I Sf, BINNENLAND. I ISO. kmeïcL ÏU worden )SCHE DE, werken en ros, I I 1 I 4 VrUdig 31 Mel. 1889. N? 3939. en Bier. Nieuws- Wenr, ZAAK op as morgens N zjjn. EEVILLETON RS ER, ibevolen. gebrouwen. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I De Inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. i tn Zn. G, i I Y P 'r. ft TWEE j NT, Uithoofde van den Hemelvaartsdag verschijnt de Ooudsohe Courant op Donderdag niet. Zaterdag 1 Juni wordt wegens het te houden feest eveneens geen Courant uitgegeven- Heeren Inzenders van Advertentièn gelieven hierop wel te willen letten. een onvergefelijke feestdag. I i J ir Courant. f *28) I 4 TAN Zoon ASTON likte. Als- b.M. breed. •che Cou- len door het KMAN en Bovendien worden alle Advertentien gratis opgénomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. oonlijk tus- eenvoudige j Naar het Duitsch. Z. aan de ZOON ons huis GOUDSCHE COURANT. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Zaterdag 25 Mei hield de Onderwijzers vereeniging in bet arr. Gopda bare zomervergadering, onder leiding van den arr.-schoolopziener Dr. D. Terpstra. Ook de distric^s-schoolopziener, Mr. M. A. de Cock; was tegenwoordig. Na afloop der gewone periodieke werkzaamheden werd herkomen tot penningmeester de heer J. D. Emeis, van Gouda, en gekozen tot bestuurslid de heer K. Missel, van Capelle op, den GOUDA, 29 Mei 1889. Hedenmorgen ie het feestprogramma verschenen voor Zaterdag 1 Juni e. k. Het heeft een rijken inhoud en bevat "de beste beloften voor een prach- tigen feestdag. Inderdaad de geruchten, die reeds sinds weken de ronde deden, hadden doen verwach ten, dat het feest op uitgebreide schaal zou plaats hebben, maar dat het zulke afmetingen zou aanne men kon niemand vermoeden. De bewoners van iedere straat afzonderlijk hebben zich vereenigd om wat goeds tot stand te brengen en op deze wijze kan een geheel tot stand komen, dat eenig is. Het programma begint met een inleidend woord van de Feestcommissie, dat aldus luidt Stadgenooten 1 Zaterdag 1 Juni zal het vijf en twintig jaar ge gleden zijn, dat het Z. M Willem III, onzen geëef- biedigden Koning, behaagde tot Burgemeester van Gouda te benoemen Mr. AVA. van Bergen IJzendoorn. Met dankbaarheid zien wij op die jaren terug en wenschen xip dien dag het hoofd onzer Gemeente hulde te brengen. Wij noodigen U uit door het uitstéken onzer ge liefde driekleur, Uwe woning te sieren en dezen dag «Een inrichting, die op dulzende gelukkige gene zingen kan wijzen; wel, het is licht te begrijpen, dat ge daar voor de verzorging van uw patiënten een menigte voedingsartikelen noodig hebt." «Zaken, mijnheer Lund, zaken zijn de ziel van alles, dat weet ge als koopman even goed als ik. Laten wij bij zaken blijven. Ik heb u reeds gezegd hoe het mij spijt, dat ik met u geen zaken kan doen in het artikel, waarvoor ge reist. Maar hoe staat het aan uwe zijde? Hebt ge geen bloedver wanten of bekenden, die ge mij zoudt kunnen toe vertrouwen om ze te genezen? Mijn geneeswijze, Waarover duizende getuigschriften op aanvrage aan ieder worden toegezonden, heeft bereids in geheel verouderde gevallen de spoedigste en grondigste her stelling bewerkt." Terwijl Dr. Brown zoo zijn kunst aauprees, schoot Walther een plan in het hoofd, dat zeker avontuur lijk was, maar dat hij toch wilde doorzetten, Zonder zich door eene bepaalde belofte te verbinden zou, hij daardoor de belangstelling van den dokter winnen en misschien kreeg hij daard'oor ook wel de gele genheid om het krankzinnigengesticht nabij Worcester te bezoeken. Na eenige oogenblikken antwoordde hij daarom aarzelend, alsof het hem moeite kostte er over te spreken. «Ik heb een zuster, die sedert eenigen tijd aau een eigenaardige storing van het verstand lijdt. ®ij is*niet kwaadaardig of gevaarlijk, doch zij lijdt aan een enkele valsche inbeelding een irfré fae." Bij de herstemming voor de Provinciale Staten in het district ’s Hage waren uitgebracht 6158 geldige stemmen. Gekozen zjjn de hh. Polak, (lib.) met 3256 st. en Sluiter (lib.) met 3198 st. Verder kregen.de hh. Geverts Deynout (cons.) 2909 st. en VanZuijlen (cons.) 0fl98 st. In ons vorig nr. deden wij een beroep op de be langstelling der ingezetenen voor een zilveren echt paar, nl. P. 7. t. Kersbergen óp I Juni'e. k. Wij deden dit op verzoek van een onzer ingezetenen, maar het blijkt ons nu dat dit niet alleen geheel buiten genoemd echtpaar omging, maar dat zij dif beroep zelfs verre van aangenaam vinden. Zijynee- nen niet in de termen te vallen voor zulk vwWbek om giften en achten zich" te hoog daarvoor. Dit pleit voor hun eergevoelDe