8 VAN EN. Naar het Duitach. flesch f 1.— 1.20 1.40 1.- r Flesch. b GOUDSCHE courant AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. opnaamt. Intusschen ben ik u zeer dankbaar voor het aanbod tot kennismaking met uw familie. Ik laat aan u tijd en plaats over om met uw mama en uwe zusters kennis te kunnen maken.” //Het is voor mij veel eer aan uw bevel te vol doen. En than? durf ik wel zeggen^ dat ik heden slechts de helft deed van hetgeen ik heb voorgeno men te doen. De andere helft vhn mijn voornemen hoop ik uit te voeren op den dag, dat uw zoete lippen mij opeischen voor een daad, waarnaar ik met mannelijke fierheid verlang. Ik ben wel geen onge duldige knaap, doch ik houd van snel handelen en moet daarom verzoeken, dat ge mij niet te lang op dat oogenblik laat wachten.” Uit zijne woorden klonk de bekentenis van eene genegenheid, die haar gelukkig maakte en ondanks haar zelfbeheersching kon zij niet verhinderen, dat zij hevig kleurde. Met opgetogenheid bemerkte hij dit, terwijl hij opstond om afscheid te nemen; zij hield hem echter met een gebaar terug en zeide: «Ga nu niet heen, mylord. Wij moeten eerst nog afspreken, wanneer ik uw mama en uw zusters zju ontmoeten. Met een blik vol dankbaarheid keek hij haar aan en antwoordde: z/Volgens de gewoonte rijdt ge morgen zeker naar Regents-Park, miss. Sta mij toe dat ik u kom af halen en u te paard vergezel. Ik zal zorgen, dat wij daar mijn mama aantreffen en op die manier zal de kennismaking gemakkelijk vallen." r’ ELFDE HOOFDSTUK. De dood uwer oudere heeft de teedere banden verscheurd, welke de familie samenknoopt, broeders of zusters heeft de Hemel u niet geschonken en de betrekking, waarin ge staat tot uw oom en voogd een man, die oud en knorrig wordt is niet in staat om u te vergoeden, hetgeen de dood u ontno men heeft. Zoo zie ik dan rond of ik soms jonge lieden bemerk, die den weg gevonden tóbben naar uw jeugdig, vurig hart, dat behoefte heeft aan liefde, maar tot mijn bevreemding ontdbk ik niemand, die tot u in vriendschappelijke hartelijke betrekking staat. Uw standpunt is verheven in het oog van allen, die u zien, maar ge staat alleen." «Ge hebt gelijk, mylordt Ik ben zeer eenzaam en verlaten," antwoordde de jonge dame met een zucht. «Er moet dus iets op gevonden worden om u aan die eenzaamheid te onttrekken. Ge moet u zelf ge weld aandoen en nederdalen in den kring der men- schen, die niet alleen het verstand maar ook het hart laten meesproken in hun leven. Het is koud in daarmede is de over het geheel voor ons gun stige stemming niet verklaard. Nog minder grond heeft de bewering, dat de districtein- deeling is partijdig, d. i. gunstig voor de libe ralen. De tabel voor de Staten dagteekent reeds van 1852, zooals wij onlangs nog in herinnering brachten, en is door Thorbecke voorgedragen volkomen naar de adviezen der provinciale besturen, ten einde de gewestelijke belangen geheel tot bun recht te doen komen, lil dien tijd had men de tegenwoordige partij- groepeering nog niet. De anti-revolutionairen vormden een klein hoopje, dat kwaljjk den naam van politieke partij verdiende er waren conservatieven en liberalen, die ongeveer tegen elkander opwogen, terwijl de katholieken des tijds met de liberalen samenwerkten. De kiestabel is niet de vrucht van politieke be rekening, en al ware zjj dit geweest, dan de hoogte, miss, ijzig koud, in het dal bloeien de bloemeu, door de bergen beschut tegen den Noor denwind." «Ge tast mij in het hart, mylord! Doch hoe warm de gouden zonnestralen ook zijn, waarvan gij spreekt, zij zijn niet bestemd om mijn levenspad te ver lichten.” „Ik kan niet begrijpen, hoe ge zulke sombere ge dachten van uw levenslot kunt koesteren miss. Ge moet stellig die gedachten bestrijden. Verzuim daarbij geen tijd. Beproef het eens met ons, met degenen, die mij het naast zijn. Ik heb twee zus tere, een paar lieve, goede meisjes van uw leeftijd ongeveer, en een voortreffelijke mama. Veroorloof mij, dat ik u met haar in aanraking breng. Ge zult tusschen u en haar verscheidene aanknoopings- punten vinden en weldra zult ge nog slechts óen schrede te doen hebben om aan alle eischen van uw hart t? voldoen.” «Uwe vriendelijke woorden zijn juist geschikt om mij in