1 i Maandag 10 en Dinsdag 11 Juni 1889. oping. BINNENLAND. LRING, ier. IJE. E Zn. Bultenlandsch Overzicht. w ART. •dt met I i ten, i Vichy, 31X32, IN. JZE. mimi. in (Him (hut V 1 t N Zoon. .4 H 1889. verkoopdag ;b 4 uur en es morgens week. EN GROND ijk F. No. 35 499 groot week. ERVEN in To. 148,'149 A. No 2838, per week. IÜRTJE en No. 240 te >5 groot 84 ten kantore NDAAL te I b veelsuc- s. laien zag 4AIHUI- at Bureau en ERF aan H te Gouda, 40 Centiaren. 1889. in den Groe- jk L. No. 142 2484 groot IL te Gouda, 889, des mor- aaow aan de aar veilen en De Shach van Perzië, die de Europeesohe hoven op veel onkosten jaagt, komt Zondag a. s. te Berlijn, waar hij aan het station zal wqrden opgewacht door den Keizer, den genenden staf en andere hooggeplaatste personen, alsmede een eerewaoht. Voorafgegaan en gevolgd dooreen afdeeling Uhlanen begeeft de stoet zich naar het paleis. Alles doet verwachten, dat de Shach van Perzië te Berlijn met groote onderscheiding zal worden ontvangen, hoewel natuurlijk op niet zoo schitterende wjjs als Koning Humbert. Men zegt, dat Bismarck op verzoek van den Keizer te Berlijn is gebleven, om aan den Shach te worden voorgesteld, die natuurlijk den grooten staatsman van top tot teen wil zien em beschouwen. In de Duitsche pers beginnen langzamerhand mededeelingen over de voorgenomen en weder afge sprongen reis van keizer Wilhelm en koning Humbert naar Straatsburg op te duiken, dia opnieuw een helder licht werpen op de tegenstrijdige politieke stroomingen, welke zich in de omgeving des keizers bewegen. Uit hetgeen over dit voorval toeh in de officieuss bladen bericht wordt, blijkt, dat de militaire elementen weder beproefd hebben zich in de „hooge politiek* te mengen zonder voorkennis of goedkeuring van den «verantwoordelijken minister.” Blijkens mededeelingen van den Ilavum. Cour. is het plan tot de reis alleen gemaakt op wensch van hooge militaire kringen. Dit laat zich voldoende verklaren uit het feit, dat de in den Elzas bevelvoerende generaal von Heuduok koning Humbert als adjudant was toegevoegd. Ongetwijfeld had die generaal steun gevonden voor de vervulling zijner wenschen bij den minister van oorlog, generaal Von Verdy, zijn voorganger als militair gouverneur van den Elzas. Wat het gerucht nog een bijzonderen bijsmaak gaf, was de aankondiging dat de keizer zijn intrek zou nemen bij den kommandeerenden generaal, alzoo niet in het keizerlijk paleis of gelijk zijn grootvader in het paleis van den stadhouder; hierdoor zou de gansche reis een uitsluitend militair karakter verkrijgen. Te midden van alle geruchten en combinaties hoorde men ook spreken van oen intrige tegen den stadhouder, welles aan het plan zou ten grondslag liggen, wat wel bewjjst, hoe groot do opgewondenheid der gemoederen in sommige kringen is. Grond tot dit vermoeden bieden echter de geruchten over voortdurende punten van verschil, die tusschen de hooge militaire kringen en den stadhouder moeten bestaan. Het betreft hier misschien minder een quaestie van personen dan van instellingen. Inde Pruisische provinciën is de commandeerende generaal gewoon zich als den eersten en voornaamsten man der pro vincie te beschouwen. In den Elzas echter, zonder twijfel het gewichtigste militaire commando in het geheele rjjk, moet een stadhouder des keizers, de vertegenwoordiger der keizerlijke majesteit, ontzien worden, wat somwijlen den militairen hoogst onaan genaam is. Daar de Köln. Ztg. het artikel van den Hannov. Courier zonder eenigon commentaar overmmmt en ook andere ofiicieuse bladen het plan be^kkeljjk de reis naar Straatsburg voorstellen als een coup van de militaire kringen tegen den rijkskanselior en den stadhouder van den Elzas, schijnt deze nieuwe lezing alleszins op waarheid te berusten. Aan het fabeltje (vair ^en beursmanoouvre of een chauvinistisch verziiis<d->,rfeq Ftejnsohen denkt niemand meer, nu men te bejnerkt, dat men met deze uitlegging niemand W^MaMbr deoogen heeft kunnen draaien. Do baricfiten over een minder goede verstand houding tusschen de burgerlijke en civiele autori teiten te Straatsburg hebben waarschijnlijk aanleiding gegeven zoowel tot het gerucht over een onverwachte reis van den stadhouder, vorst