ATHÏT n >oon kieedende,- niet in de □raking te ■uikeljjken trouw of inneerd ia, Brieven welk terug ran goda- wacht fr. rzocht en TESTEN- i 121 te 1 1889. Dinsdag 4, Juni. N? 3931. b>< Co. :oop, J ming. eleefd nan- len met de denbelast. FEVlLkETOX. Nieuw#- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. J 4 I *1 bü. \AT ■m 1 3 DEJN, Directeur. De Inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ~Fr~FnfTl ZFEKEST Mr. A. A. vu BERGEN IJZENDOORN or 1 Juni 1889. 1 R 0 ■n bh gratii. geve» 1889. verdient (SO Ik. jaurlijkache p.pakje reeds, det zij niet kwaadaardig of et. ..„„..„I™;! Zook. ,0 Uhavtn. De prijs per drie maanden ie 1.25, franco per poet J|.7O. Ahoaderlpke Nommers VIJF CENTEN. aor het Bouw- .p.flao. ikels. 50 cts. Coiffeur, 'DULL HULDE. Gij edle agtbre burgervader Beschermer onzer stadt En van ons al te gader Gij onze beste vriend Beschermer in nood Gij leeft in aller hart Tot zelfs naar uw dood Gij die door ons dierbr Vorst Er zelfs toe zijt gewrogt J D. 78. A D VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Naar het Duikelt. Meelt, gen tyd i pjjn te roeligste Het w»» in alle optiebien een prettig feest, dat wij Zaterdag hebben gevierd alles werkte mede om het uitstekend te doeo slagen, de geest der ingezetenen, het prachtige zomerweêr, de volmaakte orde, die er heersohte, kortom alles was zooals wij het verlangen mochten en het zijn slechts aangename herinneringen, die het achterlaat. Als wij ons zetten om daarvan verslag te allereerst eenige woorden over de versiering der stad. Wel had Gouda zich in de laatste dagen van Mei onverpoosd bezig gehouden jhLJhA maken vangrggt toilet, maar ’t blééf de vfa^f dit zou uitvallen Er zijn verschillende wijzen waarop men zich feeste lijk tooit, het kan kostbaar zijn en toch leelijk, het kan rijk zijn en toch weinig smaakvolgelukkig was dit thans niet bet gevalhet was sierlijk, elegant en deed het oog aangenaam aan. In de eerste plaats moet de Markt worden ver meld, het Stadhuis zelf leverde met zijn smaakvolle bloemenversiering een hoogst bekoorlijken aanblik op en bet bloemperk daarvoor maakte een prachtig effect waartoe de fontijn niet weinig medewerkte. De Pyramide van bloemen was een waar sieraad en de bloemen-decoralie van de kots met fontein eisebte algemeens bewondering. Wanneer men, van het huis van den jubilaris uit gaande, een wandeling maakte door de stad trok al dadelijk op de Oosthaven eeu keurige bloemcn- decoratie Uwe aandacht op de stoep van het huis Bovendien worden site Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. -JJ Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. ter eere van het 25-jarig Burgemeesterschap VAN van Dr. H. IJssel de Schepper, dat over zijn gan ache breedte een fijne bloemehacbat bevatte die zeer smaakvol gerangschikt den ganschen dag door tal van bewonderaars lokte. Over ’t, algemeen was bij dit feest, dat op een zoo gunstigen datum viel om van do rijkste voortbrengselen van de natuur partij te trokken, een ruim gebruik maakt ran Flora’s kinde ren. Zoo was de stoep, vestibule en voorkamer van den heer G. C. Fortuijn Droegleover in een waren bloementuin herschapen. Voorts waren de huizen van de hh. H. M. Derksen sn O. Hoogondijk met bloemen op de stoep fraai veirierd, terwijl do heer Koning, Mej. van Lakerveld Blanken, Gebr. de Baadt, Wed. Mei leert, Kapt Temminek en meer anderen binnenshuis eene bloemen- of plantenver- siering hadden aangebracht. Op de Markt en de Wgdstraat waren tal van winkels keurig versierd, de bh. Samsom, van der Burg, wed. A. Pino, v. Dantrig en van Aalst dongen om don voorrang, terwjjl ook op andere straten veel werk daarvan was gemaakt, zoo de hoer C. v. VBffi Aïd. op de Gonwe; t. G. ran der Post op soort'Tim .Holde de Hoogstraat, A. Bouter op de Gouwe, v. Vreu- mingen op don Kleiweg, Dcrckson op de Hoogstraat, firma Florijn op de Gouwe, Joh1. Vos op de Tiende- weg onz. enz. Verscheidene personen hadden een groot goed ge- lykeud portret ran den Burgemeester versierd, een zelfs met de onlangs verkregen Ridderorde in het knoopsgat. De sociëteit .Vredebest" op de Markt Tcrïicnt een speciale vermelding. Zij had het wapen van Gouda omgoven van do jaartallen 64 en 89 van natuurlijke bloemen, dat eeu prachtig effect maakte. Voorts waren verscheidene cafés der bezich tiging overwaard. Dat van den heer Kahle op den Kattensingol bevatte op het dak van de verandaeen keurig aangelegde bloementuin terwijl ook de stijlen mot groen waren omkleed dat van de Kleiws^sbrug komende een aardigen iudruk maakte. Het café van De aitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. goudsche courant. f i I l i geheel verloren had. Dat gaat zoo ver, dat zij zich niet alleen met andere personen verwisselt, maar soms zelfs houdt zij zichzelve voor haar kat of haar kanarievogel." //Ook zulke hallucinaties komen niet zelden voor. Op dit oogenblik behandel ik zulk een geval, waar