ID. 8 <8 1DIET 1 1 N? 3934. Vrijdag 7 Juni. 1889. BINNENLAND. ST Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. :ev f j FEUILLETON. JEN. De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. r i 1CJHT, iking. istraat 16, ?.5 pCt. der rmjjn, tegen 100 ’s jaars, maanden, 00 en/500. LOOp. <r Paula not, ten-Generaal tier van het r genoemde ilties, r voor ff •■y 2de Kamer ca, advocaat Naar het Duèech. (83 Houten. Bleiewijk', 5, Gouda. Eusinga, lid ivenhage; ter van het DIK OïBVAN igein Utrecht, domein Kamer der dam. ,LTA leien. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. TWEEDE rden ALLE 'RIJZEN rn de Hoofd in de belaet- igendommen, O E K VAN erstoomboot Kamer der ann, bankier in de Twent- ijdenetein en Von Suppé. M. Kessels. G. I. van Dam. Van Perck. G. I. van Dam. C. Zilbulka. Godfrey. Jos. Kessels. „Wat helpen die klachten op een oogenblik als dit? Daar wordt de zaak niet door veranderd, kind!” „Dus het komt op handelen aan.” „Zonder twijfel, maar wat moet er gedaan worden?» „Stelt ge vertrouwen in mjj? Uw volle vertrouwen?» „Wat een vraag, kind! Ben jij het dan niet, om wie alles gebeurd is, wat ons als een zware last op de schouders drukt? Ben ik niet ter wille van jou voortgegaan tot aan Hij bleef in zijn woorden steken. „Zeg mjj dan, mylord, hoelang wij tijd hebben om te handelen. Heeft de ellendeling geen tijd be- „Drie dagen, kind, slechts drie dagen!» „Dat is meer dan wij noodig hebben. Laat mij in uw plaats treden en het spel in handen nemen, mylordGe zult geen lafhartige vrouw op uw plaats vinden, ik zal handelen als een man!» Haar oog schitterde, doch een trek van koele berekening en vastberadenheid lag op haar schoon gelaat. Men zou hebben kunnen denken een man nengelaat te zien. Hij keek haar met opmerkzaamheid aan en zijn gelaat kreeg een glimp van bevrediging en kalmte. „Wat zal er gedaan worden?" vroeg hij. „Lord Rumsdale zal morgen aanzoek bij u doen om mjjn hand,» antwoordde zij fier. „Je wilt je verloven kind? Is dat niet zeer on verstandig van je?» „Laat mij begaan, mylord. Mijn weg voert naar ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. DRUIVEN, Volgens de Rkeinuche Karier is op het vermogen van Dr. Mezger te Wiesbaden gerechteljjk beslag gelegd, en wel op verzoek van de Naamlooze Ven nootschap Wiesba''ener Bade-Etablissement,» die 1*/» milhoen mark schadevergoeding eischt, „omdat Dr. Mezger het met die Vennootschap gesloten contract, volgens hetwelk bij de hoofdleiding van het in aanbouw zijnde groote sanatorium op zich zou nemen, eenzijdig had opgezegd”. Blijkbaar is bovenstaand bericht een vervolg op hetgeen Nedorlandsche bladen dezer dagen aan de Trankforter Zeiinng ontleenden, inhoudende, dat Dr. Mezger zich aan het verband met de Bad-Maat- bljjven. In de Vragen de» Tijd» behandelt mr. J. A. van Gilse het ontwerp-Mackay. Er kan en mag z. i. van do meerderheid der Eerste Kamer niet verwacht worden, dat zij zich onvoorwaardelijk tegen de sub- sidieering der bijzondere school verzetten zal. Daar mede is echter allerminst gezegd, dat het ontwerp- Mackay door haar zou mogen worden aangenomen. Zooals het is ingediend, is het voor de vrijzinnige partij onaannemelijk, omdat daarin, ten bate van de De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. een lam stak hij schappij te Wiesbaden had onttrokken, maar met de uitoefening zijner praktijk aldaar zou voortgaan. Indien de JUieinieche Knrier goed is ingelicht, dan zal men van deze zaak wol spoedig meer vernemen. Zaterdag 1 Juni verscheen no. I van Schuttevaér, weekblad, gewijd aan de belangen van den handel en de binnenlandsche scheepvaart, directeur-admi- nistrateur de heer H. Born ie Assen. In dit week blad worden opgenomen de lijsten van de doorvaart der schippers door 3e voornaamste havens en sluizen in Nederland, opgaven van vrachten, handelsnieuws enz. enz. Ook kan men tot de redactie vragen richten, op scheepvaart betrekking hebbende, waarop dan in het blad antwoord gegeven wordt. De abonnementsprijs is gesteld op f 2 per jaar franco per post. Het hoofdbestuur der V»reenigmg tot bevorde ring van fabrieks- en handwerksnij verbeid in Ne derland, heeft een adres tot den minister van binnen- landsche zaken gericht, houdende adbaesie aan dat van bet bestuur der Nederlandsche Vereeniging voor teekenonderwjjs, don wensoh herhalende, die reeds hij vroegere wijzigingen der wet op het lager onder wijs werd uitgesproken, dat teekenonderwjjs een op de lagere school verplicht leervak worde. Niet alleen is het hoofdbestuur met