Hohenlohe, naar Berljjn, dat gebleken is valsoh te zijn geweest, als tot dat betrekkelijk het ontslag van den bevelvoerenden generaal von Heuduck, waaraan te Straatsburg geen geloof wordt geslagen. De heer Jules Ferry is niet gelukkig. Donderdag zou de leider der opportunisten het weer eens wagen in de Fransohe Kamer het woord te voeren, en juist den dag te voren komt de tijding, dat de heer Bichaud, de verdienstelijke gouverneur van Indo- voor rekening der Maatschappij. Vóór Maart 1889 zou dr. Mezger naar Wiesbaden komen, ten einde, totdat het nieuwe hotel gereed zou zijn, voorloopig zijn praktijk uit te oefenen in lokalen, welke do Maatschappij hem zou aanwijzen. Den Isten Mei 1889 werd bier nog bijgevoegd de bepaling, dat de Maatschappij dr. Mezgers huis te Amsterdam zou ovememen voor 95,000 gulden, waarvan 50,000 gulden betaald zonden worden bij de overdracht. Daartegen vervielen toon de bepalingen betreffende de schadeloosstelling van 50,000 gulden en het bouwen der villa te Wiesbaden. Voor acht dagen ontving het bestuur der Maat schappij plotseling een brief van dr. Mezger, waarin de doctor mededeelde, dat hij zich ontslagen achtte de groote ¥an ('e verplichtingen, hem door het contract opge- legd, en wel „op grond van de beleediging, welke de koetsier der Maatschappij hem den vorigen dag had aangedaan, en door de overtuiging, dat de Maatschappij de verplichtingen, welke zij op zich had genomen, toch niet zou vervullen.* De koetsier had namelijk geweigerd den heer Mezger naar Schwalbach te rijden. De directie verklaarde zich terstond bereid den koetsier te outslaan en deed haar best om een ver zoening tot stand te brengen, maar de heer Mezger weigerde beslist, zoodat de Maatschappij zich ge noodzaakt zag den rechter te hulp te roepen. Daar reeds groote sommen waren besteed, moest zij een schadeloosstelling van 1,500,000 mark eischen eu verlangde daarom, dat de doqtor, daar hij vreemde ling is, in gijzeling zou worden gehouden, totdat hij deze som zou hebben betaald. De rechtbank wei gerde dit echter, maar stond wel toe beslag te leggen op zijn goederen. De ambtenaren vonden in Mezgers woning een waarde van 300,000 Mark en legden voorloopig beslag op deze som. Tot rechtvaardiging van zijn standpunt beweert de hoer Mezger, dat in het contract geen bepaling is opgenomen betreffende den duur der overeenkomst. Wel is waar heeft hij zich bereid verklaard naar Wiesbaden te komen, maar alleen op voorwaarde, dat hij daar op denzelfden voet kon blijven werken als te Amsterdam, d. w. z. zóó, dat hij vrij bleef om elk oogenblik weer te kunnen heengaan. Door de directie werden allerlei beloften gedaan, die niet zijn nagekomen, want zij wil slechts gebruik maken van zijn naam om de aandeelen in waarde te doen rijzon en dan van de hand te doen. Het bouwen van het hotel vordert niet en bovendien zijn de aandeelen nog niet geheel geplaatst, zoodat spoedig gebrek aan geld te verwachten is. Daar het contract geen bepaling bevat over den dunr der overeenkomst, kan er zijns inziens hoogstens sprake zijn van de quaestie, of het contract alleen na oen voorafgaande waarschuwing kon worden opgezegd. Daarentegen beweert de maatschappij dat doctor Mezgor, die zich verbonden heeft de leiding op zich te nemen, allereerst moet wachten, totdat het eta blissement gereed is. Alle verplichtingen zijn harer zijds tot dusver vervuld. Het rijtuig met paarden en bedienden werd door hem aangenomen benevens do plaatsen in den schouwburg, terwijl op ’s dokters verlangen aan zijn assistent dr. La Cava een maande lijks honorarium van 2030 Mark werd betaald. Te Amsterdam zou dr. Mezger hebben gezegd „Bezorg mij de approbation in Duitschland en ik blijf voor eeuwig bjj u". De maatschappij zorgde, dat hem de officieele vergunning tot uitoefening der praktijk in Duitschland word verleend en be weert nu dat zjj al deze onkosten niet zou hebben gemaakt, als het de bedoeling ware geweest, dat doctor Mezger vrij zou blijven om elk oogenblik weer te kunnen heengaan. Voor het gebouw zjjn alle plannen gereed en meh wacht slechts op de goedkeuring daarvan door de politie. Zoodra deze goedkeuring is verkregen, zal terstond met den bouw een aanvang worden gemaakt. Daarbij