Maandag 10 en Dinsdag tl Jnnl. N° 3936. 1889. Nieuws- en Advertentieblad door Gouda en Omstreken. BINNENLAND. .tarrh, gsorganen ngziekteu, vuildtong, leidsgevoel I onaerljjf, iid.opstoo- slym, gal, ng, afwis- sn, bloed- ten, luste- al deze kunnen, ten grond- eenvoudig 1 genezen :oopïng rordijnen- >rden ge- De luending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. FEUILLETON. Ticht. het besle wereld. >m iekten Uit hoofde van het PINKSTERFEEST verschijnt dè GOUDSCHE COURANT Maandag niet. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. erverij 'her ij. herin ondwater. sschen, 1-75, Br POPP'i le tanden ge- P’s Tsndplom- tegen eiken en. loemeii-zeep. Transparant ten, szeepen, welks weeg brengen. «Mondwater >n tjjd. -WO tenen, Drogist, fumoriewinkels :n als nieuw mogelyk be- 35) betrokken woorden begrepen, Pt echte Pre- IMANfcZooN, De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyki met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Itzonderlgke Nommers VIJF CENTEN. amen, verren gstukken en en, Garnitu- klenren zjjn ictreken by de I 73 en 73a, lolst) ver tegen vet- Jong en W. Kwiu- :t wegens 25jarigen Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. •AG 19 JUNI is MONTIJN bnoegbn» aan tandpijn, ont- onaangename worden zeker elyks gebruik geliefde help mij dat ik de woorden vinde om GOUDSCHE COURANT. Naar het Duittch. aan hen, die met wier namen mij g der Belgen, niskade 19, ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen, GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Gisteren had op de Stearinekaarsenfabriek alhier de gewone jaarlijksche uitreiking plaats van de Voor zorgskasboekjes aan de mannelijke beambten en werkliedende hoofdsom van het fonds, hetwelk in 1833 werd gesticht door een geschenk van 50.000 van de deelhebbers der Maatschappij, heeft door jaarljjksche bijschrijving van winstaandeel en rente een cijfer bereikt van ƒ160556.17*, na aftrek van de bedragen, aangebracht op het depositofonds voor gepensioneerden, en uitgereikt aan weduwen van overleden werklieden. Te gelijkertijd werden aan vijf werklieden, te weten: W. van dbb Lzzvw, P. J. Spubinoshobk, E. F. van nra Dra au, Jac. ds kblenbbbg gratificatiën uitgereiki trouwen dienst. 1 Het bekende Belgische muziekkorps, de .Guides", werd grootendeels door Koning Leopold onderhouden. Thans zegt de .Gazette", dat de Koning niet meer van plan is gold daarvoor te geven, zoodat, wanneer de engagementen met de artisUm zijn afgeloopen, het korps zal afdalen tot gewone ftnfare-muziek. Frl. Bettaque heeft te Petersburg in het Livadia- theater met succes gedebuteerd als Frau Fluth (Die Lustigen Weiber) de 2e voorstelling was Fidelio waarin Mielke meer dan 20 maal werd teruggeroepen. Bjj een wetsontwerp heeft.de regeeriug eene som van 455,000 aangevraagd als eersten termijn van 2 millioen, tot krachtige voortzetting der rivier- verbetering op Rijn en Waal, ter bereiking allereerst vari eene diepte van 2.7 M. en later van 3 M. onder waterstand, overeenkomstig dien van 1.50 M. aan de peilschaal te Keulen. Volgens de regeeriug eischen de belangen van onzen handel en onze scheepvaart, samengaande met die van den Duitschen Rjjnhandel, spoedige verbetering. GOUDA, 8 Juni 1889. De Burgemeester heeft onderataanden brief aan de Feestcommissie van 1 Juni 1889 ge zonden. Gouda, 6 Juni 1889. WelEdele Heeren Als aan de luiaterryke viering van het feest van den 1 Juni in geen enkel opzicht iets heeft ontbroken, is dit, nevens de milde bij dragen der Ingezetenen, in de eerste plaats te danken aan Üwe uitstekende regeling. De Burgerjj is zeker U erkentelijk voor de wyze, waarop gij aan bare bedoeling uitvoering hebt weten te geven. Maar ook voor mjj is daar door het genot van het feest belangrijk ver hoogd. Vergunt mjj daarvoor mijn warmen dank te betuigen, even als voor de vele op lettendheden en goede zorgen, waarvan ik met de mjjnen het voorwerp was. Wilt, zoo dit mogelyk is, U hebben medegewerkt en onbekend zjjn, mjjnen innigen dank overbrengen. Hoogachtend heb ik de eer te zjjn üw Dienstv. Dienaar, (get.) A. A. van Bergen Uzendoorn. ZESTIENDE HOOFDSTUK. .Dat plan is zoo prachtig, dat ik er bijna in zou toestemmen. Ik ben nog nooit in Schotland geweest en het vooruitzicht onze wittebroodsweken in dat romantische schoone land met je door te brengen, is recht aanlokkelijk! Laten wij dat plan aanhouden en de rechter tijd verder uitwerken. De tijd van uitvoering is nog niet gekomen, de eerstvolgende weken moet je aan mijn zaken besteden.” .Dat klinkt waarljjk, als had ik niet de bekoor- lijkste schoone van geheel Londen aan mijn arm, maar een oud koopman uit de City, die zijn zaken aan kant wil doen. Welke zaken heeft mijn