persoon/ die ons het aanbevelend woordje verzocht, heeft zeker een ver keerd idee gehad van zjjn protégés, zij zijn te flink voor zulk gebedel en 'wij constateeren dit met genoe gen. Het spijt ons dat wij onwillekeurig het a. st. zilveren'bruidspaar hebben leed gedaan. Het Dagelijksch Bestuur van het Nederlandsch Gymnastiek-Verbond heeft aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een adres gericht, met het ver zoek, bij de herziening der schoolwet de Gymnastiek IJsel. Door den heer L. Tol, van Nieuwerkerk op den IJsel, werd eene boeiende rede gehouden over Vondels Lierdichten. Daarop sprak de heer O. G. Veenstra, van Waddinxveen, over het teekenonderwijs op de lei in de lagere school, hetgeen tot veel discussie aanleiding gaf. Na afloop der vergadering vereenigde men zich aan een gezelligen disch. Bij de herstemming voor de Provinciale Staten in het district Zoetermeer is gekozen de heer Blussé (lib.) met 30 stemmen meerderheid. zou hebben op den man, waar hij zooveel belang in stelde. En nu had hij het bewjjs in handen, dat hem hier in Londen door het blinde toeval den man tegemoet gevoerd was, die hij ver van daar verwij derd waande. «Ge zijt peinzend geworden en dat vind ik na tuurlijk, daar het reeds vele personen zoo als u ging, zoodra zij mijn naam hoorden, mijnheer A propos, ge hebt nog niet de goedheid gehad, mjj uw naam te noemen," sprak de dokter na een poosje stilte. «Ik heet Walther Lund," antwoordde onze jongp vriend. «Ah, Lund, mijnheer Lund! Zeer aangenaam, inderdaad. Dit is Dr. Parker mijn hulp-arts, die ik juist in Londen heb aangenomen, om mij, ter zijde te staan." De jongelieden maakten wederkeerig een buiging. „Ge reist voor zaken, maar mag ik ook wéten itv welk artikel, mijnheer Lund?”, «Katoen is het eenige artikel, waarin handelt." «Katoen, hm, een mooi artikel! Jammer Mat ik er geen gebruik van kan maken. Als ge bijvoorbeeld in koffie, suiker, thee, meel, haring of kaas en boter gereisd had, dan konden wij ffiisschien een koop ge sloten hebben, als uw prijzen billijk geweest waren. Ge kunt niet begrijpen welke groote hoeveelheden van deze artikelen in mijn uitgestrekte inrichting verbruikt worden." door gepaste vreugde tot eenen waren feestdag te maken. Wij verzoeken U, Uwe versieringen en vlaggen zoodanig aan te brengen dat zij het verkeer niet hinderlijk zijn en bij den tocht met de eerewacht door de stad niet mede te loopen, doch stil te blij ven staan waar de stoet passeert en steeds zooveel mogelijk rechts te houden. Men wordt verzocht de vlaggen niet in te nemen voor Zaterdag nacht ll’/4 uur, doch de vlaggen vóór Zondag morgen 9 uur te doen inhalen. De Commissie doet voorts een dringend beróep op de welwillende medewerking van alle stadgenooten, opdat de goede orde geen oogenblik worde ver stoord en deze dag alzoo voor ieder zij Op verschillende punten van de stad is men reeds druk aan het werk, hier ziet men eerepoorten ver rijzen, daar illnminatie-toestellap aanbrengen; ver scheidene bruggen zullen sierlijk en smaakvol worden aangekleed en er heerscht reeds een drukte in de stad voor de aaustalteh van W- feest, die veel beloven. De Markt zal als gewoonlijk het midden punt van de feestvreugde zijn. Voor het Uadhuis zal een bloemperk met fontein worden aangebracht, terwijl aan het Stadhuis een bloemversiering met tulp- en glas-illuminatio zal te zien zijn; tevens zal om de groote lantaarnpaal een pyramide van bloemen worden aangebracht. Alles belooft een luisterrijke feestdag! i DERTIENDE HOOFDSTUK. Bij dea© gewichtige woorden keek Dr. Brown Walther even aan en deze maakte daarvan gebruik om met de hand een teeken te geven, dat de dokter de verder^ voorlezing zou staken. «Daar de inhoud der brochure u zeker wel be kend is, verplicht ge mij zeer, als ge mij wilt toe staan ze zelf ten einde te lezen. Het zou te veel van uw goedheid gevergd zijn de brochure door u geheel te laten voorlezen.” «Het zal voor u van groof belang zijn, dat ge het boekje geheel ten einde leeqt, het geeft u een hel dere voorstelling van de werkzaamheid van een man, die doojonze nazaten in de geschiedrollen zal wor- den opgeteekend." Hij reikte hem bij deze woorden het boekje toe, dat kValther niet zonder eenigen afschuw in de hand nam. Dit was alzoo de man, aan wiens hoede men zijn beschermelinge had toevertrouwd. Toen hij den naam voof het eerst hoorde,was hem een rilling over het lijf gegaan, maar hij had te gelijkertijd bedacht, dat die naam in Engeland zoo veelvuldig voorkwam, dat die onmogelijk juist hier betrekking

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1