zÜn alle aau" doelen geplaatst. Op deze gronden acht de maatschappij z'c^ f!e~ rechtigd 1,500,000 Mark schadeloossteUing te eischen. Zaterdag a. s. komt de zaak voor de eerste maal voor. Dan zal worden uitgemaakt, of er termen bestaan, het voorloopige beslag op dr. Mezgers ver mogen te handhaven. GOUDA, 8 Juni 1889. Men schrijft aan Batav. Ildbl. Men heeft wel ecus beweerd, dat particulieren in Indië er eene andere lever op na houden dan de gouvernementsambtenaren. Voor die bewering schijnt werkelijk eenige grond te bestaan, als men hoort, dat «met het oog op de heerschende warmte" de bureau-uren voor eenige afdeolingen van oen gouvernementsbureau zijn vastgesteld van 7 uur 's morgens 1 uur ’s namiddags dezelfde regeling dus als voor de schoolkinderen. De hoeren, werkzaam in de stad, zullen ook wol niet geheel ongevoelig zjjn geweest voor warmte der laatste dagenmaar ik betwijfel hot, of één hunner daarom één letter minder op het papier gezet of één stap minder afgolegd heeft in de bran dende stad of het blakerende Friok. Integendeel, men moet hebben opgomerkt, dat door hen, in ver band met de jongste feestdagen, meer gewerkt en vlugger geloopen is dan gewoonlijk. Ik kan niet nalaten hier de woorden af te schrij ven waarmede wijlen de heer Van Dolden in zijn Blik- op het Inditch StaaMeetuur het werk der par ticulieren schetste „Zie daarentegen schrijft hij „het ondergeschikt personeel van den handel zie het 's morgens reeds vroeg stadwaarts rijden om zich dadeljjk aan den arbeid te spoeden. „En welk een voortdurende afmattende, inspan nende arbeid in eene heete stadzie ze draven naar en van den boom, tusschen de kantoren, naar en van de plaatselijke bureaux, die jongelieden, die begrijpen dat het oog van hunne patroons op hen gevestigd is zie ze daar voorovergebogen aan den lessenaar in eene drukke correspondentie of al hunne aandacht schenkende aan het nauwkeurig bijhouden der boeken; zie ze eerst tusschen licht en donker, ja op drukke maildagen dikwerf niet voor 8 uur *s avonds afgemat en vermoeid keeren, om na een kort maal in slaap te vallen en rust te zoeken." God beware in deze warme dagen de heeren van de bedoelde bureaux voor zulk een arbeid, die hen binnen een paar uur aêmechtig zou doen neerzinken of voor goed de eeuwige rust zou doen ingaan. Als oud-ingezetene van dit land, dat ik lief heb, hindert mij de toenemende weekelijkheid bij het jonger ambtelijk element. Wanneer ik zie hoe zorg vuldig militaire autoriteiten de schutters voor nat weten te bewarenhoe men dat nu weder de amb tenaren wil doen voor warmte, dan vraag ik mij af, waar het heen moet dat toogeven aan klimaals- invloeden. Ofschoon Hollander in mijn hart, heb ik mij dikwijls afgevraagd of het niet zeer wenschelijk zou zjjn, dat men onze ambtenaren in staat stelde er zich eens van le overtuigen hoe onze Engelsche naburen door lichaamsoefening op elk uur van den dag het lichaam de veerkracht doen behouden, die het in staat stelt het klimaat te verduren. Een reisje naar Singapore of Penang zou daarvoor voldoende zjjn. De Bheinische Kourier deelt nog eenige bijzonder heden mode over het geschil tusschen dr. Mezger en de Maatschappij, welke het Sanatorium te Wies baden zou oprichten. In September 1888 sloten de heeren Bauer en Schiff uit Wiesbaden te Amsterdam met den heer Mezger oen overkomst, waarbij de geneesheer zich verbond de geneeskundige leiding van het Sanatorium op zich te nemen. Tevens werd bepaald, dat alle personen, die dooter Mezger komen consulteeren, hem bot honorarium zouden blijven betalen gelijk voorheen, doch hij verplichtte zich daarentegen, voor zoo ver er ruimte was, al zijn patiënten in de eerste plaats naar het nieuwe badhotel te zenden. Tot schadeloosstelling voor het verlies in waarde, het welk zijn goederen in Nederland door zjjn vertrek naar Wiesbaden zouden lijden, werd den geneesheer 50,000 gulden schadevergoeding toegekend. Bovendien word’den doctor voor hem on zijn ge zin een villa toegezegd in de nabijheid van het hotel, met minstens 14 bewoonbare kamers, een rijtuig met twee paarden, bediening, toegang tot den schouwburg en de zaal van het karhuis alles

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1