KOOPJES! UITVERKOOP W. STIKKER. HET WITTE KRUIS, met HOOFDPRIJZEN van Nieuw!Nieuw! BIN 1 THEE THEE Openbare Verkooping. f 200,000— A U G U S T S 1889. 1 Gekleurde Katoenen, Percals, Zephyrs, Toiles de Vichy, Ceiixxbrxcs! a jo-mz, WASCHECHTE KLEUREN. GROOTE ICETJZE. SCHENK en Zn. Nieuwe Schotsche HARING, 12'/, CENT. De laatste week van P. Sauerbier. Wed. C. van OIJE. van de nog voorradige GOEDEREN, welke tot SPOT PRIJZEN zullen worden a Contant, in het TAPIJT-MAGAZIJN van ’ZITZEIEjEZ van Gebrs. SNEL, Amsterdam. The Continental Bodega Company, Specialiteit in Spaansche en Portugeesche WIJNEN, Medicinale TOKAYER en MALAGA. T. CREBAS. I Verkrijg-baar bij den Heer A. van VEEN. EEN MEISJE J. B. GOEDHART. *00? van 100, 125, 150 Ct. wordt met Succes verkocht. 200.000.- 100.000.- 50.000.- ƒ30.000.- 15.000.- 10.000.- Minste prijs 14.opklimmende tot 25. ter bereiding- van doorzichtig-e zoete GELEIEN, CRÈMES, BLANCMANGER’S, VLA’S, IJS, enz. VISCH- en VLEESCH- GELEIEN„Gemakkelijke, vlugge, goedkoope bereiding.' Mis lukking onmogelijk. RUI TRADE MARK te A. BRINKMAN fc Zoon. IJZERMANS keurige Overtuigt u van kwaliteit. geurig en waterhoudend lever ik met veel suc ces tegen 75 en 80 centen per 5 ons. Verkrijgbaar te Gouda bij P. OÜDSHOORN, Kleiweg en bij G. 0. LAKERVELD, Gouwe C. 96; Schoonhoven bij P. FIJN van DRAAT; Alblasserdam bij de Wed. J. de BOER Giesendam bij Wed. v. n. HEUVEL en Leerdam bij A. van WIJK. Asperen bij D. VERMEIJ. Probeert s. y. p. de SOUCHON-THEE No 3, h f 1.25 per kilo. De Notaris JOHANNES NOLEN, resideerende te Capelle a/IJ. is voornemens op WOENSDAGEN 12 en 19JVN1 1889 telkens des voormiddags ten 11 ure ten Kof- fiehuize van den Heer J. OU DIJK ioNieuwer- kerk a/U. bij opbod, verhooging en afslag publiek te verkoopen. Een perceel gelegen te Nieuwerkerk a/d. IJssel aan de Noordzijde van ’s Gravenweg, groot 81 Aren, lJ4 Centiaren. In huur bij den Heer J. SPEELMAN tot Kersmis 1890, voor 165.’sjaars. Proeffleschjes a 40 CL verkrijgbaar. Eenig Depót te GOUDA by De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda, zal op WOENSDAG 26 JUNI 1889, des mor gens 11 ure in het Hotel di Paaow aan de Markt te Gouda, in het openbaar veilen en verkoopen No. 1. Een HUIS, SCHUUR en ERF aan den Groeneweg, Wyk L. No. 141 te Gouda, kadaster Sectie C. No. 2485 groot 40 Centiaren. Te aanvaarden 1 Augustus 1889. No. 2. Een RUIS en ERF aan den Groe neweg naast het vorige perceel Wyk L. No. 142 te Gouda, kadaster Sectie C. No. 2484 groot 40 Centiaren. Verhuurd voor 90 cents per week. No. 3. Een HUIS, ERF en OPEN GROND in de Keesfaassenrolwagensteeg, Wyk F. No. 35 te Gouda, kadaster Sectie C. No. 499 groot 75 Centiaren. Verhuurd voor 90 cents per week. No. 4-6. Drie HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat, Wyk RR. No. 148/149 en 150 te Gouda, kadaster Sectie A. No 2838, 2839 en 2840. Allen verhuurd elk voor 1.30 per week. No. 7. Een HUIS met SCHUURTJE en ERF in de Doelesteeg, Wyk L. No. 240 te Gouda, kadaster Sectie C. No. 1255 groot 84 Centiaren- Te aanvaarden 1 Augustus 1889. Te zien 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 9 tot des middags 4 uur en op den dag der verkooping van des morgens 9 tot 11 uur. Nadere informatien te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda. DE EERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN HEEFT PLAATS OP Te bekomen voor den prjjs van 14.ten Kantore van de Heeren Wed, KNOX <t DORTLAND te Gouda. Men schrijft Men heeft v Indië er eene gouvernementsi schijnt werkel hoort, dat „me de bureau-un gouvernementsl 's morgen» 1 du» als voor c De heeren, niet geheel on warmte der la één hunner da gezet of één st dende stad of men moet hebl band met de vlugger geloop Ik kan niet ven waarmede Blik- op het In ticulieren sche hij „het oi zie het ’s morg zich dadelijk a „En welk e< nende arbeid naar en van di en van de pla begrypen dat h gevestigd isi lessenaar in eeni aandacht schenl der boeken; zie ja op drukke ’s avonds afgen kort maal in s God beware j de bedoelde bt binnen een paai of voor goed d< Als oud-inge hindert mij de jonger ambtelijk vuldig militair) weten te bewaï tenaren wil doei waar het heen invloeden. Ofschoon He dikwijls afgevrai zijn, dat men zich eens van naburen door li dag het lichaam het in staat stel Een reisje nai voldoende zjjn. De Rheinische heden mode ovt en de Maatscha' baden zou opril In September Schiff uit Wies Mezgor een ovei verbond do genet op zich te neme personen, die d hom hot honora voorheen, doch 1 zoo ver er ruimt, plaats naar het schadeloosstelling welk zjjn goedei naar Wiosbadon 50,000 gulden s Bovendien wei zin een villa t< hotel, met mins rijtuig met twee schouwburg en goed bekend met Mode en Linnennaaien zag zich gaarne vooizien van eenige NAAIHUI- ZEN. Adres onder No. 1862 aan het Bureau dezer Courant. Gouda. Snelpersdruk van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3