f BINNENLAND. ;oon. rder Ek ïl I Dinsdag 28 Mei. 1880. IV 3927. ida. tomen Prijs- 3 port ixetn- I EE j. SNEL, dam. Nieuws- en ijnt de Advertentieblad*voor Gouda en Omstreken* •h' is Bier, De inzending van advertentiön kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave. Ems. I FEUILLETON. I' i 1 N 3 cents 3 1 4? n de Jauabode dd. 27 zoo 26) De twee zusters be- PHEE No 3,* i Dr. JBrowh Worcester. bediende zou blijven 1 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post f.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. richtte de kamerdienaar hem geruimen tijd op zijn Lorabclpp wachtte. De had zich niet laten afwijzen, a was, dat de Lord op Zondag ni emand te woord stond. Gouda bjj P. Kleiweg en bjj ELD, Gouwe 4 ïsche Cou- nden door het NEMAN en ff. Naar het Duitech. er in den toestand te ^téui^TaT'z^Tèm^^meTïeêd^daan^n met de omstandigheden der fajnilie Norman. an DRAAT; ns BOER HEUVEL en GOUDSCHE COURANT. Aan het mail-overzicht vi April jl., is het volgende ontleend „In de laatste weken kwam dale, sloeg den weg in Lord Norman alleen in zjjn Bij den gisteren alhier gehouden Cricket-wedstrijd heeft de Leidsche Cricket-club Achilles de overwin ning behaald met 80 punten, terwy’l de Goudscho club Olympia 48 punten maakte. GOUDA, 27 Mei 1889. De heer R. Leopold, hoofd dor 2e burgerschool voor jongens alhier, is benoemd tot Lid der Com missie, die dit jaar to Amsterdam het examen zal afnemen ter verkrijging van de akten van bekwaam heid als hoofdondorwyzer en hoofdonderwijzeres. weerszijden verheugd over de hernieuwing der oude kenris. Het rijtuig der dames, bege.eid door LordRums- -ij—-naftj. Oxfordstroet, terwijl rijtuig naar Regent- Street terugkeerde. Toen dcjzo thuis kwam, be- dat een heer reeds man ofschoon hem gezegd Tegelijkertijd bood de kamerdienaar zijn heer op een geroepen, van het was een ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. alsmede heele gen, f o - door haar zoou was zij toch vólkomen op de hoogte Lord Ralph maakte het eest de opmerking, dat men aan scheiden moest denken, Lady Rumsdale stemde daarmee in, blijkbaar verrast dat de tijd snel was voorbijgegaan. De jongelieden wilden éch ter niet van scheiden hooren. De twee zusters be stormden Alice met verzoeke ti om niet naar haar eenzaam huis terug te keeren Lord Rumsdale’s huis te dimeren. dame ook een woordje ten gaf Lord Norman gaarne zij ruimde Alice de eereplaats na ist mevrouw Rumsdale in en scheidde toen, van Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verscbynt. verguld presenteerblad het naamkaartje van den be zoeker aan. De Lord nam het op en las Hij bedacht zich een öo^enb^ik of hij niet bij het afwijzende bescheid van’ zijn jen liever met haar in Toen de oude gunste daarvan sprak, jn toestemming. Men durig verblyf °P het Vasteland vriend. Men spr^k nog eens samenzijn in Brighton, waaraan gename herinneringen verbonden waren en zoo vond men spoedig aanknoopingspunten, waaraan van weers zijden te voren niet gedacht was. Mevrouw Rumsdale stelde haar beide dochters voor. Het waren meisjes van negentien en eenen twintig jaar, geen schoonheden van den eersten rang, maar toch knap van uiterlijk. Haar manieren wa ren aangenaam, niet gekunsteld maar natuurlijk en zoo beminnelijk, dat zij daardoor dadelijk alle harten wonnen. Miss Norman werd nu door den Lörd aan de dames voorgesteld en zij werd met zooveel vriende lijkheid bejegend, dat zij daardoor de ijskorst rondom haar hart voelde wégsmelten. De oude dame kon niet nalaten te zinspelen op de treffende gelijkenis der gelaatstrekken, die bij deze twee leden van de familie Norman viel op te merken, ondanks het ver schil in ouderdom ep sekse. Zy was fijngevoelig genoeg om den Lord niet naar zijn dochter te vra- Dit gelukte eerst toen de rijen eenigszins gedund waren, toen ook werd de kennismaking tusschen beide familien aangeknoopt, welke door Lord Rumsdale was voorbereid. Als oude bekende van den overleden Lord Rums dale had Lord Norman weinig moeite zich bij me vrouw Rumsdale in herinnering te brengen. Immers die herinnering had alleen geledèn door zijn lang durig verblijf on het Vasteland en den dood van zjjn over een langdurig voor allen veleaan- ter aarde viel, als door een wondergeheel onge deerd gebleven. De officier van gezondheid, in allerijl kon alleen den dood van den milicien H. 2e reg. veld-artillorie constatoeren. Het zeer oppassend militair. Een schoone volwassen mannelijke goudarend, dien men thans in den dierentuin van Londen kan bewonderen, werd eenige dagen geleden op zonder linge wijze door den heer Alexander Shaw, pachter te Oldtown, Strathorrick gevangen. Hij wandelde rond in het midden zijner schapen, toen hij opeens, nabij de haag van een be^pnboscb, twee goudarenden zag liggen. Zij lagen op^fiunne rijde en hij meende in het eerste oogenblik