ITOL IIEII) nlje, \G. \G R. BINNENLAND. 1889. Zaterdag 8 Juni. N° 3935. ui: ’E FEUILLETON. eid. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ER. sli De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. i8se. 7, aan het PUS en ïtourbil- >aar zijn, t van af in plaats *der dan i i 1 .jfi Aan het Verslag 125 273 P. G., zoekt 34) succes aan- gracht, door genomen die aat hetzelfde baar gesteld □der hebben De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. de schrijven Benige ;sche talen Nederduitsch hervormden Fransch ofWaalsch Hervormden Anglikaansch Episcopaten |.V U» 1 W Hersteld Evangel.-Luterschen Doopsgezinden of Mennonieten Remonstranten Christelijk Gereformeerden Roomsch Katholieken 766 1046 218 3 22 209 224 3236 6269 19 E, Directeur. aan het Bu- 11785 38 1 406 7 47 378 441 6134 goudschecourant Iers, Leiden. Voorburg. I. AN Zoon. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Naar men aan De Maatiode mededeelt, is bij de laatste trekking van de Turksche Spoorwegloten de hoogste prijs, zijnde 300,000 frank, bij een effecten firma te Rotterdam gevallen. Dit buitenkansje moet een burgerman ten deel gekomen zijn. De Duitsohe bladen doen met eenigen trots de uitbreiding opmerken die de telephoon in Duitsch- land verkregen heeft, waar het Rjjka-departement c van posterijen en telegrafen de telephoon van den aanvang af ter hand genomen, verbindingen aange legd en in exploitatie gebracht heeft, tegenover Frankrijk en Engeland, waar de telephoon in handen van particuliere Maatschappijen kwam. In geheel Frankrijk zijn nog niet zoovele inwoners bij de telephoon aangesloten als te Berlijn alleen; d. w. z. 11000 te Berlijn en 10757 in al de Fransche grootere steden te zapten. In geheel Duitschland zijn 33000 inwoners op de telephoon geabonneerd. De prijzen Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1888 ontleenen wij het volgeude BEVOLKING. Loop der bevolking gedurende het jaar. Op den 31 December 1887 bestond de werkelijke bevolking der gemeente uit: Beide Sterfte 268 241 509 Vertrek 495 535 1030 IS aat is, ge en wanneer hriften ge- gen onder- laanwgzing De nieuwe tandradspoorweg op den Pilatus is dezer dagen geopend. In anderhalf uur stijgt een trein van oen locomotief en een rijtuig dat 32 per sonen kan bevatten, van het meer Lucern bij Alpnach naar den top, omtreeks 7000 voet boren hei meer, welke afstand in l1/, uur wordt afgelegd. Vit den trein heeft men prachtige vergezichten. GOUDA, 7 Juni 1889. Heden werden in Arti-Legi de geschenken tentoon gesteld, die de Burgerij en de Gemeenteraad den Burgemeester hebben gegeven. Gelijk te denken was werd van deze gelegenheid door velen gebruik ge maakt. Ook morgen zijn zij te zien, nl. van 101 uur. godsdienstige gezindten is als volgt Maonel. Vromrel. Totul 5516 19 1 Evangelisch-Lutherschen 188 4 25 169 217 2898 Maon. Vroow. Geslacht. 9184 10355 19539 1 Maan. V-r. Beide Geel. 'o 'o I 5 'Geboorte 395 871 •*j,« Ve8tiging 516 530 Geheele vermeerd. 911 901 1812 z/Ik °kan bijna geen woorden vinden om de vreugde en verrassing uit te drukken, die ik gevoelde bij de ontvangst van het bericht Uwer verloving,” zeide zij, terwijl zij do hand der verloofde jonge dame drukte. zzDaar ge nog slechte weinige weken in Engeland zijt, was dat een gebeurtenis, die van zich ioet spreken. Zeker zullen wy eerstdaags in alle groote bladen er iets over kunnen lezen.” Z/Van lang dralen met het nemen van een besluit heb ik nooit gehouden, tante,” antwoordde het meisje, terwijl zij haar hand terugtrok. «En daar Lord Rumsdale er niet van houdt zijn besluiten aan de groote klok te hangen vóór ze uitgevoerd worden, heb ik toegestemd in zijn verlangen om met onze verloving als een fait accompli voor den dag te komen.” »En je hebt mij veel genoegen gedaan met mijn wensch te vervullen, lieve Alice,” zeide Lord Rums dale. //Twee minnende harten behoeven de wereld niet te laten zien hoe de teedere band geknoopt wordt. Voor de wereld is het bloote feit voldoende.” //Neen, Alice, dat ge dezen Lord zoudt vermees teren, had ik nooit kunnen vermoeden,” sprak Lady Grey weder. //Een vrouwenhater, zoo groot als er ooit een geweest is. Uitgekreten door alle dames uit do Londonsche high life en door ieder als een oude vrijer gedoodverfd! Neen, wie had daar ooit van kunnen droomen.” //Ge ziet, dat men niet op voorspellingen moet afgaan, Lady Grey,” antwoordde Lord Rumsdalè. z/Het komt er slechte op aan de rechte snaar te treffen en voor