H. E. 1889. Woensdag 5 Juni. N? 3932. BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. A 62. A 62. VER, FEUILLETON. X J en en irking. iheid, LOUSES bank feest onds r zal igen. 3H, De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. sig Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. i De officier eldera, VIJFTIENDE HOOFDSTUK. (81 is wilt I Zoon. uur. n allee De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. g 12. choon- VVAG en onder >at. oea Luske ongeschikt, daiIW JteoigA vingers men óhWérstelDaar was gekwetst. Vandaar dat pensionneering volgde. Sedert woont do heer Luske te Amsterdam. Ook de benoeming van den gep. kapt. Kellerman tot majoor verdient de aandacht, na 't geen omtrent dezen officier en het gebeurde te Samaïangan is ge schreven. Naar het Duitech. In de Zondag gehouden 14e algemeene vergade ring der Noderlandsche Toonkunstenaars-voreeniging werd door den voorzitter, den heer W. F. S. Nicolai, medegedeeld dat met algemeene stemmen de eere- premie was toegekend aan den beer S. van Milügen, den componist der opera „Brinio." van ges. der 2e kl. bij de zeemacht, D. W. C. van Dort Kroon, wordt 16 Juli a. s. be vorderd tot de le kl. Onder de benoemingen in de Staatcourant van Vrjjdag komen er twee voor, die onwillekeurig de aandacht trekken, n. 1. de benoeming tot kapitein van de gepensioneerde Iste-luitenants der infanterie van het leger in Ned. Indië W. Comfurius en W. C. C. Luske. Deze beide officieren toch zijn uit den Atjeh-oorlog zeer bekend en beiden zijn in dien strijd zoodanig verwond, dat zij voorden werkelijken GOUDSCHE COURANT. Hoofd ingelanden van het Hoogheemraadschap van Schieland hebben met algemeene stemmen benoemd tot secretaris-penningmeester van dat waterschap de heer C. J. Vaillant, civiel-ingenieur te Hengeloo. Eene 18-jarige dienstbode te Dordrecht had van hare mevrouw verlof gekregen om jl. Woensdag naar Gorinohem te gaan. Haar vryer lag daar als kanon nier in garnizoen en zij had dus uitstekend gelegen heid om te genieten van de Koningsfeesten op dien AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. yó/Door uw dwaasheid hebt ge mij in groote onge legenheid gebracht," zeide Lord Norman tot den advocaat Carringshliff, dien hij in Piccadelly had opgezocht, den dag na Dr. Brown’s bezoek. De Lord kwam uiterst zelden bij den advocaat; dat hij het nu deed, was een duidelijk bewijs, dat hij den advocaat dringend verlangde te spreken. Carringshliff werd hierdoor echter juist in zijn wen- schen voorkomen, want hij had besloten dezen dag niet voorbij te laten gaan, zonder zijn verlangens te rechter plaatse te laten gelden. wIk moet my verbazen, dat ge zulke een gebeur lijkheid geheel uit het oog hebt kunnen verliezen," vervolgde de Lord. //Het noodzakelijkste van alles was die verklaring. Ge vergeet het en hebt nog niet eens overleg genoeg om het nadeel, daardoor aangericht, door een onderhoud met den dokter weer goed te maken. Ge zijt de oorzaak dat die man hier in Londen komt en mij in mijn eigen woning onbeschaamd komt overvallen." wik heb u Voorgesteld een ander persoon met de opdracht te belasten. Van den beginne af had ik geen groote verwachtingen van uw plan.” zou het aan te bevelen zijn, dat zij met deze jonge dame omgang hield." Alice had alles gehoord. Zij bedekte haar gelaat met haar handen en schreide luid. dienst ongeschikt zijn geworden. De heer Comfurius, thans in onze gemeente woonachtig, verloor de beide oogen, terwijl de beer Luske bij het maken eener patrouille in handen van den vijand viel. Behalve eenige kogel wond en kreeg hij een 17-tal klowanghouwen, en letterlijk getjingtjangd werd hij uit de handen van den bloeddorstigen vyand ver lost. Niemand durfde hopen hem in het leven te behoudenalleen nu wijlen de dirigeerende officier van gezondheid Roger wanhoopte niet. Met de meeste toewijding vatte deze zijne taak op. Hoewel zyn tyd om van Atjeh te worden afgelost reeds lang was gekomen, weigerde hij te gaan, opdat hij zich aan de verpleging van den heer Luske zou kunnen wijden, en hij had de voldoening dezen in zooverre te genezen, dat hij apnder bezwaar naar Batavia, kon worden geëvacueerd. Daar werd de behandeling voortgezet, en ten slotte voltooide dr. Mezger te Amsterdam de bijna volkomen genezing. Voor den dienst bleef de daar hij door de klewa had verloren en een d«rl GOUDA, 4 Juni 1889. Tot aanvulling van een bericht in ons vorig nr. deelen wij mede, dat door den Burgemeester niet alleen de verpleegden in de gestichten, maar ook de armen van kerkelyke