dat zij in eene klem gevan gen waren; bij nader onderzoek echter bemerkte hij, dat zij met elkander in een wanbopigen strijd waren en de klauwen zoo vast ineen geslagen hadden, 1 dat geen van beiden zich kon verroeren. Spoedig 1 greep hij een dor vogels vast en trachtte ook den anderen te bemachtigen, maar dtfce ontsnapte. Hij hield den eersten echter goed bij zijne vleugels vast en wist hem naar zijne pachthoeve te brengen, waar hij hem in een zak stak en in verzekerde bewaring stolde. De vogel is geheel ongeschonden en een prachtig exemplaar. Do goudarend huist slechts in de wildste streken van Schotland en Ierland en wordt slechts zelden gevangen. Het NU. e. Ned. heeft weer een nieuwe bezending \rioven ven zijn medewerker uit Argentinië gekregen. Het eerste door het blad geplaatste schrijven dezer reeks loopt over een bezoek aan Rosario de Santa Fé, dat als stad, over het geheel genomen, een slechten indruk op den heer Van Waalwjjk heeft gemaakt. Zijn eerste visite gold den Nederlandechen consul, ’t Bleek een Duitscber te zjjn, zekere beer Omtrent het ongeluk in het kamp bij Oldebroek meldt de Zw. Ct Gisteren middag omstreeks 4 uur woedde hier een allerhevigst onweder. Het hagelde niet, maar het regende ijs. De bliksem was niet van de lucht. Elk oogenblik kon men bliksemstralen in den grond zien slaan. Verschillende personen namen horizontale stra len waar, die als het ware over de heide slingerden. Terwijl dit onweder op het hevigst was, begaf zich een sergeant met twee wagens, elk mot 4 paar den bespannen, huiswaarts, toen plotseling de vier paarden van den voorsten wagen neerstortten. De voorrijder vloog uit den zadel en kwam voor zjjn span op den grondhij was evenals do 4 paarden door den bliksem gedood. Een ander kanonnier, de kanonnier 2e kl. De V., van het 2e reg. vesting artillerie, die bjj den wagen stond, werd ter aarde geslingerd. Hoewel zjjne beenen hunne dienst wei geren, zal dit waarschijnljjk wel van voorbjjgaanden aaid zijn. De achterrjjdor is, terwjjl de paarden onder hem gedood worden en bjj met zjjn paard Jurrgens, en bovendien een alles behalve beleefde Duitscher, die den heer Van Waalwjjk, ofschoon deze van een aanbevelingsbrief aan den consul was voorzien, mot een snauw en een grauw te kennen gaf, dat hij hem genoegen zou doen met zoo spoedig mogeljjk weer heen te gaan. Van de Nederlanders te Rosario wist hij niet hij had wel eens gehoord dat het verscheiden niet schitterend was gegaan, maar waar zij beland waren, dat kon bjj niet zeggen „Das mar nicht leine Sache." De heer Van Waalwijk liep na deze hoofsebe ontvangst een straatje om, ten einde weer in zijn humeur te komen, maar dat was een kunst, want hier en daar zakte hij tot aan de knieën in de modder. De voornaamste straten heeten geplaveid, maar de diepe gaten zjjn schier even talrijk als de steenen. Rosario heeft ook een Emigranten-hótel, doch dat is al oven miserabel als de rest. Hierbij vergeleken, is dat van Buenos-Ayres een paleis, ’t Is een groot gebouw in den vorm van een stal, en daarin liggen planken op schragen, om als ledikant dienst te doen. Om er te komen, moet men letter- 1 Igk door de modder waden, waarvan het inwendige dan ook overal de sporen draagt. Het eten, vroeger allerbedroevendst slecht, was nu iets beter. Neder landers waren, gelukkig, niet in dien stal. Of er zich in de stad bevonden, waar weinig omgaat, zou door den heer Van Waalwyk worden onderzocht. Zijn ze er niet meer, in elk geval zijn er geweest want meerdere hollandscho gezinnen, op weg naar het noorden des. ’Lands, schenen na acht uren sporens er al genoeg van te hebben, en zouden het daar maar eens probeeren. Op het oogenblik dat dit schrijven uit Rosario werd afgezonden, was de omgeving der stad overstroomd. TWAALFDE HOOFDSTUK. Hij groette eerbiedig alleen de Lord bemerkte iets van zijn groet en beantwoordde hem vluchtig. De jongelieden Lord Rumsdale reed nog steeds naast het rijtuig bemerkten hem niet, zij waren in een druk gesprek gewikkeld, .dat van beide zij den met belangstelling gevoerd werd. Toen hij dit bemerkte, drepf een wolk van mis noegen over zijn voorhoofd. Mocht tusschen die twee eene genegenheid ontstaan zooals hij reeds op don avond van het bal vreesde dan was het m^er dan tijd om met kracht op te treden, wilde hij zijff’ söhoone plannen niet in rook zien vervliegen. Neen! Deze bloem behoorde aan hem, geen an der mocht ze plukken! Met dit besluit verliet de advocaat de dichte rijen der wandelaars, sloeg een zijlaan in en bevond zich weldra aaireone standplaats w huurrijluigen, waar hij een yigelanto nam, die hem naar Piccadelly bracht. Ondanks de bekwaamheid der koetsiers van Lord Norman en van Lord Rumsdale was het langen tijd ónmogelijk de rijtüigen naast elkander te brengen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1