bedoelde adressante van oordeel, dat kennis van het teekenen „voor de maatschappelijke ontwikkeling van het „volk in het algemeen en voor de verbetering van „de njjverheid meer in het bijzonder van de „kunstnijverheid van groot gewicht is», maar het meent zelfs, „dat teekenonderwjjs voor de over groots meerderheid der schoolgaanden veel belang- rjjker is, dan sommige verplichte onderwjjsvakken, en even gewichtig is te achten als schrijven, lezen en rekenen. „De juistheid dezer meening is thans, na eenen strijd van méér dan tien jaren, in ons land overal erkend, waar de quaestie onder do aandacht van de nijverheidsmannen is gebracht; de onmisbaarheid van teekenonderwijs is op onderwijsgebied een dier denk beelden, die door alle belangstellenden worden om helsd, hoe verschillend zij ook over andere punten denken mogenverplicht teekenonderwijs is een desideratum, dat door alle partijen kan worden toegestemd.» Het hoofdbestuur vertrouwt dan ook, dat teeken onderwijs alsnog onder de verplichte vakken van het lager onderwijs zal worden opgenomen. Laatstleden Zondag zijn verscheidene streken in Duitscbland geteisterd door wolkbreuken. lu do omstreken uan Wildungen zijn daardoor groote ver woestingen op de velden aangericht. De spoorweg van daar naar Wabern is eenige uren totaal onbruik baar geweest. De steden Reichenbach, Mylan eff Greiz hebben veel geleden, vooral Reichenbach, alwaar twee groote fabrieken (van Schneider en van Schaarschmidt) geheel, en twee andere gedeeltelik vernield zijn, terwijl uit de groote brouwerij de stoomketel werd weggeslagen en van een ander ter rein eene menigte trottoirplaten door het water een groot eiud zijn medegesleept. Tusschen Bonn en Meckenheim heeft de spoorweg zooveel geleden, dat de dienst nog gedurende eenige dagen gestaakt moet Bij het te Utrecht gehouden examen voor adspi- raut-gemeente—secretaris of ambtenaar ter secretarie ajjn op- 3 Juni geëxamineerd 6 caudidaton; afge wezen werden S daarvan, terwijl onder hen, die slaagden, -behoort de heer W. D. van Wingerden te Gouderak. hooge eisch ontstelde. Ik verklaarde, dat ik daar mede nooit genoegen zou nemen.” „En verder?" „Met de zachtaardigheid van zijn klauwen uit en eischte „Nu?" „Jou!" „Mij, waarom?” „Om zijn vrouw te worden.” „Dat zou hem lijken!” riep de jonge dame met de diepste verachting uit. „Doorzie je zijn helsche bedoelingen niet, kind? Eerst de eene helft van het vermogen en dan de andere helft als je bruidschat. Dan heeft hij alles en jou op den koop toe als een toegift, dat hem Ijjkt.” „Dat verlangen is te belachelijk om ooit verwe zenlijkt te kunnen worden. Beantwoord mjj nu slechts één vraag, mjjn mylord! Zijt ge zoo ver in zijn macht, dat er geen uitweg meer is, dan inwilligen of vallen?” „Dat weet ik niet zeker, maar ik vrees, dat ons slechts de keus uit deze twee dingen overblijft. Als hij niet zeker was van zijn zaak, zou hij niet tot de grenzen gekomen zijn, waar jjj zijn willoos speel tuig en ik de bedrogene word. Wat het ook zijn moge, waar hij over beschikt, in ieder geval is het genoeg om mij te gronde te richten.” „Hoe koudot ge alle voorzichtigheid zoo uit het oog verliezen, om u geheel in de macht van dien listigen man over te geven.” GOUDA, 6 Juni 1889. Hedenavond ten 8 uur is er eene muziekuitvoe ring van het Muziekcorps der dd. Schutterij in de Tent op de Markt. Het programma luidt als volgt: Boccacio Marsch. Souvenir de Campino, fantaisie. Augusta Walzer. Fleurs des Bois, fantaisie. Ernestine Polka, Solo voor Piston. Chants d’Hymenéa, Suite des Valses. Fantaisie les Cloches de Corneville. Souvenir de Tilbourg, Marsch. GOÜDSCHE-COURANT. VIJFTIENDE HOOFDSTUK. „Toen wij zoover gekomen waren, dat wij onbe schroomd over de noodwendigheid van een scheiding spraken, dacht ik allereerst aan het stellen der voor- .waarden, waaronder dit gebeuren kon. Ik verlangde daarom, dat hij ronduit zou zeggen, hoeveel hij als bekroning vroeg.” „En hjj vroeg?" „Alles!” „Hoe zoo? alles? „Juist zooals ik zeg: alles.” „Hjj is gek!" «Niemand was beter bij zijn verstand dan hij op dat oogenblik. Hjj was niet zoo onbeschaamd zijn eisch zoo in te kleeden, alsof hij voor zich allee» de vrucht begeerde van onze slim bedachte plannen, waarvan de uitvoering jaren lang zorg en moeite heeft gekost. O neen, hij was veel bescheidener, zijn eerste eisch was slechts een half millioen pond.” „Die schaamtelooze!” „Ge kunt begrijpen, hoe ik over deze schandelijk t, GOUDA, e Koop. 4 ■'i V:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1