van de bijzonderheden"hij bleef in zijn woorden steken en bedacht, dat hij verstandiger deed, die bijzonderheden te zwijgen, «voor u van geen belang zijn. Laten wij dus bij deze zaak blijven, waarde heer. Schenk mij uw vertrouwen en laat verder alles over aan mijn kunstvaardigheid." //En wat zijn de voorwaarden van opneming?" wDie voorwaarden zijn nauwelijks de moeite waard om er over te spreken, mijnheer. Een mooie ruime kamer met slaapkamer, bediening, verpleging, bij zonder goede voeding, geneeskundige behandeling, geneesmiddelen, bewassching, rijtoeren en vermaken in huis, dat zyn alle dingen, die veel geld kos ten. Doch wegens het veelvuldig gebruik van mijn inrichting en mijn streven om ook minder bemid delden met mijn grondige kennis en wetenschap te dienen, zou ik tevreden zijn met een jaarlijksche vergoeding van tweehonderd pond sterling, telkens per drie maanden vooruit te betalen." Bij zijn laatste woorden had hij den jonkman nauwkeurig gadegeslagen met den blik van een taxa teur om toch vooral niet te weinig te vragen. Hij ergerde zich daarom niet weinig, zijne eischen zoo laag gesteld te hebben, toen Walther antwoordde; den heer Tuithoff in den langen Groenendaal bevatte eene versiering waarvan zeer'Veel werk was gemaakt en die uitstekend tot haar recht kwam. De -heer Hardijzer had zijn huis met verscheiden vlaggen geofneerd, terwijl de heer Blanken in de Dubbele buurt eveneens op tiet dak van zijn veranda een klein tniiilje had aangelegd. Dat allerwege de huizen met vlaggen waren ver sierd, spreekt van zelf, ditmaal bepaalde men zich niet tot de vaderlandsche driekleur, maar velen vlag den met de Goudsche kleuren, enkele daarvan als die van den heer C. IJsselstijn op de Gouwe bevatte een speciale hulde aan den Jubilaris. Bij den heer C. J. C. Prince prijkten een drietal vlaggen, een met het Goudsche wapen en het familie-wapen van den Jubilaris. Niet alleen de hoofdstraten, ook de anderen waren versiert, tot zelfs de kleinste steegjes, o. a. was veel werk gemaakt van de Lange Dwarsstraat en de Geertruidenbultsteeg. Te midden van groen en bloemen prijkten allerlei nan den -Burgemeester!” Hier en daar waren dichtregelen te lezen, die het hart goed deden minder om den schoonen vorm dan wel om de hartelijk bedoeling. Tal van ingezetenen voelen bij zoo’n6 gelegenheid den dichter in zich ontwaken. Wilt gij er 'een van als staaltje? Hier is er een, dat wij in een der steegen vonden: 1864. VEERTIENDE HOOFDSTUK. alles komt het er op aan van u te veme- ge meent, dat hier genezing mogelijk is. o o 1 voor ongeneeslijk houden, dan zou ik natuurlijk van mijn voornemen afzien." //Vertrouwen, mijnheer, vertrouwen in de kunst van den geneesheer is het eerste, eischen moet. verplegen. Daardoor verbittert zij op vreeselijke wijze haar eigen leven en dat van haar bloedver wanten." i/Dat is een dikwijls voorkomende ziekte, mijn waarde heer, die wij geleerden vervolgingswaanzin noemen. Vele honderden gevallen van dien aard zyn in myne inrichting .volkomen genezen. Ik wil daarmede volstrekt niet zeggen, dat daarbij niet alle wetenschap van den geneesheer te pas moet komen, neen, daar is geen sprake van, maar met mijn gron dige kennis en wetenschap kan ik u de betrouwbare verzekering geven, dat ik ook dit geval als volko men genezen in mijne registers zal kunnen boeken." //Alleen reeds om mijn arme zuster zou mij dit van harte verheugen en ge zoudt op mijn oprechten dank kunnen rekenen, mijnheer Brown." z/Geneesheeren vragen niet of hunne verdiensten erkend worden, waarde heer. Wij zijn tevreden wanneer wij onzen plicht hervullen door onze kun digheden dienstbaar te maken aan het heil der lij dende monschheid. Het bewustzijn van onzen plicht vervulh te hebben is voor ons genoeg." //Voor een geleerde van uw rang is dit een hoogst eerbiedwaardige zienswijze, die mijn volle goedkeu ring wegdraagt. Ik ben echter met mijn bericht over mijn zuster nog niet ten einde." «Wees dan zoo goed daarmee voort te gaan, mijnheer." „Het is reeds* herhaalde malen voorgekomen, dat zij het bewustzijn van haar eigen persoonlijkheid //Voor men, of Want mocht ge hot geval ik natuurlijk den geneesheer is het eerste, wat ik van u -.w.. Ik onderstel, dat dit vertrouwen bij u bestaat, en ik heb recht om het te verlangen. Duizende getuigschriften van gelukkige genezingen staan eeu ieder op aanvrage ter beschikking en zij leveren het bewijs van mijn grondige kennis en groote wetenschap; begrijp dat goed." //Zeer goed, mynheer, maar ik heb slechts belang bij een enkel geval." Juist, mijnheer, zeer juist. Wij hebben hier alleen met dit geval te maken. Wees dan zoo goed mij te vertellen, waarin de krankzinnigheid der jonge dame bestaat." //Ik zeide u reeds, dat zij niet kwaadaardig of gevaarlijk is, doch zij gelooft zich vervolgd door degenen, die haar liefhebben en met groote zorg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1