i nie. F& 8<3 VE. •er ns, ran 10,000.- Ct. rabat. sen. N? 3930. Maandag 3 Juni. en73a. 189. eden 11 J 1^89. Nieuws- en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken, 1864-1889. Ct. i Hw. REN wilt 10., FEUILLETON. CENTEN, f f o.i»/i - °-W- f *T«i. f In m2. I I I :Ji2j 1ART. fl I ■Leden. L^N. Van al onze lezers, indien wij te dezer ge legenheid hem hulde brengen voor al ’t goede, dat wij gedurende zijn bestuur mochten genieten. Niet zonder zelfvoldoening zal de heer van Bergen IJzendoom terugzien op het achter hem liggende tijdvak. Zonder twij fel is de welvaart aanmerkelijk toegenomen, de stad grootelijks verfraaid, op allerlei gebied verbeteringen aangebracht. De nijverheid heeft een nieuwe vlucht geno men. Onder de talrijke zaken in de afgeloopen 25 jaar, meestal op het initiatief des burgemeesters tot stand gekomen, noe men wij slechtsde vaart verbetering binnen de stad en de vervanging der voormalige hooge bruggen door lage en be weegbare bruggende rioleering der zijlen de reorganisatie van het lager onderwijs, die gepaard gegaan is met het bouwen van nieuwe scholen of het verbouwen van alle bestaandede vestiging der rijks- hoogere burgerschool en de stichting der burgeravondschoolde hervorming der Latijnsche school tot progymnasium, dat eerlang tot een volledig gymnasium wordt uitgebreidde aanleg eener waterleiding de exploitatie der gasfabriek van gemeen tewege. Wij stippen slechts aan, wat ons al schrijvende voor den geest komt, doch deze opsoijiming is reeds voldoende De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. thie door de burgerij befroet, wie op dit oogenblik het oog laat gaan over de ver sierde straten en grachten en de opge wekte stemming waarneemt, waarmede alle stadgenooten, van welke richting of stand ook, zich gereedmaken om het 25- jarig jubilé van hunnen burgemeester te vieren, zal begrijpen dat allen overtuigd zijn, dat de benoeming van Mr. A. A. van Bergen IJzendoom tot hoofd der gemeente Gouda een geluk geweest is voor de stad. De grondtoon van onze feestelijke stem ming is dankbaarheid. Wij zijn den bur gemeester dankbaar voor den ijver, waar mede hij een kwart eeuW lang de algemeene belangen dezer stad heeft, behartigd. Wars van alle partijzucht, toegankelijk voor groot en klein, minzaam jegens ieder, heeft hij aller achting en toegenegenheid ver worven door onverpoosd zich te wijden aan de taak, die hij op zich had genomen. Ook als quaestiën rezen, waarover de mee- ningen uiteenliepen, als er soms warm gestreden werd over gemeentebelangen waren allen gelijkelijk overtuigd van ’s bur gemeesters goede bedoelingen, van zijne oprechte begeerte de ware belangen der gemeente te dienen, waarvan hij vaak blijk gaf door opoffering van eigen inzichten. Wij handelen dan ook zeker in den geest BQ deze Courant behoort een Byvoegsel. Héden voor 25 jaar legde onze vorige burgemeester,' de heer N. IJzendoom, in eehe zitting, van den gemeenteraad zijne betrekking "neder en nam afscheid met eene rede, waarin hij zijn dank betuigde voor de ondervonden medewerking en zijn zoon, die tot zijn opvolger benoemd was, in aller genegenheid aanbeval. Morgen zal het 25 jaar geleden zijn, dat wederom een raadsvergadering plaats had ter installatie van den nieuwbenoemden burgemeester Mr. A. A. van Bergen IJzen doom, die op dien datum zijn ambt aan vaardde. Zeker was de toenmalige wet houder Mr. J. L. A. de Grave de tolk der Goüdsche burgerij, toen hij wees op de gelukkige omstandigheid dat de eerste overheidspersoon der stad was een man, daar geboren, daar opgevoed, daar steeds wonende en de goede eigenschappen ken nende, waardoor haar burgerij zich onder scheidt en zijn verwachting uitsprak dat de werkzaamheid van den nieuwbenoemde, onder hartelijke medewerking van den gemeenteraad en de stedelijke ambtenaren, zou strekken tot heil der gemeente. Deze goede verwachting is ten volle vervuld. Werd toen ’sKonings keuze met sympa- i 1. eteen ■a frkrjjg- IN Zoon. 4—, life eten, ieweg 12. ERHEER Naar het Duitich. SLAAP- No. 1856^ cieteit der nden van ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. I De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF goüdsche courant. teur en toen het meisje in een onbewaakt oogenblik buiten mijn schuld ontvluchtte, werd ik ontslagen." «Hoe heette het meisje?" vroeg Walther in de grootste spanning. Het hoorngeschal van den postillon verhinderde een antwoord. Dt. Parker snelde heen om zijn pa troon, die bezig was patiënten te zoeken, opmerk zaam te maken op het teeken van vertrek. Toen hij de deur van de gelagkamer opende, kwam hem de onaangename geur van slechte grog te gemoet. Dr. Brown had een glas vpor zich staan, dat hy jnist leeg gedronken had. Met de rechterhand hield hij een eerbaar burger aan zijn jas vast en las luide: In het graafschap Worcesterhire, in de onmidde- lyke nabyheid van het schoon gelegen stadje Wor cester bevindt zich de inrichting ter verpleging en genezing van krankzinnigen, welke toebehoort aan den wereldberoemden dokter Brown, een man van groote kennis en wetenschap. De inrichting ligt in een liefelijk dal, omgeven door bij de boeren reeds gewoon VEERTIENDE HOOFDSTUK. Wij zullpn de moeite niet nemen alle plaatsen op te noemen, waar de postwagen stilhield op de reis 1 van Londen naar Worcester. Dr. Brown stapte echter i telkens uit om patiënten te zoeken en kwam telkens met rood gezicht en een sterken brandewijnlucht, doch zonder patiënten, terug. Gedurende de reis had Walther herhaalde malen Dr. Parker naar den naam van het meisje willen vragen, maar een onbestemd gevoel hield hem daar van terug. Als Parker den naam noemde, dien hij verwachtte, kon hij het dan wagen zijn ware doel van de reis aan hem bekend te maken? Zette hij dan niet alles op het spel tegenover een man, die slechts nr. 2 zou zijn bij de verpleging van zijn beschermelinge? En zou deze jonge dokter thans niet voorzichtiger zijn, wanneer er verschil van ge voelen mocht ontstaan? Neen, op deze wijze durfde hij het reeds verkregen resultaat niet op het spel zetten. Hij moest den loop der dingen afwachten, misschien gebeurde er iets, dat hem tot een besluit bracht. De reis van Londen naar Worcester duurde van Maandagmorgen tot Woensdagavond. Voor het post huis stond de equipage van Dr. Brown, bestaande i uit een halfverhongerd oud schimmelpaard en een kleine open wagen, zooals de slagers gebruiken, die vee gaan koopen. Hoewel Dr. Brown i was dat zijn bluffende woorden be schaamd werden, kon hij toch zelf niet nalaten iets te zeggen over de équipage, die niet gekomen was. //Men heeft thuis niet geweten, dat ik twee fat soenlijke heeren zou meebrengen, die ik «en plaats in mijn rijtuig heb toegezegd en daarom heeft men het kleine wagentje gezonden, dat ik gewoonlijk voor mij alleen gebruik. Dat spijt mij recht harte lijk, mijnheer Lund, doch ge moet mij nietaanspra B S9-) DERTIENDE HOOFDSTUK. //Eerst gisteren heb ik mij verkocht," antwoordde de ander met bitterheid. «Ik heb nooit kunnen vermoeden, dat ik my op het platteland, ver van Londen zou moeten begraven in zoo’n spelonk als die opgehemelde inrichting van Dr. Brown. Maar wat bleef mij, zonder middelen, anders over? Mijn klein vermogen heb ik opgeofferd voor de studie der psychiatrie. Het was mij gelukt een tamelijk goede betrekking als hulp-arts in Bedlam te vinden. Ik zou daar zeker gebleven zijn en bevordering gemaakt hebben, wanneer ik mijn eigen overtuiging niet hooger geacht had dan de verzekeringen mijner chefs." //Wilt ge mij eens vertellen, hoe dat toeging?" //Het geval zal bij u weinig belangstelling opwek ken, mijnheer. Het was een dagelijks voorkomende zaak. Men had een meisje in Bedlam gebracht, wier bloedverwanten beweerden, dat zij krankzinnig was. Aan mij werd de taak opgedragen haar nauw keurig te bespieden. Doch ondanks mijn zorgvuldige waarnemingen gedurende verscheidene weken kon ik niet het geringste ontdekken van een storing in het verstand. Ik kreeg daardoor geschil met den direc- Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. .1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1