een mildere stemming te brengen, dan waarin ik gewoonlijk verkeer, mylord, doch mijn karakter vermijdt streng alle neiging naar de bloemrijke zijde des levens. Bij de beschouwing van het menscheljjk bestaan vind ik minder bekoorlijkheid in het teedere gevoelsleven dan in de koene daad, waar ik die ook aantreffe. Vergeet dat nimmer, mylord. De dag zou kunnen komen, dat ik van u een moedige daad vorderde, en het zou mij onuitsprekelijk veel genoe gen doen, wanneer ge dan de handschoen voor mij lang onbruikbaar gemaakt hebben voor de tegenwoordige staatspartijen. Ook de gebrui kelijke optelling der in alle districten uitgebrachte stemmen, een bij de «Standaard* geliefkoosde wjjze om eene ongunstige ver kiezing tot eigen voordeel uit te leggen, is thans niet achterwege gebleven. Men heeft becjjferd, dat tegenover 84,000 liberale stem men staan 102,000 anti-liberalen en dat niettemin 320 zetels zijn toegewezen aan libe ralen en 260 aan leden tot de rechterzijde bohoorende. Dergeljjke optelling bewyst niets, want men vergelijkt ongelijksoortige groothe den. De liberale stemmen te Gouda b. v. waar meer dan 90 pCt der kiezers zyn opge komen, kunnen zonder schade genomen worden als het vermoedeljjk juiste getal kiezers, waar over deze partjj aldaar beschikt. Te Rotterdam echter stemden van de 7662 kiezers slechts 3799, d. i. nog geen 50 pCt., omdat de libe ralen zoo zeker zyn van de overwinning dat de meesten thuis blyven. En toch worden voor Rotterdam 1350 anti-liberale stemmen in rekening gebracht tegen 2450 liberale, hoewel het byna wiskundig zeker is dat der thuis wevers, d. i. ongeveer 3000 kiezers, liberaal zijn. Al dat geknutsel met cyfers zou alleen iets en dan nog maar zeer weinig kunnen bewijzen, indien in alle districten de percen tage der gestemd hebbende kiezers volmaakt gelijk was. Doch indien deze beweringen der tegenpartij de verkiezingen niet ophelderen, waaraan is ^aQ wel de vo°r de liberalen betrekkelijk gun- zonden de veranderde tjjdvö dit werltftrig reeds stige afloop toe te schrijven? Naar onze mee- ning gaat men het veiligst, indien wy aannemen dat de kiezers, inzonderheid de nieuwe kiezers, die in Maart van het vorige jaar den doorslag gaven, eensdeels teleurgesteld zyn in de ver- verwachtingen, die zij koesterden, hetgeen nóbd- zakelyk moest gebeuren na al de beloften die hun zyn gedaan en waaraan geen gouvernement met den besten wil ook kon voldoenander deels bevreesd zyn geworden voor te zgroote reactie tegen de bestaande instellingen, indien men aan het calvinistisch-katholiek bondge nootschap ook de meerderheid bezorgde in de Eerste Kamer, waardoor de dry vers geheel de macht in handen zouden krijgen. Voeg hier nog bij locale invloeden, de by velen stellig De nog niet geheel afgeloopen, maar toch in hoofdzaak besliste stryd by de stembus voor de Prov. Staten heeft niet beantwoord aan de hooggestemde verwachtingen der anti liberalen. Men had zich aan die zyde voor gesteld, zoo niet eene otmiddellyke omzetting der meerderheid bij de kiescolleges voor de Eerste Kamer, dan - toch een succes in ver houding tot de in Maart ’88 behaalde zege by de algemeeue verkiezingen voor de Tweede Kamer. De moreele nederlaag der liberalen had in alle gevallen zoo sprekend móeten zijn, dat de meerderheid in de Eerste Kamer die moest opvatten als eene ernstige waarschu wing. De mislukking van dien toeleg is voor de vrijzinnige party een onmiskenbaar voor deel. Wel heeft deze hier en daar een veer moeten laten, dit was onvermydelijk over het geheel echter heeft zij eene kracht ontwik keld, die moed geeft voor de toekomst. Het spreekt van zelf, dat de bladen der rechterzyde dezen afloop niet beschouwen als eene duidelyke wilsuiting der kiezers, maar dien trachten te verklaren door toevallige om standigheden'. Zoo wordt in de eerst» plaats gewezen op de afwykende samenstelling der kies districten. Wy zullen niet de mogelykheid ontkennen, dat de districtsindeeling eenigen invloed heeft nitgeoefend. In streken, waar de beide strydende partyen nagenoeg tegen elkander opwegen kan de toevoeging of af scheiding van enkele gemeenten den doorslag geven in den een of den anderen zin. Maar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1