ver loofde, waarbij haar toekomstige echtgenoot haar moet helpen?” «Je denkt er niet aan, dat ik weldra mondig word. Mijn vermogen bevindt zich nog in handen van het voogdij-gerecht. Moet ik het geen zaak noemen, dit vermogen uit zijn veilige bewaring in te vorderen?” .Wel zeker, hartje, wij zullen het den rechter niet laten behouden om er naar zijn eigen genoegen ge bruik van te maken. Maar waarom wil je die kleine blijde, dat zij in een dicht begroeide laan en ver van de'overige dames waren, zoodat niemand iets van hun gesprek kon hooren. Wat was er toch gebeurd? Hoe kwam zij zoo ontsteld? Moest zij de gelukkige verloofde haar minnaar een bekentenis doen, die haar zoo zwaar viel? Voor welk raadsel stond hij hier? «Wij zullen elkaar nooit begrijpen, lieve, als je niet je best doet om tot kalmte te komen, zoodat formaliteit niet met den advocaat van je oom afdoen?” «Er zijn dingen gebeurd, die dit ónmogelijk maken, Reginald. Lord Norman heeft zijn gemachtigde ont slagen, omdat hij hem leerde kennen als een schaam- telooze, onwaardig om nog langer den drempel van zyn woning te overschrijden.” «Op onverklaarbare wijze windt je je zelven op om een zaak, waar je inderdaad niet in betrokken ben. Wat moet ik daarvan denken?” «Dat zal je spoedig genoeg begrypen, Reginald. Ik moet je een bekentenis doen! Geef mij de ver zekering dat je my met vriendelyko goedheid zult aanbooren. Ik ben geheel onschuldig aan dezen ongelukkigen samenloop van omstandigheden. Mijn fierheid laat niet toe dat ik mij verontschuldig en inderdaad kan er niet de minste sprake zijn van een verontschuldiging, Reginald! ikraak ver ward t v. L.aIvx tvlH zl r> 4 vlr de kracht en je die bekentenis te doen.” Lord Rumsdale was 1”” je mij alles geregeld kan vertellen,” zeide hij met een kalmte, die lijnrecht indraischte tegen zijn in wendige ontroering. «Luister nu eens goed, Alice! Ik zal je vragen doen, antwoord me daarop.” «Vraag maar, Reginald!” «Er is iets onaangenaams voorgevallen tusschen uw oom en zijn gemachtigde, een zekeren Carringshliff geloof ik. Dat heb ik uit uw maar weet ge de oorzaak?” «Ja, die weet ik.” «Zeg ze mij dan. Was het om zaken?” «Neen Reginald, daarom niet!” «Stond de twist in eenig verband met je naam?” vroeg hij en zijn stem begon te beven. «Zoo is het, Reginald! O, God, hoe zal ik je vertellen, wat die ellendeling vroeg, hij «Nu?” «Reginald, ik kan het je niet zeggen. De schurk beleedigde my hy «Alice! ik bid je, verzamel al je moed! ik moet weten, wat er gebeurd is!” riep de Lord met bevende stem, terwyl zyn gelaat rood werd van woede. «Den dag na onze verloving kwam de advocaat bij ons aan huis en vroeg mijn oom mijn hand.” Lord Rumsdale werd zoo bleek als een lijk. Alice bemerkte aan zijn arm hoe hevig hij beefde. Zijn stem klonk heesch, toen hij vroeg: «Wist bij van onze verloving?” «Hij wist er van. Lord Norman had hem een kennisgeving gezonden. Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1888 ontleenen wij het volgende GEMEENTEBESTUUR. Een gevoelig verlies leed de Gemeente door het plotseling overlyden op den 17 Januari van den Heer W. Post Drost, die gedurende bijna zeventien jaren Lid van den Gemeenteraad en sedert den 13 April 1883 Wethouder was geweest,, In beide betrekkin gen bewees hij goede diensten aan de stad zijner inwoning, alwaar hij om zijne voortreffelijke hoeda nigheden en om zijne ijverige en nauwgezette plichts betrachting in hoog aanzien stond. De opengevallen plaats in den Raad werd aange vuld de verkiezing van den Heer D. G. van Vreu- mingen. Den 9 November mocht de Heer W. J. Fortuijn Droogleever den dag herdenken, waarop hij vóór 50 jaren voor het eerst zitting nam als Lid van den Gemeenteraad. In de op den feestdag gehouden Raadsvergadering bood hem de Voorzitter namens zyne medeleden, den Secretaris en den Ontvanger eenen gouden gedenkpenning aan als blijk van huilde en dankbaarheid voor de vele en belangrijke diensten aan de Gemeente en aan hare burgerij bewezen. Bij Koninklijk besluit van 16 Mei 1888, No. 3, werd de Heer Mr. A. A. van Bergen Uzendoorn herbenoemd tot Burgemeester dezer Gemeente. Ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den Heer W. Post Drost werd den 27 April tot Wethouder verkozen de HeerH. W.G. Koning, die deze betrekking den daaropvolgenden dag aanvaardde. De Gemeente-Ontvanger de Heer A. Smits her dacht den In Januari den dag waarop hij vóór 50 jaren zijne betrekking aanvaardde. De Raad besloot hem namens de Gemeente een geschenk aan te bie den als blijk van hulde en erkentelijkheid voor de I goede en trouwe diensten gedurende zoovele jaren aan onze stad bewezen. Het huldeblijk werd hem

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1