diaconiën en van het Burger lijk Armbestuur feestelijk zijn onthaald. Heden werden de leerlingen onthaald vande beide kostelooze scholen, tusschenschool, de beide openbare bewaarscholen, de meisjes- en bewaarschool der B. K. Liefdadigheid op de Haven, benevens de min- en onvermogende leerlingen van de scholen van den heer Kropman en van der Putte, te zamen een tal van 2370 leerlingen. Te Utrecht is tot arts bevorderd de heer P. C. Verkerk. Zondag ochtend te 5*/9 uur werd in den Tedinger- broekpolder, een half uur afstand van den Leidschen- dam, een bloedig drama afgespeeld. Twee personen uit Den Haag waren bezig met het kruisnet zonder permissie te visschen in het water langs het land van den arbeider Jacob de Vreede, een oud man, die doof is. Deze verbood de visschcrs aldaar te visschen en op zyn land te verblijven, maar, ziende dat de twee personen weiger en haar aan zijn hart te drukken, doch hij bleef méester over zijn gevoelens. Hij hield den stap een weinig in, zoodat hy by Dr. Parker iets achterbleef en legde den vinger op den mond. Zij had hem begrepen. Zacht begonnen de tranen der vreugde langs haar wangen te stroomen. De twee mannen stonden voor haar. «Waarom schreit ge, miss?" vroeg Dr. Parker. „Hoe kunt ge dat nog vragen, mynheer? Ge weet zoo goed als ik, dat ik schrei om mijn treurig lot." z/Ik heb u reeds meermalen gezegd, dat ge uw leed op die wijze geen voet moet geven,” zeide Parker. //Zwaarmoedigheid deugt niet voor een krank gemoed." z/Ge weet wel, dat mij niets scheelt, dokter, maar ge wilt het ronduit zeggen. Ge zijt een man zon der hart!" ,/Wie zich in een krankzinnigengesticht bevindt, is krank, miss!" antwoordde de dokter. //Ge kunt alleen herstellen, wanneer ge u zei ven zoover weet te o verwinnen, dat ge rust en vrede in uw gemoed laat binnenkomen.” Met een ongeloovig glimlachje keek zij hem aan en vestigde toen haar oog op Walther. Deze keerde zich tot den dokter en zeide: „Mijnheer, ik ben van plan binnen weinige dagen mijn zuster Edith hier te brengen. Als ik mij goed herinner, dan heb ik daarover reeds gedurende onze reis gesproken. Ik verzoek u haar goed te verzor gen, want zij is ook krank van gemoed. Misschien VEERTIENDE HOOFDSTUK. Het eenige verschil tusschen vroeger en nu dit: in Bedlam had ik te doen met een wetenschap pelijk gevormd man, die een verouderd systeem aan hing en hier sta ik tegenover een volslagen onkun dige «Maar zijt ge wel zeker van uw zaak?” //Zoo zeker als van mij-zelven. Ik zou ook u overtuigen, als ge geen leek in het vak waart. Nu wil ik u tenminste het arme schepsel laten zien.” Hij nam Walther bij den arm en voerde hem door een laantje; aan het einde daarvan zat een meisje op een bank. Walther sloeg de oogen op, zijn hart dreigde te bersten, daar zat Alice! Hij noemde haar alleen bij den naam, dien zij zelve opgegeven had, den anderen naam verafschuwde hij. Ook zij keek op, toen zij voetstappen hoorde na deren, zij herkende hem, haar oog bleef op hem rusten, terwijl een uitdrukking van onuitsprekelijke vreugde over haar gelaat’wloog. Hij gevoelde aandrang om op haar toe te snellen dag. Om goed pret te maken, stal zij uit den lesse naar van den zoon des huizes een bankje van 40, zooals zij dacht, en ging op reis. Te Gorinchem waren de spaarcenten spoedig verteerd en de vrijer begon al een bedenkelijk gezicht te zetten. Toen kwam de verrassing het gestolen papiertje werd voor den dag gehaald, in een koffiehuis gewisseld, en hij met negen klinkende guldens en eenig klein geld, zij met drie muntjes van tien gulden in den zak, ging het paar weer de feestvreugde in. Aan het station werd ten slotte een kaartje genomen, een muntbiljet in betaling gegeven en de reis werd aan vaard. Zonderling genoeg sprak bij bare thuiskomst niemand over de vermissing van het geld misschien was de diefstal nog niet ontdekt, maar toch brandde het overschot, nog bijna 30, haar in den zak. Bij de politie te Gorinchem werd Donderdag echter aangifte gedaan, dat daar in een koffiehuis door eene juffrouw en een kanonnier een bon voor veertig sigaren was uitgegeven voor een bankbillet van veertig gulden. Een onderzoek werd ingesteld7 waarvan het gevolg was een telegram aan de Dort- sche poiitie met verzoek de bedriegster op te sporen. Spoedig was die gevonden het nog in haar bezit zijnde geld in beslag genomen en ter zake van beide strafbare feiten proces-verbaal tegen haar opgemaakt. Dat hare mevrouw niet langer van haar gediend was, spreekt wel vanzelf.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1