de alles bedwingende schoonheid buigt ook een hardnekkig man met vreugde zijn knie.” z/Dan zou ik wel gaarne eens weten of uw gene genheid ook ontstaan zou zijn, waarde Lord, wanneer de lichamelijke vorming mijner nicht voortgegaan was op de wijze, die men in haar kindeijaren mocht verwachten,” antwoordde Lady Arabelle en zich tot Alice wendende, vervolgde zij: „Je kunt niet ge- looven, hoe verwonderd ik opkeek, toen ik je de eerste maal weer zag. Ik sprak er ook met mijn naaste bekenden over en herinnerde mij bij die ge- i legenheid, dat ik sedert jaren een miniatuur-portret van je bezit, dat je mij zelf ten geschenke hebt gegeven.” Alice werd tot haar hals toe vuurrood. Zij kon volstrekt geen antwoord geven en zij keek in het rond of niemand haar te hulp zou komen. Lord Rumsdale bemerkte haar smeekenden blik en kwam haar te hulp, zij het ook op een andere wyze dan zij misschien verwacht had, want in plaats van het gesprek op iets anders te brengen, bleef hy bij het onderwerp en vroeg //Een miniatuur-portret uit de kinderjaren van mijn verloofde? Dat is waarlyk iets, dat mijn be langstelling opwekt. Hebt ge misschien het portret bij u: Lady Grey?” //Wel zeker, mylord! Ik heb het opzettelijk mee gebracht om het u eens te.laten zien. Ik kon aan- vankelyk niet gelooven, dat een meisje by haar opgroeien van kind tot vrouw zooveel in uiterlijk Geheele vermiad. 763 776 1539 De bevolking »dm vermeerd. met 148 zoodat zij op 31 December 1888 bedroeg9332 10480 19812 Onder dit getal zjjn begrepen 146 mannen en 13 vrouwen, gehuisvest in de onder het militaire gezag geplaatste gebouwen. De indeeling der bevolking naar de verschillende verschillen aanmerkelijk en geven de verklaring: te Parijs betaalt men jaarlijks 300 gulden, te Berlijn 90 gulden. In Engeland schijnen de particuliere Maatschappijen de abonnementsprijzen al even hoog als in Frankrijk te houdendaarvan worden in de Duitsche bladen geene cijfers opgegeven, maar wel de verzekering, dat de toestand in Engeland van dien in Frankrijk niet veel verschilt. Een reiziger verhaalt het volgende van oen tijger dien men te Calcutta in Ehgelsch-Indië in een kooi gevangen hield. Men kon het dier, zoo vertelt hij, niet meer hinderen dan door een muis bij hem in het hok te brengen. Geen teergevoelige dame ondervond ooit meer schrik op het onverwachte gezicht van een spin, dan deze prachtige koningstijger op het gezicht van oen nietig klein muisje. Wij hadden het ondeugende plan opgevat, het kleine beestje door een snoer aan het einde van een langen staak te hinden en het dan dicht bij den tijger te brengen. Zoodra zag hot monster de muis niet, of het sprong naar het andere eind, en toen de muis naar hem toeliep, dook de tijger in een hoek ineen en stond buiten zich-zelren van angst te sidderen, zoodat wij uit medelijden met het arme dier de muis terugtrokken. Een enkelen keer trachtten wij den tijger te be wegen om over de plaats te loopen, waar de on- noozele kleine muis voor- en achterwaarts liep. Langen tijd achtereen trachtten wij te vergeefs, eenige beweging in den tijger te krijgen eindelijk geluk te het ons, hem door middel, van een ijzeren staaf overeind te krijgen, maar in plaats van bedaard in zijn hok te gaan of te trachten, het voorwerp van zijn angst te ontwaken, sprong hij in wilden angst in de hoogte, zoodat zijn rug de zoldering van de kooi raakte. Naar het Duituch. ZESTIENDE HOOFDSTUK. Lord Rumsdale was echter een te teeder minnaar om zich ook heden naar de zeden des lands te schik ken. Hij maakte gebruik van zijn recht om bij zijn geliefde te zijn en verliet de tafel te gelijk met.de dames. Op verlangen van miss Norman werd de koffie onder de breede verandft voorgediend, in de onmid dellijke nabijheid van do oranjerie, terwijl een breede marmeren trap naar het park voerde. Het was een warme, mooie dag. Het weer ver oorloofde niet alleen dat men onder de veranda aangenaam eu vrij van tocht kon zitten, maar het bood den bezoekers de gelegenheid aan tot een wan deling in het park, dat reeds jeugdig groen vertoonde. Voorloopig had het geheele gezelschap plaats ge nomen aan de grootere en kleinere tafels onder de veranda, die de bedienden daar gereed gezet hadden. In het midden zat het verloofde paar. Aan die zelfde tafel hadden verscheidene jongere en oudere dames uit de naaste bloedverwantschap plaats geno men en hieronder was ook Lady Arabella Grey. I w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1